Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat és a bűn
  2016-07-11 21:18:56, hétfő
 
   
  Az alázat és a bűn

,,Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok" (1 Tim. 1: 15).

Az alázatot gyakran a megtéréssel és a bűnbánattal azonosítják. Ezért sokan azt gondolják, hogy alázatosnak csak akkor lehet lenni, mikor bűneinkre tekintünk. Az előző okfejtéseink azonban arról beszélnek, hogy az alázat valami más. Jézus és az apostolok gyakran hívják fel a figyelmünket az alázatra úgy, hogy közben egyáltalán nem tesznek említést bűneinkről.
Ennek ellenére, nekem úgy tűnik, hogy ebből a szemszögből is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Ezért kérdezzük meg magunktól: milyen módon mutatkozik meg az ember alázatán az ember által elkövetett bűn mélységessége és nehézsége, és a kegyelem nagyságának elnyerése? Ahhoz, hogy erre megtaláljuk a választ, elég egy olyan emberre tekintenünk, mint Pál apostol: benne, egy üdvözült és szent emberben, annak feledhetetlen és mélységes tudata élt, hogy bűnös volt. Mindannyian ismerjük azokat a helyeket, ahol úgy beszél magáról, mint üldözőről és káromlóról: ,,Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1 Kor. 15: 9-10). ,,Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát" (Ef. 3: 8). ,,Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok" (1 Tim. 1: 13, 15).
Isten csodával határos módon mentette meg Sault, és Pált formált belőle. Isten többé nem emlékezett meg a volt farizeus komoly bűneiről, de Pál sosem, sosem feledkezett meg vétkéről. Minél inkább örvendezett Isten kegyelmének, minél inkább elérte őt az Isten kegyelméből fakadó kibeszélhetetlen öröm, annál világosabban látta, hogy ki volt ő annak előtte, és kivé vált - Isten kegyelméből - a jelenben. Pál sosem felejtette el, hogy bűnös volt, akit Isten magához fogadott, és szerelmével körbe vett.
A fentebb idézett helyeket gyakran úgy magyarázzák, mintha ebben Pál azt ismerné el, hogy minden nap vétkezik. Aki azonban a szövegösszefüggés figyelembe vételével olvassa ezeket a sorokat, azt fogja látni, hogy ez nem így van. A Szentírás eme kijelentései nagyon mély értelemmel bírnak. Ahhoz tartoznak, ami örökké meg fogja elégíteni a Jézus vére által üdvözített emberek szívét, akik alázatosan az Isten trónusa előtt állnak, akiket mélységes csodálat és imádat töltött be Isten előtt. Soha, még a mennyei dicsőségben sem lesznek a hívők mások megváltott bűnösöknél. Az Isten gyermeke egy pillanatra sem állhat Isten szeretetének teljes fényében úgy, hogy ne lenne tudatában annak, hogy bűnös, új értelemmel töltetik be, mikor az ember megérti, hogy az jellemző rá, mint teremtményre. Az alázat szintén emberre jellemző, mint teremtményre, amely a maga nemében megtölti őt a legmélységesebb és legtökéletesebb hangzással, az arra való emlékezésnek hála, ami bizonyítéka Isten csodálatos, üdvözítő szerelmének.
Pál szavainak valódi értelme akkor lesz világosabb számunkra, mikor figyelmet fordítunk arra, hogy egész életében, attól kezdve, hogy keresztyénné lett, sosem arról írt, hogyan vétkezett. Ez éppen úgy vonatkozik a levelekre is, amelyekben sok részlet beszél az ő személyes természetéről. Sehol nem találunk feljegyzést hiányosságokról vagy hibákról, sehol nem magyarázza az olvasóinak, hogy nem végezte el kötelességeit vagy vétkezett volna a tökéletes szeretet szövetsége ellen. Éppen fordítva: nem kevés olyan helyet találunk, ahol ő a maga igaz, igazságos és feddhetetlen életére hivatkozik: ,,Ti vagytok a tanúim és az Isten: milyen szentek, igazak és feddhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek" (1 Thessz. 2: 10). ,,Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek" (2 Kor. 1: 12).
Pál itt nem az ő ideáljairól vagy törekvéseiről beszél, hanem a saját valóságos viselkedésére utal. Bármit is gondolnánk Pál apostolról azzal kapcsolatban, hogy hiányzik nála a bűneire való hivatkozás, mindezzel együtt legalább egyet kell értenünk azzal, hogy ezek az idézetek ebben az életben a Szent Léleknek olyan erejéről beszélnek, amely napjainkban elég ritka, és amely a hívők többsége előtt lehetetlennek tűnik.
Úgy gondolom, a bűn beismerésének hiánya itt még inkább helyesli azt a talányt, hogy az alázat mélységes titkát nem mindennapi vétkekben és a bűnnel való felhagyás törekvésében kell keresni, hanem a kegyelemre való örökkévaló emlékezésben. Csak ha minden pillanatban mélységes örömmel tudjuk elismerni azt, hogy bűnösök vagyunk, és a kegyelem által megváltattunk, akkor lesz földi örökségünk áldott, az Isten előtt való helyzetünk pedig - megingathatatlan.
A múlt cégéres bűneiről való emlékezés és annak tudata, hogy most védve van tőlük, amely Pálnál a sötétség titkos erejének megismerésével párosult, amely mindig kész az újbóli betörésre, de mindig össze van az kötve a bennünk élő Krisztus erejével.
,,Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs" (Róma 7: 18). Ezek a szavak bukott állapotunkat határozzák meg, testünket, míg a Római levél 8. fejezete a magasztos szabadulást mutatja be: ,,az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől". A test nemhogy nem semmisül meg, de nem válik szentté sem; állandóan a Lélek által győzetik le, Aki megöldökli az ,,ó-ember" vágyait. A Szent Léleknek köszönhetően lakozást vett bennünk Krisztus, egészséggé, világossággá és életté válva számunkra: mint egészség, kiűzi a betegséget, mint fény - megsemmisíti a sötétséget, mint élet - győzedelmeskedik a halál felett. Saját erőtlenségünk tudata és annak megismerése, hogy szükségünk van a Szent Lélek folyamatos munkájára bennünk és védelmére, ébreszti fel bennünk a teljes függőség térdet meghajlító érzetét, amely egyedül Isten kegyelme által létezhet.
A felsorakoztatott idézetek azt mutatják, hogy Pál apostol hogyan értékelte azt a csodálatos kegyelmet, amelynek elengedhetetlenségét minden percben mélységes alázattal tapasztalta. Folyamatosan kísérte őt és késszé tette arra, hogy mindenkinél többet munkálkodjon, ennek az alázatnak köszönhette, hogy hirdetni tudta Krisztus üdvözítő munkáját a pogányoknak. Isten kegyelme megnyitotta előtte a hitnek és szeretetnek ama határtalan gazdagságát, amely Jézus Krisztusban van elrejtve. Ugyanakkor az egykor elkövetett bűnökre való emlékezést is felgerjesztette benne, és az attól való folytonos óvakodást, hogy azokat újból elkövesse, - és mindezt azért, hogy megvédje őt ettől a veszedelemtől.
,,A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem" (Róma 5: 20). Itt világosan látható, hogy a kegyelem valódi lényege abban van, hogy kirekeszti a bűnt, és harcol vele szembe, és hogy a kegyelem gazdag tapasztalatának kéz a kézben kell járnia saját bűnösségünknek eleven tudatával. Nem a bűn, hanem az isteni kegyelem tárja fel az embert, és emlékezteti őt folytonosan arra, hogy milyen nagy bűnös volt egykor, mindezt azért, hogy ő valóban alázatossá lehessen. Nem a bűn, hanem a kegyelem tanít meg arra, hogy bűnösként lássam magam, és ennek köszönhetően elfoglaljam önmagam megalázásának legmélységesebb helyét.
Mindazok, akik megpróbálták megalázni magukat az önfeladás és az önvád által, azt kellett egy napon csüggedten tapasztalniuk, hogy ezzel a módszerrel egy lépéssel sem tudtak közelebb kerülni ahhoz az igaz alázathoz, amit tiszteletadás, irgalom, szerénység, és türelem jellemez. Még a leghatalmasabb önfeladás mellett is, ha énünkkel leszünk elfoglalva, sosem fogunk tőle megszabadulni. Csak az Isten kinyilatkoztatása, amely a bűnt leleplező törvény még nem elég, hanem mindenekelőtt a kegyelem általi bűnből való szabadulás, képes minket alázatossá tenni.
A törvény nem képes szétzúzni a büntetéstől rettegő szívet, hanem csak egyedül a kegyelem képes a léleknek a maga szelíd és alázatos hatásával mérhetetlen békességet és alázatot adni, Isten Lelkének erejével, annak második természetével. Éppen ez az Isten mindenhatóságáról és szentségéről szóló kinyilatkoztatás vezette mélységes alázatra Ábrahámot, Jákóbot, Jóbot, Ézsaiást és másokat. A Teremtő Isten mindenévé vált a semmi teremtménynek, míg a Megváltó Isten mindenné vált a haldokló bűnös számára. Csak így születik reménység, meghajlás, és igazi alázat. A lélek annyira telve van Isten jelenlétével, hogy nem marad benne helye az énnek. Mindezek mellett csak így képes érvényre jutni az az ígéret, amely Ézsaiás által adatott: ,,Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon" (Ézs. 2: 17).
Csak az a bűnös válhat igazán alázatossá, aki tudatosan Isten üdvözítő szerelméhez fut, és elfogadja ezt a szeretetet a Krisztusba való hit által. A saját énünktől való megszabadulás nem azt járja át, aki a bűneire összpontosít, hanem azt, aki Istenre fókuszál.


Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: kibeszélhetetlen, győzedelmeskedik, felsorakoztatott, kinyilatkoztatás, hitetlenségemben, megingathatatlan, hiányosságokról, felgerjesztette, legtökéletesebb, legmélységesebb, lelkiismeretünk, tapasztalatának, leghatalmasabb, bűnösségünknek, magasztaltatik, feddhetetlenek, megszabadított, megismerésével, feledhetetlen, mindenekelőtt, viselkedésére, törekvéseiről, mélységessége, bölcsességgel, tisztaságával, megváltattunk, teremtménynek, természetével, veszedelemtől, megszabadulás, erőtlenségünk, megalázásának, kötelességeit, tapasztalniuk, megnövekedett, beismerésének, bűnösöket üdvözítse, alázatot gyakran, bűnbánattal azonosítják, előző okfejtéseink, alázat valami, apostolok gyakran, ember alázatán, ember által, kegyelem nagyságának, olyan emberre, legkisebb vagyok, apostolok között, legkisebbnek adatott, pogányoknak hirdessem, övéit üldöző, volt farizeus, Krisztus Jézus, Szent Léleknek, Krisztus Jézusban, Szent Lélek, Jézus Krisztusban, Isten Lelkének, Teremtő Isten, Megváltó Isten, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.11. 16:46 Áldozatokat követelt a viharos időjárás Dél-Franciaországban
10.11. 16:46 Cea de-a patra ediţie a Zilelor Culturii Evreieşti din Cluj-Napoca va fi or...
10.11. 16:30 Villamospálya-felújítás miatt változik a közösségi közlekedés Budapesten a ...
10.11. 16:30 Nébih: betartja a szabályokat a tokaj-hegyaljai borászatok többsége
10.11. 16:30 Együttműködik az MFB és az Eximbank a kkv-szektor fejlesztése érdekében
10.11. 16:30 Volkswagen: tömeges leépítéssel fenyeget az új autók szén-dioxid-kibocsátás...
10.11. 16:29 Tuzson: nem lehet különbség életminőség szempontjából a falvak és a városok...
10.11. 16:29 Rétvári: évszázadonként egyszer van olyan lehetőség, mint a váci kézilabda-...
10.11. 16:22 Megnyílt a V4-es országok kortárs filmszemléje Prágában
10.11. 16:02 Kilenc új alkotást vetítenek a Spanyol Filmhéten az Urániában
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Séta a tengerparton  Álarc  Az emlékezéshez nem emlék  Az emlékezéshez nem emlék  Veszélyyes szépség  Képes idézetek  Minden oké  Pacsirta  Érted sírok és mosolygok  Csirkekuglóf aszalt áfonyával ...  Jó éjszakát,szép álmokat!  Angyalok  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Üvöltés az esőbe  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Nő estélyiben  Képes idézetek  Nehéz kő  Az ujjam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Film Volt egyszer egy Kína  Facebookon kaptam  Elegáns szürke hosszúruha  Pacsirta  Hét és fél centi  Nő fehér pávával  Mester csapat  Diplomás lettem  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Az első ember  Danó Tímea: Kékvarázs  Hiszek a szeretetben  Képes idézetek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hét és fél centi  Mikroszkóp alatt  Magányosan  Krisztus  Hét és fél centi  Ernyő alatt  Szívünkben őrizzük emléked!  Angyalok  Mester csapat  Mi van odaát  Melyik legyen  nehéz  Facebookon kaptam  Mesélek neked  így volt  ***Csodálatos kép***  Kányádi Sándor : Pipál a hegy  Zuhogó esőben  Álarc  Csirkekuglóf aszalt áfonyával ...  Esőáztatta szépség  Esik az eső  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Bánat  Idő van  Szép őszi napokat  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Francia diós mézes finomság!  Szép őszi napokat  Mágikus erő  Esőáztatta szépség  Veszélyyes szépség  Séta a tengerparton  Rosszul vagy  Ma is úgy, mint régen  Szép estét kedves látogatóimna...  A király  Jó éjszakát  Krisztus alattvalói vagyunk  Papír repülő  Tarisznyás  Szőrzet  Szükségünk van Krisztus segíts...  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Tél angyala  Hol vannak a csillagok  Október 15. MAI LÁTOGATÓK...  Az ujjam  Az ujjam  Ernyő alatt  Rosszul vagy  Gyonyoru holgyek..GIFF...  Krisztus  Felmászok  Hol vannak a csillagok  Rabosítva  Egyensúly  Őszi napsütés  Meditáció  Esőáztatta szépség  Őszi falevelek  Az ülő életmód káros hatásairó... 
Bejegyzés Címkék
bűnösöket üdvözítse, alázatot gyakran, bűnbánattal azonosítják, előző okfejtéseink, alázat valami, apostolok gyakran, ember alázatán, ember által, kegyelem nagyságának, olyan emberre, legkisebb vagyok, apostolok között, legkisebbnek adatott, pogányoknak hirdessem, övéit üldöző, volt farizeus, fentebb idézett, szövegösszefüggés figyelembe, mennyei dicsőségben, hívők mások, ember megérti, alázat szintén, maga nemében, arra való, tökéletes szeretet, maga igaz, saját valóságos, bűneire való, idézetek ebben, hívők többsége, alázat mélységes, bűnnel való, kegyelemre való, kegyelem által, múlt cégéres, sötétség titkos, újbóli betörésre, szavak bukott, magasztos szabadulást, élet Lelkének, halál törvényétől&#8221, test nemhogy, halál felett, teljes függőség, felsorakoztatott idézetek, csodálatos kegyelmet, alázatnak köszönhette, egykor elkövetett, attól való, törvény pedig, kegyelem valódi, kegyelem gazdag, kézben kell, isteni kegyelem, kegyelem tanít, önvád által, napon csüggedten, igaz alázathoz, leghatalmasabb önfeladás, bűnt leleplező, kegyelem általi, büntetéstől rettegő, kegyelem képes, maga szelíd, semmi teremtménynek, haldokló bűnös, lélek annyira, ember büszkeségét, halandók nagyságát, saját énünktől, bűneire összpontosít, kibeszélhetetlen, győzedelmeskedik, felsorakoztatott, kinyilatkoztatás, hitetlenségemben, megingathatatlan, hiányosságokról, felgerjesztette, legtökéletesebb, legmélységesebb, lelkiismeretünk, tapasztalatának, leghatalmasabb, bűnösségünknek, magasztaltatik, feddhetetlenek, megszabadított, megismerésével, feledhetetlen, mindenekelőtt, viselkedésére, törekvéseiről, mélységessége, bölcsességgel, tisztaságával, megváltattunk, teremtménynek, természetével, veszedelemtől, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 13 db bejegyzés
e hónap: 492 db bejegyzés
e év: 5325 db bejegyzés
Összes: 16471 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 747
  • e Hét: 6550
  • e Hónap: 40775
  • e Év: 502033
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.