Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Vallás és nevelés Tallózás az utóbbi tizennyolc év írásaiból
  2013-01-05 19:05:42, szombat
 
   
  Az alábbi összeállítást Kacsoh Dániel,
Hitet hagynának című írása http://kdnpxx.dyndns.org/c1301/hit.html ihlette.

Az utóbbi tizennyolc évben megfogalmazott írásokból tallóztam az alábbiakat:

Amikor megalakult a Magyarok Szövetsége Kunszentmiklóson, a Sporcsarnokban megtartott nagygyűlés a különböző szekciók megalakulásával folytatódott.
Amiért én művelődésszervezőként (népművelő) szerettem volna részt venni MSZ munkájában, a kulturális szekcióba jelentkeztem. Ennek vezetője Pap Gábor volt, akit művészi alkotómunkájáért már azt hittem, hogy ismerem és addig tiszteltem. Ő, akkor olyan előadásba fogott bele, ami nem kis zavart keltett az emberekben, akik valósággal tolongtak annál a helyiségnél, ahol Pap Gáborhoz lehetett volna csatlakozni az oktatási és kulturális tevékenységre jelentkező érdeklődőnek.
Csatolom Pap Gábor által, később kiadott írásos program-vázlatot...
Ebből egyértelműen kiderült számomra, hogy a történelmi egyházak helyébe szeretne lépni. Az is kiderült számomra, hogy ezzel mekkora zavart fog okozni az egyébként is fölöttébb összekuszált gondolatvilágú emberekben...

Ezért is megírtam azt a programot, amivel már 1990-ben kezdeni kellett volna a valódi rendszerváltozást. Ezt egy helyzetelemzéssel kezdtem, amire épült volna a program. Ennek lényege - vallási szempontból - a következő lett volna:
Az idézet kezdete:
,, Olyan jövőért érdemes élni, amelyikben az egyén jövedelméből otthont tud teremteni, családot tud alapítani és születendő gyermekei számára - míg kicsik - gondoskodni tud asszonyáról, gyermekei anyjáról is - és ha megöregszik, vagy beteg lesz, akkor is erkölcsi- anyagi méltósággal élhessen. ® Ez a jövő!
Addig is, míg ez megvalósul, a társadalmi intézmények nem vonulhatnak ki az otthonteremtés, a gyermeknevelés- és oktatás, a betegellátás, az időskorúak gondozása költségeinek - legalább részleges átvállalásából! Pl. családi adózás bevezetése.
A jelen emberének nagy kötelessége még, hogy visszataláljon a természethez, mert eredetileg annak része. Ezért, meg kell ismernünk azt a természeti környezetet, ami körülvesz bennünket. Meg kell ismernünk, hogy harmonikusan együtt tudjunk élni vele, óvni, védeni tudjuk azt, hogy utódaink - a jövőben élők is élvezhessék
Az ember, minden idők embere nemcsak természeti lény, nemcsak külső-belső fizikai-biológiai tulajdonságaival egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, hanem lelki alkatával is.
Az emberi léleknek szüksége van a hitre. Szükségünk van hitre jelenben, múltban és jövőben; hitre önmagunkban, embertársainkban, de legfőképpen a Teremtő mindenhatóságában.
A hit erejével fölvértezett, megerősödött ember nem érzi magát elveszetten egyedül ebben a globalizálódó világunkban.
A hit erejével megerősödött embert nem lehet meggátolni az önmagával szembeni igényes életfelfogás kialakításában sem!
Az ilyen ember nemcsak egyenjogú-, hanem egyenrangú polgára lehet saját hazájának.
(És, minden további, nemzetek közösségének.)"
(A részlet vége)

Egy korábbi női körös kiselőadásomban a népi hagyományokról írtam az egyházi ünnepeinkben: Idézet az előadásból:
,,Az ünnepeknek roppant nagy holdudvaruk van, ha arra gondolunk, hogy évszázadok során mennyi népszokás, hiedelem és hangulat szegődött hozzájuk.
A vallásos néprajz könyvtárra menő irodalmából Szénási Sándor: Ünnepeink címen megjelent könyve, valamint Balassa-Ortutay: Magyar néprajz című kötet alapján szerkesztettem ezt a vázlatos áttekintést.
Bizonyos, hogy a magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltöttek be a különböző vallások egyházai, mert az erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben befolyásolták.
A X-XI. századtól, a magyarság egységesen a katolikus vallást követte, a XVI. századi protestantizmus térhódításáig.
Másfél százados harc után, az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio (Károly király döntése) megerősíti a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását. Kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház területi szervezete és tovább épülnek a református iskolaközpontok.
A protestáns egyházak falusi szervezetei: a ,,gyülekezet" maga választotta lelkészét. A vasárnapi istentisztelet után a férfiak a templom előtt még együtt maradtak, hogy a legújabb híreket, eseményeket megbeszéljék, ilyenkor dobolta ki a kisbíró a közérdekű rendelkezéseket.
Az egyház ,,funkciója", hogy ott állott az élet három nagy eseményekor, és meghatározott módon annak szertartását teljesítette.
1. A kereszteléssel lényegében a kisdedet az egyházba vette fel,
2. a házasságkötéskor megáldotta a két ember kapcsolatát,
3. és végül a temetőbe utolsó útjára kísérte az elhunytat.
Mindezt az anyakönyvekbe is bejegyezték: a 17-18. századtól, rendszeresen.
Az állam katolikus jellege azonban megmaradt.
Ennek ellenére, a XVIII. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában őrzi pozícióit.
A képzőművészetben, a népi motívumkincs a táblafestő- ,,virágozó" asztalosmesterek jóvoltából, bekerül a református templomokba.
Az egyházi zene a középkortól kezdve hatott a népzenére.
A prédikációs irodalom példázatai jelentkeznek a paraszti mesékben és mondákban.
Az egyházak bizonyos vallásos tartalmú dramatikus játékok kezdeményezői és elterjesztői voltak."
(Idézet vége)

Álljon itt egy másik női körös (Bp. 20. ker. Klapka téri Református Egyházközség) előadás idézete:
,,"RAVASZ LÁSZLÓ: A vallásos nevelés
A vallásos nevelésről 1936 Virágvasárnapján rendezett nagygyűlésen tartott beszédet. A rendezőség a vallásos nevelés három fő probléma-ágazatát: - egyház, iskola, család - akarta felsorakoztatni.
Ravasz Lászlónak jutott - utolsó felszólalóként - az összefoglalás feladata.
Virágvasárnapját a gyermek és a nevelés nagy gondolatának szenteljük.." Ekkor "érezzük meg azt a nagy hitvallást, hogy a gyermek mekkora kincs és felelősség. Megvalljuk tehát azt, hogy a gyermek Istennek legnagyobb ajándéka." "...felülről jövő és ingyen kapott ajándék, minden titokzatosságával és minden értékével egyetemben." "A legnagyobb ajándék, mert életem célja telik meg benne. Nem apám és anyám az életem célja, hanem a gyermekem. A hitvesem csak társam; a gyermekem: rendeltetésem."
A gyermek titokzatos lény, mindegyik más, mindegyik egy egész világ. "A gyermek a legnagyobb felelősség." "...a gyermek révén ítéltetem meg." Az Élet Fejedelme a közvádló hatalmát a gyermekre bízta, a történelem és az élet ítélőszéke előtt ő vádol minket." "...sokszor saját magának bűnével, romlásával és kárhoztatásával."
"Virágvasárnapján érezzük meg, milyen kincs bízatott ránk a gyermekben."
,,..."Balgatag dolog arról beszélni, hogy a vallás és a keresztyénség magánügy.
Egyéni ügy, mert a lelkiismeret szentségében dől el, de a legfontosabb közügy is az, hogy: ezen a földön minél több hívő ember, minél több krisztusi ember legyen.
Fontosabb az ipari termelésnél, a technika vívmányainál. Nagyobb dolog Széchenyi gondolata: a kiművelt emberfő csak akkor lesz az egész nemzet értékét meghatározó igazi kincs, ha azt a krisztusi lélek és a krisztusi erkölcs jellemzi.
Ezért nem lehet magánügy, nem mondhatja a család, hogy ezt végezze el helyette az iskola., mert ezt csak együtt végezheti el.
"Nemzetnek, községnek, társadalomnak minden áldozatot meg kell hoznia," "...nem nézheti tétlenül a család, hogy miként kínlódik ezzel a feladattal egyház és iskola.
Tudja meg a család, tudja meg minden szülő, hogy ha maga otthon nem segíti életével, áhítatával és példájával a gyermek vallásos nevelését, legdrágább javaiban károsítja meg a gyermeket..." "...mert a gyermek lelkében erősebb lesz a rossz példa, mint a jó tanítás."
Ezért, "álljon oda segítőnek a gyermek mellé és a hitoktató mellé, hogy együtt építsék fel az új világot. Sorakozzunk azok közé az emberek közé, akik küzdenek az ellen, hogy utcákon, sajtóban, nyilvánosságban, társaságokban, összejövetelekben olyan beszéd, olyan gondolkozásmód, olyan lelki megnyilatkozások folyjanak amelyek megrontják a gyermek lelkét és elnyomorítják a jövendőt."
,,..." "Folyik a harc a gyermek hovatartozandóságáért, az egész társadalomban és magában az iskolában is."
A Virágvasárnapja azt üzeni a vallásos nevelőknek, hogy "hívővé csak hívő ember nevelhet", "mert csak belőle sugárzik ki az az erő, amely a nevelésben egyedül győzedelmeskedik.". "Hazafiságra nem taníthat olyan ember, aki lelke mélyén nemzetietlen és internacionális." "Jézus a személyiségével nevelt, ma is azért nevel, mert most is az, aki egykor volt." "...Üzenjük nekik azt, hogy ma, 1936-ban egy szétzülleni látszó, lázbeteg, irtózatos konvulziók között reszkető világban, amelynek egy mozdulása elsöpörheti a földről mindazt, ami nekünk drága és magyar: mi mégis bízunk, mi mégis hiszünk és üzenjük a római levéllel a magyar ifjúságnak az örök ifjúság evangéliomát: "A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését."
A szemelvényt szerk. Bóna Mária Ilona, Bp,2001.márc.2.""

Makkai Sándortól is idéznék egy alapvető gondolatot a vallásos ,,NEMZETNEVELÉS"-sel kapcsolatban:
"A köznevelés sikerének titka éppen abban van, hogy nem kívülről és felülről erőszakolunk népünkre egy idegen kultúrát, hanem alulról és belülről építjük meg a sajátos népi kultúrörökségnek az európai kultúrkinccsel való egészséges összeforrasztásával a magyar műveltséget."

Klebersberg Kuno példaértékű oktatási- és kulturális tevékenysége a trianoni szétszaggattatást követően, a maradék Magyarország talpraállítása terén. Legszívesebben ide másolnám egész életútjának minden egyes gondolatát és cselekedetét. Egész munkássága olyan példaértékű, amit egy-az-egyben fel kellett volna 1990 után újítani. Most csak egymondatos gondolatát idézném ide:
,,A tanárképzésre különben is nagy gonddal ügyelt, és azt hangsúlyozta, hogy a "magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig" azt az egyet követeli meg, hogy "ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket.""

Legvégül, a kunszentmiklósi Bösztörön gazdálkodó nagyapámat idézném, aki -nagymamával és nénikémmel együtt - hat éves koromig gondoskodott rólam:
Idézet a
,,Helytörténeti-néprajzi hagyományok Kunszentmiklóson, a második világháború előtti- és utáni, valamint, Pesterzsébeten az 1990 utáni öt-hat évben" c. díjnyertes néprajzi pályamunkámból, amit 2003-ban középdíjjal jutalmazott Kunszentmiklós önkormányzata.
,,Másnap, amikor mentünk a templomba, többnyire napsütéses időre virradtunk. A reggeli készülődés izgalmában sem türelmetlenkedett senki körülöttem.
Azóta sem értem azokat az embereket, akikkel később összehozott a sors, hogy miért olyan türelmetlenek a gyerekekkel, ha útra kelnek? Talán, mert nem ismerték azt a nyugalmi forrást, ami nagypapáét táplálta.?
Ő és övéi, ugyanis olyan Isten-hívő emberek voltak, akik fennen hirdették: "Istentől van minden földi javunk." (Zsoltárok 127.) Még a gyermek is: "...az Úrnak öröksége: a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom." (Zsoltárok 127:3.)
A GYERMEKre, vagyis rám is úgy tekintett, olyan türelmes szeretettel viszonyult hozzám, mint "Isten jutalmára". Ez engem, méltó viselkedésre ösztönzött. (De sokszor gondoltam erre felnőtt koromban, amikor pedagógiából az ösztönzőkről, a "motivációkról" tanultam!)"
(Idézet vége.)

Hogy, mégsem járok évek óta templomba, annak magánéleti okai vannak és nagymértékben kapcsolatban áll az egyházi hovatartozásunkkal. Én, református magyar ember vagyok, és amíg élek az is maradok!

Bp. 2013. január 5.

Bóna Mária Ilona
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megnyilatkozások, virágvasárnapját, virágvasárnapján, embertársainkban, kunszentmiklóson, tulajdonságaival, alkotómunkájáért, asztalosmesterek, kultúrörökségnek, házasságkötéskor, képzőművészetben, győzedelmeskedik, kunszentmiklósi, nyilvánosságban, internacionális, személyiségével, virágvasárnapja, megalakulásával, rendelkezéseket, kárhoztatásával, iskolaközpontok, felsorakoztatni, protestantizmus, könyvnyomtatási, kiselőadásomban, kultúrkinccsel, otthonteremtés, gyermeknevelés, kunszentmiklós, pályamunkámból, pesterzsébeten, istentisztelet, gondolatvilágú, visszataláljon, legszívesebben, talpraállítása, alábbi összeállítást, utóbbi tizennyolc, különböző szekciók, kulturális szekcióba, történelmi egyházak, valódi rendszerváltozást, helyzetelemzéssel kezdtem, következő lett, idézet kezdete, egyén jövedelméből, társadalmi intézmények, időskorúak gondozása, jelen emberének, természeti környezetet, jövőben élők, emberi léleknek, Kacsoh Dániel, Magyarok Szövetsége Kunszentmiklóson, Csatolom Pap Gábor, Szénási Sándor, Carolina Resolutio, Református Egyházközség, RAVASZ LÁSZLÓ, Ravasz Lászlónak, Élet Fejedelme, Bóna Mária Ilona, Makkai Sándortól, Klebersberg Kuno,
BMI ****** (#1)   2013-01-05 19:10:39
MAGYAROK SZÖVETSÉGE
A vallási tagozat előkészítő programjavaslata
Összeállította: Pap Gábor

Előzetes tudnivalók

A Magyarok Szövetsége alakuló nagygyűlésén, 2008. november 26-án kaptam a felkérést, hogy vállaljam el a Szövetség vallási és nevelési tagozatának vezetését. Minthogy ott és akkor nem nyílt rá mód, hogy a kérdéssel kapcsolatos gondjaimnak hangot adjak, az akkori mulasztást most igyekszem pótolni.
Mindenek előtt tisztázatlannak látom a Vének Tanácsa viszonyát a tagozatok vezetésének feladatkörével. A nagygyűlésen meghirdetett szereposztás szerint a Vének Tanácsának egyes tagjai közvetlen tagozatvezetési feladatot is kaptak, míg a többiek ettől a munkakörtől mentesültek. Nem világos, milyen alapon történt a megkülönböztetés.
A kétféle szerepkör összemosását másrészről indokolatlannak, sőt hosszú távon veszélyesnek tartom. A Vének Tanácsának elvi síkon kell programot javasolnia, a program végrehajtása során az abban résztvevők kérésére tanácsokkal kell szolgálnia, ellenőriznie kell a program végrehajtásának elvszerűségét, és szükség esetén bírálatot kell gyakorolnia, a helyesbítés irányának megjelölésével. A tagozatvezetők szerepe ehhez képest sokkal gyakorlatiasabb és szerteágazóbb. Ugyanakkor ennek a munkának a folyamatos ellenőrzése a Vének Tanácsa részéről várható. A kétféle feladatkör egyesítése az összeférhetetlenség veszélyét rejti magában. Hogyan ellenőrizzem, illetve bíráljam én, mint a Vének Tanácsának tagja a magam munkáját, amit egy tagozat irányítása során végeztem?
További aggályom: kell-e, illetve szabad-e egyetlen tagozatba összefogni a vallás és a nevelés ügyeit? Megítélésem szerint a vallásnak nemcsak a nevelés, hanem az élet mindenféle "ügyét" át kell hatnia, beleértve a gazdaság leghétköznapibb "ügyeit" is. Ebből egyet, a nevelését kiemelni és összecsapni a vallás ügyes-bajos dolgaival, ez annak idején még miniszteriális szinten sem tett jót egyik területnek sem. Javaslatom: külön tagozat foglalkozzék a vallás és külön a nevelés ügyeivel. A kérdések együtt-látása a Vének Tanácsának a feladatkörébe tartozik.
Végül egy személyi jellegű aggály: ha a nevelésügy elvi szintű programadójának személyét keressük, akkor a Vének Tanácsában erre a legmegfelelőbb kétségtelenül Andrásfalvy Bertalan lesz. Kifejezetten tapintatlanságnak tartom, hogy egy velünk alapvető kérdésekben egyetértő, nagy tekintélyű ex-minisztert ennek a feladatkörnek a betöltésekor számításon kívül hagytak! Tagozatvezetőnek pedig mint erre a feladatkörre bizonyított módon legalkalmasabb személyt, Hintalan Lászlót javaslom. Ami a vallás ügyeit illeti, a Vének Tanácsában ennek a képviseletét Molnár V. Józsefre bíznám, a tagozat vezetésére pedig Dezső Tibort, a témakörre vonatkozó legfontosabb jelenkori dokumentum összeállítóját kérném fel.

Teendők

1. Az ún. "pogány" magyar ősvallás és a jelenleg érvényben lévő vallásalakulatok tartalmi, esetleg genetikus kapcsolatainak tisztázása.

2. A magyar nép "egész-ségének" fokozatos helyreállítása. A két legnagyobb lélekszámú magyar keresztény felekezet, a római katolikus és a református szerepkörének tisztázása, mindkettő eredendő magyarságának, illetve szigorú egymásra utaltságuknak a hangsúlyozásával.

3. Az egyéb vallásfelekezetekhez (evangélikus, unitárius, baptista stb.), illetve világvallásokhoz (hinduizmus, buddhizmus, iszlám stb.) való viszony tisztázása, a velük való kapcsolat kiépítése, ápolása.

4. A krisztusi tanítás és életpélda abszolút, az ószövetségi szövegek viszonylagos, ideig való és egyetlen néphez szóló jellegének tudatosítása.

5. Az Ószövetségből a zárványként benne megőrződött ősvallási elemek kiválogatása, értelmezésük, beillesztésük az egyetemes keresztény igehirdetés menetébe. Néphagyományunk hőseinek, mindenek előtt Nimródnak a negatív rabbinikus megítélését a vitán felül álló tények figyelembe vételével helyesbíteni kell.

6. A kereszténység el-judaizálódásának történeti menete lépésről-lépésre tisztázandó. A folyamat üdvtörténeti jelentőségét fel kell deríteni, a kiútra vonatkozóan javaslatot kell megfogalmazni.

7. Az egymást segítő (Hunor-Magyar típusú) kapcsolat szorgalmazása ember és ember, közösség és közösség között. Az egymás rovására történő érvényesülés (Káin-Ábel, Romulus-Remus) leépítő jellegének tudatosítása és következetes elutasítása.

8. Festett kazettás templomi mennyezeteink üdvtörténeti programjának rekonstruálása, visszaillesztése az egyetemes keresztény igehirdetés menetébe.

9. Apokrif (archaikus) imádságaink ősvallási vonatkozásainak tisztázása, beillesztésük az egyetemes keresztény liturgiába.

10. Az élő magyar népdalkincsből az ősi szeretetvallásunkra utaló példányok kiválogatása, rendszerbe fűzése és beillesztése az egyetemes keresztény liturgiába.

11. Az évkör sarkalatos pontjain a magyar népi szertartások felélesztése és gyakorlása (Karácsony, Húsvét, Szent Iván, Szent Mihály), ökumenikus jelleggel, az ősvallási elemek tiszteletben tartásával.

12. A Szűz Mária-jellemzékek (Tenger Csillaga, Tisztaságos Edény, Bárka, Torony stb.) ősvallási, kozmikus és egyben üdvtörténeti vonatkozásainak tisztázása. A Boldogasszony-szerep múltjának, jelenének és jövőjének felderítése, különös tekintettel a "Magyarok Nagyasszonya" szerepre. Babba Mária őstörténeti vonatkozásainak további vizsgálata.

13. A szent helyek radiesztéziai módszerekkel történő felmérése, az ilyen irányú vizsgálatok eredményeiből levonható tanulságok rendszerezése, majd közzé tétele.

14. Az eddigi "Magyar Egyház" próbálkozások számbavétele és kritikája. A továbblépés szükségességének indoklása, a jövőbe vezető irány megjelölése.

Budapest, 2008. december 26.
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.14. 19:54 Férfi kosárlabda NB I - Magabiztosan győzött a DEAC
12.14. 19:54 Velencei Bizottság: hatályon kívül kell helyezni a "Stop Soros" törvénycsom...
12.14. 19:44 Férfi kézilabda NB I - Szoros meccset vesztett Komlón az Eger
12.14. 19:44 Közel volt a feljutáshoz az U20-as jégkorong-válogatott
12.14. 19:34 Kárpátalja megyei tanács: az ukrán állam őrizze meg a nemzetiségek közötti ...
12.14. 19:27 Női vízilabda Magyar Kupa - A BVSC lesz a döntőben a címvédő UVSE ellenfele
12.14. 19:27 A jövő versenyképes vállalkozásairól egyeztetett a MNB és az MGYOSZ
12.14. 19:27 Illegális bevándorlás - Ez EU 140 millió euróval támogatja Marokkót a migrá...
12.14. 19:14 Brexit - Blair: 50 százalék felett az újabb népszavazás esélye
12.14. 19:13 EKF 2023 - Debrecen a programok jelentős részét megvalósítja
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
A hölgy túl díszítette magát  Futunk, sietünk ajándékokkal t...  téli kép, lovasokkal  Facebookon kaptam  Karácsony fa  Gyulladáscsökkentő ételek  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Hóemberek  Egyház  Facebookon kaptam  Vajon mit éreznék...?  Sírás  Mit mond a Biblia a karácsonyr...  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Ördög  téli kép, lovasokkal  Szép napot  Harangok  Png virág  Facebookon kaptam  Mikulás lány  Rajzos baby  Pünkösd  Advent 2.VASÁRNAPJA  Karácsonyfa  Böjte Csaba testvér Ádventi üz...  Aranyosi Ervin: Gyújts tüzet l...  A barlang előtt  A karácsony a szeretet, és adv...  Hull a hó  Rajzos baby  Bódai-Soós Judit: Ajándék újra  A barlang előtt  téli kép, lovasokkal  Ferenc Pápa adventi üzenete:  Bezárt ajtó  Már második vasárnap. Ünnep va...  Missziós kereszt Érkezik a sze...  Advent 2.VASÁRNAPJA  Kellemes új hetet minden látog...  Tél van  Harangok  Nyugalmas Adventi időszakot kí...  Szép napot mindenkinek!  Ördög  Gazdagréti téren karácsonyi ün...  Tavasz  Manyákné, Kati - téli képe  Adjon Isten jó reggelt mindenk...  Hogy is kezdjem el...  Keleti hölgy  Őrizkedni kell a bizalmas bará...  Gyertyák  A Missziós kereszt szentjei: A...  Szerelem - romantika  Egyház  Karácsonyi keret  Kellemes Adventi ünnepeket!  Karácsonyi keret  Mit rejt a szív  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Advent –...  Png rózsa  A világ legmagasabb karácsonyf...  Facebookon kaptam  Sírás  Kellemes új hetet minden látog...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyertyák  Advent 2  téli kép, lovasokkal  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Ébredés  Havas fenyő ág_hóesésben  Futunk, sietünk ajándékokkal t...  Aranyosi Ervin: Advent –...  Kellemes Adventi ünnepeket!  Mikulás virág  Advent 2. gyertyája  Kellemes Adventi ünnepeket!  Száz éve született A. Szolzsen...  Mit rejt a szív  Tekints fel!  téli kép, lovasokkal  Égi kapun át  Ani barátnőmtől  Facebookon kaptam  Száz éve született A. Szolzsen...  Karácsonyfa  Pünkösd  Hulló csillagok - csillogó göm...  Jó kívánságom !  Karácsonyfa  Hit, remény. szeretet, béke  Lovagoló cigány  Hit, remény. szeretet, béke 
Bejegyzés Címkék
alábbi összeállítást, utóbbi tizennyolc, különböző szekciók, kulturális szekcióba, történelmi egyházak, valódi rendszerváltozást, helyzetelemzéssel kezdtem, következő lett, idézet kezdete, egyén jövedelméből, társadalmi intézmények, időskorúak gondozása, jelen emberének, természeti környezetet, jövőben élők, emberi léleknek, globalizálódó világunkban, önmagával szembeni, ilyen ember, részlet vége, népi hagyományokról, egyházi ünnepeinkben, ünnepeknek roppant, vallásos néprajz, vázlatos áttekintést, magyar falvak, különböző vallások, erkölcsi normákat, családi élet, magyarság egységesen, katolikus vallást, 1731-ben kiadott, protestánsok korlátozott, evangélikus egyház, református iskolaközpontok, protestáns egyházak, vasárnapi istentisztelet, templom előtt, legújabb híreket, közérdekű rendelkezéseket, egyház &#8222, élet három, kereszteléssel lényegében, egyházba vette, házasságkötéskor megáldotta, temetőbe utolsó, állam katolikus, magyar protestantizmus, előző századokban, népi motívumkincs, táblafestő- &#8222, református templomokba, egyházi zene, középkortól kezdve, prédikációs irodalom, paraszti mesékben, egyházak bizonyos, vallásos nevelés, összefoglalás feladata, nevelés nagy, nagy hitvallást, gyermek mekkora, gyermek Istennek, legnagyobb ajándék, életem célja, hitvesem csak, gyermek titokzatos, egész világ, legnagyobb felelősség, gyermek révén, közvádló hatalmát, gyermekre bízta, élet ítélőszéke, keresztyénség magánügy, lelkiismeret szentségében, legfontosabb közügy, földön minél, ipari termelésnél, technika vívmányainál, kiművelt emberfő, egész nemzet, krisztusi lélek, krisztusi erkölcs, feladattal egyház, gyermek vallásos, gyermek lelkében, rossz példa, gyermek mellé, hitoktató mellé, emberek közé, gyermek lelkét, egész társadalomban, vallásos nevelőknek, nevelésben egyedül, személyiségével nevelt, szétzülleni látszó, mozdulása elsöpörheti, földről mindazt, római levéllel, magyar ifjúságnak, örök ifjúság, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 165 db bejegyzés
Összes: 7415 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 290
  • e Hét: 2144
  • e Hónap: 5060
  • e Év: 320664
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.