Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hogyan kell Istent tisztelni?
  2016-07-08 15:21:54, péntek
 
   
  2.3. Hogyan kell Istent tisztelni?


A mindenkori egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy ,,lélekben és igazságban." (Jn 4,24) Ezt kellene most magyarázni néhány alkalmazásával együtt. Talán ez az a buktató, amelynél a legtöbb időt kellene szánni a részletek tárgyalására, tisztázására. Sajnos helyszűke miatt erre nincs lehetőségünk. Több megközelítésből is elindulhatnánk, hiszen egy igen átfogó témakörrel állunk szemben. Jelen esetben a következő szempontokat érinteném:

Teológia és istentisztelet

Az istentisztelethez való viszonyulást, az istentisztelet ,,hogyanját" nagyban meghatározza egy adott gyülekezet/felekezet teológiai álláspontja. Ha
az például kálvinista vagy éppen arminiánus. Ha Isten- vagy emberközpontú teológia dívik kötelékein belül. Ha karizmatikus vagy katolikus. Vagy ha az
olcsó evangélium bármilyen formáját hirdeti. Tehát egy egyház teológiája, tanbeli meggyőződése mindig meghatározza istentiszteletének természetét és jellegét. Ha egy egyház például liberális, nem sok jó mondható el az istentiszteletéről sem. Hogyan is várhatnánk el egy olyan egyháztól, amely elvetette a Szentírás tekintélyét, hogy istentiszteletében biblikus legyen? Hiszen ,,történelmileg nézve, a református istentisztelet
mindig is a református teológiából táplálkozott. Egyszerűen nem rendelkezhetünk az egyikkel a másik nélkül - állítja két kortárs református teológus.
Nyilván itt a hitvalló református teológiára kell gondolni. Ez a teológiai kritérium a személyes preferenciáinkat is meg kellene, hogy határozza. A mindenkori keresztyéneknek azt kellene először is megvizsgálniuk egy adott gyülekezet esetében, hogy annak istentisztelete biblikus-e vagy nem. Nem pedig azt, hogy mi az első benyomásuk. Vagy azt, hogy szép-e a templom, jó-e a kántor, kellemes hangú-e a lelkész? Sajnos ma, a keresztyének
inkább tapasztalataik és élményeik alapján minősítenek egy adott istentiszteletet. Gyakran ,,szeretnék jól érezni" magukat. Szeretnének ,,kapni valamit", lehetőleg úgy, hogy azért ne kelljen semmit tenniük. Szeretnék, ha a prédikációk nem ,,zaklatnák" őket mindenféle ,,negatív" tanításokkal, kényelmetlen gyakorlati alkalmazásokkal. Szeretnék, ha az istentiszteletről ,,megnyugodva" és ,,feltöltekezve" jönnének ki. Az ilyen keresztyének, a biblikus teológia medrében folyó istentiszteletről azt tartják, hogy az száraz és merev, illetve formalizmust munkál. Gátat szab a Lélek munkájának, elveszi az Úrral való együttlét örömét. Itt érdemes elgondolkodni azon, hogy az ószövetségi szentek mennyire örvendeztek az istentiszteleti
alkalmaknak, pedig akkor aztán bőven voltak rendelkezések és szabályok. Gondolhatunk itt arra a szent várakozásra, amellyel a zsoltáros tekintett
az istentiszteleti alkalmakra. (pl.Zsolt 84) Nem zavarta a sok rendelkezés vagy az ószövetségi istentiszteleti teológia. Összegzésképpen tehát elmondhatjuk, hogy nem a biblikus teológia nyomvonalát követő istentisztelettel van a baj. Inkább azzal, hogy (a) a keresztyének maguk sem ismerik, hogy milyen kellene legyen a biblikus istentisztelet, illetve (b) gyakran nincsenek egy személyes, élő kapcsolatban az igaz Istennel. Ez a két tényező rányomja bélyegét istentiszteletükre, és azt gondolják, hogy a hagyományos biblikus formákkal való szakítás hozza el istentiszteletükben a minőségi változást.

Kinek az elvárásaihoz igazodunk?

Mivel az istentisztelet ,,hallgatósága" Isten, logikus, hogy az Ő elvárásaihoz kellene igazodnunk. A mai istentiszteleti gyakorlat azonban sajnos egyre
inkább az emberi elvárásokhoz igazodik. Az egyházak istentiszteletükben is azt kívánják nyújtani, amit az emberek keresnek. Ez a tendencia egyértelműen megfigyelhető. Egy példa erre: ,,Személyes tapasztalatom, hogy a református istentisztelet jelenlegi formája nem felel meg a fiatalok elvárásainak. Luther korában modern volt ez az istentiszteleti forma ..." - mondja egy lelkész. De ezzel azt is elismeri, hogy mára már valami másra van szükség. Való igaz, hogy gond van a mai református istentisztelettel. De az is biztos, hogy nem az ifjúság elvárásaihoz kell igazítani az istentiszteletet! A probléma nem is azzal van, hogy a mai ,,high-tech" korban a biblikus istentisztelet ósdinak tűnhet, hanem azzal, hogy a hitetlen tömegek (és sajnos gyakran a hívők is) nem értik, hogy miről kellene szóljon az istentisztelet, és azt sem, hogy kinek kell megfelelnie. Ez pedig azért van, mert nem hangzik el semmilyen tanítás az istentisztelettel kapcsolatosan. Ha pedig az emberek nem értik, hogy miről szól az istentisztelet akkor: (1) meg kell adni, amit követelnek ahhoz, hogy (2) valahogy be lehessen hozni őket a templomba. Viszont ha a továbbiakban is ez a két szemponlesz a normatív, akkor végképp ajtót nyitunk a közönség szórakoztatására. Olyasmivel fogunk egyre gyakrabban találkozni, amit egy holland ,,keresztyén" együttes debreceni szereplése kapcsán elhűlve olvastam: ,,Felállnak a padokra, táncolnak a színes fényben, fogadják a vastapsot és a füttyöt - a Református Nagytemplomban. Van, akit ez megbotránkoztat, mások örömmel veszik az újat, a mást." Majd így folytatja a cikk írója: ,,Turnéznak, koncerteznek, s így hirdetik az Igét... Aki nem látta még őket, az nehezen tudja elképzelni, hogy milyen lehet negyven fehér ruhás fiatal a templompadokon táncolva, énekelve... A hangtechnikának köszönhetően tiszta hangjuk bezengi az egész helyiséget, szinte kirázza az embert a hideg, amikor hallja őket... Közel állnak a mai kor emberéhez. Tudják, milyen stílust szeretnek, mi az amire felfigyelnek, ami megfogja őket." Nos lehet, hogy az embereket ez megfogja, de hogy Istent is ,,megfogja" azt kétlem. Pedig az istentiszteletnek végső soron Neki kell tetszenie. Hiszen az istentisztelet elsősorban Istenért van. Vajon Jézust is ,,megragadná" az ilyen embercentrikus istentisztelet? Vagy pedig Jézus inkább ostort ragadna? Sajnos testvérek, a mai istentiszteletek döntő többsége valóban közel áll az emberhez, de távol áll Istentől és az ige kívánalmaitól. A Kolossé 2,23 is beszél a ,,magaválasztott istentiszteletről", amely ugyan bölcs dolognak látszik az ember szemei előtt, de sajnos nem igeszerű.

Regulatív princípium

A reformáció egyházai ezért mindig is a Szentírás fényében akarták meghatározni istentiszteletük teológiáját és liturgiáját. Már a reformátorok is sokat
tárgyalták ennek részleteit. Ebben a tekintetben bizonyára közismert a Luther és Kálvin közötti véleménykülönbség. Míg Luther az istentiszteletben teret kívánt engedni mindannak, amit Isten igéje nem tilt, addig Kálvin ragaszkodott, hogy csupán a Szentírás által megparancsolt dolgok lehessenek az istentisztelet részei. A puritán atyák ezt az alapelvet kifejtették és így rögzítették a Westminsteri Hitvallásban: ,,az igaz Isten tiszteletének megfelelő módját Ő maga rendelte el és határozta meg saját, kijelentett akarata által, hogy Ő nem tisztelhető emberi elképzelések és elgondolások
szerint, a Sátán javaslata szerint, látható kiábrázolással vagy bármilyen más módon, amely nincs előírva Isten igéjében." A westminsteri zsinat óta beszélhetünk tehát az ún. regulatív princípiumról, azaz az istentisztelet rendszerező alapelvéről. Ez azt jelenti, hogy nem a mindenkori társadalmi
elvárásokat, nem is az emberek szubjektív véleményét, nem is a hagyományokat, nem is az ,,új kijelentéseket", hanem kizárólag Isten igéjének
követelményeit kell figyelembe venni a mindenkori istentiszteletek megszervezésénél. A Westminsteri Nagykáté idevágó 109. feleletében - többek között - így fogalmaz:

Isten a második parancsolatban a következő bűnöket tiltja: bármilyen, nem Isten által elrendelt istentisztelet kigondolását, javaslását,
megparancsolását, használatát vagy bármilyen helyeslését... Tilt minden babonás eszközt, tiltja az istentisztelet megrontását, az ahhoz való hozzátételt vagy elvételt, akár saját magunk kezdeményezésére, akár a másoktól kapott hagyomány miatt, még akkor is, ha az a régiség, szokás, áhítat, jó szándék vagy bármi más ürügyén történik is. Tiltja... az Isten által előírt istentiszteleti rendelkezések semmibevételét, megvetését,
akadályoztatását és ellenzését

Az istentiszteleti reformot tehát a teológiai alapok tisztázásával kell kezdeni. Nem azzal például, hogy mi lenne az emberek igénye. Az ige által biztosított értelmezési tartományon belül aztán lehet mozgási szabadságunk. De az alapokat nem áll jogunkban megváltoztatni. Még a sokra méltatott XXI. században sem! Meg kell értenünk, hogy ,,az istentiszteleti kreativitást és az újításokat Isten soha nem engedélyezte a Szentírásban." Mivel Ő nem változik (mi sajnos annál inkább!), az Ő tiszteletének módja sem változhat! Ennyire egyszerű az egész.

Az istentisztelet elemei

Csupán néhány szót kívánunk szólni az istentisztelet elemeiről. Merthogy igen időszerű kérdés ma az, hogy mit lehet beépíteni illetve kivenni az istentiszteletből. Ha az újszövetséget és az apostoli egyház gyakorlatát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy egy közönséges istentiszteletnek több elengedhetetlen eleme is volt. Ezek a következők: az ige olvasása, az ige hirdetése és magyarázata, éneklés, imádkozás-könyörgés, a sákramentumok helyes kiszolgáltatása, adakozás, áldás. Ritkábban előforduló elemek lehetnek a különféle fogadalomtételek. De ezzel lassan ki is merítettük a biblikus istentisztelet elemeinek a listáját. Nem olvasunk viszont más istentiszteleti elemekről! Nem volt tehát miseáldozat, nem voltak misztikus liturgiák, nem voltak rendszeres gyógyítások, nem volt tánc, nem volt egy külön dicsőítő csoport sem, stb. Isten rendelése szerint, mindenki egyenlőképpen vette ki részét az istentiszteletből.

A prédikáció helye és szerepe

Az istentisztelet elemei közül csak egyet szeretnék kiemelni. Talán azért, mert ez van leginkább támadásnak kitéve manapság. Az istentisztelet egyik
legfontosabb tartozékára, a prédikációra gondolok. A reformáció az oltár helyére a szószéket és a Bibliát helyezte. Tette ezt azért, mert Isten igéje hirdetésének központi helyet szánt az istentiszteletben. A reformátorok nem a táncnak, nem a miseáldozatnak, nem a gyógyításoknak vagy ördögűzésnek, nem az új kijelentéseknek, nem a kórus szolgálatának, nem is a szavalatoknak - hanem az igehirdetésnek szántak elsőbbséget!
Sajnos manapság egyre inkább megfigyelhető, hogy a prédikációk másodlagos fontossággal bírnak. Könnyen kiszorulhatnak az istentiszteletből. Szintén általánosan megfigyelhető tendencia a prédikációk lerövidülése. A mai vizuális korban, a beszéd egyre kevesebb jelentőséggel bír. Tudunk olyan istentiszteletről itt Miskolcon, ahol a prédikáció jó esetben is alig tart 15 percet. De általában inkább 10-12 perc. Ez azért van, mert az újjá nem született emberek nem szeretik a kegyes beszédet. Az igehirdetők pedig igyekeznek kedvükben járni. De nemcsak az emberek ,,rühellik" Isten beszédét. A Sátán is gyűlöli azt. Mivel a biblikus prédikáció Isten élő beszéde és üzenete, a Sátán egyik fő célja ma is az, hogy Isten beszédének terjesztését megakadályozza. Ne feledjük el, hogy a Sátán a kezdetektől fogva abban jeleskedett, hogy Isten beszédét támadja és aláaknázza. ,,Csakugyan azt mondta az Isten?" (1Móz 3,1) Lehet táncolni, lehet énekelni, lehet előadásjellegű igehirdetéseket mondani a magyar nép dicső
dolgairól néhány Ady, Reményik vagy Kölcsey versidézettel megspékelve, lehet bármit csinálni - csak a biblikus igehirdetés rövidüljön és híguljon! De Isten még mindig a beszéd, a prédikáció eszközét adta az evangélium közlésére! (Róma 10,13-17) Ezt a kegyelmi eszközt Isten egyelőre még nem
vonta vissza. És nem is fogja! Istennek még mindig tetszik ez a bolondság. (1Kor 1,18-21) A hirdetett ige az a kegyelmi eszköz, amely Isten Lelkével
együtt megtérést munkálhat a hallgatóságban! A hirdetett ige az, amely a Lélek által hitben való növekedést munkál a hívekben! Nem a drámát, de nem is a pantomimot kívánja Isten felhasználni ebben. Képzeljük el Pált az Aeropáguszon, ahol munkatársaival egy pantomimot játszik el a derék görögöknek, hogy megnyerje tetszésüket. Vagy képzeljük el Pált, ahogyan Krisztus kálváriáját egy tragédia formájában adja elő az egyik görög amfiteátrumban. Ugye tudjuk, hogy Pál nem ezt tette. Ehelyett, ahol csak lehetett prédikált. Jegyezzük meg tehát: a mai keresztyénség válsága részben az istentisztelet válsága, az istentisztelet válsága pedig javarészt a prédikálás válságára vezethető vissza! Itt nyilván nem akármilyen
igehirdetésekre gondolunk, hanem olyan biblikus prédikációkra, amelyeket gyakorlatba is ültetnek. Testvérek, nincs mit keresnünk olyan ,,istentiszteleteken", ahol alig van igehirdetés, illetve ahol az nem biblikus!

Három tévelygés

Igen találóan csoportosítja az istentiszteleti tévelygéseket dr. Peter Masters. Az alábbi esetek mindegyikében ki van játszva a ,,lélekben és igazságban" biblikus alapelve. Dr. Masters a tévelygések három nagy csoportját különbözteti meg.

a) Esztétikus istentisztelet. Ebben az első esetben minden lenyűgöző. A külsőségek különösen. Ilyen a katolikus istentisztelet. Mindent a szemnek és az érzékeknek: pompás ruhák, csilingelés, tömjénfüst, szép szobrok, megindító szentképek, misézés, szenteltvíz stb. De sajnos a protestánsoknak is ott vannak impozáns templomaik. Hatalmas főhajókkal, milliós orgonákkal, koncertekre alkalmas akusztikával. Ott vannak a szép tornyok és az évszázados haranglábak. Ott vannak a faragott fatemplomok és a kőcsipkés vártemplomok. Ezeknek is megvan a maguk hangulata, hiszen minden olyan szép. És az embereket mindez lenyűgözi. Valósággal ,,szerelmesek" lesznek a templomba, a szép liturgiába, a kalotaszegi kézimunkákba - mondhatni az istentisztelet valamely kellékébe. Ez pedig egyfajta bálványimádás. Nem Istenben gyönyörködnek immár, hanem valami másban. Mint ahogyan a tanítványokat is elbűvölte a jeruzsálemi templom szépsége (Lk 21,5-6). Persze ismert Jézus válasza a tanítványok eme magatartására. De vajon biblikus istentisztelet folyik-e a falakon belül? Ez a megvizsgálandó kérdés! Testvérek, ne feledjük, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik! (ApCsel 17,24; 2Krón 6,18) Őt nem lehet fogva tartani egy épületben. Mihelyt megromlik az istentisztelet, mihelyt nem Ő van a középpontban, mihelyt az Ő rendelkezéseinek nem szereznek érvényt, Isten dicsősége elhagyja a templomot. (lásd Ezékiel könyvének 9., 10. és 11. fejezeteit)

b) Eksztatikus istentisztelet. Ide tartoznak a karizmatikus istentiszteletek, illetve az ún. ,,kortárs" istentiszteletek. A lényeg itt az, hogy az ,,örvendezés" leple alatt mesterséges érzelmeket keltsenek. Ha nincs semmiféle őszinte érzésünk Isten felé, majd itt lesz! Az istentisztelet hangulata és ritmusa ezt fogja munkálni. Az ige természetesen ebben az esetben is másról beszél. Pál apostol ugyanis lehűtötte a korinthusiak túlzott érzelmi megnyilvánulásait. (1Kor 14,23) De ez a fajta istentisztelet mégis - különösen a mai irracionális és misztikus felfogás miatt - nagy népszerűségnek örvend. Az emberek ugyanis szeretnék az értelmet kikapcsolni, hogy érzelmileg tapasztaljanak valamit. Pál apostol ezt is helytelenítette! (1Kor 14,15-16) Hiszen a ,,lélekben" történő istentisztelet többek között azt is jelentette, hogy nem ,,testben"! Nem táncolva, ugrálva, tapsolva, kurjongatva, mantraszerű dicsőítéseket énekelve. Az ,,igazságban" pedig azt jelenti, hogy Isten igéjének rendelkezései szerint. Ez az, amit nem értenek ezek az emberek.

c) Profán istentisztelet. Ez az ,,istentisztelet" nem sokban különbözik egy társadalmi közösségi alkalomtól. Hitetlen emberek tömegesen istentiszteletet színlelnek. Ez a tipikus esete a hitehagyott népegyházi istentiszteletnek. Az emberek eljönnek az istentiszteletre (ha egyáltalán jönnek), mert jönniük kell. A lelkész elmond egy beszédet. Ennek lehet valami köze a Bibliához. De ez az istentisztelet meg van fosztva minden szent küllemétől. Hiányzik az a szent tisztelet, megilletődés, hódolat, ami a szent Istent valójában megilletné. Hiányzik az igaz Isten ismerete. Hiányzik az egymással való közösség, az igazi koinónia. Mindaz, ami itt történik Isten szentsége és igazsága ellen tőr, azt járatja le. Az emberek pedig ahogy jöttek, úgy mennek el. Általában egy kukkot sem hisznek abból, ami elhangzik. Valójában nem sok értelmét látják az egésznek, csupán képmutatásból és hagyománytiszteletből csinálják. (Mt 15,7-9) De az élő Krisztus nincs jelen. Minden léleknélküli. Isten igazsága pedig nincs képviselve, hiszen ami ilyenkor történik, eleve ellene mond az ige tanításainak.

A keresztyének magatartása

A mai keresztyéneknek (és egyházaknak) alaposan át kell értékelniük az istentisztelet iránti magatartásukat. Kezdhetnék az Úr napja iránti viszonyulásunkkal, a biblikus istentiszteleti alkalmak és a tiszta igehirdetések megbecsülésével (sajnos sokan az istentiszteletek látogatását a keresztyén szabadság területére passzolják). De folytathatnák az istentisztelet teológiai alapjainak a vizsgálatával és az ebből következő
különbségtétellel. Elgondolkodhatnának azon is, hogy mennyire tudatos az istentiszteletre való készülésük. Látniuk kellene, hogy a református istentiszteletnek igeinek, egyszerűnek, tiszteletteljesnek és istencentrikusnak kell lennie. Olyannak, amely minden Isten által adott kegyelmi eszközt megfelelően használ a hívők lelki építésére.

Az istentisztelet tehát nem lehet egy jelentéktelen mozzanata a keresztyén ember életének. Kálvin egy ízben kifejtette, hogy mennyire abszurd úgy vitatkozni az üdvösség hogyanjáról, hogy közben nem tulajdonítunk kellő fontosságot az istentisztelet hogyanjának. Vegyük tehát komolyan Isten tiszteletét! Biztasson bennünket ebben is az ige: ,,Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz." (Zsid 12,28-29)

Szőke Imre
 
 
0 komment , kategória:  Igaz istentisztelet  
Címkék: fogadalomtételek, istentiszteletek, szórakoztatására, istentiszteletre, istentiszteletet, megszervezésénél, kezdeményezésére, megparancsolását, akadályoztatását, preferenciáinkat, istentiszteletük, rendelkezéseinek, istentisztelete, istentiszteleti, megközelítésből, rendelkezhetünk, igehirdetéseket, helytelenítette, elengedhetetlen, keresztyéneknek, megbotránkoztat, hangtechnikának, kiszolgáltatása, alkalmazásokkal, protestánsoknak, összegzésképpen, megbecsülésével, igehirdetésekre, kijelentéseknek, népszerűségnek, istentisztelet, magaválasztott, munkatársaival, tapasztaljanak, magatartásukat, templompadokon, mindenkori egyszerű, legtöbb időt, részletek tárgyalására, igen átfogó, következő szempontokat, istentisztelethez való, istentisztelet „, adott gyülekezet, például kálvinista, egyház teológiája, egyház például, olyan egyháztól, református istentisztelet, református teológiából, másik nélkül, hitvalló református, Református Nagytemplomban, Vajon Jézust, Westminsteri Hitvallásban, Westminsteri Nagykáté, Mivel, Isten Lelkével, Peter Masters, Szőke Imre,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.18. 09:31 Önkormányzat 2019 - Megtámadták a roma nemzetiség országos választás eredmé...
11.18. 09:31 György László: Ahogy az amerikai, úgy a magyar gazdaság is a hazai szereplő...
11.18. 09:21 Női tenisz-világranglista - Babos Tímea ismét a százban
11.18. 09:12 Férfi tenisz-világranglista - Nem javított a világbajnok Cicipasz
11.18. 09:12 BUX: 43 390,28 pont, +0,01 százalék a nyitáskor
11.18. 09:12 Tőzsde - Vegyes kezdés az európai tőzsdéken
11.18. 09:11 Kéthetes, dunavarsányi edzőtáborban készült az evezős-válogatott
11.18. 09:11 Kerekesszékes vívó VK - Öt éremmel zártak a magyarok Amszterdamban
11.18. 08:51 Lezárták a 42-es főutat Püspökladánynál egy megsérült gázcső miatt
11.18. 08:51 Sakk ob - Megemelt díjalap a csapatbajnokságon
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Vidám, szép estét  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Ősz színei  A pénzt elő lehet teremteni  Romantikus párok  Png rózsa  Hitetlenség  Rózsa csokor vázában  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Test és lélek , formába hozása  Esernyő  Facebookon kaptam  Vidám estét - táncolnak  Hóember lámpással  Boszorkány  Megváltás  Bálványimádás  Facebookon kaptam  A gazdagság, nem házakban laki...  Facebookon kaptam  Újjászületés  Elmúlt a nyár  Elmúlt a nyár  Őszi kép  Őszi este  Romantikus szép estét  Végünk van? - Sebestyén atya g...  Facebookon kaptam  Nem lapos  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Őszi kép  Kossuth kifli  Függetlenül attól...  Őszi kép  Nem lapos  Kandalló  Az én barátom  Esik a hó  Vidám, szép napot  Esik a hó  Van, kinek gyereket nem ad az ...  Esernyő  Mírjam barátnőmtól kaptam  Megosztott szív  Egy idézet  Boldogság számomra a létezésed...  Png virág  Almák zsákban  Szép estét  Png kislány  Facebookon kaptam  Boldogság számomra a létezésed...  Bánat  Mikulás  Facebookon kaptam  Kávéra van szükségem  Csodaszép pillanatot mindenkin...  Őszi kép  Nem lapos  A kéz is fontos a táncnál  Hóemberek  A világ Isten szolgáit gyalázz...  Kossuth kifli  Velence vízben áll..:Dáma Lova...  Őszi kép  Megalázkodás  Facebookon kaptam  Gyilkos illat  Bálványimádás  Kacsintós  Őszi kép  Szerelem - romantika  Körlevele Árpád-házi Szent Erz...  Szép estét  Kandalló  Png rózsa  A kéz is fontos a táncnál  Őszi kép  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Őszi kép  A pénzt elő lehet teremteni  Kellemes kávézást!  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Végünk van? - Sebestyén atya g...  Őszi csendélet  Az én barátom  Robbanó cukorka  Facebookon kaptam  Azt mondják, a ruha teszi az e...  Mírjam barátnőmtól kaptam  Rózsa csokor vázában  Robbanó cukorka  Rád gondolok....  Virágos csendélet 
Bejegyzés Címkék
mindenkori egyszerű, legtöbb időt, részletek tárgyalására, igen átfogó, következő szempontokat, istentisztelethez való, istentisztelet &#8222, adott gyülekezet, például kálvinista, egyház teológiája, egyház például, olyan egyháztól, református istentisztelet, református teológiából, másik nélkül, hitvalló református, teológiai kritérium, személyes preferenciáinkat, mindenkori keresztyéneknek, első benyomásuk, adott istentiszteletet, istentiszteletről &#8222, ilyen keresztyének, biblikus teológia, ószövetségi szentek, szent várakozásra, zsoltáros tekintett, istentiszteleti alkalmakra, ószövetségi istentiszteleti, keresztyének maguk, biblikus istentisztelet, igaz Istennel, hagyományos biblikus, minőségi változást, elvárásaihoz igazodunk, emberi elvárásokhoz, emberek keresnek, tendencia egyértelműen, példa erre, fiatalok elvárásainak, istentiszteleti forma, ifjúság elvárásaihoz, hitetlen tömegek, istentisztelettel kapcsolatosan, istentisztelet akkor, közönség szórakoztatására, holland &#8222, színes fényben, füttyöt &#8211, cikk írója, nehezen tudja, templompadokon táncolva, hangtechnikának köszönhetően, egész helyiséget, amire felfigyelnek, istentiszteletnek végső, istentisztelet elsősorban, ilyen embercentrikus, ember szemei, reformáció egyházai, tekintetben bizonyára, istentiszteletben teret, istentisztelet részei, puritán atyák, alapelvet kifejtették, igaz Isten, westminsteri zsinat, istentisztelet rendszerező, mindenkori társadalmi, emberek szubjektív, mindenkori istentiszteletek, második parancsolatban, következő bűnöket, istentisztelet megrontását, ahhoz való, másoktól kapott, istentiszteleti reformot, teológiai alapok, emberek igénye, sokra méltatott, istentiszteleti kreativitást, újításokat Isten, istentisztelet elemei, istentisztelet elemeiről, apostoli egyház, közönséges istentiszteletnek, sákramentumok helyes, különféle fogadalomtételek, külön dicsőítő, prédikáció helye, istentisztelet egyik, prédikációra gondolok, oltár helyére, gyógyításoknak vagy, kórus szolgálatának, szavalatoknak &#8211, igehirdetésnek szántak, prédikációk másodlagos, prédikációk lerövidülése, beszéd egyre, kegyes beszédet, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 314 db bejegyzés
e év: 6959 db bejegyzés
Összes: 25004 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1422
  • e Hét: 4561
  • e Hónap: 51204
  • e Év: 706736
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.