Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 583 
Eljön még az idő, amikor Hóman Bálintot is rehabilitálni fog
  2012-12-31 15:15:15, hétfő
 
 


Eljön még az idő, amikor Hóman Bálintot is rehabilitálni fogják
2012. december 29. 12:42
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Százhuszonhét éve, 1885. december 29-én született Budapesten Hóman Bálint, egyik legnagyobb magyar történészünk és művelődéspolitikusunk. Történészként elsősorban őstörténetünkkel, középkorunkkal és pénztörténetünkkel foglalkozott, művelődéspolitikusként 1932 és 1938, majd 1939 és 1942 között volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1938-ban tárca nélküli nemzetnevelési miniszter.
1944-ben Nyugatra távozott, de az amerikai hatóságok kiadták őt a budapesti vérbíráknak, akik életfogytiglani fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték. Börtönőreinek kínzásai következtében 1951. június 2-án halt meg a váci fegyházban.

Amit legkevésbé bocsátottak meg neki

Mindenkori ellenségeink a legkevésbé tudták neki megbocsátani a két világháború közötti radikális nemzeti pártok, mozgalmak és a kormánypolitika közötti, művelődéspolitikusi minőségben tett egyensúlykereső kísérletein és az angolszász politikával való szembenállásán túlmenően elsősorban a zsidó-magyar viszony kudarcának okát megállapító, ?Magyar sors, magyar hivatás? című, legfőbb gondolatait összegző, 1942-ben megjelent, 1945-ben indexre tett kötetében olvasható álláspontját:

?Külső életformákra és nyelvi tekintetben a magyarhoz hasonulva, de népiségét megőrizve él népünk között a múlt században egyenként bár, de igen nagy tömegben beszivárgó zsidóság. Beolvadását a magyar társadalom széles rétegeinek ösztönös elzárkózása mellett erős faji öntudata s a magyarságtól idegen erkölcsisége és szellemisége akadályozta meg.

A nyugati keresztény kultúrközösség népeinek fiaiból a magyar társadalom közösségeibe illeszkedő egyének és csoportok ? a történeti fejlődés szabályainak megfelelően ? egy-két nemzedék multán áthasonlottak, beházasodtak, elkeveredtek, beolvadtak a történetileg kialakult magyar fajba és ma ennek a szerves részeként élnek. A keleti ortodox közösségből jött román és szerb jövevények ? kevés kivétellel ? még az értelmiségi réteg keretében sem tudtak áthasonulni, mert kultúrájuk más talajban gyökerezett. A zsidóság sem ment át ezen a folyamaton. Önként vagy kényszerítve ? ezt vitatni lehet ?, de önálló sajátos világszemlélettel és felfogással élte és éli ma is a maga sajátos népi életét a magyarság körében. A régiek még igazodtak valamennyire a magyar közszellemhez: az újonnan jöttek teljesen elkülönültek és ezért a magyarság is idegeneknek tekintette és tekinti őket.

Ezeknek az újonnan jött elemeknek a a felforgató mozgalmakban, a romboló eszmeáramlatok terjesztésében vitt vezető szerepe, a zsidó értelmiségnek a magyar múlt hagyományaival és magyar fajtánk eszményeivel, társadalmunk gondolkodásával és a kereszténység eszméivel szembehelyezkedő szellemisége, mértéktelen gazdasági érvényesülése és erre alapított hatalmi törekvései napjainkban nálunk is kiváltották a ma Európa-szerte uralkodó zsidóellenes hangulatot. A magyarság ? más népekhez hasonlóan ? nem kívánja magába olvasztani, inkább kirekeszti nemzeti életéből az oda idegen testként beékelődő zsidóságot.?

Sorstársaival való váci rabbörtönbeli éveit leghitelesebben Fiala Ferenc és Marschalkó Lajos örökítették meg ?Vádló bitófák? címmel 1958-ban megjelent könyvükben:

?No Hóman, még nem döglött meg??

?Vác a megkülönböztetett politikai foglyok megsemmisít? tábora volt. Ide hozták Himlerék háborús f?bűnöseit, a demokráciaellenes kémeket, hazaárulókat és mindenkit, akit nem végeztek ki, de akiknek el kellett pusztulniuk. Lehota ? ez a minden emberi érzésből kivetkőzött vadállat ? ezt nem is titkolta. Hányszor, de hányszor mondta séta közben vagy a fogháztemplomból alakított embertelen fonóműhelyben, hogy Vácról csak egy út vezet kifelé ? a temetőbe. A napi élelmiszer kalória nem érte el a nyolcszázat, s ha az osztályok számára kiutalt élelemből ? ami leginkább száraz borsó, répaleves volt ? valami megmaradt, azt tilos volt kiosztani. Azt Lehota elvtárs disznóinak vitték. Hasonló volt az egészségügyi gondoskodás is. A főorvosi tisztet egy dr. Halász nevű volt munkaszolgálatos orvos látta el. Ha valaki orvosi vizsgálatra föliratkozott, első kérdése nem az volt, hogy mi a baja, fájdalma, hanem hogy milyen népbírósági paragrafus alapján ítélték el.

Orvosság helyett gyakran összepofozták vagy összerugdalták, mint szimulánst. Ha pár nap múlva meghalt, ez csak jó pont volt úgy dr. Halász, mint Lehota számára. Így végeztek a kilencvennégy esztendős magyar egyetemi tanárral, a nemzetközileg is elismert tudós professzorral, dr. Méhely Lajossal. Zárkájában halt meg dr. Tóth László, a katolikus sajtó egyik ismert alakja. Egy őszi vasárnap délután agyszélhűdést kapott s mikor két nap múlva át akarták vinni a kórházba, akkor már nem volt szüksége orvosi kezelésre. A gorilla kinézésű Bellák-borbély papírzsákba burkolva vitte ki a temetőbe.

Hóman Bálint a magyar történelemtudomány egyik legnagyobb alakja, akinek a ?Magyar nemzet története? című munkája fordulói pontot jelentett a magyar történelemírásban, ugyancsak a váci rabtemetőbe került. A hatkötetes történelmi munka társszerzője Szekf? Gyula ugyanakkor Rákosi Mátyás jóvoltából Magyarország moszkvai követe volt. Neki bizonyára tudnia kellett, hogy milyen sorsra jutott a ?Hóman-Szekfű? című történelmi munka társszerzője. S hogy érdekében semmit sem tett, ezzel a kérdéssel majd bizonyára számot vet, ha valahol az örökkévalóságban találkozik Hóman Bálinttal. A hatalmas termetű Hóman, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, volt kultuszminiszter, akit ugyancsak Himler Mártonék adtak ki, 1951 végén már csak mint szánalmas emberi roncs gubbasztott mindössze egy szalmazsákkal berendezett zárkájában. Mert mint írástudóra, őreá külön vigyáztak. Mindvégig magánzárkában volt. Hetenként kétszer fel kellett súrolnia nemcsak zárkáját, de a szigorított fogház harminc méter hosszú tölgyfával burkolt folyosóját is, a trepnit. Ilyenkor mindig számos látogatója volt. A valamikor 130 kilós test már mindössze hetven kilót nyomott. egy nap már nem tudta felsúrolni a trepnit, mert összeesett. Átvitték a kórházba s Halász főorvos úr harmadik vizitje alkalmával amúgy orvosi módra megkérdezte tőle: ?No Hóman, még mindig nem döglött meg??

A negyedik napon aztán megnyugodhatott ez a főorvosi vadállat. Hóman Bálint meghalt. Hasonló sors érte Rácz Jenőt, a magyar vezérkar volt főnökét és volt honvédelmi minisztert. Súlyos gyomorfekélye ellenére sem kapott diétás kosztot. De ugyanakkor a szomszédos zárkában lévő két valutasíber bócher fiatalembernek Lehota őrnagy úr ? valószínűleg Garasin beleegyezésével ? kóser kosztot engedélyezett, amit az egyik váci kóser vendéglőből hoztak be nekik. Itt halt meg az 1919-es kommunizmus utáni magyar politikai élet egyik főszereplője és volt magyar miniszterelnök, Friedrich István is. Felesége ? aki valamiképpen megtudta ura betegségét ? külföldről kapott gyógyszert küldött be férje számára. De a gyógyszert Halász főorvosék ellopták. Külön fejezetet lehetne írni a váci fegyház tüdőbeteg osztályáról. Annak idején az Igazságügyminisztérium Dunára néző hatalmas tüdőbeteg pavilont épített a kórház mellé, mert köztudomású volt, hogy Vácon a gyöngébb szervezetűek rövid időn belül tüdőbajosak lesznek. Lehota nem engedte meg, hogy az ide beutaltak a teraszon pihenjenek. Beszögeztette az ajtókat és az ablakokat ? bebádogoztatta. A tüdőbeteg osztályon fejezte be életét a magyar közgazdasági élet ugyancsak európai hírű munkása dr. Ereky Károly is. Tasnádi Nagy András is itt szerzett betegségében halt meg a Mosonyi utcai rabkórházban. De rövid a hely, hogy felsoroljuk mindazokat, akik nem bírták ki a váci poklot és akiknek teste ma ott porladozik a váci fegyház Dunára néző szomorú temetőjében.?

Fiala és Marschalkó leírását csak azzal egészíthetjük ki, hogy Hóman a börtönviszonyok ellenére is szerette volna megvalósítani régi álmát, megírni a magyar középkor történelmét, de hiába kért hozzá könyveket és papírt, nem adtak neki: a titokban néha becsempészett irónra így verseket írt.

Amikor a legnagyobb bűnnek a nevetés számított

Arról, hogy mitől vált pokollá a váci fegyház, még részletesebben vallott Fehérváry István rabok visszaemlékezéseiből összeállított dokumentumkötetében (Börtönvilág Magyarországon, 1978):

?Az őrség minden alkalmat felhasznált arra, hogy belénk kössön. Nem volt séta, hogy egymással való beszélgetés ürügyén ne szólítottak volna néhányunkat be az osztályvezetői irodába. Senki nem tudott kielégítően állni, ki- és belépni, válaszolni ahhoz, hogy kékfoltok nélkül távozzék. A munkást megverték azért, mert elárulta a munkásosztályt, az értelmiséget, mert értelmiségi volt, a párttag azért kapott nagyobb ütéseket, mert csak későn lépett be a pártba, mi azért, mert nem léptünk be. Veszélyes volt szemüveget viselni, mert miniszternek tartották az embert, a lúdtalpbetét burzsoá eszköznek bizonyult, és aki az elfogyott kübli papír pótlását kérte, a népi demokráciának pazarlással való megdöntéséért kapta a verést. A legnagyobb bűnnek azonban a nevetés számított. A szenvedésnek is van humora, s mi fiatalok voltunk, nem törtek meg bennünket és gyakorta elkövettük a nevetés bűnét. Ilyenkor csikordult a kulcs a zárban és hallottuk a sztereotip kérdést: ?Miért nevet? Van kedve nevetni? Majd elveszem a kedvét!? És aki már ?fúrt kutat?, vagyis keringett a földre támasztott mutatóujja körül a szédülésig, aki ismeri, mi a ?papírfújás?, amikor egy füzetlapot lehelettel végig kell hajtani többször a folyosón, vagy aki ült vasba kötve, az tudja, hogy ideig-óráig valóban ?arcára lehet fagyasztani a mosolyt? az embernek! Míg Bodó elvtárs egyetlen pofonja örökké süketté tehetett egy embert, míg Flórián alhadnagy elvtárs csizmával táncolhatott egy rabtársunk gégéjén, mindaddig, míg a szerencsétlennek elszakadtak a hangszálai, addig az intézményes kínzás orvosi előírással, segédlettel és parancsnoki közreműködéssel történt. A középkori inkvizíciós kínzást is meghaladó fenyítés, a vasalás.

Szitkok kíséretében földre ültetnek, lábadat keresztbe teszed és bokában összeráncolják. Azután a kezed következik. Két őr térdel a hátadra, hogy kezedet az ellenkező lábfejedhez kényszerítsék, s a harmadik meghúzhassa a láncot, úgy hogy beleszántson a húsodba. A fejed a térded közé szorul, a combod karodban, hátadon minden ín pattanásig feszül, és csak kapkodva kapsz lélegzetet. Érzed, hogy kézfejed nőttön-nő, a vér lüktet benne, és ha merész vagy, hogy felemeled a fejed, már feketének látod az ujjaidat.. A karodba kell harapnod, hogy ne ordíts a fájdalomtól, melletted már nyöszörög, sír, üvölt valaki. Lesz majd idő, hogy nem emlékszel semmire, azután hidegvíz csorog rajtad, felrángatnak az előbbi helyzetbe és folytatod. Ha nincs szerencséd, két őr megragad, felemel, majd földre ejt, s azt kívánod, bár a láncok szakítanák már le kézfejed. Azután újra elájulsz.

Új őr jön, meglazítja a láncot, s ha nem tudnád, hogy másodperceken belül az erekbe visszatörekvő vér megsokszorozza a kínjaidat, megköszönnéd neki. Így imádkozol vagy káromkodsz, ordítasz vagy tűrsz, és számítod az időt, hogy meddig tart még? Majd mikor letelik a két-három vagy hat óra és leszedik a láncokat, és ott fetrengesz a földön, felállni nem tudván, hallgatva az őrség röhejét a hernyóként mászó rabok felett, majd akkor örülsz, hogy csak két órát kaptál. Volt, aki nyolc órát ült kurtavasban jajszó nélkül. Volt, aki az egyszeri hat órás kurtavas után örökre nyomorék lett, ma is bénán húzza maga után a lábát. És új napok, új kurtavasak, rúgások, sötétzárkák következnek, semmi hír szeretteinkről, se újság a világról: számolgatjuk a napokat, a halottainkat, a megtébolyodottakat és azokat, akik rabéletükre árulókká váltak.?

Ahogyan Tollas Tibor írta, a bolsevizmus igazi szimbólumaként ?bebádogoztak minden ablakot?, lefejezve az értelmiséget, amelyre úgy tűnik, utódaiknak ma sincs szükségük, így Hóman Bálint továbbra sem kívánatos köreikben, viszont hisszük, mégis eljön még az idő, amikor Őt is rehabilitálni fogják.


http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=60589
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Orbánék 2012-ben tényleg elrugaszkodtak - a valóságtól
  2012-12-31 15:00:51, hétfő
 
  Orbánék 2012-ben tényleg elrugaszkodtak - a valóságtól
Ma | 13:51

Orbánék 2012-ben tényleg elrugaszkodtak - a valóságtól Ekkora felhajtás a magyar híresség miatt?

Orbán Viktor ígéretével ellentétben 2012 sajnos azzal vonul be a történelembe, hogy az elrugaszkodás a valóságtól történt meg, Matolcsy György tündérmeséjét pedig Alfred Hitchcock rendezte.

Több mint két éve a legtöbb magyar család úgy érzi, mintha egy szappanozott lejtőn csúszna egyre lejjebb, egyre mélyebbre. Hárommillió ember nyugdíj-megtakarítását alig két év alatt nyom nélkül tapsolta el a kormány, miközben arányaiban sem az államadósság nem csökkent, sem a gazdaság nem lendült fel. Sőt, az unortodox gazdaságpolitika ellensúlyozására 30 hónap alatt 30 új közterhet vezettek be - írja közleményében Kormos Kata.
Az MSZP szóvivője emlékeztet: Európa legmagasabb áfáját is a magyarok fizetik. A sárgacsekk-adó, a telekomadó, a közműadó, az ATM-adó, a benzinárak elszabadulása, vagy az élelmiszerek árrobbanása mind-mind a közép- és alsó rétegek napi megélhetését teszi hidegre.

Ennek következményeként, az ország folyamatosan növekvő inflációs pályán kering, a kormány képtelen garantálni a bérek reálértékének megőrzését. A pénzromlás hónapról hónapra egyre nagyobb terhet rak a családok vállára. Két és fél éve Magyarország a bőrén érzi, milyen az, amikor a felelőtlenség találkozik az ostobasággal és az arroganciával. Elég volt!

A Magyar Szocialista Párt a második Orbán-kormány utolsó teljes évében is méltányosságon, szolidaritáson, igazságosságon és esélyegyenlőségen alapuló megoldásokat fog ajánlani Magyarországnak. Olyanokat, amelyek kiszámítható és biztos jövőt ígérnek, mindenkinek - írja a szocialista szóvivő.

| STOP

http://www.stop.hu/belfold/orbanek-2012-ben-tenyleg-elrugaszkodtak-a-valosagtol/1 111280/
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
A 2012-es év legveszélyesebb zsidói, cionistái, zsidóbérence
  2012-12-31 14:48:15, hétfő
 
  2012-12-30. 21:16
A 2012-es év legveszélyesebb zsidói, cionistái, zsidóbérencei és gyűlölködői

Miután a Simon Wiesenthal Központ közzétette 10-es listáját az idei év legveszélyesebb "antiszemitáiról és Izrael-gyűlölőiről", én a magam részéről összeállítottam a saját listámat az év legveszélyesebb zsidóiról, cionistáiról és zsidóbérenceiről.

Az év leggyűlölködőbb zsidója címet véleményem szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek kell adományozni. Ő ugyanis nem csupán szavakban fejezi ki mérhetetlen utálatát a palesztinokkal szemben, hanem közvetlenül is felelősség terheli több száz palesztin polgári személy - köztük gyermekek és nők - haláláért. Netanjahu volt az egyik kezdeményezője az év novemberében a Gázai övezet elleni izraeli agressziónak, melynek legalább 170 palesztin áldozata volt. Netanjahu azért is érdemli ki az első helyet a legveszedelmesebb cionisták listáján, mert az esztendő folyamán is hallatlan erőfeszítéseket tett Irán megtámadása érdekében, a legkevésbé sem törődve azzal, hogy az agresszió estén több százezer (esetleg több millió) ártatlan ember vesztené életét.

A második helyezés Barack Obama amerikai elnököt illeti, aki ugyan nem zsidó, azonban a zsidó világuralmi érdekek előmozdítása érdekében megtesz bármit, amire utasítást kap. A közel-keleti cionista hegemónia kiterjesztése céljából zajló dróntámadásoknak ebben az évben is számos ártatlan nő és gyermek esett áldozatul. Afganisztán továbbra is amerikai megszállás alatt áll, és az USA kormánya 2012-ben is hatalmas összegekkel támogatta és a legmodernebb fegyverekkel látta el a palesztinokat gyilkoló izraeli terrorállamot. Barack Obamát - és vele együtt az egész amerikai politikai elitet - súlyos felelősség terheli tehát az izraeli hadsereg hadműveletei következtében meggyilkolt és megnyomorított palesztinokért is.
A dobogó harmadik helyét az izraeli közvélemény foglalja el, melynek 90%-a kifejezetten helyeselte az év novemberében lezajlott vérengzést a Gázai övezetben. Tel-Avivban és más izraeli nagyvárosokban izraeli polgárok demonstrációkon fejezték ki egyetértésüket a palesztinok - köztük gyermekek és nők - lemészárlásával. A tüntetéseken az alábbi jelszavakat lehetett hallani, illetve olvasni a plakátokon: ,,Nem érdemlik meg, hogy éljenek, meg kell halniuk" (mármint a palesztinoknak), ,,Haljanak meg a gyerekeitek, ti kutyák", ,,Visszamegyünk Gázába, és minden arabot kitakarítunk onnan", ,,Az emberek több bombázást követelnek", ,,Mohamed halott".

Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi igazgatója a magyarok, a németek, a palesztinok iránti olthatatlan gyűlöletével, idős magyar és német hazafiak rendíthetetlen üldözésével, továbbá a jogállami alapelveket lábbal tipró tevékenykedésével, hamis vádaskodásaival, az elvben független bíróságok és bűnüldöző hatóságok zsarolásával és félrevezetésével érdemelte ki, hogy a negyedik helyen szerepeljen a legveszélyesebb zsidók és bérenceik 10-es listáján.
Az ötödik helyen a Mazsihisz (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) és az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) elnevezésű magyarországi zsidó szervezetek állnak, nem csak engesztelhetetlen magyar- és kereszténygyűlöletük és a magyarországi izraeli térhódítás előmozdítása terén végzett munkálkodásuk miatt, hanem azért is, mert nyíltan támogatásukról biztosították fajtársaiknak a Gázai övezetben végrehajtott terrorcselekményeit.
Ovadia Joszéf rabbi a hatodik a listán. Egyik prédikációjában ugyanis a következő gyűlöletkeltő kijelentést tette: “Amikor mi azt mondjuk Ros Hásáná napján, sújts le ellenségeinkre, akkor Irán legyen a célpont, az ördögi Irán, amely fenyegeti Izraelt. Isten le fog sújtani rájuk, és elpusztítja őket". Ovadia Joszéf rabbi azért is érdemelte ki az előkelő helyezését a vérszomjas zsidók és bérenceik listáján, mert ő volt az, aki 2010-ben kendőzetlenül kimondta, milyen szerepet szánnak a zsidók a ,,gójoknak": "A gójok azért születtek, hogy minket szolgáljanak. Enélkül nincs helyük a világon - csak azért léteznek, hogy Izrael népe számára végezzenek munkát. (...) Miért van szükség a gójokra? Dolgozni fognak, szántani, aratni. Mi ülünk, mint egy úr, és eszünk."
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete ,,vezető lelkésze" a magyarországi zsidó gyarmatosítás előmozdításában, a kereszténység tönkretételében és judaizálásában játszott szerepén túl az alábbi kijelentése miatt foglalja el az előkelő hetedik helyezést a legveszélyesebb zsidók és bérenceik 10-es listáján: ,,Lesz keresztény holokauszt"! A megjövendölt vérfürdő pontos időpontjáról azonban a magyargyűlölő zsidóbérenc szélhámos mind a mai napig nem adott tájékoztatást.

Jakov Joszef rabbit, a gyűlölködő kirohanásairól elhíresült Ovadia Joszef rabbi vérszomjas fiacskáját a nyolcadik helyen szerepeltetem, mivel a következő magvas gondolatokkal örvendeztette meg hallgatóságát a palesztinai Hebronban tartott egyik "szentbeszédében": "Szívünk minden melegével megáldjuk a katonáinkat, és imádkozunk, hogy épségben térjenek haza. Meg kell tanulniuk a szíriaiaktól, hogyan kell gyilkolni, és megsemmisíteni az ellenséget".
Eli Yishai izraeli belügyminiszter Izrael Katz izraeli közlekedési miniszter megosztva kapja a 9. helyezést. Az előbbi ugyanis az őszi izraeli vérengzés során arról elmélkedett, hogy a támadás célja "Gázát visszaküldeni a középkorba". "Csak akkor nyugszik majd le Izrael 40 évre" - jelentette ki. Izrael Katz pedig arra szólított föl, hogy addig bombázzák a Gázai övezetet, amíg annak lakói Egyiptomba nem menekülnek. Felvetette azt is, hogy teljes mértékben meg kellene fosztani a gázai palesztinokat az ivóvíztől és az elektromos ellátástól.
Talán nem sértődik meg Dániel Péter, hogy az utolsó a világra súlyos veszélyt jelentő zsidók és talpnyalóik 10-es listáján. A zsidó gyarmatosítók érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységével, magyarellenes kirohanásaival, nemzeti szimbólumaink elleni támadásaival azonban mindenképpen kiérdemelte, hogy a listára felkerüljön.
Zoom
Tudom, a lista korántsem teljes, mert a vérszomjas, gyűlölködő zsidók és cionisták sora sajnos végtelenül hosszú. Kiváltképpen hiányoznak róla az úgynevezett ,,pénzügyi intézmények" élén álló gazemberek (Christine Lagarde IMF elnöktől Soros Györgyön át egészen Simor Andrásig), akiknek áldatlan tevékenysége nyomán emberek milliói vesztették el munkájukat, kerültek kilátástalan helyzetbe vagy vesztették életüket.
Perge Ottó

További részletek: http://kuruc.info/r/6/106046/#ixzz2GdZFerFX
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Belebetegedett a sok áskálódásba a Wall Street cselédlánya
  2012-12-31 14:34:08, hétfő
 
  Belebetegedett a sok áskálódásba a Wall Street cselédlánya
2012. december 31. 08:10
Hunhír.info

Kórházba szállították vasárnap Hillary Clinton leköszönő amerikai külügyminisztert New Yorkban. A Magyarországot olyan sokszor megfeddő birodalmista cselédlány szervezetében egy korábban elszenvedett agyrázkódás miatt alakult ki vérrög, de egyes hírügynökségek szerint trombózisról van szó.

A külügyminiszter a hónap közepén vírusos megbetegedés és gyomorpanaszok miatt lemondott egy tengerentúli látogatást. Ezt követően tisztviselők azt közölték, hogy Clinton kiszáradás következtében rosszul lett, elájult, és agyrázkódást szenvedett. Később azt jelezték, hogy állapota folyamatosan javul.

A minisztert most legalább 48 órán át orvosi megfigyelés alatt tartják. A kezelés során véralvadást gátló gyógyszereket is kap. A kétnapos kivizsgálás után döntik el, szükség van-e

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=60614
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Fenyő-gyilkosság: a páholyok támadhatatlanok
  2012-12-31 14:33:28, hétfő
 
  Fenyő-gyilkosság: a páholyok támadhatatlanok
2012. december 31. 09:28
Kiss Péter - Hunhír.info


Tovább kutatnaknak Fenyő János egykori médiavállalkozó gyilkosa után - tudta meg a Blikk. Bár a máig rejtélyes gyilkosság nyomozását a Nemzeti Nyomozó Iroda lezárta, ennek ellenére zárt eljárás keretében az ügyet tovább vizsgálják, a megbízó ugyanis nincs meg. Akik pálcát törtek felette, azok a háromszög részei. Ők meg megközelíthetetlenek, és főleg támadhatatlanok. Magyarmaton főleg.

Mint ismert, Fenyő Jánost 1998. február 11-én Budapesten, a Margit utcában a most lezárult nyomozás megállapítása szerint a szlovák nemzetiségű Jozef Rohác gyilkolta meg egy Agram típusú gépfegyverrel, segítője volt ebben T. Ladislav, aki feltehetőleg a sofőr és a fegyverbeszerző szerepét töltötte be.

Információink szerint nemcsak a BRFK indított nagy erőkkel nyomozást, hanem a titkosszolgálatok is gőzerővel dolgoztak a háttérben. A legfelsőbb politikai körökkel baráti és üzleti kapcsolatokat ápoló vállalkozó meggyilkolása kapcsán nemzetbiztonsági okokból komoly erőkkel, titkosszolgálati módszerekkel figyeltek meg magas rangú embereket. Az ügy kapcsán több száz oldalnyi dokumentumok születtek, amelyek több évtizedre titkosítva lettek. Lehallgatási jegyzőkönyvek, amelyek közismert vállalkozók, sőt politikusok beszélgetéseit tartalmazzák.

- Az első pillanattól kezdve dolgozott az NBH az ügyön. Jelentéseiket a mindenkori szaktárca vezetője, s rajta keresztül a miniszterelnök is megismerhette. Az világos volt a merénylet után, hogy Fenyő János meggyilkolásához egy magasabb szintű, amolyan beleegyezésre is szükség volt. Ha nem is adták ki a kilövési engedélyt, de azzal, hogy elfordították a fejüket, és elengedték Fenyő kezét, a halálos ítéletét írták alá - mondta el a Blikknek egy az ügyben korábban eljáró nyugállományú nyomozó.

Az, hogy a jelenleg is folyamatban lévő zárt nyomozás eredménnyel zárul-e, vagy hogy az eredménye valaha nyilvános lesz-e, nem tudni. De informátorunk szerint a most lezárt nyomozás rengeteg kérdőjelet hagyott az ügyben, amelyekre a közvélemény minden bizonnyal magyarázatot követel majd.

Hunhír.info - Blikk

Hunhír.info kommentár:
Nincs meg a megbízó? Ez a legviccesebb szilveszteri mese, hogy az új évbe átbambuló agymosott továbbra is az álomvilágban meg a megvezetettségben vegetáljon. Szegény Fenyő tudta, hogy bizonyos páholyokban ő csak egy mezitlábas kis zsidó fényképésznek számít,hiába van hatalmas vagyona, és hiába próbálta magát biztosírtani a Horn-Kuncze kormány idején jobbról is, alról is biztosítani. Az kevésnek bizonyult, hogy a jobbos Balsainak meg a balos Szekeresnek a feleségét is betette a Vico felügyelő bizottságába. Akik pálcát törtek felette, azok a háromszög részei.Ők meg megközelíthetetlenek, és főleg támadhatatlanok. Magyarmaton főleg.

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=60616
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nem mi mondjuk, hanem egy magyar természettudós: a zsidóság
  2012-12-31 14:26:39, hétfő
 
  Nem mi mondjuk, hanem egy magyar természettudós: a zsidóság tömeges bevándorlása teljes kifosztásunkhoz fog vezetni

2012. december 31. 12:28
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Különös kísérőjegye közéletünknek, hogy a nemzetromboló erők elleni felvilágosításban a politikusoknál gyakorta ezerszer hatásosabban fellépő értelmiségiek közül is rendszerint az egzakt mérnöki-, műszaki- és természettudományok képviselői járnak élen, amire példa a kétszázegy éve, 1811. december 31-én Pécsett született (és 1892. július 5-én Budapesten elhunyt) Nendtvich Károly természettudós elhallgatott politikai pályája: az egykori országgyűlési képviselő egyike volt azoknak, akik szerint a zsidóság tömeges bevándorlása teljes kifosztásunkhoz fog vezetni.

Látva, hová vezet egyre mértéktelenebb bevándorlásuk, így a természettudományos világban már közismert tudós (aki 1857-ben a József Műegyetem kémiai tanszékének lett a vezetője, majd 1873 és 1874 között az egyetem rektora volt) 1884 és 1887 között az alpokaljai zurányi kerület országgyűlési képviselőjeként vett részt közéletünkben az Országos Antiszemita Párt programjával: németül megjelent könyvében (Die Judenfrage in Österrech-Ungarn. Eine kulturhistrorische Studie, 1884) meglehetősen részletesen számolt be gazdasági és politikai térnyerésükről szerzett elkeserítő tapasztalatairól.

Amint kifejti benne, a zsidókérdés elsősorban nem vallási, hanem etikai kérdés: a zsidóság faj, amelynek nincsenek pozitív elvei, csak negatívak, így célja a keresztény társadalom aláásása (Untergrabung), sőt megsemmisítése (Vernichtung), viselkedését kizárólag a hasznosság, a célszerűség és az elvtelen megalkuvás határozza meg, e tulajdonságaik pedig mivel változatlanok, ezért asszimilálhatatlanok, azután a velük való együttélés eleve kudarcra ítéltetett, már csak azért is, mert amíg mások nem támadják vallási tanításaikat, ők viszont a többiekét, kiváltképpen a katolikusokét, annál inkább.

Minderre való tekintettel azt javasolta, hogy a keresztények esküvel legyenek kötelezendők a zsidók által alapított vállalkozások (mindenekelőtt a bankok, takarékpénztárak, mulatók) elkerülésére, bojkottjára, újságaik lemondására, azután a magántársaságokból, bírói-ügyvédi kamarákból kizárandók, a falvakban a pálinkakereskedéstől eltiltandók, birtokaik utódaik általi öröklése megakadályozandó, végül az államnak határozottan meg kell tiltani nekik, hogy a Talmud legyen tevékenységeik hivatkozási alapja, e rendelkezéseket pedig mielőbb be kell vezetni, mert különben teljesen kifosztják hazánkat.

1884-ben egy parlamenti beszédében arról szólt, hogy a Felső-Magyarországról történő kivándorlás legfőbb oka betelepedésük, majd rá három évvel arról, hogy a népnyomor melegágya a pálinkamérések elszaporodása, amellyel zömében közülük való tulajdonosaik a népet ,,eleinte szellemileg, azután vagyonilag és testileg teszik tönkre", mert ezáltal ,,ráveszik a népet az adóság csinálására: amikor az adósság annyi, hogy visszafizetéséről többé szó nem lehet, elárvereztetik a földet, amelyet ily módon potom áron szereznek meg és a volt birtokossal a földet, amely nemrég még sajátja volt, nyomorult napszámban műveltetik".

Amint pályafutását értékelő munkájában Bosnyák Zoltán írta (A magyar fajvédelem úttörői, 1942), ,,ha a szenvedély el is ragadta néha, mondanivalóit és megállapításait kézzelfogható tényekre, adatokra és bizonyítékokra" építette, melyeket viszont a korszak politikai történelmét tárgyaló hivatalos történetírásunk nem is létezőknek tekint (üdítő kivétel Gyurgyák János e tárgyban nélkülözhetetlen, közéleti pályafutását hűen egybefoglaló kézikönyve (A zsidókérdés Magyarországon, 2001)), noha napjaink történéseit átélve aligha kérdéses időszerűségük, különösen, amikor országunkat való folyamatos lejáratásaik közepette úgy tűnik, sohasem tanulják meg, hogy (Gogolt idézve) talán mindig nem a tükröt kellene okolniuk orruk ferdeségéért.

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=60619
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bertha Szilvia: Vakvágány
  2012-12-31 14:23:52, hétfő
 
 
Bertha Szilvia: Vakvágány
2012, december 31 - 09:48


Egy friss nemzetközi kutatás szerint a magyar munkavállalóknál csak a görögök, a chileiek és a mexikóiak dolgoznak többet. Az átlag magyar átlagosan 1980 órát dolgozik egy évben, míg egy holland csak 1379-et, de a gazdasági fejlettség szempontjából tőlünk fényévnyi távolságban lévő Németországban is csak 1413 órát kell dolgozni.

Vagyis elmondható, hogy akár a fejletlenebb, akár a jóval fejlettebb gazdaságokkal hasonlítjuk össze ezeket az adatokat, a magyar emberek munkabírása mindenkivel felveszi a versenyt. Újabb kormányzati hazugság dőlt meg, amelyre többek között a Magyar Munka Tervet és az új munkajogi szabályokat alapozták, s amelynek következtében az újévben tovább lehet majd fokozni a munkavállalók sanyargatását. Példaként elég utalni a munkaidő szinte végletekig való növelésére, vagy arra, hogy immáron indoklás és az átlagkereset megfizetése nélkül lehet - akár évente két hónapra is - egy másik munkakörbe, vagy egy másik munkáltatóhoz küldeni a munkavállalókat.

Talán azt nem is kell különösképpen hangsúlyozni - cserébe a kiemelkedő munkateljesítményért -, hogy milyen kevés bérből kell megélniük a magyar munkavállalóknak. A kormányzati szereplők és kommunikátorok előszeretettel hivatkoznak - például a megszorítások bevezetése esetén - a külföldi példákra. Hogy a kedvükbe járjunk, hasonlítsuk össze a magyar munkabéreket, mondjuk a németekével. Németországban az átlagbér - átszámolva - a 900 ezer forinthoz közelít, ugyanezen adat Magyarországon 220 ezer forint. A minimálbérről pedig inkább ne is essen szó. Már lehet is hallani a kormánypárti megmondó emberektől: ,,igen, de a magyar munkavállaló termelékenysége nagyon alacsony". Ez még akkor sem lenne igaz, ha nem vennénk tudomást arról az aprócska, ám mégis fontos tényről, hogy Magyarország a multinacionális cégek Eldorádója, akik éppenséggel nem arról nevezetesek, hogy unatkozni hagyják munkavállalóikat. De, ha mindez nem lenne elég, a szakértők által is közismert, hogy a magyar munkavállalók termelékenysége az uniós átlag 66 százaléka, az átlagbére viszont csak 22 százalékot éri el. S ez a bérolló egyre nyílik.

A Jobbik az elmúlt években számtalanszor felhívta a figyelmet, hogy a kétharmados forradalom kormányának gazdasági tervei és elképzelései, valamint a törvényhozáson átvert intézkedései teljesen téves alapokra, a magyar - és sok esetben a nemzetközi - helyzet nem ismerésére, vagy félreértelmezésére épültek fel. Emiatt van az, hogy a gazdaság recesszióba fordult, nem teremtődnek új munkahelyek és nem nő az életszínvonal. Az új - inkább rabszolgakódexnek nevezhető - munkatörvényi szabályozásnak a következménye pedig nem a rugalmas és erősödő munkaerőpiac megvalósulása lesz, hanem a munkavállalók immáron teljessé váló kiszolgáltatottsága, amely ellen a Jobbik minden lehetséges módon továbbra is fel kíván lépni.

barikad.hu


http://barikad.hu/bertha_szilvia_vakvagany-20121231
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Agrárportré - az internet nem felejt: Raskó György
  2012-12-30 21:32:43, vasárnap
 
  Agrárportré - az internet nem felejt: Raskó György

2012.11.15.

Az emberiség történetét tekintve egy új kor hajnalán vagyunk, mert történelmi távlatokban gondolkodva egy viszonylag új világ-tudáskönyvtárat alkottunk, az internetet. Az internet pedig egyelőre nem felejt. Kísérteties pontossággal örökíti meg és teszi kereshetővé, végigkísérhetővé a közelmúlt eseményeit. Óriási előrelépés ez ahhoz képest, mint amikor az egyes történések a hatalmi befolyásoktól függően akár évtizedekre is titkosítottak lettek.

,,Szarok rá, szarok rá, hogy más mit mond, engem az érdekel, hogy itt mit mondanak rólam, mert higgye el, én vagyok annyira önérzetes, meg én alföldi származású vagyok... De akár a faluban is bárkit megkérdezhet, hogy mit mond a Mészáros Lőrincről, mert ilyet soha nem mondanának, amit az Ángyán mond, meg a Szabó Rebeka, nem tudom, hogy hívják őket ott fönt a Parlamentben" - mondta Mészáros Lőrinc, a kajászói gazdák elől több száz hektárt elnyert felcsúti polgármester az atlatszo.hu-nak adott fél órás interjúban, amit videóban is teljes egészében közöl a portál.

Az ilyen kijelentésekkel az internet korában nem az a baj, hogy a vita tárgyára való koncentrálás helyett durvák, indulatosak és személyeskedők, hanem, hogy nagyon hamar ellenőrizhetők!

http://84.2.38.22/gallery/keyframe/2009/03/14/m2-21438/m2-21438-15022400.jpg,,Ras kó György "idillinek, skanzenszerűnek, zöldre festettnek" nevezi a családi gazdaságokra épülő mezőgazdaságot, mely - állítása szerint csak állami támogatással tartható életben - és mélyen hallgat arról, hogy az EU által a családi gazdaságok, a vidék megerősítésére, fejlesztésére szánt támogatásokat sok ezer hektár után ő és a hozzá hasonló újkori nagybirtokosok teszik zsebre. Szó sincs tehát arról, hogy ezek a nagybirtokok nem igényelnek támogatást, sőt ,,professzionális" módon halásszák el a helyi társadalmaktól ezeket az eredetileg nekik szánt támogatásokat, így az a tarthatatlan helyzet állt elő Magyarországon, hogy az EU állampolgárok pénzéből Európa leggazdagabb embereit támogatjuk." - nyilatkozta az Élőlánc Magyarországért március 5-én a Tiltakozás Raskó György otromba, a közvéleményt félrevezető kijelentései miatt című cikkében.

Lévén igen fiatal az agrár- és ökopolitikai berkekben, feltétlenül elkezdett érdekelni, hogy az egyre durvuló számháború és mind határozottabb kijelentések mögött milyen eszmék mentén szabdalják fel hús-vér magyar vidéki (és természetesen a tőlük élelmiszerügyileg függő városi) emberek életét is a szakpolitikusok. Így került Raskó György agrárközgazdász is a képbe, mert nagyon érdekelt, hogy mire alapozza azon kijelentéseit, hogy az Ángyán József által felvázolt agár-politika ,,skanzenné változtatná a magyar vidéket". Jó érzékkel hívta meg Kálmán Olga az ATV Egyenes Beszéd február 27-i műsorába Raskó Györgyöt, mert ő emblematikus alakja annak a körnek, akik szerint a mega- és gigabirtokokon folytatott tevékenység lenne a ,,professzionális mezőgazdaság" a családi gazdaságok pedig csak lenézendőek, skanzenbe illőek lennének. Tényleg azért mondott volna le az Államtitkár Úr, mert nem változtathatta kedvére skanzenné a magyar vidéket?!

Legjobb meglátásom szerint Európa mezőgazdasága a 30-70 ha közti családi gazdaságokra épül és a Közös Agrár Politika intézménye is az Ernst F. Schumacher öko-közgazdász által bevezetett ,,a kicsi szép" fenntarthatósági alapon létrehozandó mozaikos, családi kis- és közepes gazdaságokat támogatja. Dániában például 70 hektár az átlagos farm méret - és a feldolgozást, kereskedelmet a gazdák szövetkezetei végzik. Gondolom a dán mezőgazdaságot Raskó György nem nevezné skanzennek? A hazai szervezetek azon küzdenek, hogy a fejlődésben lévő gyerekek a közétkeztetésben beltartalmilag értékes és helyi alapanyagból származó ételeket ehessenek a több ezer kilométert utazott vitaminhiányos répák helyett! Mindeközben az a dán népfőiskola, ahol fél évig volt szerencsém tapasztalni és kutatni az ökológiai mezőgazdaság mibenlétét, ezüstérmes kitüntetésben részesült a dán mezőgazdasági minisztériumtól, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen átállt ökológiaira az étkeztetése. Ami azt jelenti eléggé vidám, úgymond belülről táplálva életerős és kicsattanóan egészséges is volt ott minden diák!

Térjünk vissza Raskó György érdemeire, nézzük, hogy mit látunk tevékenységéről az interneten keresztül. Már önmagában érdekesnek gondolom, hogy Raskó György neve három ízben is szerepel a K-Monitor (Korrupció, Közpénz, Közbeszerzés, Kartell) internetes adatbázisában.

A Magyar Narancs 2003. március 13-i számában az ,,A növényolaj-ipari privatizáció tíz éve: Leépülés" című cikkben ezt olvashatjuk (kivonat):

A Növényolaj-ipari és Mosószergyártó Vállalat (NMV)-hez hat gyár, az egész magyar olajosmag-feldolgozás, a margaringyártás, valamint a hazai mosószeripar mintegy fele tartozott. A világbanki hitellel felújított gyárak közül mára ötöt bezártak, holott a vagyonértékelést végző PriceWaterhouse (PW) a privatizációs dokumentációban hangsúlyozta: a gyártóberendezéseket a magánosítást megelőző hat évben teljesen kicserélték, felújították, a gyárak infrastrukturálisan "jól fejlettek", a vállalat 17 bejelentett vagy jóváhagyott szabadalommal rendelkezett. "Már a pályázat kiírásakor jól látható volt az ellenséges kivásárlási szándék és az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) ezt elfogadó magatartása, amit a parlamenti vizsgálat és egy - a tárgyban hozott - országgyűlési határozat is alátámaszt. Az élet is egyértelműen igazolta, hogy a pályázat csupán a látszatot szolgálta" - összegezte a tíz év eredményét Varga István, a pályázaton vesztes Mentor Szövetkezet volt elnöke. Az ÁVÜ tárgyalásai a Ferruzzi-val 1991. decemberben és januárban is folytatódtak, végül "január 17-én mindkét fél megegyezett az árban és a feltételekben a szerződés függvényében" - írja Büky Dorottya, az ÁPV Rt. ügyvezető igazgatója. Az ügyben fontos szerepet játszott Raskó György államtitkár, aki az ÁVÜ igazgatótanácsának is tagja volt. A Mentor korábbi gazdasági elemzéséből az derül ki, hogy a vállalatfelvásárlás igazi oka a sajtoláskor megmaradó magas fehérjetartalmú napraforgódara - ami az állati takarmány egyik legfontosabb alapanyaga - feletti rendelkezés egy olyan társaság által, amely alapvetően konkurens szójatermékét kívánja a magyar piacra erőltetni. Ez az értelme a kapacitás leépítésének, az öt gyár bezárásának olyan helyzetben, amikor a korszerű üzemek és a monopolhelyzet egyébként extraprofitot ígér. Ezt igazolja, hogy számításaik szerint az elmúlt évtizedben a kevesebb mint felére redukálódott magyar állatállomány ellenére duplájára nőtt a szójaimport. "Ezt Raskó Györgynek pontosan tudnia kellett a vállalat eladásakor" - hangsúlyozta Varga, aki a volt államtitkár ellenérdekeltségét abban (is) látja, hogy 1990-ben ügyvezetője volt a szójaimportőr Hunsoya Fehérjetermelő és Értékesítő Mezőgazdasági Szolgáltató Kft.-nek.

Az Magyar Nemzet online elérhető 2005. január 29-i ,,Százmilliós ajánlat a fecnin- Értékén alul adta el az ÁPV Rt. a komáromi gazdaságot" című cikkében ezt olvashatjuk:

Kézzel írt, néhány mondatos ajánlattal, mélyen a részvénycsomag könyv szerinti értéke alatt szerezhette meg a karácsony előtti napokban a komáromi állami gazdaságot az ÁPV Rt.-től a Kemenesalja Agráripari Kft. - derül ki a lapunk birtokába került dokumentumokból. Az ügyletre sebtiben létrehozott vállalkozás tulajdonosai között található Raskó György, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának egykori MDF-es delegáltja is.

Ezek után talán megérthetik és célszerűnek láthatják, hogy a Világgazdaság Online hasábjain Raskó György tollából idén megjelent ,,Hogyan lehet megmenteni a magyar élelmiszeripart?" című cikket nem volt túlzott bizalmam elolvasni.

Annál inkább volt viszont bizalmam az Élőlánc Magyarországért egyik elnökségi tagjának, Ács Sándorné agrármérnöknek a 168 óra egyik rádióadásához fűzött kommentárját megfontolni:

"Raskó úr az MDF kormány államtitkárként az élelmiszeripar külföldi kézre adásával fölmérhetetlen károkat okozott a magyar mezőgazdaságnak - mert kiszolgáltatott nyersanyagtermelővé degradálta a gazdákat. Gazdasági alaptézis, hogy a jövedelem nagyobb hányada a feldolgozásból és a kereskedelemből származik. Raskó úr ezt a jövedelmet vette el a magyar vidéktől, mely ennek következményeit a mai napig szenvedi.
A milliárdos nagyságrendű fejlesztéseivel kapcsolatban pedig meg kell jegyezni, hogy ezeknek 40-50 %-a nagy valószínűséggel EU-s támogatásokból, közpénzekből épült - a cikkben szereplő 900 milliós beruházás esetében ez 400-450 millió 1 embernek - abból a kasszából, melyet az EU a vidéki családoknak szán.
A földtörvény a földek forgalmáról, tehát adás-vételről, bérbeadásról szól - így az 1200 hektáros határ azt jelenti, hogy Raskó úr nem vehet, és nem bérelhet több földet, de azt nem jelenti, hogy az 1200 hektár feletti részt el kell adja. Viszont ha bevon néhány tulajdonost, aki magánszemélyként vásárolhat földet, akkor ők megveszik a földet, Raskó úr pedig bérbe veszi tőlük. Ez a legfőbb kritika a földtörvénnyel szemben, hogy csak az őstermelőknek, magán és családi gazdaságoknak szab tényleges korlátot, a gazdasági társaságoknak viszont kiskaput nyit a korlátlan birtoknövelésre."

Részlet az Ángyán József szimpátiatüntetésből, Kossuth tér, 2012. május 10. A teljes videó itt tekinthető meg. A teljes videóban felszólalók sorrendben: Hetzmann Róbert - elnök, Váralja Szövetség; Lovász Ádám - tag, Váralja Szövetség; Ertsey Attila - elnökségi tag, Élőlánc Magyarországért; Hossó Andrea - közgazdász, nemzetközi pénzügyi szakértő, Élőlánc Magyarországért; Buczkó Máté; Ács Sándorné - agrármérnök, Élőlánc Magyarországért; Teichel István - lepsényi gazda

David C. Korten egyike azoknak a közgazdászoknak, akik baljós szemmel figyelik a liberalizációs folyamatokat, sarkos kritikát fogalmaznak meg és alternatív válaszokat keresnek a globalizáció kihívásaira. Korten professzor egyik leghíresebb könyvében, a Tőkés társaságok világuralmában kifejti: a multinacionális vállalatok jogkörének szűkítése, az állam nagyobb szerepvállalása és a civil társadalom ereje szükséges ahhoz, hogy megfékezzük a társadalmi különbségek növekedését és létrehozzunk egy erős szociális hálót. Rámutat arra is, hogy felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékeknek, ezért nem hagyhatunk rájuk kezelhetetlen adósságterheket. Korten mondanivalóját egyelőre még képtelen elfogadni a fősodrú közgazdaságtan, hatásosnak bizonyult válságkezelő intézkedéseire viszont egyre nagyobb figyelem irányul.

David C. Korten szerint a jelenlegi globális pénzügyi-gazdasági rendszerünk megöl bennünket. Legújabb könyvében, a Gyilkos vagy humánus gazdaságban azt fogalmazza meg, hogy a pénzvilág bankjainak szerencsejátékosai fantomgazdagságot hoznak létre, amely mögött nincs valós munka, igazi teljesítmény. Ugyanakkor a pénzvilág által diktált állandó növekedési kényszer rombolja a környezetünket, tönkreteszi a természetet és gyorsuló mértékben zsigereli ki a természeti erőforrásokat. A szerző az elemzésen és a kritikán túl felvázolja a helyi, emberközpontú gazdaság felépítését, és 12 pontban foglalja össze a "nagy fordulat" programját. Végül történelmi példákkal mutatja be, hogy van remény: képesek vagyunk a jelenleginél lényegesen jobb gazdaság és társadalom megalkotására.

Mit tesz az internet lehetővé? Átláthatóságot, átfogó rendszer-logika vizsgálatot, vagyis a következtetések mind inkább egyértelmű levonásának lehetőségét. Mit alakít ez ki? Nos, ha nem kapcsolják le az internetet, mint az egyiptomi forradalom idején tették a diktatúra emberei, akkor egy olyan szükségszerűen megfontoltan hosszú távú előrelátást követel meg és alakít ki az internetet használóktól, annak életében közvetve vagy közvetlenül résztvevő polgároktól, ami régóta hiányzik az emberiség történetéből. Nem mindegy, hogy milyen döntéseket örökítenek meg a bitek és a bájtok; felelős és fenntartható, hosszú távú és igaz politikai viselkedést várunk el egymástól, különben nagyon könnyen önmagunk múltjával találhatjuk szembe magunkat.

Magyarországon eddig nem történt rendszerváltás, csupán módszerváltás. Az internet fog igazán rendszerváltást hozni...!

http://greenr.blog.hu/2012/11/15/agrarportre_az_internet_nem_felejt_rasko_gyorgy# c18663123
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ángyán: immár biztosan maffiakézben a kormány
  2012-12-30 21:21:19, vasárnap
 
  Ángyán: immár biztosan maffiakézben a kormány

2012.12.19.

Ángyán József múlt hét pénteki megvilágosító beszéde 21 ezer nézőt vonzott a Youtube-on, a beszéd második része szintúgy meredeken emelkedik a nézettség szempontjából!

Az Élőlánc Magyarországért vasárnap megtartotta demonstrációját a parlament előtt az '56-os örökmécsesnél, a hírekkel ellentétben körülbelül 20 tucat ember előtt. Íme egy rövid videó, ami tv-híradóban volt - valamint a tüntetés teljes felvétele youtube-on! Ezek után nagyon izgatottan vártuk az élő közvetítést a hétfői, Ángyán javaslatáról szóló név szerinti szavazásról (LISTA ITT!). Főleg annak fejében, hogy Orbán megparancsolta, hogy annak, aki nem enged a maffia akaratának, le is út Fel is csút...

Tapintható volt a félelem a kormánypárti képviselők közt a frakcióülés után, ahol Orbán Viktor magából kikelve ordítozott Ángyán Józseffel és Bencsik Jánossal. A képviselők a döntő szavazás előtt azt latolgatták, hogy mit veszítenek, hogyan csinálják ki őket, ha nemmel szavaznak, és végül mindegyik talált egy jó okot, amiért megszavazza...
Orbán Viktor végül együtt szavazott Szanyi Tiborral és Veres János volt MSZP-s pénzügyminiszterrel... Ez volt az Ő öszödi beszéde... most végérvényesen kiderült, hogy hazudott a gazdáknak, hazudott a választóinak és hazudott az országnak. Tette mindezt a kereszténység és a nemzetiesség álruháját magára öltve.

A kormánypártok nemmel szavaztak saját kormányprogramukra nagykoalícióban az MSZP-vel! Ez a Parlament nem a mi Parlamentünk. Ezek a képviselők nem minket képviselnek! Ez új helyzetet teremt Magyarországon. A bizalom végérvényesen elveszett!

"Ma fél 7 körül a kormánypártok az MSZP-vel teljes egységben leszavazták Ángyán József indítványát. Nagykoalíció született, a gazdák és a választók elárulása, a magyar föld vesztére. Szégyen. Ángyán repül a frakcióból. Ángyán indítványát névszerint egyesével szavazták, de csak az Ő esetében mégsem látszanak a szavazás részletei a parlament honlapján!!!! De mindenesetre érdekes volt hallani, ahogy Orbán kimondja a NEM-et..." - Élőlánc Magyarországért facebook

Ángyán kiszavazott, távozhat a Fidesz-frakcióból - HVG.hu

Ángyán: Orbán ingerülten tett helyre minket - HVG.hu - Ángyán: "Bár a leendő, ezt érintő sarkalatos törvény tartalmáról hivatalosan a kormány semmiféle információt nem volt hajlandó elárulni, de úgy hírlik, hogy az állam régiónként az integrátori feladatokat nagytőkés csoportoknak adná koncesszióba, 'begyűrve' alájuk az egész régió mezőgazdaságát. Így a profit is ezekhez az integrátorokhoz vándorolna, szemben a szövetkezési modellel, ahol az eredményt visszaosztják a szövetkezetet létrehozó gazdálkodó családokhoz és helyi közösségekhez. "

Szomorúan tudatjuk a magyar föld sorsáért aggódókkal, hogy a családi gazdaságok és a szövetkezetek nem kerültek bele az Alaptörvénybe: Ángyán József fideszes képviselő módosító indítványát az Országgyűlés 58 igen és 297 nem szavazattal elvetette.

Úgy tudjuk, a kormánytöbbség jelentős része és az MSZP képviselői szavazták le Ángyán professzor javaslatát. (http://www.parlament.hu/irom39/09400/09400-0001.pdf)

Az Országgyűlés végül azt a javaslatot fogadta el, amely szerint kétharmados lesz a földtörvény, az Alaptörvény pedig a családi gazdaságok, szövetkezetek helyett az "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" néven nevezi a földtörvény alanyait.

Álláspontunk szerint ez újabb bizonyíték arra nézve, hogy az új földtörvény a családi gazdaságok helyett a tőkebefektetők érdekeit kívánja majd megjeleníteni.

Dr. Ángyán József ezt a javaslatot nem szavazta meg, amiért sajtóértesülések szerint ellene fegyelmi eljárás indul.

Tisztelettel: Élőlánc Magyarországért és a Váralja Szövetség

http://www.femina.hu/hirhatter/meddig_marad_angyan_a_fideszben_szavazas/angyan_jo zsef_nagy.jpg

Megbírságolja a Fidesz frakció Ángyán József professzor urat, amiért nem szavazta meg a családi gazdaságok helyett "integrált mezőgazdasági termelésszervezést"deklaráló alkotmánymódosítást - jelentette be Rogán Antal. A Váralja Szövetség álláspontja szerint ahol egy elismert szaktekintélyt megbüntetnek véleményének felvállalásáért, ott nincs sok esélye annak, hogy jó földtörvény fog születni...

Súlyos vád: a Fidesz és az MSZP leosztotta egymás között a régiókat - Cívishír.hu

Ángyán József fideszes országgyűlési képviselő szerint a Fidesz és az MSZP "nagykoalícióban" szavazta le a földtörvényhez kapcsolódó alaptörvény-módosításhoz benyújtott indítványát. A hvg.hu-n kedden közölt interjújában annak a véleményének adott hangot, hogy "leosztották egymás között, kinek, melyik régió jut". ... Szerinte, gyaníthatóan, azok állnak mindezek hátterében, akik az állami földek többségét is bérlik és az agrártámogatások nagy részét is elviszik. "Vegyes politikai kötődésű" tőkeérdekeltségek - fűzte hozzá.

Közölte azt is: sok új szervezet csíráját is látja, amelyekből "meg lehetne alakítani a Tisztességes Emberek Szövetségét". A földbérleti pályázatok feldolgozásával kapcsolatban azt mondta: hamarosan végez az eddigi szerződések 80 százalékával, vizsgálata legújabb fejezete pedig Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye lehet. "Szomorú, de úgy látom, hogy azok is kapnak ismét további földterületeket, akik ellen tiltakoztunk" - mondta.
Tisztességes Emberek Szövetsége!

http://greenr.blog.hu/2012/12/19/angyan_immar_biztosan_maffiakezben_a_kormany
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Német sorstragédia: menekülthajók
  2012-12-30 20:53:05, vasárnap
 
  Német sorstragédia: menekülthajók


,,Amit a menekültek szállításához felhasznált kereskedelmi hajók

ebben a drámai 125 napban véghezvittek, nem lehet eléggé méltatni..."

Hans Georg Prager

A Vörös Hadsereg támadó ékje, az 1. balti front, 1945. elején Kelet-Poroszországban már nyugat felé irányult, közvetlenül Königsberg és a pillaui kikötő ellen.

A további, délen elhelyezkedő, 2. és 3. fehérorosz front, először nyugat felé haladt, csak később fordult észak felé, a Balti-tenger irányába.

Ezzel a művelettel Kelet-Poroszországot katlanba zárták és a lakosság nem tudott nyugat felé menekülni, egyedüli kiutat a Balti-tengeri kikötők jelentették.

A maradék német csapatokat is a tengerpart irányába szorították. Nagy veszteségek mellett védték a körbezárt kikötőket, hogy minél több embert menekíthessenek ki hajókkal a veszélyzónából. Ily módon közel 2,5 millió ember tudott nyugatra menekülni.

Sok ezren, akik a hajókon megmentve vélték magukat, iszonyatos halált haltak a Balti-tenger jéghideg vizében. Habár a Szövetségesek tudatában voltak annak, hogy a hajókon túlnyomórészt asszonyok, gyerekek és öregek tartózkodnak, bombákkal, rakétákkal, fedélzeti tüzérséggel és torpedókkal támadták őket. Még a súlyos sebesültekkel teli, a Vöröskereszt által megjelölt kórházhajókat is könyörtelenül elsüllyesztették. Összesen 250 hajó süllyedt hullámsírba.

40 000 halott

Miközben a "Titanic" drámája mozilátogatók ezreit könnyezteti meg, a közvéleményt alig érdekli minden idők legnagyobb hajókatasztrófái, kétszer-háromszor akkora áldozatszámmal.

A "Wilhelm Gustloff" 9343 áldozata, a "Goya" 7000 áldozata, a "Cap Arcona" 5594 áldozata, a "Steuben" 3608 áldozata, a "Thielbeck" 2950 áldozata, az "Orion" 1500 áldozata, a "Karlsruhe" 970 áldozata, a "Neuwerk" 956 áldozata és további 242 menekülthajó 8078 áldozata nem halt kevésbé borzalmas halált.

Torpedók vagy bombák szaggatták szét a testüket, megfulladtak a Balti-tenger jéghideg vizében, a süllyedő hajók zsúfolt folyosóin agyontaposták egymást, megégtek a fedélzet alatt, megfulladtak a tüzek füstjében vagy a vízben lőtték agyon őket mélyrepülő gépek.

Közöttük is a legtöbb asszony és gyermek volt, akik a Vörös Hadsereg elől menekültek Kelet-Poroszországból, Nyugat-Poroszországból vagy Pomerániából.

De olyan sebesülteket is érintett, akiket kórházhajókon akartak biztonságba juttatni.

Forrás: Német Sorstragédia
2012. december 29.

http://www.jovonk.info/2012/12/29/nemet-sorstragedia-menekulthajok
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 583 
2012.12 2012. December 2013.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 583 db bejegyzés
e év: 4803 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 145
  • e Hét: 5945
  • e Hónap: 36318
  • e Év: 222129
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.