Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Máté evangéliuma 26. fejezet(Máté 26:1–75)
  2016-09-22 21:08:30, csütörtök
 
   
  26. fejezet

1Mikor pedig Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt a tanítványaihoz:2,,Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pászka, és az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy oszlopra feszítsék."3Akkor a papi elöljárók és a nép vénei egybegyűltek a főpap udvarába, akit Kajafásnak hívtak,4és arról tanácskoztak, hogy agyafúrt cselvetéssel megfogják Jézust, és megöljék.5De ezt mondogatták:,,Ne az ünnepen, nehogy felfordulás támadjon a nép között."6Amikor Jézus éppen Betániában volt a leprás Simon házában,7odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrompalackban értékes, illatos olaj volt, és kezdte ráönteni azt az asztalnál fekvő Jézus fejére.8Látva ezt a tanítványok, felháborodtak, és ezt mondták:,,Mire való ez a pazarlás?9Hisz jó pénzért el lehetett volna ezt adni, és szegény embereknek lehetett volna odaadni."10Jézus észrevette ezt, és így szólt hozzájuk:,,Miért akarjátok háborgatni ezt az asszonyt?Hiszen jót tett velem.11Mert a szegények mindig veletek vannak, de én nem leszek mindig veletek.12Mert amikor ez az asszony kiöntötte a testemre ezt az illatos olajat, azért tette, hogy felkészítsen a temetésemre.13Bizony mondom nektek, bárhol prédikálják is e jó hírt az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére."14Akkor a tizenkettő egyike, az, akit Iskariót Júdásnak hívtak, elment a papi elöljárókhoz,15és ezt kérdezte:,,Mit akartok nekem adni, hogy eláruljam őt nektek?"Azok harminc ezüstöt szabtak meg neki.16Így aztán ettől kezdve folyton kereste a megfelelő alkalmat, hogy elárulja őt.17A kovásztalan kenyerek első napján a tanítványok odamentek Jézushoz, és ezt kérdezték:,,Hol akarod, hogy előkészületeket tegyünk arra, hogy megedd a pászkát?"18Ő ezt mondta:,,Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok neki, hogy a Tanító ezt mondja:Közel van a meghatározott idő számomra;nálad fogom megünnepelni tanítványaimmal a pászkát."19És a tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és előkészítettek mindent a pászkára.20Mikor aztán beesteledett, ő az asztalnál feküdt a tizenkét tanítvánnyal.21Mialatt ettek, így szólt:,,Bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem."22Nagyon bánatosak lévén emiatt, mindegyikük kérdezgetni kezdte:,,Uram, csak nem én?"23Így felelt:,,Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.24Igaz, az Emberfia elmegy, mint ahogy meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja!Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik."25Erre Júdás, aki azon volt, hogy elárulja őt, megkérdezte:,,Csak nem én, Rabbi?"Ő ezt mondta neki:,,Magad mondtad."26Amint folytatták az evést, Jézus vett egy kenyeret, és miután áldást mondott, megtörte, és odaadva azt a tanítványoknak, ezt mondta:,,Vegyétek, egyétek. Ez jelenti a testemet."27Vett egy poharat is, és miután hálát adott, odaadta nekik, és ezt mondta:,,Igyatok belőle mindnyájan,28mert ez jelenti a véremet,a szövetség vérét, amely kiontatik sokakért a bűnök megbocsátása végett.29Mondom pedig nektek, hogy mostantól semmiképpen nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből addig a napig, amelyen az újat iszom majd veletek az én Atyám királyságában."30Végül, miután dicséreteket énekeltek, kimentek az Olajfák hegyére.31Akkor Jézus így szólt hozzájuk:,,Ezen az éjszakán mindnyájan megbotlotok a velem történtek miatt, mert meg van írva:Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai.32Ám feltámadásom után előttetek megyek Galileába."33De Péter erre ezt mondta neki:,,Ha a többiek mind megbotlanak is, én nem botlok meg soha!"34Jézus így szólt hozzá:,,Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem."35Péter ezt mondta neki:,,Még ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged."A többi tanítvány is mind ugyanezt mondta.36Akkor Jézus odaért velük a Gecsemáné nevű helyre, és így szólt a tanítványokhoz:,,Üljetek le itt, míg én oda megyek, s imádkozom."37És magával vitte Pétert és Zebedeus két fiát, és bánkódni kezdett, és kínzó nyugtalanság fogta el.38Akkor így szólt hozzájuk:,,Mélységesen bánatos a lelkem, igen, mindhalálig. Maradjatok itt, és kitartóan virrasszatok velem!"39Majd egy kissé előbbre ment, arcra borult, és imádkozott, ezt mondva:,,Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te."40Aztán odament a tanítványokhoz, és alva találta őket, és így szólt Péterhez:,,Hát egyetlen órát sem tudtatok virrasztani velem?41Kitartóan virrasszatok, és folyton imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A szellem persze buzgó, de a test gyenge."42Másodszor is elment, és imádkozott, ezt mondva:,,Atyám, ha nem lehetséges, hogy ez elmúljon tőlem anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod."43És odament ismét, és alva találta őket, mert elnehezült a szemük.44Így hát otthagyva őket, ismét elment, és imádkozott harmadszor, megint ugyanazokkal a szavakkal szólva.45Akkor odament a tanítványokhoz, és ezt mondta nekik:,,Olyan időben, mint ez, ti alszotok és pihentek?! Íme, elközeledett az óra, hogy az Emberfiát bűnösök kezébe adják!46Keljetek fel, menjünk! Íme, közel van már, aki elárul engem."47És még beszélt, amikor íme, odaért Júdás, a tizenkettő egyike, és vele együtt a papi elöljáróktól és a nép véneitől egy nagy sokaság jött kardokkal meg dorongokkal.48Aki pedig elárulta őt, jelt adott nekik, ezt mondva:,,Akit megcsókolok, az ő;vegyétek őrizetbe."49És egyenest Jézushoz menve így szólt:,,Légy üdvözölve, Rabbi!",és nagyon gyöngéden megcsókolta.50De Jézus így szólt hozzá:,,Barátom, mi végett vagy itt?"Akkor előléptek, kezet vetettek Jézusra, és őrizetbe vették.51De íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtotta a kezét, kihúzta a kardját, lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülét.52Jézus akkor így szólt hozzá:,,Tedd vissza kardodat a helyére, mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el.53Vagy úgy gondolod, nem kérhetném meg az Atyámat, hogy most mindjárt több mint tizenkét légió angyalt adjon mellém?54De akkor hogyan teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell lennie?"55Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz:,,Kardokkal meg dorongokkal jöttetek ki, mint valami rabló ellen, hogy letartóztassatok?Nap nap után a templomban ültem és tanítottam, mégsem vettetek őrizetbe.56De mindez azért lett, hogy beteljesedjenek a próféták írásai."Akkor a tanítványok mind otthagyták őt, és elmenekültek.57Akik őrizetbe vették Jézust, elvezették őt Kajafáshoz, a főpaphoz. Ott már egybegyűltek az írástudók és a vének.58Péter pedig jókora távolságból követte őt, egészen a főpap udvaráig, és miután bement, ott ült a ház szolgáival, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.59Közben a papi elöljárók és az egész szanhedrin hamis tanúságot keresett Jézus ellen, hogy halálra juttassák,60de nem találtak, jóllehet sok hamis tanú állt elő. Később aztán előállt kettő,61és ezt mondta:,,Ez az ember azt mondta:Képes vagyok arra, hogy leromboljam az Isten templomát, és felépítsem három nap alatt."62Erre a főpap felállt, és így szólt hozzá:,,Semmit nem válaszolsz?Miről tesznek ezek bizonyságot ellened?"63De Jézus hallgatott. Így hát a főpap ezt mondta neki:,,Az élő Istenre esketlek meg, hogy mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!"64Jézus így szólt hozzá:,,Magad mondtad.Ámde mondom nektek, hogy mostantól fogva látni fogjátok az Emberfiát, amint ott ül a hatalom jobbján, és eljön az ég felhőin."65Akkor a főpap megszaggatta felsőruháit, és ezt mondta:,,Káromlást szólt!Mi szükségünk van még tanúkra?Íme!Most hallottátok a káromlást.66Mi a véleményetek?"Azok ezt válaszolták:,,Méltó a halálra!"67Akkor az arcába köptek, és öklükkel ütötték. Mások arcul csapták,68és ezt mondták:,,Prófétálj nekünk, te Krisztus!Ki ütött meg?"69Péter ekkor kinn ült az udvarban, egy szolgálólány pedig odament hozzá, és így szólt:,,Te is a galileai Jézussal voltál!"70De ő ezt mindnyájuk előtt tagadta, ezt mondva: ,,Nem tudom, miről beszélsz."71Miután kiment a kapubejáróhoz, észrevette őt egy másik lány, és így szólt az ott levőkhöz:,,Ez a názáreti Jézussal volt."72És ő ismét tagadta, mégpedig esküvel:,,Nem ismerem azt az embert!"73Kis idő múltán odamentek a közelben álldogálók, és ezt mondták Péternek:,,Bizony te is közülük való vagy, hiszen a tájszólásod is elárul."74Akkor átkozódni meg esküdözni kezdett:,,Nem ismerem azt az embert!"És a kakas azonnal megszólalt.75Péternek pedig eszébe jutottak a szavak, amelyeket Jézus mondott:,,Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem."És kiment, és keservesen sírt.


 
 
0 komment , kategória:  KeresztényGörögIratok/Máté  
Címkék: letartóztassatok, tanítványaimmal, kiszolgáltatják, előkészületeket, beteljesedjenek, tanítványaihoz, tanítványokhoz, előkészítettek, tanítványoknak, meghatározott, szétszélednek, felháborodtak, rabszolgájára, teljesednének, kapubejáróhoz, királyságában, virrasszatok, egybegyűltek, felkészítsen, nyugtalanság, feltámadásom, cselvetéssel, tanácskoztak, emlékezetére, tanítvánnyal, megünnepelni, beesteledett, elöljáróktól, megbocsátása, dicséreteket, elközeledett, megszaggatta, véleményetek, elöljárókhoz, imádkozzatok, ugyanazokkal, papi elöljárók, főpap udvarába, leprás Simon, asztalnál fekvő, szegények mindig, asszony kiöntötte, illatos olajat, egész világon, asszony tett, tizenkettő egyike, papi elöljárókhoz, megfelelő alkalmat, tanítványok odamentek, városba ehhez, asztalnál feküdt, tizenkét tanítvánnyal, Iskariót Júdásnak, Isten Fia,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szivárvány  Mindenkor örüljünk!  Augusztus  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai hangulatom  Hello, augusztus.........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Becsüld meg az életed........  Kancsal történelem  Mai szép látvány  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Margaretták kosárban  Vihar  Hello augusztus, üdvözöllek  Png nő  Facebookon kaptam  Napraforgó csokor  Csillogás.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png fagyi  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  bay bay július!  Aranyosi Ervin: Napraforgó  Jó éjszakát!  Szeptembertől minden egészségü...  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Itt a nyár!  Lila ruhás nő.......  Becsüld meg az életed........  Héra Zoltán : Ó kalendárium kö...  Augusztus elején  Hormonműködést zavaró táplálék...  Szivárvány  Facebookon kaptam Annuska bar...  A türelmetlen horgász  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kék rózsa  Facebookon kaptam  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Hello, augusztus.........  Facebookon kaptam  Antoine de Saint-Exupéry: A k...  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Muskátlik az ablakban  Aranyosi Ervin: Emelkedj magas...  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Vihar  Hello, augusztus.........  Margaretták kosárban  Narayantól idézet  Az évszázad esküvője, ami egy ...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt.........  Az édesköményről  Pihentető - szép jó éjszakát k...  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Viszlát július  Muskátlik az ablakban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hírmorzsák - 2021 augusztus  Aranyosi Ervin: Emelkedj magas...  Facebookon kaptam  A biozöldségekről  Hello, augusztus.........  Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mire jó a K-vitamin és milyen ...  Az édesköményről  Őrni: Augusztusi ének  Harmonia.......  Augustusi ég alatt  Közeleg az ősz......  Sikerült  Facebookon kaptam  Kancsal történelem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
papi elöljárók, főpap udvarába, leprás Simon, asztalnál fekvő, szegények mindig, asszony kiöntötte, illatos olajat, egész világon, asszony tett, tizenkettő egyike, papi elöljárókhoz, megfelelő alkalmat, tanítványok odamentek, városba ehhez, asztalnál feküdt, tizenkét tanítvánnyal, szövetség vérét, bűnök megbocsátása, szőlőtőnek ebből, terméséből addig, újat iszom, éjszakán mindnyájan, velem történtek, nyáj juhai, többiek mind, kakas szól, többi tanítvány, kissé előbbre, szellem persze, test gyenge, szavakkal szólva, papi elöljáróktól, nagy sokaság, azok közül, főpap rabszolgájára, templomban ültem, próféták írásai, tanítványok mind, főpap udvaráig, dolog vége, egész szanhedrin, főpap felállt, hatalom jobbján, főpap megszaggatta, arcába köptek, szolgálólány pedig, galileai Jézussal, másik lány, názáreti Jézussal, közelben álldogálók, kakas azonnal, letartóztassatok, tanítványaimmal, kiszolgáltatják, előkészületeket, beteljesedjenek, tanítványaihoz, tanítványokhoz, előkészítettek, tanítványoknak, meghatározott, szétszélednek, felháborodtak, rabszolgájára, teljesednének, kapubejáróhoz, királyságában, virrasszatok, egybegyűltek, felkészítsen, nyugtalanság, feltámadásom, cselvetéssel, tanácskoztak, emlékezetére, tanítvánnyal, megünnepelni, beesteledett, elöljáróktól, megbocsátása, dicséreteket, elközeledett, megszaggatta, véleményetek, elöljárókhoz, imádkozzatok, ugyanazokkal, elmenekültek, szolgálólány, hallottátok, virrasztani, mélységesen, dorongokkal, temetésemre, válaszolták, mindazáltal, mindhalálig, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 199
  • e Hónap: 199
  • e Év: 63574
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.