Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mária, kegyelembe fogadott
  2023-05-19 21:39:37, péntek
 
  Mária, kegyelembe fogadott

,,És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!" (Lukács 1,28-30)

Van egy angol karácsonyi ének amelynek a címe magyar nyelvre lefordítva: ,,Mária tudtad?" Ennek az éneknek néhány sora csodálatos. Így hangzik:
,,Mária, tudtad, hogy a kisfiad egy nap majd a vízen fog járni? Mária tudtad, hogy a kisfiad megmenti majd a fiainkat és lányainkat?Mária tudtad, hogy a kisfiad azért jött, hogy újjá tegyen téged? Ez a gyermek, akit megszültél, hamarosan megszabadít téged. Mária tudtad, hogy a kisfiad látást ad majd egy vak embernek?Mária tudtad, hogy a kisfiad a kezével lecsendesíti a vihart? Mária tudtad, hogy a kisfiad ott járt, ahol az angyalok jártak? És amikor a kisfiadat megcsókolod, akkor Isten arcát csókolod meg."
Milyen kiváltságos volt Mária. A Lukács 1:48-ban, Mária az énekében azt mondta:
,,Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék."
Igaza volt. De miért volt áldott? Talán azért, mert önmagában nagyszerű ember volt?
A Biblia egyik alapelve az, hogy Isten néha olyan embereket választ ki szolgálatára, akik példamutatóan szolgálták Őt. Például a Lukács evangéliuma 1. fejezetének elején azt látjuk, hogy Isten megáldotta Zakariást és Erzsébetet. Azt mondta nekik, hogy ők lesznek Keresztelő János szülei. A 6. vers azt mondja nekünk:
,,Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint."
Isten olyan embereket választott, akik igazak voltak.
De néha Isten éppen ellenkezőleg cselekszik - olyan embereket választ ki, akik nem igazak, hogy nagy tetteket hajtsanak végre neki. A tarzuszi Saul jut eszembe. Ő is bűnrészes volt István meggyilkolásában. Jeruzsálemből Damaszkuszba ment (ApCsel 9,1):
,,az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve."
Istennek azonban más tervei voltak vele. Ahogyan Isten mondta Anániásnak, amikor az habozott, hogy menjen és tegye rá a kezét Saulra, hogy visszaadja a látását. Isten azt mondta:
,,Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé."
Ugyanez volt a keresztre feszített bűnözővel is. Amikor Jézus a megaláztatás legalacsonyabb fokán volt, Isten a bűnözőt választotta ki, hogy elismerje, hogy Jézus az Úr, a Király és a Megváltó.
E két kategória közül Mária nyilvánvalóan az elsőbe esik. Minden, amit róla tudunk, arra utal, hogy Zakariáshoz és Erzsébethez hasonlóan ő is odaadó szolgája volt az Úrnak. Az a tény, hogy József, akit a Máté 1:19 úgy ír le, mint "igaz embert", eljegyezte őt - megdönthetetlenné teszi azt az állítást, hogy Mária igaz volt, mint József, mint Zakariás és Erzsébet.
A római katolikus tanítás olyan magaslatra helyezi Máriát, amely őt egészen mássá teszi, mint minket. Három olyan kiváltságot adnak Máriának, amelyeknek nincs alapja a Szentírásban. Először is azt állítják, hogy Mária az anyja méhében az eredendő bűntől mentesen fogantatott. Másodszor, azt állítják, hogy soha nem követett el tényleges bűnt. Harmadszor, azt hiszik, hogy mentesült a halál alól, hogy meghalás nélkül ment a mennybe.
Ezeknek a tanításoknak azonban nincs alapja a Szentírásban. Valójában a Szentírás tanítása ellenkezik az ilyen elképzelésekkel. Mária bűnös volt. A Lukács 1. fejezetében található énekében a 46-47-dik versekben azt mondta:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben."
Elismerte Jézust Megváltójának. Nem volt bűntelen.
Még ha Isten kiválaszt is valakit, aki igaz, az egész Isten kegyelméről szól az illető számára. Ezt tanítja a szövegünk. A lényeg az, hogy amikor Isten kiválaszt valakit, mint például a bűnözőt a kereszten, hogy elvégezze a munkáját, amikor Isten kiválaszt egy olyan igaz embert, mint Mária - az is mind a kegyelemről szól. Isten nem azért választja őket, mert önmagukban igazak, hanem azért, mert már kegyelmet adott nekik.

Ezt látjuk a szövegünkben.

1.Isten nagy kegyelmet adott Máriának.

Isten kegyelme kétszer is kihangsúlyozva van a szövegünkben - a 28. és a 30. versben. A 28. versben az angyal azt mondta Máriának:
,,Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
Érdekes, hogy az angyal azzal kezdi a Máriához intézett beszédét, hogy "Üdvöz légy". Az újszövetségi időkben a leveleket általában úgy írták, hogy a feladó nevét írták, aztán azt, hogy kinek címezték, majd az "Üdvöz légy" szót. Pál és más keresztények ezt úgy módosították, hogy a "Kegyelem" vagy a "kegyelem és békesség" szót írták helyette.
De az angyal, ha görögül szólt Máriához, azt mondta: "Üdvöz légy". Vagy ha héberül vagy arámul beszélt, akkor egy olyan szót használt, amely eléggé hasonlít az 'üdvöz légy'-hez, hogy Lukács így fordította le.
Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez az üdvözlés nem a kegyelemről szól, a következő szó, amit az angyal mond, a 'kegyelembe fogadott'. Az eredeti görögben ez egy szó, és az ige gyökere 'charis' - kegyelem. Az ige azt jelenti, hogy:
"kegyelemben részesíteni" "egy jótétemény címzettjévé tenni... nagymértékben kedvezni, áldani".
Minden a kegyelemről szól. Ugyanúgy ahogy az Efézus 1:6-ban ahol ugyanez az ige található. A szövegkörnyezet a 4. versben kezdődik. Figyeljük meg, hogy az egész Isten kiválasztásáról, Isten szeretetéről, Isten jótetszéséről és akaratáról szól. Azt mondja:
,,Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint."
Miért tette ezt Isten? Így folytatódik (6 vers):
,,hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."
Minden a kegyelemről szól.
Figyeljük meg a sorrendet. Először itt van - "hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét", majd ezt részletezi - "amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában". A 'megajándékozott' szó ugyanaz, mint az a szó, amelyet a szövegünkben 'kegyelembe fogadott' szóval fordítunk. Az Efézus 1-ben szereplő kegyelem 'ajándékozott'. Mária kegyelembe lett fogadva, kegyelembe lett részesítve - kegyelmet kapott.
Ez nem azt jelenti, hogy méltó volt a kegyelemre. A 'kegyelem' szónak a jelentése önmagában azt jelenti, hogy nem lehetsz méltó rá. A kegyelem meg nem érdemelt jóindulat azok iránt, akik büntetést érdemelnek. Mária Isten kegyelmének címzettje.
I. Howard Marshall írja,
"Nincs utalás arra, hogy maga Mária különösebben méltó lenne rá."
Norval Geldenhuys így foglalja össze a dolgot: (Lukács, 75. o.)
"Isten az Ő szabad és ok nélküli kegyelmét adta neki egyedülálló módon azzal, hogy őt választotta ki Fia anyjául".
Isten kegyelme kihangsúlyozva van a 30-dik versben is.
Az angyal azt mondta: ,,Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!"
Az 1Mózes 6-ban ez a héber kifejezés Noéra vonatkozik. Azt gondolhatnánk, hogy Isten azért választotta ki Noét, mert ő volt a legjobb élő ember. Lehet, hogy Noé valóban a legjobb élő ember volt. Ha az volt, akkor azért volt az, mert Isten kegyelme tette őt azzá. Isten kegyelmet adott neki. Ezt hangsúlyozza a Mózes első könyvének hatodik része.
Ugyanez a helyzet a mi szövegünkben is. Isten kegyelmet adott Máriának. Ez Mária énekéből is kitűnik a Lukács 1-ben. Ebben az énekben örül Isten kegyelmének. Azt mondja, hogy lelke örvendezett Istenben, az ő Megváltójában:
,,mert rátekintett (jóindulattal) szolgálóleányának megalázott voltára."
Nem annak örül, hogy milyen jó önmagában, vagy hogy Isten a cselekedetei miatt választotta őt - semmi ilyesmiről nem esik szó. Hanem örül Istennek, annak, amit Ő tett érte és az Ő népéért. Azért örül, mert Jézus által a büszkék szétszóratnak, az alázatosak felmagasztaltatnak. Az 54. versben azt mondja:
,,Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról."
Mária éneke minden dicséretet, dicsőséget és tiszteletet Istennek ad. Igen, elismeri, hogy minden nemzedék áldottnak fogja őt nevezni - de azért, mert:
,,nagy dolgokat tett velem a Hatalmas." (Lk 1,49)

Mit jelent ez számunkra?

A.Először is, csodálkoznunk kell azon a kegyelmen, amelyet Isten adott Máriának, és örülnünk kell neki.

Mária bűnös volt. Nem érdemelt meg semmilyen jóságot. Isten mégis ilyen kegyelemmel ajándékozta meg őt. Milyen kiváltságos volt ő!
Miért kapott kegyelmet? Azért, hogy Jézust a mi természetünkben hozza a világra - hogy megmentsen minket. Örülnünk kell annak a kegyelemnek, amelyet Isten adott Máriának, mert ezt a kegyelmet végül azért kapta, hogy mi is üdvözülhessünk. Mindebben Mária nagyon fontos. De hozzánk hasonlóan ő is csak a kegyelem címzettje. Jézus az, aki üdvözít. A Zsidókhoz írt levél 2:14-18 azt mondja:
,,Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek."
Az egyik oldalon Isten és az Ő hatalma az üdvösségben - a másik oldalon pedig Mária és mi, a kegyelem címzettjei.

B.Másodszor, Mária az alázatosság leckéje számunkra.

Az egyik dolog, ami nagyon világosan kiderül a Lukács 1-ből, hogy Mária alázatos volt, szerény, az Úr szolgálóleánya. Milyen nagyszerűen használta őt Isten.
Bár Isten szuverén az Ő kegyelmében, bár mi semmit sem tehetünk azért, hogy kiérdemeljük a kegyelmet - egy dolog, amit a Biblia világossá tesz, hogy Ő nem ad kegyelmet azoknak, akik büszkék. Őket nem használja fel. Ahogy az 1Péter 5:5-ben olvassuk:
,,Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."
Testvérek, legyetek alázatosak. Bűnösök vagyunk. Kegyelmet kaptunk, és nem érdemeltük meg. Nincs helye a büszkeségnek az életünkben. Ha Mária, Urunk édesanyja nem volt büszke, nekünk sincs okunk rá, hogy azok legyünk.
Dicsérjük Istent. Örüljetek Jézusban. Emeljük magasra az Ő nevét. Szolgáljátok Őt alázattal.

C.Harmadszor, amikor olyan dolgok történnek, amelyek összezavarnak, zavarba hoznak, emlékezz arra, hogy Isten kegyelme még a zűrzavar és zavarodottság közepette is veled van.

Mária zavarba jött, amikor Gábriel azt mondta neki, hogy nagy kegyelemben részesült, és hogy Isten vele van. De ott volt benne ez a kegyelem.
Ez egy gyakori téma a Szentírásban. Isten népe zavarba jön Isten útjai miatt - de éppen akkor ott van a nagy kegyelem.
Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy áldozza fel az ígéret fiát, Izsákot. Zavarodott volt. De mi volt ott Ábrahámmal? Nagy kegyelem. Ott, a Mórija hegyén, amikor Izsák megkötözve és feláldozásra készen állt, egy helyettesítő áldozatot kapott, egy kost, amely a szarvánál fogva beleakadt a bokorba. Ott tanította meg Isten a helyettesítő engesztelést az egyháznak. Ábrahám várta Krisztus napját, és látta és örült. (János 8:56) A Mórija hegyén kezdte tisztán látni.
Józsefet eladták rabszolgának. Nemi erőszak kísérletével vádolták meg. Zaklatott volt. Mégis micsoda kegyelem volt ott vele. Isten a családja előtt elküldte őt Egyiptomba, hogy megmentse őket.
Mózes is bajban volt, amikor Isten Egyiptomba küldte, hogy kivezesse Izraelt a rabszolgaságból, és azt tapasztalta, hogy a fáraó keményebb munkára kényszerítette az izraelitákat. Az izraelita munkafelügyelők azt mondták Mózesnek:
,,Nézzen rátok az ÚR, és ítéljen meg benneteket, mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és udvari emberei előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket!" (2Móz 5,21)
Mégis milyen nagy kegyelem volt ott velük. Isten hatalmas kézzel vezette ki Izráelt Egyiptomból. Az Egyiptomot sújtó 10 csapás és a Vörös-tengeren való átkelés megmutatta Isten mindenható hatalmát, amely megmentette népét minden ellenségtől. Mózessel is ilyen nagy kegyelem volt.
Folytathatnám a példákat. De az igazság világos. Testvérem, amikor Isten gondviselése miatt zavarba jössz és nyugtalankodsz - teljesen biztos lehetsz benne, hogy Isten kegyelme bőségesen veled van. Mária nyugtalan volt, de ó, nem kellett volna nyugtalankodnia. A kegyelem bőségesen megadatott neki. Igen, az útja nehéz volt, sok veszéllyel és szenvedéssel. De Isten kegyelme vele volt az út minden egyes lépésénél. Jézus, a Megváltó megszületett, védve volt és képessé volt téve, hogy elvégezze a munkáját. Ilyen nagy kegyelem volt Máriával.
Ez azt jelenti, hogy ha összezavarodsz, tanácstalan vagy és nyugtalanít a dolgok alakulása - ne feledd, hogy Isten kegyelme ott van veled. A 29. vers azt mondja nekünk, hogy:
,,Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés."
Kálvin János azt mondja, hogy Máriának "figyelmes és nyugodt elméje volt", és hogy:
"Ez a példa arra emlékeztet bennünket... hogy nem szabad figyelmetlenül szemlélnünk Isten cselekedeteit."
Amikor Isten útjai nyugtalanítanak, zavarba hoznak és összezavarnak, van választásod. Lehetsz olyan, mint Elizeus szolgája Dóthánban, amikor reggel felébredt, és látta, hogy a szírek körülveszik a várost - megijedt. Vagy lehetsz olyan, mint Elizeus volt - lelki szemmel láthatsz, láthatod Isten kegyelmét körülötted és az Ő népe körül. Ezt kell látnod, mert ez a valóság.

D.Végül pedig, ha nem vagy keresztény, akkor azt kell látnod ebből a szakaszból, hogy Isten kegyelme Jézus Krisztusban minden.

Miért jött Jézus erre a világra? Mert ez volt az egyetlen módja annak, hogy megmeneküljünk.
Szükséged van Jézusra. Ő az egyetlen reménységed. Menj hozzá. Higgy benne. Kérd Őt, hogy mentsen meg téged. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: meggyilkolásában, nyugtalankodnia, megajándékozott, természetünkben, munkafelügyelők, rabszolgaságból, szövegkörnyezet, kiválasztásáról, nyugtalanítanak, elképzelésekkel, kihangsúlyozva, üdvözülhessünk, nyugtalankodsz, feddhetetlenek, összezavarodsz, szolgálóleánya, megmeneküljünk, legalacsonyabb, feddhetetlenül, figyelmetlenül, kényszerítette, megváltójának, csodálkoznunk, megváltójában, folytathatnám, összezavarnak, szétszóratnak, jeruzsálemből, nagymértékben, jótetszéséről, zavarodottság, fenyegetéstől, megemlékezzék, nyilvánvalóan, alázatosaknak, gondolhatnánk, angol karácsonyi, címe magyar, éneknek néhány, kisfiad megmenti, kisfiad azért, kisfiad látást, kezével lecsendesíti, angyalok jártak, kisfiadat megcsókolod, tarzuszi Saul, kezét Saulra, keresztre feszített, megaláztatás legalacsonyabb, bűnözőt választotta, elsőbe esik, római katolikus, Keresztelő János, Jeruzsálemből Damaszkuszba, Ahogyan Isten, Amikor Jézus, Elismerte Jézust Megváltójának, Jézus Krisztus, Mária Isten, Howard Marshall, Norval Geldenhuys, Mindebben Mária, Dicsérjük Istent, Örüljetek Jézusban, Szolgáljátok Őt, Isten Egyiptomba, Izráelt Egyiptomból, Kálvin János, Amikor Isten, Jézus Krisztusban, Kérd Őt,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  El nem veszve  Karácsony, 1657  Szép estét kedves látogatóimna...  Epreskert a Bajza utca környék...  Mindenki a saját módja szerint  Fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ébredés  Elveszett  Minden szolgálat igazi célja  Szüretelők Bagamérban  Minden Isten akarata által van  Kislányok napraforgókkal  Ballada-féle az önmérsékletről  Alázat  Igaz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyerekek esőben  A XXIV. év lezárása  Jócselekedet  Szüretelők Bagamérban  Facebookon kaptam  Kezdd, kérlek, velem  Gyerekek esőben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Békeváró karácsonyok  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Pokol  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A modern világ kórképe.  Facebookon kaptam  Egy hű barátot nem pótolhat se...  Az ősz  képre írva  Esti kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hadd maradjak...  Üdvösség  Facebookon kaptam  Ítélkezés  Facebookon kaptam Mírjam barát...  börzsönyi törpekuvik  Wass Albert: Záróvers  Vörös Judit - Levéltánc  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bruno Cerbonimo mozaik képe St...  A gyom folyamatos  Alázat  Facebookon kaptam  Megváltás  Tudod  Mindig van mód arra  A XXIV. év lezárása  Facebookon kaptam  Hadd maradjak...  A zene  Sárga rózsák  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Az ősz  Sun Belle: Ne bántsuk egymást....  Kezdd, kérlek, velem  Facebookon kaptam Gizike bar...  Mindenki a saját módja szerint  Születéskor felszállunk a vona...  Jézus Krisztus  A gyom folyamatos  Megváltás  Őszi alkony  Szilveszter Levente versei  A napkeleti bölcsek  A gyom folyamatos  Facebookon kaptam  Mindenki a saját módja szerint  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mosolyogtál már ma?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem úgy látjuk  Sun Belle: Ne bántsuk egymást....  Facebookon kaptam  Sorsunk 
Bejegyzés Címkék
angol karácsonyi, címe magyar, éneknek néhány, kisfiad megmenti, kisfiad azért, kisfiad látást, kezével lecsendesíti, angyalok jártak, kisfiadat megcsókolod, tarzuszi Saul, kezét Saulra, keresztre feszített, megaláztatás legalacsonyabb, bűnözőt választotta, elsőbe esik, római katolikus, anyja méhében, eredendő bűntől, halál alól, tanításoknak azonban, ilyen elképzelésekkel, 46-47-dik versekben, egész Isten, illető számára, olyan igaz, kegyelemről szól, angyal azzal, újszövetségi időkben, leveleket általában, feladó nevét, olyan szót, angyal mond, eredeti görögben, jótétemény címzettjévé, világ teremtése, jelentése önmagában, 30-dik versben, 1Mózes 6-ban, héber kifejezés, énekben örül, cselekedetei miatt, büszkék szétszóratnak, kegyelmet végül, kegyelem címzettje, gyermekek test, haláltól való, egyik oldalon, másik oldalon, kegyelem címzettjei, alázatosság leckéje, egyik dolog, gőgösöknek ellenáll, alázatosaknak pedig, gyakori téma, nagy kegyelem, ígéret fiát, helyettesítő áldozatot, szarvánál fogva, helyettesítő engesztelést, családja előtt, fáraó keményebb, izraelita munkafelügyelők, igazság világos, kegyelem bőségesen, útja nehéz, dolgok alakulása, példa arra, szírek körülveszik, egyetlen módja, egyetlen reménységed, meggyilkolásában, nyugtalankodnia, megajándékozott, természetünkben, munkafelügyelők, rabszolgaságból, szövegkörnyezet, kiválasztásáról, nyugtalanítanak, elképzelésekkel, kihangsúlyozva, üdvözülhessünk, nyugtalankodsz, feddhetetlenek, összezavarodsz, szolgálóleánya, megmeneküljünk, legalacsonyabb, feddhetetlenül, figyelmetlenül, kényszerítette, megváltójának, csodálkoznunk, megváltójában, folytathatnám, összezavarnak, szétszóratnak, jeruzsálemből, , ,
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 181 db bejegyzés
e év: 1658 db bejegyzés
Összes: 35068 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1013
  • e Hét: 1013
  • e Hónap: 44455
  • e Év: 762819
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.