Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 178 
Az egyik kereszténynek szüksége van a másikra
  2021-06-30 07:24:52, szerda
 
  Az egyik kereszténynek szüksége van a másikra

Az egyik kereszténynek szüksége van a másikra, akitől Isten szavát hallja. Újra meg újra szüksége van rá, amikor elbizonytalanodik és elcsügged, hiszen nem tud önmagán segíteni anélkül, hogy ne áltatná magát az igazsággal kapcsolatban. ... Az egyik keresztény csak Jézus Krisztuson keresztül jut el a másikhoz. Az emberek között viszály van. ,,Ő a mi békességünk" (Efézusiakhoz írt levél 2,14) - mondja Pál Jézusról, őbenne lett eggyé a régi meghasonlott emberiség. Krisztus nélkül békétlenség van Isten és az ember között, ember és ember között. Krisztus lett a közvetítő, aki békét teremtett Isten és az emberek között. Krisztus nélkül nem ismernénk Istent, nem tudnánk megszólítani, nem jöhetnénk őhozzá. Krisztus nélkül azonban nem ismernénk a felebarátunkat sem, és hozzá sem jöhetnénk. Tulajdon énünk zárja el az utat. Krisztus azonban szabaddá tette az utat Istenhez és a testvérünkhöz. A keresztények most már békében élhetnek egymással, szerethetik és szolgálhatják egymást, eggyé válhatnak. Csak Jézus Krisztusban vagyunk egyek, csak ő az, aki összeköt bennünket.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Ráutalva Isten igéjére
  2021-06-29 21:59:40, kedd
 
  Ráutalva Isten igéjére

Keresztény az az ember, aki üdvösségét, megmentését, igazságát már nem önmagában keresi, hanem egyedül Jézus Krisztusban. Tudja, hogy őt Isten igéje Jézus Krisztus által bűnösnek nyilvánítja akkor is, ha saját bűnösségéből semmit sem érez; és tudja, hogy Isten igéje Jézus Krisztus által szabadnak és igaznak nyilvánítja őt, akkor is, ha egyáltalán nem érzi magát igaznak. A keresztény ember már nem önmagából él, nem az önvádolásból és az önigazolásból, hanem Isten vádjából és az Istentől kapott megigazulásból. Egyedül a neki szóló isteni igéből él, hittel alávetve magát Isten ítéletének - akkor is, ha az ítélet bűnösnek, s akkor is, ha igaznak nyilvánítja őt. A keresztény ember a halálát és az életét már nem önmagában, hanem egyedül az igében találja meg, amely kívülről érkezik hozzá, Isten szava által. A reformátorok ezt így fejezték ki: a mi igazságunk ,,idegen igazság", amely kívülről érkezik (rajtunk kívülről). Ezzel azt mondták, hogy a keresztény ember rá van utalva Isten neki szóló igéjére. Figyelme kifelé, a hozzá érkező igére irányul. A keresztény ember teljesen a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott Ige igazságából él.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Rózsák és liliomok a keresztyén életben
  2021-06-29 07:50:28, kedd
 
  Rózsák és liliomok a keresztyén életben

A keresztyén ember számára egyáltalán nem magától értetődő, hogy keresztyének között élhet. Jézus Krisztus az ellenségei között élt. Végül minden tanítványa elhagyta. ... Isten a látható közösség adományát különböző mértékben ajándékozza. A szétszórattatásban élő keresztyéneket megvigasztalja egy keresztyén testvér rövid látogatása, a közös ima, a testvéri áldás, sőt megerősíti a keresztyén kéz által írt levél is. Pál saját kezűleg írt üdvözlete leveleiben egy ilyen közösség jele volt. Mások a vasárnapi istentisztelet közösségét kapják ajándékba. Megint mások keresztyén életet élhetnek családjuk közösségében. A gyülekezet komoly keresztyénei között napjainkban egyre inkább felébred a kívánság, hogy munkájuk szüneteiben egy időre más keresztyénekkel összejöjjenek és közösségben legyenek az ige mellett. A közösségi életet a mai keresztyének ismét olyan kegyelemként fogják fel, amilyen az valójában, különlegességként, mint a keresztyén élet ,,rózsái és liliomai" (Luther).

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Kereszténynek lenni nem egy pillanat műve
  2021-06-29 07:45:41, kedd
 
  Kereszténynek lenni nem egy pillanat műve

Nincs megállás. Minden adomány, minden felismerés, melyet kapok, egyre jobban ösztönöz, hogy elmélyedjek Isten igéjében. Időt kell szánnom arra, hogy isten igéjével foglalkozzam. Gyakran hosszan kell egy-egy igén elmélkednem, hogy Isten parancsolatait helyesen értsem. Semmi sem lenne helytelenebb, mint amikor a túlzott buzgóság vagy érzelmesség kétségbe vonja a gondolkodás, az elmélkedés értékét. Az elmélkedés nemcsak annak a dolga, aki erre különösen elhivatott, hanem mindenkié, aki Isten útján akar járni. Bár Isten gyakran gyors és haladéktalan tetteket kíván, de a csendet és az elmélkedést is elvárja. Én megtehetem és gyakran meg is kell tennem, hogy órákat, napokat foglalkozom egyazon igével, amíg a helyes felismerés megvilágosodik számomra. Senki sem annyira haladó ebben, hogy ne lenne szüksége kellő időre.
És senki sem hiheti, hogy annyira sok dolga van, hogy fel van mentve alóla. Isten igéje igényt tart az időmre. Maga Isten lépett be az időbe, és most azt kívánja, hogy én is szánjam rá az időmet.
Kereszténynek lenni nem egy pillanat műve, hanem időt kíván. Isten nekünk adta a Szentírást, hogy abból ismerjük meg az ő akaratát. A Szentírás megkívánja, hogy naponta újra olvassuk, és gondolkozzunk rajta. Isten igéje nem néhány általános tétel gyűjteménye, amely minden időben rendelkezésemre állhat, hanem Isten naponta új, nekem szóló igéje, a magyarázat végtelen gazdagságával.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az úrvacsora
  2021-06-26 20:57:04, szombat
 
  Az úrvacsora

Miként gyakorolhatjuk helyesen az úrvacsorát? Mit várhatunk attól, hogy megkapjuk e szentséget? Mi az az ajándék, amelyben itt részesülünk? Mit ígért meg Jézus Krisztus az úrvacsora megalapításával, és milyen az úrvacsorára meghívó helyes igehirdetés? Nem megkerülhető számunkra, hogy az utolsó vacsorában nem egy homályos, misztikus élményről, hanem a tiszta, megtestesült isteni igéről, Jézus Krisztus biztató szavairól és velünk szemben támasztott igényéről van szó. Jézus nem némán nyújtotta át tanítványainak a kenyeret és a bort, hanem szavakat is mondott hozzá. Amikor a lutheránus egyház nagy nyomatékkal és komolysággal foglalkozott az úrvacsora tanításával, akkor Jézus szavainak a helyes megismétlése volt a középpontban (amely azonban az igehirdetéshez hasonlóan nem csupán a bibliai igék elismétlése és szónoklata!), tehát az, hogy a Jézus által alapított szentség teljesen pontos beszéd és cselekedet maradjon mindörökre. Az egyházban semmi más nem számíthat és semmi más nem történhet, mint Jézus szava és tette. ... Ha az egyház, dacolva a modern világ gúnyolódásával és megrökönyödésével, Isten letisztult szavain és a Jézus Krisztus által megalapított szentségeken alapszik, csak akkor érvényes számára az ígéret, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A világtól Istenhez vagy Istentől a világhoz
  2021-06-26 17:09:13, szombat
 
  A világtól Istenhez vagy Istentől a világhoz

Ki mondja meg nekünk tulajdonképpen, hogy minden világi problémát meg kell-e és meg lehet-e oldani? Talán Isten számára fontosabb ezen problémák megoldatlansága, mint a megoldása, mégpedig azért, mert ez utal az ember bűnbeesésére és Isten megváltására. Lehet, hogy az emberek problémái annyira bonyolultakká váltak, és olyan hibásan megfogalmazottak, hogy épp ezért tényleg nem lehet megoldást találni. ... Az a gondolkodás, amely az emberi problémákból indul ki, és onnan keresi a megoldásokat, nem biblikus, és felül kell kerekednünk rajta. Nem a világtól Isten felé, hanem Istentől a világ felé vezet Jézus Krisztus útja és ezért minden keresztyén gondolkodás útja is. Ez azt jelenti, hogy az evangélium lényege nem az, hogy világi problémákat oldjon meg, és ezért az egyház lényegi feladata sem lehet az. Ebből persze mégsem következik az, hogy az egyháznak ezen a téren ne lennének feladatai. ... Az egyház szava a világhoz nem lehet más, mint Isten igéje a világ számára. Ez pedig Jézus Krisztust jelenti, és az üdvösséget az ő nevében. Isten viszonya a világhoz Jézus Krisztusban van meghatározva, nem ismerünk más isteni viszonyulást a világhoz azon kívül, ami Jézus Krisztus által van. Ezért az egyház számára sincs más viszonyulás a világhoz, mint Jézus Krisztuson keresztül. Ez azt jelenti, hogy az egyház helyes viszonya a világhoz nem a természetjogból, nem az értelem jogából vagy az általános emberi jogból, hanem egyedül Jézus Krisztus evangéliumából következik.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Jézus Krisztus viszonya a gonosz és a jó emberekhez
  2021-06-25 22:41:44, péntek
 
  Jézus Krisztus viszonya a gonosz és a jó emberekhez

Amikor az egyház a Szentírásra támaszkodott, sokat elmélkedett Jézus Krisztus viszonyáról a gonoszokhoz és az ördöghöz. A reformáció egyházaiban ez meghatározó kérdés volt, sőt a reformáció döntő felismerései közé tartozott, hogy erre vonatkozóan az evangéliumi igét újszövetségi mélységében és teljességében hirdette. Ezzel ellentétben a kérdés, hogy a jó hogyan viszonyul Jézus Krisztushoz, különös módon érintetlen maradt. A jó ember vagy farizeus, képmutató volt, akit meg kellett győzni gonoszságáról, vagy az az ember, aki a gonoszságából megtért Krisztushoz, és őáltala most már képessé vált jó tettekre. A jóság ennek megfelelően vagy a pogányok ,,tündöklő bűne", vagy a Szentlélek gyümölcse volt. Ez azonban természetesen nem fedte le teljesen Jézus Krisztusnak a jóhoz való viszonyát; ennek a kérdésnek az elhanyagolása sokkal inkább oda vezetett, hogy az evangélium már csak az iszákosok, a házasságtörők és a züllött emberek megtérésre való felhívásává, bűnvigaszává vált, s az evangélium elveszítette erejét a jó emberek számára. A jó ember Krisztushoz való megtéréséről csak keveset lehetett mondani.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A bűnöd meg fog találni
  2021-06-24 22:57:11, csütörtök
 
  A bűnöd meg fog találni

Textus: 4Móz 32,23

Egy kisvárosban élt egy középkorú lelkipásztor. Az emberek tisztelték, nagyra értékelték.
Amikor egy napon a felesége tudomást szerzett arról, hogy férje kettős életet él, hogy viszonya van két nővel, akkor a lelkész véget akart vetni az életének. Beszedett egy marék altatót. Nem halt meg.
A kórházban megszerették. Azonban nem figyeltek rá eléggé, és egy napon a kórházban felakasztotta magát. Nem bírta elviselni a szégyent, ami a bűnének a leleplezésével járt együtt.
A bűne megtalálta. Bűne napvilágra került.
Ez az egyik igazság, amit a felolvasott igeversünk tanít.
Az igevers üzenete szövegkörnyezete arról szól, hogy Rúben és Gád fiai azzal a kéréssel fordulnak
Mózeshez, hogy adja nekik a Jórdántól keletre eső területet, amelyet Izráel fegyverrel elfoglalt, mivel sok állatjuk volt és az a föld alkalmas volt a jószágtartásra.

4Móz 32,5: ,,Ha jóindulattal vagy hozzánk - mondták -, hadd kapják meg szolgáid ezt a földet tulajdonul, és ne vigyél át bennünket a Jordánon!"

Mózesnek először nem tetszett a kérés, mert azt gondolta, hogy ők nem akarnak együtt harcolni a testvéreikkel. De Rúben és Gád vezetői megnyugtatták, hogy nem erről van szó, hogy igenis segíteni fogják testvéreiket, hogy birtokukba vegyék az ígéret földjét.
Akkor Mózes jónak látta a kérésüket és azt mondta, hogy ha állják a szavukat és együtt harcolnak a testvéreikkel, akkor övék lehet a földterület.
De Mózes még ezt is mondta nekik: 4Móz. 32,23: ,,De ha nem így tesztek, vétkeztek az Úr ellen; tudjátok meg ( és bizonyosak lehettek afelől ), hogy bűnötök meg fog találni. (bűnötök napvilágra kerül, utolér)"
Magyar fordítások szerint: ,,.......utolér benneteket vétketek büntetése."

Az alapelv, amit itt látunk az, hogy:

1. Van egy elválaszthatatlan kapcsolat a bűn és büntetés között.

A bűn megtalál téged. Utolér.
A büntetés együtt jár a bűnnel. Ez elkerülhetetlen. A bűn itt abban a versben megszemélyesítve van.
Úgy beszél róla az ige, mint egy személyről, aki minden előtte álló akadályon keresztül megy, hogy megtalálja a bűnöst. Az 1Móz 4,7 - ben is a bűn meg van személyesítve, ahol az Ige úgy beszél róla, mint egy ördögről,aki az ajtó előtt leselkedik és azt várja, hogy rávesse magát arra, aki bentről kimegy. Más szóval a bűn következményei elkerülhetetlenek. Ha Rúben és Gád fiai nem teljesítik
ígéreteiket és nem vesznek részt az Úr harcában, akkor az Úr megbünteti őket.
Isten bosszúállása annyira összekapcsolódik a bűnnel, hogy nem lehet elválasztani tőle.
A bűn egy fáradhatatlan üldöző, amikor arról van szó, hogy behajtsa az ő bérét, ami neki jár. a részét, amivel a vétkes neki tartozik. Olyan, mint egy cápa, amely vért érzékel, és amely soha nem hagyja magára a sebesült úszót. Jön fáradhatatlanul és keresi, követeli a zsoldját, ami nem más, mint örök, lelki halál. A bűnt Isten meg kell hogy büntesse. amivel a bűn célja az Isten elpusztítása.
Isten ellensége, amely Isten helyett akar uralkodni a mindenség fölött.
Ezért a bűnt meg kell állítani.
Mivel Isten ellen minden jó és nemes dolog ellen van. Istennek fel kell lépnie ellene, meg kell büntesse, le kell győzze.
Bavinck: ,,Ha Isten magára hagyná az emberiséget és kiszolgáltatná őket szívük kívánságainak, akkor a föld pokollá válna, és nem lenne sem emberi társadalom, sem emberi történelem."
A bűn büntetése része annak a lelki harcnak, amely évszázadokon keresztül folyik a felülről való Lélek és az alulról való lélek között. Krisztus és az anti-Krisztus között, Isten és a Sátán között. A bűn gonoszság. Igazságos és törvényes, hogy meg legyen büntetve.

Hogyan alkalmazhatjuk ezt a tanítást az életünkre?

A. Először is úgy, hogy gondoskodjunk arról, hogy az életünkben levő bűnöket kiirtsuk.

Mathew Henry: ,,A bűn kétségtelenül előbb vagy utóbb megtalálja a bűnöst. Ezért azon kell legyünk, hogy megtaláljuk bűneinket, hogy megvalljuk ezeket és elhagyjuk, nem várva meg azt, hogy a bűneink találjanak meg bennünket a mi tönkremenetelünkre és zavarodottságunkra."
John Owen: ,,Öld meg a bűnt, vagy az öl meg téged!"
Sok példa van erre, nemcsak a Bibliában, de az emberiség történelmében is.
Ott van Dávid király, a nagy hős, aki legyőzte Góliátot. Bűnbe esett és lehetőséget adott az Úr ellenségeinek hogy gyalázzák az Urat. Nátán próféta ezt mondta neki:

2Sám 12, 7 - 14: ,, Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.
Ezt mondja az ÚR: A tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izráel előtt, napvilágnál cselekszem meg ezt!
Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked."

Dávidnak nem kellett volna otthon maradnia Jeruzsálemben, amikor a királyok hadba szoktak menni, hanem vezetnie kellett volna a seregét a harcban. (2Sám 11,1) Nem lett volna szabad, hogy Betsabén tartsa a tekintetét, aki fürdött. A bűn elakarta pusztítani Dávidot. Isten kegyelme mentette meg.

Testvérek, ne adjunk helyet az ördögnek az életünkben. (Ef 4,27) Néha azt gondoljuk, hogy egy kis bűn nem árthat nekünk. Hogy elmehetünk messzire és majd biztonságosan visszavonulunk. De a bűn természete nem olyan, hogy elengedjen minket.

Példa: Jártunk befagyott folyón? Kockázatos rajta járni, nemde? Olyan biztonságosnak tűnik, hogy aztán a következő pillanatban, hirtelen beszakad a jég az ember lába alatt aki rajta jár és máris a víz, a jég alatt van az ember. Ilyen gyorsan történik az is, hogy a bűnt elkövető ember azt gondolja, hogy uralja a bűnt, miközben a bűn máris teljesen az ellenőrzése alatt tartja.

Ne szórakozz a bűnnel, mert ha szórakozol elkap téged és uralkodni fog rajtad. Add az életedben levő bűnöket halálra. Jób mondta (Jób 31,1):

,,Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre."

Ne hagyd, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen benned. Ne adj helyet a haragnak az életedben. Vigyázz, hogy ne a megbocsátás hiánya jellemezze életedet.

Öld meg a bűnt! Ne tűrd meg az életedben! Ananiás és Safira azt gondolták, hogy eltudják rejteni a kapzsiságukat. (ApCsel 5,1-2) Eladtak egy mezőt és hazudtak a gyülekezetnek az eladási árt illetően. De a bűnük megtalálta őket és ez az életükbe került. Szigorúan kell kezelnünk személyes bűneinket. Ki kell irtsuk az életünkben levő bűnöket.

B. A második lecke amire ez az igevers tanít az, hogy : legyünk nagyon hálásak Istennek a mi Megváltónkért Jézus Krisztusért.

Testvérek miért nem vagyunk a bűné? Miért nem vagyunk a pokolra vetve a bűneinkért? Miért nem vagyunk azonnal megbüntetve amikor vétkezünk? Válasz:

Jézus kegyelme az, ami megszakítja a kapcsolatot a bűn és büntetés között.

2Kor 5,21 mondja Jézusról: ,,Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."

Bűneink halált követelnek. Ez a bűn átka. Bűneink büntetést érdemelnek. Isten igazságossága megköveteli ezt. Mégis ezt mondja a Zsolt 103,8-12:

,,Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."

Hogyan lehetséges ez? Válasz:

JerSir 3,22-23: ,,Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!"

Azért mert Jézus magára vette a bűneinkért járó büntetést. Meghalt helyettünk. Minden kegyelem.

Akik Krisztusban vagyunk, azokat a bűnök soha nem találják meg, nem érik utol. A kereszten minden bűnünk Krisztust találták meg, érték utol és szétszaggatták őt fizikailag, érzelmileg, lelkileg. Ezért függött ott egyedül, elhagyottan, üresen. Minden hitetlenségünk, önzésünk, bűnös vágyaink, rágalmazásaink, pletykálkodásaink, hazugságaink, büszkeségünk, zúgolódásaink - minden bűnünk rátámadott és bántalmazta őt a kereszten, behajtva rajta a bűneinkért járó büntetést. Milyen csodálatos az Isten kegyelme! Kitöltve van reánk nap mint nap. És nemcsak reánk, hanem a hitetlenekre is. Ez elvezet minket a harmadik leckéhez.

C. Nem szabad visszaéljünk Istennek az irántunk való jóságával, kedvességével.

Hajlamosak vagyunk a bűnre. Isten türelmes. Gyakran látunk embereket vétkezni úgy, hogy bűneiknek nincs azonnali következménye. Erről ír a 73-dik Zsoltár.

Zsolt 73,4-7: ,,Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak."

De tovább megy és beszél arról, hogy csúszós talajon vannak, hogy hirtelen elpusztítva lesznek. Mit csinálnak? Visszaélnek Isten jóságával, kedvességével. Ad nekik időt a megtérésre.

Róma 2,4: ,,Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz?"

Isten jóságának a rendeltetése az, hogy megtérésre vezessen téged. Ne élj vissza Isten jóságával! Fordulj el a bűneidtől! Csak azért mert nem vagy azonnal megbüntetve, nem azt jelenti, hogy folytathatod tovább a vétkezést. Hanem az ellenkezőjét jelenti: azt jelenti, hogy sietve ki kell irtsd az életedben levő bűnöket.

Préd 8,11-13: ,,Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal, úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosztettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, mert félik őt. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga..."

D. A negyedik lecke amire tanít az igeversünk az, hogy: Ez az alapelv a nemzetekre is vonatkozik.

Népünk folyamatosan vétkezik. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Izráel az északi országrész vétkezett az Úr ellen és Isten végül megbüntette őket. Az asszírok a tíz északi törzset legyőzték és elvitték fogságba. Száz évvel később a káldeusok legyőzték Júda népét és elhurcoltak őket Babilóniába. Miért történt ez velük? Válasz:

2Krón 36,15-21: ,,Pedig őseik Istene, az ÚR idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az ÚR haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés.
Ezért felhozta ellenük a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban; nem szánt meg se ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának valamennyi fölszerelését, a legkisebbtől kezdve a legnagyobbakig meg az ÚR házának kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitette. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították.
Azokat, akik az öldöklést átvészelték, fogságba vitette Babilóniába, és őt meg fiait kellett szolgálniuk mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje: Amíg le nem telnek az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes hetven évig."

A bűn büntetést von maga után. Legyetek szentek! Mondjátok el másoknak is, hogy forduljanak Jézushoz és nála életet és szentséget találnak! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
"Gyári hiba"?
  2021-06-24 22:50:15, csütörtök
 
  "Gyári hiba"?

Kijött a gép a gyárból
s tört-zúzott. Hallani
a jajt. Nyomában testek
s fák véres roncsai...

"Gyári hiba"! - szakértők
bölcs véleménye ez.
(A felelőtlen gép így
nyugodtan öl, sebez.)

"- A motort kicseréljük
s baj nélkül fut a gép!"
Mily egyszerű megoldás!
Nem gond, kis semmiség.

Jön az ember az élet
gyárából s már akad,
ki nyelvvel és körömmel
tép, sebez másokat,

vakon törtetve gázol,
vért, könnyeket fakaszt,
kardot fen, mérget kotyvaszt,
bombát gyárt, ránt ravaszt...

"Gyártási hiba - sajnos -",
szól a szakvélemény:
"A szív rossz, a motorja,
így született szegény".

Munka és jó törekvés
ezért vall annyi kárt:
gyári hibával futkos
már három milliárd

ember, kit Földünk sáros,
véres golyója hord...
- Ó tökéletes Mester,
cseréld ki a motort!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hangok az őszben
  2021-06-24 22:40:10, csütörtök
 
  Hangok az őszben

Fahangon csörögnek a szarkák. Az ember
fázik s tüsszög, az árva.
Szívet fájdít s szinte fület tép a tücskök
őrült zenebonája.

Vadliba-jajszó: a szálló Idő tolla
zokogva tovaröppen.
Ijesztőn zörögnek a bokor-csontvázak
kísérteties ködökben.

Nyüszít a szél és nyög, mintha sok korábbi
víg füttyéért lakolna.
Ömlő záporával a Nyár pusztulását
siratja a csatorna.

Hull a dió, koppan: a sok őszből mintha
az Elmúlás kopogna.
De már a pincékben új kedvderítőnek
forr a bor sustorogva.

Csupa hang az ősz. Nincs sehol csönd. Nem hallgat
a föld süket mélye sem,
ott is kisded magvak alusznak és hallom,
hogy szuszognak édesen.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 178 
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 12 db bejegyzés
e hónap: 178 db bejegyzés
e év: 2303 db bejegyzés
Összes: 36132 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 566
  • e Hét: 1316
  • e Hónap: 43445
  • e Év: 317826
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.