Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Boldog IV. Károly király 10.21
  2020-10-21 10:10:39, szerda
 
  ...... ........... ........... .....


Utolsó királyunkra, a 2004-ben boldoggá avatott IV. Károlyra emlékezünk október 21-én.
Károly osztrák főherceg 1887. augusztus 17-én született az alsó-ausztriai Persenbeug várában. Apja Ferenc József unokaöccse, Ottó főherceg, édesanyja Mária Jozefa szász királyi hercegnő volt. Anyja mély katolikus hitben nevelte. Már kisgyermekként kialakult benne az érzékenység mások szenvedései iránt.
Maria Vinzentia Faunland nővér, a soproni orsolyita zárda stigmatizált apácája Károly nyolcéves korában megjövendölte, hogy sok szenvedés lesz az osztályrésze. Azt kérte, ,,burkolják a fiatal főherceget imádságba, mert császár-király lesz, aki sokat fog szenvedni, és célpontja lesz a pokol támadásainak". Károly halála után ebből az imádkozó közösségből alakult ki a Károly Király Imaliga a népek békéjéért.
Károly szerelmi házasságot kötött Bourbon-Pármai Zita hercegnővel. Mariazellben kérte meg Zita kezét - a Szűzanyára bízták magukat, jegygyűrűjükbe ezt vésették: ,,Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője". Közös életcéljukat Károly így fogalmazta meg eljegyzésükkor: ,,Mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!" 1911. október 21-én házasodtak össze. Nyolc gyermekük született. Halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: ,,Végtelenül szeretlek téged."
Gyermekeik nevelésében - a Habsburg családi szokásokkal szemben - a szülők is aktívan részt vettek, a színvonalas oktatás mellett boldog, szeretetteljes légkört biztosítottak számukra. A király egyik utolsó kívánsága pedig az volt, hogy halála után gyermekeit öt magyar bencés szerzetes nevelje.
Károly 1914. június 28-án, Ferenc Ferdinánd halálát követően lett az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, majd Ferenc József halála után, 1916. november 21-én foglalta el a császári trónt.
1916. december 30-án koronázták Magyarország apostoli királyává a Mátyás-templomban. Őszintén szerette és becsülte népünket, magyarul éppen olyan jól beszélt, mint németül. Ezt mondta egyszer: ,,Ha a magyarok a hazájukról beszélnek, annyi hűség árad a szemükből."

,,A királyt látom, térdel az oltár lépcsőjén.
Innen, a nagy távolságból még ifjabbnak és szokatlanabbnak vélem őt. Önkéntelenül Szent Imre herceg alakja tűnik fel a képzeletemben, akinek üvegfestményét itt láttam valamikor e templomban. Csak azok érezhették át a király áhítatos, szinte önfeláldozó magatartását az Úr szolgái előtt térdepelvén, akik gyermek- és ifjúkorukban sokat jártak a templomokba. Olyan volt e percben a fedetlen fejű, fürtös hajú, piros kabátos ifjú, mintha most szállna el a mennyekbe a lelke, hogy Istentől kérjen felhatalmazást ahhoz, hogy a szent magyar királyok koronáját homlokára tehesse.
A legnyugodtabb lelkek is bizonyos szokatlan borzongást érezhettek e percekben. A király lelke Istennél van. Talán mint egy hófehér galamb repült fel az égbe, mindig magasabbra emelkedvén fénylő szárnyain, túl a földön, túl a felhők borúján, majdnem oly kicsiny már, mint egy fénylő csillagocska... És lendülő megadással veti magát az Úr zsámolya elé.
Ekkor térdepelt másodszor IV. Károly az oltár lépcsőin, midőn is olajjal megkenték.
S ez időtől kezdve úgy járt-kelt a király a ceremóniák előírása szerint, a sekrestyébe, ülőhelyére, majd ismét vissza az oltárhoz, mintha valóban távol, Istennél volna a lelke.
Csodálatos, emberfeletti dolog ez, hitetlen olvasó az Úr 1916-ik esztendejében, midőn már csaknem elfelejtettük, hogy van valaki felettünk."
(Részlet Krúdy Gyula A koronázás című írásából)

Károly huszonkilenc évesen, a világháború harmadik évében lett császár és király. Fiatalon, kormányzati tapasztalatok nélkül indult el földi értelemben sikertelen, de annyi jóakarattal teli keresztútján. Uralkodói hivatására úgy tekintett mint Krisztus követésének áldozatos útjára: minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte, életét értük szentelte. Vallotta, hogy egy uralkodó legszentebb kötelessége a béke helyreállítása. Az első pillanattól kezdve ki akarta vezetni népeit az értelmetlen háborúból. Ő volt az egyetlen a vezető európai politikusok közül, aki támogatta XV. Benedek pápa megbékélést szolgáló erőfeszítéseit. Béketörekvéseiben legnagyobb támasza hitvese, Zita volt.
Már trónra lépésekor kiadott kiáltványában is a béke megteremtését nevezte meg fő feladatának: ,,Mindent meg akarok tenni, hogy a háború borzalmait és áldozatait a legrövidebb határidővel megszüntessem, a béke súlyosan hiányolt áldásait népeim számára visszanyerjem..."
* * *
,,Károly király volt az egyetlen tisztességes ember, aki a háború alatt vezető helyen állott, de nem hallgattak rá. [...] Őszintén akarta a békét, és éppen ezért gyűlölte őt az egész világ." (Anatole France)
,,Mindent inkább, mint csak egy igazságtalanságot. Ez a keresztény lelkiismeret a trónon. A háborútól való iszonyodása és szenvedélyes törekvése a béke helyreállítására szintén nem csupán a politikai belátásból táplálkozott, hanem abból a forró emberszeretetből, melynek forrása nála az istenszeretet volt." (Apponyi Albert)
,,Minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség árán is. Ezért napjainkban is követendő példa számunkra, kinek közbejárását kérhetjük az emberiség békéjének érdekében." (XVI. Benedek pápa)
* * *
Károly célja egy demokratikusabb és szociálisan igazságosabb birodalom létrehozása volt, ahol a trón valódi támasza a népek szeretete és elégedettsége. A rendkívül súlyos helyzet ellenére széles körű és példaértékű szociális törvénykezésbe kezdett. A magyarországi koronázási lakoma tizenkilenc fogását a budapesti hadikórházakban küldette a koronázás estéjén, a magyar országgyűlés által neki és hitvesének ajándékozott ötven-ötvenezer aranyat pedig szociális célokra, hadiözvegyek és -árvák megsegítésére fordították. Szociális érzékenységét mutatja, hogy ő hozott először létre a világon népjóléti minisztériumot, először Ausztriában, majd Magyarországon, 1917-ben. Az Egyház társadalmi igazságosságról szóló tanítása alapján gyakorolta uralkodói hatalmát.
Egész életét a kötelességérzet és a felelősségtudat jellemezte. Az önuralom rendkívül fontos volt számára, ahogy mondta, ,,ez a legnehezebb uralkodás". Gyermekkorától fogva különleges tisztelettel tekintett az Oltáriszentségre. Akárhol élt, mindig volt a lakhelyén egy magánkápolna, ahol az Eucharisztiát őrizték. Éjszakánként sokszor imádkozott csöndes magányban az örökmécses fényénél.
,,Egy dolgot lehetett benne, mint uralkodóban, kifogásolni: túl nagy, általános emberi jóságát, ami nem az a fajta mindent elnéző jóság volt, hanem igényes, bizalmas jóság." (Egy munkatársa visszaemlékezése Károly királyra)
A háború végén IV. Károly magatartása tette lehetővé, hogy Ausztriában további vérontás és polgárháború nélkül, békésen valósuljon meg az átmenet egy újabb társadalmi rendbe. Ennek ellenére elűzték hazájából.
Hazánkba kétszer próbált visszatérni mint apostoli király, aki esküt tett a szolgálatra, melyet Istentől kapott. XV. Benedek pápa is a Magyarországra való hazatérésre biztatta őt, azt kérte, legyen az Egyház védelmére, mert keletről veszedelem fenyegeti Európát, ami könnyen katakombákba kényszerítheti ismét az Egyházat, és önkényuralomba sodorhatja a népeket.
,,Ha valaha visszatérek Magyarországra, úgy azt bizonyára nem uralkodási vágyból teszem. Töviskoronát viseltem eddig, és töviskorona az, amit Magyarország visszaadhat nekem. A koronázási eskü mindig azt jelentette számomra, hogy a király és a nemzet virágzásban és romlásban egyaránt össze kell, hogy kapcsolódjék."
A második visszatérés alkalmával, 1921. október végén a vérontás megelőzése érdekében végleg letette kardját. Zitával együtt Tihanyba vitték, a bencés apátságban töltötték utolsó magyarországi napjaikat.
* * *
,,Legutoljára aggódva léptem be szobájába [Tihanyban]. Azt hittem, megtört, a kegyetlen sors iszonyú csapásai alatt levert és vergődő királyt találok, akinek vigasztalására alig lehet szavakat, annál kevésbé helytálló érveket találni. [...] A király fölött nem vonult el nyomtalanul a nagy vihar. Haja megfehéredett. Arcán gondok mély vágásai. Ünnepélyesen komoly a megjelenése, amilyen az önérzetes szenvedőké. Helyzetével teljesen tisztában van. Nem vár magyarázatot vagy vigasztalást. [...] De azért rendületlenül bízik és hisz: »Bármit is kell szenvednem, Krisztus Urunk többet szenvedett.« Ilyen léleknek fölösleges a vigasztalás. Kikényszeríti csodás erejével a bámulatot. Áldozatos élete végén egészen méltó volt az utolsó szó: »Fölajánlom életemet váltságul népemért.«" (Csernoch János bíboros, hercegprímás visszaemlékezése)
,,Elkeserít, ami történt. Magyarország keservesen fog bűnhődni azért, amiért felkent apostoli királyára lőtt, aki nemcsak koronás király, de egy valódi szent!" (Batthyány-Strattmann László a második hazatérési kísérlet után)
* * *
Bajánál hagyta el a királyi pár örökre hazánk területét. Az antant dunai hajója innen vitte őket száműzetésük helye, Madeira szigete felé. Az Atlanti-óceán szigetén egy nyirkos házban, szegénységben élt a királyi család. Károly azonban itt sem veszítette el hitét, derűjét. Élete végleg állandó, folytonos imádsággá vált.
A mostoha körülmények között 1922 márciusában súlyosan megbetegedett a király. A fájdalmakat és a szenvedést elfogadta, és engesztelésül felajánlotta népeiért. Halálos ágyán mindenkinek megbocsátott, aki elárulta őt. Életeszméjét az utolsó napon így fogalmazta meg: ,,Igyekezetem mindig és mindenben az Isten akaratának lehető legtisztább felismerése és követése volt, az emberileg elérhető legtökéletesebb módon."
1922. április 1-jén hunyt el. Temetésén Antonio Manuel Pereira Ribeiro püspök így beszélt: ,,Madeirának a mai napig kellett várnia a maga szentjére és most megtalálta azt. Egy mártírt adunk vissza az anyaföldnek." Károly sírja azonnal zarándokhellyé vált, szent remeteként, családapaként, vezeklő uralkodóként tisztelték a madeiraiak.
Zita Károly halála napjától fogva csak gyászruhát viselt. Hitre és emberségre nevelte nyolc gyermeküket. Élete 97. évében halt meg, 1989. március 14-én. Halála után térhetett csak haza, a Habsburgok temetkezési helyén, a bécsi kapucinus templom kriptájában nyugszik.
1972. április 1-jén, IV. Károly égi születésnapjának 50. évfordulóján az illetékes egyházi bizottság és a család képviselőinek jelenlétében Madeirán sor került a király koporsójának fölnyitására; testét romlatlan állapotban találták.
2003. április 12-én II. János Pál pápa jelenlétében kihirdették a dekrétumot, amely elismerte Károly király hősies erénygyakorlatát, életszentségét. Ugyanebben az évben december 20-án pápai dekrétum hitelesítette a Károly király közbenjárására Brazíliában, 1960-ban történt csodás gyógyulást.
Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án avatta boldoggá az utolsó apostoli magyar királyt. Liturgikus emléknapját pedig október 21-ére helyezte. A boldog király ünnepét így nem halálának, hanem házasságkötésének évfordulóján üli meg az Egyház, ezzel is példás házaséletére irányítva a figyelmet, valamint arra, hogy a házasság a szentté válás egyik kitüntetett útja.

Istenünk, aki Boldog Károlyt viszontagságos úton a földi királyságból a Te országodba vezetted, és mennyei koronával jutalmaztad, az ő közbenjárására add meg nekünk, hogy Szent Fiadat és testvéreinket szolgálva mi is eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Forrás
Katolikus.hu
Vatican.va
Mindszentyalapítvány.hu
Ifj. Bertényi Iván: IV. (Boldog) Károly, Korunk, 2016/8
Kovács Gergely: Zita és Károly - Akik egymást segítették az égbe, Veszprém, 2017
Magyar Kurír 2020.10.21

........Boldog IV. Károlyra -hoz kapcsolódó cikkek Link

- Wikipedia oldalon Link

- Videó Boldog IV. Károly király Link

- Szentangyalok templom Videó Link

 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: születésnapjának, visszaemlékezése, oltáriszentségre, erénygyakorlatát, emberszeretetből, helyreállítására, szokatlanabbnak, demokratikusabb, felelősségtudat, hadikórházakban, igazságosságról, kötelességérzet, legtökéletesebb, megteremtésére, közbenjárására, kisgyermekként, életszentségét, magyarországon, minisztériumot, viszontagságos, üvegfestményét, szeretetteljes, eljegyzésükkor, felhatalmazást, cselekedetében, erőfeszítéseit, helyreállítása, jegygyűrűjükbe, törvénykezésbe, kényszerítheti, önkényuralomba, zarándokhellyé, magyarországra, vigasztalására, gyermekkorától, tapasztalatok, 2004-ben boldoggá, alsó-ausztriai Persenbeug, érzékenység mások, soproni orsolyita, fiatal főherceget, imádkozó közösségből, népek békéjéért, égbe vezetnünk, színvonalas oktatás, király egyik, császári trónt, hazájukról beszélnek, királyt látom, oltár lépcsőjén, nagy távolságból, király áhítatos, Boldog IV, Apja Ferenc József, Mária Jozefa, Maria Vinzentia Faunland, Károly Király Imaliga, Bourbon-Pármai Zita, Istennek Szent Szülője”, Ferenc Ferdinánd, Magyar Monarchia, Ferenc József, Önkéntelenül Szent Imre, Részlet Krúdy Gyula, Anatole France, Apponyi Albert, Krisztus Urunk, Csernoch János, Batthyány-Strattmann László, Temetésén Antonio Manuel Pereira Ribeiro, Zita Károly, János Pál, Szent II, Boldog Károlyt, Szent Fiadat, Urunk Jézus Krisztus, Bertényi Iván, Kovács Gergely, Magyar Kurír, Videó Boldog IV,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Hallgassunk egy kis zenét! Éne...  Aki azt mondja, szép az élet.....  Facebookon kaptam  Stelázsi  Bajor csirkecomb  Facebookon kaptam  Esti ima !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagycsütörtök  Szergej Jeszenyin - Ülj le mel...  Mindig magunkba kell  Facebookon kaptam  Ahogy a földet  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Elsősorban  Torday Teodóra Éva versei  Áldás csak azon van  Facebookon kaptam  képre írva  Olcsó vacsora  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Krumplis csirketallérok  Áldó Krisztus Tarcal  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Avokádókrém  Hangulat változás  Áldó Krisztus Tarcal  Avokádókrém  Egy csecsemő szeme: angyalszem...  Bízom benned, Uram, Jézus, ben...  képre írva  Richter Gedeon  Facebookon kaptam  Megint úgy jön el  A lélek hangja . . .  Minden nap  Meghitt beszélgetés  Minden nap  Alexandre Dumas tollából  A televízióról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fogyókúrás  Szűzanya !  Gyönyörű fővárosunk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok Mindenkinek...  Facebookon kaptam  Holnap tán újrakezdem  Facebookon kaptam  Elmentél  Szeretnék újra , és újra nem h...  Szergej Jeszenyin - Ülj le mel...  Állj talpra a hit erejével, é...  Facebookon kaptam  Hullj eső, halkan szitálj Kisz...  Facebookon kaptam  Mentovics Éva Tánc az őszi ava...  Rodosz, ahol a tengerek találk...  Alkalmazkodás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az emberiség csak  Kosztolányi Dezső: Szeptember ...  Áldás csak azon van  Jack London: Messze földön (ré...  Nagyapa, hány éves is vagy?  Facebookon kaptam  Becsületes ember...  Szép estét kívánok Mindenkinek...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  NEM saját készítésű kép  Örök dicsőség  Te mit teszel érte?  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Gizike bar...  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Gizike bar...  Őszi kirándulás  Igazi paraszt  Facebookon kaptam  Nagycsütörtök  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Magányba zárt lelkek . . .  Idézet Teréz Anyától !  NEM saját készítésű kép  Erdős Olga: Ji-king 
Bejegyzés Címkék
2004-ben boldoggá, alsó-ausztriai Persenbeug, érzékenység mások, soproni orsolyita, fiatal főherceget, imádkozó közösségből, népek békéjéért, égbe vezetnünk, színvonalas oktatás, király egyik, császári trónt, hazájukról beszélnek, királyt látom, oltár lépcsőjén, nagy távolságból, király áhítatos, fedetlen fejű, szent magyar, legnyugodtabb lelkek, király lelke, hófehér galamb, felhők borúján, oltár lépcsőin, ceremóniák előírása, koronázás című, világháború harmadik, rábízott népek, uralkodó legszentebb, béke helyreállítása, első pillanattól, értelmetlen háborúból, vezető európai, béke megteremtését, háború borzalmait, legrövidebb határidővel, béke súlyosan, egyetlen tisztességes, háború alatt, egész világ, keresztény lelkiismeret, háborútól való, béke helyreállítására, politikai belátásból, forró emberszeretetből, istenszeretet volt, béke megteremtésére, emberiség békéjének, trón valódi, népek szeretete, rendkívül súlyos, magyarországi koronázási, budapesti hadikórházakban, koronázás estéjén, magyar országgyűlés, világon népjóléti, felelősségtudat jellemezte, önuralom rendkívül, legnehezebb uralkodás&#8221, örökmécses fényénél, dolgot lehetett, munkatársa visszaemlékezése, háború végén, újabb társadalmi, koronázási eskü, nemzet virágzásban, második visszatérés, vérontás megelőzése, bencés apátságban, kegyetlen sors, király fölött, nagy vihar, önérzetes szenvedőké, valódi szent, második hazatérési, antant dunai, nyirkos házban, királyi család, mostoha körülmények, szenvedést elfogadta, utolsó napon, emberileg elérhető, maga szentjére, mártírt adunk, bécsi kapucinus, illetékes egyházi, család képviselőinek, király koporsójának, évben december, utolsó apostoli, boldog király, szentté válás, földi királyságból, örök életre, születésnapjának, visszaemlékezése, oltáriszentségre, erénygyakorlatát, emberszeretetből, helyreállítására, szokatlanabbnak, , ,
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 272
  • e Hét: 11890
  • e Hónap: 60238
  • e Év: 619551
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.