Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
ooOoo
  2019-01-17 07:50:58, csütörtök
 
   
  Az oktávviszonyok érzékelése szolgáljon például ahhoz, hogy belássuk a számtani sor és mértani sor közötti összefüggést:
a' a'' a''' a''''
Hz: 440 880 1760 3520 Hz
freq. 1 2x 4x 8x
oktáv: alap: 1. 2. 3. 4.

* abszolút konszonánsok: prím, oktáv, duodecima
* teljes konszonánsok: kvint és kvart
* közepes konszonánsok: nagyterc és nagyszext
* nem teljes konszonánsok:kisterc és kisszext
* disszonánsok: kis- és nagyszekund, kis- és nagyszeptim, bővített kvart, ill. szűkített kvin

Pedagógiailag természetesnek vélt, s más módon szinte elképzelhetetlennek tartott gyakorlat (évtizedek óta), hogy az együtthangzásokat elemeire bontjuk szét pl. a szolfézstanításban. Vegyük a legegyszerűbb dúr hármashangzatot (elemi fokon). A jobb megértés és a tanulók hallásában való rögzítés érdekében gyakorlásként elkezdjük a tanulókkal szolmizáltatni a hármashangzatot:
,,dó-mi-szó". Holott ezzel azt, ami egységes hangzásban együvé tartozik, a pedagógiai gyakorlatban szétterítjük, s más hangzásminőséggé alakítjuk, mint amilyen az eredetileg volt. Ehelyett a megkülönböztetés módszere volna eredményesebb: dúr akkord után moll és szűkített akkordok hangoztatása, s közülük választandó ki a felismerésre váró dúr akkord. A pedagógia (általában, de legalább is sok esetben) figyelmen kívül hagyja a legelemibb pszichológiai ,,működéseket", lassítva a differenciáló képesség mielőbbi eredményes kialakulását. (Ugyanez a jó szándékú félreismerés jellemző a haladó(bb) hangszeres növendékek mozgásbeállításánál akkordikus játékot lehetővé tevő hangszerek esetében.)

A humanisztikus pszichológia fő alapelve az ember pozitív vonásainak megismerése, kibontása, aktiválása. Egyben ez azt is jelenti, hogy mindenkiről feltételezi, hogy rossz tulajdonságain képes felülemelkedni, hogy valódi értékes képességeit saját fejlődése, fejlesztése érdekében bontakoztassa ki. A humanisztikus pszichológia vezető helyet elfoglaló, jelentős képviselője Carl Rogers. Az egyén helyzetének megértéséhez szubjektív nézőpontját hangsúlyozza, egyedül a saját nézőpontját tartja informatívnak. Ahhoz, hogy megértsük valakinek az érzelmeit, problémáit, viselkedését, az ő szemüvegén keresztül kell látnunk a világot. Ha a személy igényei kielégülnek, biztonságban, szerető légkörben él, akkor képes önmaga elfogadására, és önmaga megvalósítására törekszik. Élettapasztalatait felhasználja, s annak pozitív vonásait kiterjeszti, kreatív módon gazdagítja. Az önmagát megvalósító ember teljességgel működő személyiség, aki nem egy bizonyos fajta személyiség, hanem egy bizonyos működési, létezési forma, amelyet bárki magáévá tehet.
(Kollár- Szabó szerk. 2004. 20.o) (Carver-Scheier 1998. 377-379.o)

Rogers-hez hasonlóan, de más közelítésben - az önmegvalósítás volt. Azt kívánta megfejteni, mi ösztönzi a személyiséget képességei minél teljesebb kibontakoztatására. Kutatásainak fontos területévé vált a motivációk mibenlétének meghatározása, s egymáshoz való viszonyuk rendezése. Világossá vált, hogy alacsonyabb és magasabb rendű motívumok hierarchikus - piramisszerű - rendben helyezkednek el. A piramis bázisát, legalsóbb rétegét az alapvető fiziológiai, mint legerősebb késztetések, szükségletek alkotják, (éhség, szomjúság, szexuális igények). Kevésbé erőteljes késztetés a személyes biztonság elérésének igénye (fájdalom-, betegség- elkerülés; a biztonságos környezet. Emocionális igények válnak mozgató erővé, ha az elemi szükségletek kielégülése biztosított. Ezek között tartjuk nyilván a gyengédség, a szeretet, a szeretetkapcsolat iránti vágyakozást. - Hasonlóképpen emocionális igény az elismerés szükséglete, amely az önértékelés nélkülözhetetlen része (a munkában, a követelmények teljesítésében elért eredmények méltánylása; a szociális környezetben elfoglalt presztízs). Az intellektuális szféra, a piramis felső harmada keskenyedő területének a része, a magasabb késztetések kategóriájához vonzhatják a személyiséget. A tanulás, s abból eredeztethető tudás iránti vágy, a környező és távol eső világ megismerése, megértése egyfelől, másfelől az esztétikum, a szépség iránti megérintettség igénye a magasrendű késztetések régiója. Végezetül, a piramis csúcsa jelenti a legmagasabb szintű belső mozgatót, nevezetesen az önmegvalósítás, az önkifejezés vágya. ,,A zenésznek, zenélnie, a művésznek festenie, a költőnek írnia kell, ha véglegesen boldog akar lenni. Amit az ember tud, azzá kell lennie. Ezt az igényt nevezhetjük önmegvalósításnak" - írja Maslow 1987-ben.
(Kollár- Szabó szerk. 2004. 184.o)

Maga a ,,megértés" jelensége, ebben az értelmezésben valamilyen összefüggésnek a megértése is több megismerő folyamat (észlelés, emlékezés, gondolkodás; érzelmi viszonyulás, stb.) jelenlétét, együttes, vagy egymásra hatását tételezi fel. A pszichológia fejlődésének kezdeteire visszatekintve, ezekhez a lelki jelenségekhez fél évszázaddal korábban csak az introspekció segítségével lehetett közelíteni. A kognitív pszichológia a jelenségek feltárásához felhasználja azt a kutatási arzenált, amelyet a behaviorista pszichológia fejlesztett ki. Az egyik jelentős ,,többlete", amit a kognitív pszichológiai kutatások hozhatnak, a jelentés kategóriája, a jelentés megfejtése, amely nemcsak az információfeldolgozást, hanem a viselkedést is irányíthatja.

Olyan emléknyomok bukkantak fel a hipnózis során, amelyeknek hátterében rossz gyermekkori emlékek, szorongások, a későbbi szexuális kapcsolatokban átélt kudarcok jelentek meg. A betegek elbeszéléseiben érvényesülő szabad képzetáramlás, szabad asszociációs láncok elemzése alakította ki az új gyógyítási módszert, a pszichoanalízist. Ezeknek az asszociációs láncoknak nemcsak a terápiás beszélgetések során volt Freud számára jelentősége, hanem ugyanolyan értékkel, információkkal bírtak a betegek álomtartalmaiban megjelenő elemek, amelyeket ő a nappali (kóros) élmények álombéli folytatásaként értelmezett. Az álom a vágyak teljesülésének a színterévé vált, nagyon sok esetben szimbolikus formában. A szimbólumoknak azért volt jelentős szerepe, mert a traumák, traumatikus emlékek (szorongások, kudarcok) nem ,,direkt" módon jelentek meg a páciens elbeszélései során, hanem azokat elhárítva a tudat mély rétegeibe, a tudattalanba elsüllyesztve, áttételek formájában. A freudi elméletképzésnek kulcsfogalmai bontakoznak ki a terápiás tapasztalatok alapján, úgy mint: a tudattalan, az Én, a felettes Én (más rendszerben: Es, Ich, über-Ich) A tudattalanba kerülnek az elfojtott vágyak, tiltott, bűnösnek tartott események. Dominánsan lehetnek jelen a nagy indulatok, a szexuális vágyak (= libidó), amelyek nem mindig szolgálják a környezethez való harmonikus alkalmazkodást. Ezek nem hozzáférhetők, nem mindig kezelhetők a beteg személyiség számára. Váratlan helyzetekben való megjelenésük (akár elszólások, elvétések formájában) produkálhatják a kórosnak is minősíthető megnyilvánulásokat. Az Én a jelen idő, az aktuális személyiség ,,őre". Biztosítja a konvencionális viselkedést, magatartást. A felettes Én pedig a szabályokat, az erkölcsi normákat őrzi, amelyeknek a betartása a személyiségnek a környezethez, a társadalomhoz való igazodását szabályozza. A pszichoterápia szándéka - a páciens fentebb ismertetett traumatikus eseményeinek felszínre hozatala, hozzásegítve őt a traumák tudatosításához, feldolgozásához.

Tűz jegyek és az agresszió

Tüzes jegyek: az éltető konfliktus

A kezdeményező, csupa élet, lelkesedés tűz jegyeknek (Kos, Oroszlán, Nyilas) számára még békeidőben is a súrlódások adják meg az élet savát- borsát. Olykor érdeklődésüket is kötekedéssel nyilvánítják ki (közismert példa az a kisfiú, aki folyamatosan azoknak az óvodatársnőinek a haját ráncigálja, akik lángra lobbantották szívét), esetleg így kívánják magukra irányítani a figyelmet.

Ha csak más horoszkópelemek nem utalnak önmérsékletre, könnyen haragra lobbannak, provokálhatók. Lelkiállapotukat se nem tudják se nem akarják leplezni, de ha harsány jelenetek közepette kiadtak mindent, ami a szívüket nyomja, meg is nyugszanak. Sérelmeiken gyorsan túllépnek, hiszen annyi új teendő várja őket.

A tüzes gyerek ,,rosszcsontsága" különösen a visszafogottabb ( pl.Szűz) vagy kimondottan konfliktus kerülő (Mérleg) jegyű szülők számára lehet irritáló. Fontos tudniuk azonban, hogy ha megpróbálják ,,lenevelni" csemetéjüket vele született agresszivitásáról, olyan értékes tulajdonságait is kiölik, mint a tettre készség, kezdeményezés, lelkesedés és mások lelkesítése, bátorság, akaraterő.

Testi-lelki egészségükhöz minden más jegynél nagyobb szükségük van a fizikai igénybevételre. Harciasságuk legkönnyebben valamilyen, karakterükhöz illő sporttal vagy harcművészeti irányzattal terelhető egészséges mederbe. Ez olyan problémákra is megoldást jelenthet, mint a hiperaktivitás, túlzott ingerlékenység, dührohamok, szélsőséges esetben hisztéria..

Az elfojtott vagy csak nem kellőképen kihasznált tűzenergia olyan pótcselekvésekhez vezethet, mint a dohányzás, túlzott étvágy, kapkodás, konfliktuskeresés (főleg tekintélyszemélyekkel, hatóságokkal), veszélyes helyzetek hajszolása (pl. az autóutakon divatos gyorsulási versenyek). Az ún. veszélyes szakmák ( katona, kamionos, sebész, alpinista) vagy az olyan kihívások sokasága, melyeket nem éreznek parancsnak, de érzelmileg azonosulni tudnak velük, nagy energia befektetést, kreativitást, kezdeményezést követelnek (pl. saját vállalkozás, kreatív, előadói tevékenység, versenyszerűen űzött sportok) egészségesebb alternatívát jelenthetnek.

Kos: a csatakép része

A legforróbb fejű tüzes jegy, szinte csak a csatakép állandó szereplőjeként érzi elemében magát. Rámenőssége, nyers, ösztönös stílusa miatt sokszor akkor is haragosnak tűnik, ha épp békés hangulatban van. Fiatal vagy energiájuknak értékesebb medret még nem talált Kosok állandóan erejüket fitogtatják,a vita hevében pedig az öklüket is gyakrabban használják más jegyeknél. Utóbbinak semmi köze az intellektuális képességekhez: akár magasan képzett Kosok is megrázzák, meglökdösik vitapartnereiket a jobb érthetőség kedvéért.

Nem mintha nem kommunikálnának elég egyértelműen: nemtetszésüknek a körülményekre való tekintet nélkül hangot adnak. Legyenek a nyílt utcán vagy egy állófogadáson, neheztelő Kosunk torkaszakadtából üvölt (sokuknak ilyenkor nem csak átvitt értelemben vörösödik el a feje), öklét rázza, toporzékol, esetleg földhöz is vágja a keze ügyében levő tárgyakat, tekintet nélkül értékükre. Környezete lassúságánál csak az ingerli jobban, ha az ő haladását akadályozzák, megvárakoztatják. Dührohama azonban amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan le is higgad, nem is érti, hogy is sérthetett meg egy életre pl. egy Szüzet, míg egy Ikrek csak nevetne az egészen, egy Nyilassal pedig akár országos cimborák is lehetnének miután alaposan elagyabugyálták egymást.

Aggresszivitását leginkább valamilyen intenzív, veszélyes sportot űzve vezetheti le: a boxolást, focizást, bungee-jumpingozás, harcművészetek gyakorlása, motorozás, neki valók, akár csak az autóversenyek. Mivel a tüzes jegyek közül neki van a legnagyobb a szüksége a fizikai igénybevételre ( az orvosi asztrológia pl. többek között az izomzatot rendeli a Kos princípiumhoz), akkor is napi több óra mozgásra kell időt szakítania, ha történetesen ülő munkát végez

Oroszlán: a királyi fenevad

Bár méltóságán alulinak tartja a dühöngést, próbáljuk csak meg kritizálni. Noha igyekszik titkolni, a jogos bírálatot is szívére veszi, az igazságtalan kritika hatására viszont tűzijátékot rendez. Ugyanennyire zokon veszi, ha megpróbálják lekörözni, megalázzák méltóságában, a nyilvános megszégyenítést pedig nyilvános elégtételnek kell követnie.

Utóbbi pompája felér egy lovagi tornáéval, harcmodora pedig szintén nemes emberre vall. Közvetlenül, nyíltan támad, nemtetszését harsány bömböléssel hozza ellenfele tudomására. Manccsapásokat csak átvitt értelemben oszt, királyi fölénnyel érzékeltetve: mennyire nem méltó még ellenszenvére sem az a halandó, aki szembe szegült akaratával. Ezt akár néhány, nagy kreativitással előadott dörgedelemmel is nyomatékosítja, majd fejedelmi pompával elvonul, ott hagyva felkoncolt áldozatát a harcmezőn.

Ha lehiggadt, ugyanolyan békésen doromboló nagy macska lesz belőle, mint pár órával azelőtt. Persze, ha lehet jobban szereti négy fal között bonyolítani az ilyen alpári, és hozzá semmiképp se méltó ügyeket. Csakhogy, született sztárként ez ritkán sikerül neki, kárpótlásul igyekszik hát megadni a módját. Hiszen a minőséget keresi mindenben - és valljuk be őszintén: egy, kabaré-elemekkel fűszerezett, kiadós cirkusz nézőknek - szereplőknek egyaránt katartikus élmény lehet.

Olyannyira, hogy hivatásos vagy amatőr színészként, egy pszichodráma - csoportban, karikaturistaként is levezetheti feszültségét. Bár gyakran kifejezetten lusta, tüzes jegyként neki sem szabadna megfeledkezni a mozgásról. Latin - amerikai vagy afro ritmusokra kitáncolhatja magából a bosszúságot, de ugyanilyen jót tehet neki a futás, foci, autózás, no és persze az ún. elit sportok, hogy a külsőségekre is adjon valamit

Nyilas: a keresztes vitéz

A gyengék és a hit védelmezőjeként (utóbbi nem feltétlenül vallásos, de valamilyen ,,szent ügy", világnézeti, politikai kérdés kell legyen) többször vonul keresztes háborúba, mint azt beismerné. Szent haragja nem csak saját magát, hanem környezetét is elragadja, így aztán azt is megbocsátják neki, ha vizet prédikál és bort iszik, és az a vak néni sem neheztel rá sokáig, akit akarata ellenére cipelt át az út másik oldalára. Hiszen ő jó, ezért szükségképpen jó ügyet képvisel. Akkor is, ha lelke mélyén, tudat alatt maga is kételkedik küldetésében.

Ekkor, mint a történelemben az inkvizitorok tevékenysége is tanúsítja,indulatai valóban veszélyessé válhatnak, az irányt mutató fáklya lángjai helyett tűzvészként pusztitanak.

Ha viszont, struccpolitikát folytatva az utolsó pillanatig sem hajlandó tudomást venni a tényekről, őt égetheti meg a parázs. Ilyenkor szellemi magaslatokba menekül: ha ellenfelének pl. egészen praktikus kifogásai vannak vele szemben, ő megsemmisítő erkölcsi csapást mér rá , amitől amaz még tátogni is elfelejt zavarában. Véleményét egy percre se rejti véka alá: barokkos körmondatokban, igen szellemesen fogalmaz, kacskaringósan és leleményesen káromkodik - de, mint maga is előszeretettel hangoztatja, kizárólag pedagógiai célzattal. Hiszen értünk haragszik, nem ellenünk, kritikája pedig akkor is építő, ha történetesen olyan rombolást visz végbe ellenfele lelkivilágában, amihez képest még mitológiai rokona, Zeusz villámai is ártalmatlan csillagszóróknak tűnnek.

Szerencsére hamar kitombolja magát, egy pohár bor mellett vidám, társasági oldala is megmutatkozik. Ha csak nem fanatizálódott teljesen, saját magán is képes nevetni. Elegendő időt szánva lovaglásra, íjászatra, lőgyakorlatokra, futásra, sielésre, talán nem is marad energiája csatározni. Ha mégis igen, egy világ körüli utazással szinte biztos kiengesztelhető.

Levegős jegyek és az agresszió

A dermesztő szélcsendtől az orkánig

A levegős jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) többsége emócióikat is a fejükben élik meg. Meggyőződésük, hogy a szélsőséges érzelmek méltatlanok egy kultúremberhez - már pedig ők ebbe a kategóriába sorolják magukat. Az érzelmi, ösztönös késztetések megélését pedig akkor is barbár dolognak tartják, ha merő jólneveltséből megértéssel viseltetnek az effajta gyarlóságokkal szemben. A düh is inkább intellektuális probléma, elvi, filozófiai kérdés tehát számukra - ha pedig olyan helyzetbe kerülnek, amikor erőszakosabban kell kinyilvánítaniuk nemtetszésüket, az őket ért sérelemnél sokkal nehezebben bocsátják meg ellenfelüknek, hogy jóvoltából szellemi szintjük alúl múlására kényszerültek .

Egyébként nem haragtartó típusok: gyorsan felül emelkednek sérelmeiken. A konfrontációt ameddig csak lehet kerülik: inkább kitérnek a heves jelenetek útjából. Máskor meg se várják amíg veszekedéssé mérgesedik a helyzet, hanem párbeszéddel, diplomáciával teremtenek egyensúlyt a szemben álló érdekek között. Még az érzelmektől leginkább túlfűtött interakciókban is képesek tárgyilagosak maradni - ami értékes szövetségesekké, közvetítőkké teszi őket. Ugyanez a tulajdonságuk azonban hátrányos is lehet, amikor éppenséggel érzelmi állásfoglalásra (pl. egy párkapcsolati konfliktusban, amikor is vizes vagy tüzes karakterű partnerük azért provokálja őket, hogy meggyőződjön, mégis csak fontos a számukra) vagy ösztönös reakciókra (pl. pár éves, dackorszakban levő csemetéjüket nem biztos, hogy egy kiselőadással meg lehet fegyelmezni) lenne szükség.

A fentebbiek azonban nem jelentik feltétlenül, hogy mindenfajta konfliktustól idegenkednének. A tüzes jegyekhez hasonlóan ők is imádják a vitákat, ha az eszmecsere felfrissíti a kissé áporodott levegőt. Ha azonban szabadságukban, egyéniségük kibontakozásában korlátozzák őket, kétségbe vonják szellemi képességeiket vagy kompetenciájukat, egy még olyan kellemes csevegés légkörét is képesek lefagyasztani. Csípős megjegyzéseik telibe találnak, logikus érveikkel ízekre szedik ellenfelüket, tekintet nélkül annak sebezhető pontjaira. Mielőtt végképp sarokba szorítanák őket, köddé válnak, ha pedig besokalltak attól, hogy döntést akarnak kicsikarni belőlük, ,,lebegtetéssel" fárasztják le ellenfelüket.

A tüzes jegyekhez hasonlóan azonban kötözködésük nem mindig az ellenszenv jele. Mivel sokszor nem csupán érzelmeik kimutatásával, hanem ezek beazonosításával is hadilábon állnak, könnyen lehetséges, hogy épp akkor csipkelődnek a legintenzívebben, amikor valójában közel szeretnének kerülni a másikhoz. Talán ecsetelni is felesleges milyen félreértések kerekednek ki olyankor amikor pl. egy mimózalelkű Halakat vagy szentimentális Rákot szeretnének piszkálódásukkal meghódítani.

Ikrek: a szópárbajok bajnoka

Az érzékeny idegrendszerű, csupa ideg Ikreket hamar ki lehet hozni a béketűréséből, de amint kipörlekedte magát, el is felejti az ügyet. Ha ellenfele vevő szellemességére, a legkellemetlenebb perpatvar is nevetésbe fulladhat. Ha nem, csalafintán, talpraesetten érvel, kegyetlen - mert annyira találó - kis tüskéi még akkor is bőrünk alatt sajognak, amikor ő már heted hét országon túl jár.

Bár szívesen köszörüli a nyelvét az emocionálisan túlfűtött típusokon, valójában retteg az érzelmi viharoktól. Ha ilyet tapasztal, egyszerűen köddé válik - még dühödtebb rohamot váltva ki egy pl. Bika vagy Skorpió típusú partnerből, vagy az érzelmek, intuíciók agyonracionalizálásával igyekszik összezavarni a másikat, hogy aztán diadalmasan lesújthasson.

Akár szakmai közegben akár magánéletében keveredik konfliktusba, beszélőkéje a legjobb fegyvere. Logikusan, rugalmasan érvel, már azelőtt kész a frappáns válasszal mielőtt ellenfele egyáltalán megfogalmazta volna kifogásait. Ha a másik mégis megszólal, agyon boncolgatja álláspontját, belezavarja mondanivalójába majd légüres térben hagyja.

Bár véleményét nem szívesen rejti véka alá, burkolt módon is kifejezheti nemtetszését. Ilyenkor talán maga sincs mindig tudatában, hogy dühében pletykálkodik a legrosszabb helyen és időben, kapkodásával, szétszórtságával, pontatlanságával pedig nem csupán indulatai tárgyát, hanem saját magát is büntetheti. Arrogáns pózai, tudálékoskodása szintén kétélű fegyver, energiáit pedig azzal is elfecsérelheti, hogy jelentéktelen ügyek körül is sok hűhót csap. Indiszkrécióig fajuló kíváncsiskodása sem mindig az információ éhség jele, hanem valamilyen frusztrációt sejtethet.

Ha rendszeresen ilyen helyzetekben találja magát, célszerű valamilyen, gyors reflexeket, jó koordinációs készséget, folyamatos figyelmet igénylő sporttevékenységekkel lekötnie energiáit - pl. vívással, zsonglőrözéssel, labdajátékokkal, esetleg futással. Ha közben testi kondíciójára is figyelmet fordít, a sakkozás ill. valamilyen bűvész tanfolyam is hasznos lehet számára.

Mérleg: döntésképtelenség, maximális hatásfokkal

A tizenkét jegy közül talán csak a Halak kezeli ennyire nehezen saját és környezete agresszivitását. Ez akár egy és ugyanazon személy esetében is a legszélsőségesebb viselkedésben fejeződhet ki. Egyik pillanatban csupa báj és kellem, akinek nem csupán fát lehet vágni a hátán, de előzékenysége még arra is kiterjed, hogy egy jól kifent baltát nyomjon ellenfele kezébe. A másik percben azonban valóságos békeharcossá válik: ha épp nincs konfliktus, majd azzal csinál, hogy fogadatlan prókátorként síkra száll valamilyen elvont ,,igazság" nevében.

Általában természetesen inkább az jellemző rá, hogy fizikailag is kerülni igyekszik azokat a helyzeteket, embereket, ahol konfrontálódnia kell vagy valamilyen kellemetlen élményben lehet része. Hírhedt döntésképtelensége, halogatása mögött azonban talán számára sem tudatos indulatok állhatnak. Ily módon vagy valamennyi, az ügyben érintett felet lefékezi, vagy pedig addig lavírozik, míg az ő aktív közreműködése nélkül is megoldás születik. Máskor, hosszas mérlegelés után egyik pillanatról a másikra a tettek mezejére lép - bár utóbbira csak akkor képes, ha hosszas elemzést követően végre megértette miről szól a történet.

Született közvetítőként nem csak az ellentétek feloldására, hanem ezek megteremtésére is képes. Magánéletében és szakmailag egyaránt szívesen versenyezteti pl. az érte vagy az általa kínált juttatásokért harcoló feleket, mint ahogy egy közösség tagjainak összeugrasztása sem áll távol tőle. Bármennyire megkérdőjelezhető viselkedés is az ilyesmi egy hozzá hasonló békeszerzőtől, mentségére szolgál, hogy nem mindig tudatosan keveredik intrikákba. Ha semmiképp nem kerülheti el a harcot, az igazságos, sportszerű erőpróbákat kedveli, a kenyértörés előtt pedig minden tőle telhetőt megtesz, hogy korrekt megoldást találjanak. Ha azonban besokall, jéghideg lesz, távolság tartó, hosszan tartó stressz hatására kiszámíthatatlanná válik. A vonakodva hozott döntéseket az utolsó pillanatban is megváltoztathatja.

A vívás, táncolás, dobolás az ő energiáit is egészségesebb mederbe terelheti, a sakkozás meg a többi stratégiai játék azonban csak megfelelő mennyiségű testedzéssel kombinálva vezetheti le hatékonyan feszültségét.

Vízöntő: derült égből villámcsapás

Mint a többi életterületen, a Vízöntő típus indulatai kifejezése tekintetében is a szélsőségek és a meglepetések embere. A legrázósabb, mindenki mást sokkoló helyzetekben is képes szellemi fölénye elefántcsont tornyából figyelni, hiszen ő, mint tudjuk, racionális és objektív. Minél jobban kijön béketűréséből partnere, annál logikusabbá, távolság tartóbbá válik. Bár köztudottan érzékeny a szenvedés, igazságtalanság elvont formáival szemben, ha közvetlen - közelében tapasztalja, a kegyetlenség határát súroló elutasítással kezeli. Némelyikük pl. kimondottan bedühödik ha észérvek helyett érzelmi reakciókkal, pl. könnyekkel próbálják megpuhítani. Rideg cinizmusa ilyenkor még nagyobb sebet üt a másik Achilles pontjain, annak akár legmélyebb sérüléseit is képes kifigurázni. A Skorpióval ellentétben azonban, aki pontosan azért képes olyan fájó sebet ejteni, mert érzelmileg ellenfelére hangolódik, ő a logika módszereivel jut ugyanezekre a felismerésekre. .

Máskor éppenséggel ő az, aki minden apróságon felkapja a vizet. Forradalmat csinál, akár egy pohár vízben, akár egy nagyobb közösségben, bújtogat, agitál, ellenállást szervez - bár nem biztos, hogy ennek gyakorlati következményeiért is hajlandó vállalni a felelősséget. A praktikum egyébként sem az erőssége: meglehetősen türelmetlenül, ha nem egyenesen dühödten viseli, hogy brilliáns elgondolásai csak bukdácsolnak a realitás talaján. Ugyanilyen heves tiltakozással reagálhat a felelősségre vonás jogos formáira is - hiszen az ilyesmi személyes szabadságában korlátozná. Egyébként is megvan a magához való esze, csak a bolondok kérdőjelezik meg kompetenciáját. Még oly liberális elveit is hihetetlenül erőszakosan, makacsul képes környezetére kényszeríteni, vélt vagy valós igazságához a rögeszmésségig ragaszkodik, ennek védelmezése közben pedig talán észre sem veszi, hogy a levegőbe boxol.

A levegős jegyek közül ő a legkevésbé hajlamos a kompromisszumra. A hosszú távú hadjáratok azonban mégsem karakterére szabottak: energiaszintje kiszámíthatatlanul ingadozik. Amiért egyik nap még teljes erőbedobással küzdött, másnap talán egy hajszálat sem képes keresztbe tenni, bár természetesen a probléma elvi háttere ugyanolyan fontos marad a számára.

Vitorlásrepülőzéssel, sárkányrepüléssel, ejtőernyős ugrással, bungee jumpingozással meg hasonló, nem egészen veszélytelen sportokkal egészségesebb módon élheti meg szélsőségeit. E foglalatosságok közepette valóban a fellegekbe emelkedhet, de közben testével, reflexeivel is szoros kapcsolatot kell fenntartania.

Víz jegyek és az agresszió


Víz jegyek: az esőcsepp kivájja a sziklát

Miközben szinte telepatikus módon képesek környezetük igényeire és szükségleteire, lelki folyamataira, a változásokra hangolódni, saját érzelmi állapotukkal nem mindig vannak tisztában. Különösen így van ez a frusztráció, harag, düh esetén - hiszen annyira szükségük van arra, hogy szükség legyen rájuk, hogy a világért se szeretnének kellemetlenséget okozni.

Legtöbbjük még indokolt esetben is bajban van, ha ki kell fejeznie haragját. Sokszor csak utólag jönnek rá, hogy valamilyen sérelem érte őket. Ameddig csak lehet, magukban tartják, hagyják felgyülemleni frusztrációjukat, mígnem aztán, szökőárként tör elő belőlük, pusztító áradatot zúdítva a célszemélyre, vagy az ügyben teljesen ártatlan kívülállóra.

Ha mégsem várják meg a Nagy Kiborulást, nemtetszésüket inkább kerülő úton, közvetett módszerekkel fejezik ki. Mesteri módon képesek bűntudatot, rossz hangulatot kelteni, máskor manipulációk, intrikák, passzív ellenállás, érzelmi zsarolás, könnyes jelenetek révén érnek célt. Mivel maguk sem teszik túl magukat egykönnyen sérelmeiken, konfliktus esetén újra meg újra visszatérnek az adott témára, őrületbe kergetve a náluk sokkal könnyebben felfortyanó, de sokkal hamarabb lecsillapodó tüzes és levegős jegyű társaikat. Mint a ,,lassú víz partot most", ,,az esőcsepp kivájja a sziklát" típusú szólások is mutatják, e nem feltétlenül tudatos taktika rendkívül hatékony. Kifinomult radarjaikkal ösztönösen kitapintják ellenfeleik gyenge pontját, így irracionálisnak tűnő reakciók is elevenbe találnak. Látszólagos engedékenységük mélyén örvény rejtőzik, könnyen magukkal ránthatják azt, aki eredetileg őket szánta áldozatnak..

A fel nem ismert vagy ki nem adott harag minden más jegynél rombolóbb hatást gyakorol a vizes típusúakra. Az önemésztő düh daganatos vagy autoimmun betegségeket, depressziót, szélsőséges esetben öngyilkossági hajlamot, de legalábbis önromboló viselkedést okozhat. Sokuk pl. azért válik alkoholistává vagy más szenvedélyek rabjává, mert nemtetszésüknek csak néhány korty után képesek hangot adni, máskor pedig csak így tudják elviselhetővé tenni azokat az élethelyzeteket, melyek józan állapotban heves tiltakozást váltanának ki belőlük.

Rák: a duzzogás mestere

Bár egyike a legsértődékenyebb típusoknak, ameddig lehet, igyekszik véka alá rejteni nemtetszését. Gyakran nincs is tudatában, mennyire besokallt, de csak a vak nem látja, hogy nincs minden rendben körülötte. Duzzog, bűntudatot kelt, demonstratíven vörösre sírt szemekkel, érzelmi zsarolással elviselhetetlenné teszi a légkört. A cél ,,érdekében" idővel gyomorfekélyt vagy más gyomorbántalmakat is képes produkálni, hiszen emésztő rendszere neki reagál a legérzékenyebben a lenyelt haragra.

E látszólag annyira sebezhető típus meglepően harcias, ha szűkebb vagy tágabb otthonát, hazáját, emlékeit vagy védencei körét (nála elesettebb emberek, állatok) éri támadás. Ilyenkor önfeláldozó hősiességgel védi szeretteit. Ennél már csak az válthat ki belőle élénkebb tiltakozást, ha maguk a védencek érzik fojtogatónak a túlzásba gondolkodást és több önállóságot szeretnének. Egy Rák típusú szülő pl. személyes sérelemként élheti meg Kos vagy Vízöntő karakterű gyereke ösztönös talpraesettségét, kalandvágyát. Ha érzéketlennek, hálátlannak nevezi, akár egy életre megtörheti lendületét.

Az agresszív anyaság másik, a fogamzásgátlás korában is meglepő gyakorisággal előforduló példája, amikor kész helyzet elé állítja épp szabadulni igyekvő párját: ,,terhes vagyok, drágám".Akár maradásra bírja ezzel a nem is mindig tudatos taktikával, akár faképnél hagyják, annyi elégtétele mindenképp lehet, hogy saját életén kívül még legalább két emberét sikerült tönkretennie.

A felsoroltakon kívül leginkább egy fajta a tüzes jegyekre jellemző rámenősség képes kiborítani. Ezt akkor is erőszakként, sürgetésként éli meg, ha senki sem akarta bántani. Cserében kiszámíthatatlanná, szeszélyessé válik., nyílt állásfoglalás helyett utalgatásokkal, panaszkodással fejezi ki rosszallását.

Indulatait legsikeresebben az egyébként minden vizes jegy számára hatékony úszással, ha nem sportos típus, valamilyen kézműves tevékenységgel, kézimunkázással, barkácsolással terelheti egészségesebb mederbe. Ha pedig valamilyen fülbe mászó zene hatására táncra perdül, rövidesen azon kapja magát, hogy duzzoghatnékja is elmúlt.

Skorpió: a született harcos

Akár tudatában van akár nem, született harcos, aki ösztönösen eligazodik a lelki és fizikai hadviselés legkifinomultabb és legalantasabb változataiban. Szinte telepatikus önvédelmi rendszerrel rendelkezik. Bár a felszínen talán semmi sem látszik, az ártó szándékot, partnere hűtlenkedését (ez utóbbira különösen érzékeny) még tényleges bekövetkeztük előtt is megérzi. Ezt a bámulatos képességet egészséges formában valamilyen harcművészeti irányzat elsajátítása révén kamatoztathatja.

Különösen, hogy a halálig megbízható szövetséges, akár saját élete árán is megoltalmazza szeretteit vagy valami olyan ügyet, ami mellett érzelmileg is elkötelezte magát. Ugyanilyen ádáz ellenféllé válik azonban ha elárulják vagy igazságtalanság éri. Ekkor mély hallgatásba burkolódzik, de a még felületes szemlélő is érzi. süt belőle a harag vagy dühétől megfagy a levegő. Amikor végül kitör, elemi erővel pusztító szökőárt zúdít környezetére. Fullánkos megjegyzései garantáltan eltalálják a másik Achilles pontját, de ha istenigazából bepöccent, nem csak szavaival üt. Bármilyen furcsán hangzik is, ez a jobbik eset.

Sokkal veszélyesebb, ha valamiért nem tombolhatja ki magát vagy túlságosan mélyen sérült.. A hírhedt Skorpió tulajdonságok, pl. a haragtartás, bosszúvágy intenzív, archaikusan mély érzelemvilágával magyarázhatók. A húsz évvel ezelőtt kapott seb ezért még ma is szinte ugyanannyira sajog. A ,,tartsd oda a másik orcádat is" Halak típussal szemben neki csak a ,,szemet szemet, fogat fogért" sokkal ősibb, még az állatvilágban (ne feledjük, az egyik legösztönösebb jegyről van szó) gyökeredző igazsága hoz enyhülést. Ezért akár hosszú éveken át várakozik, szeme sarkából figyeli áldozatát, ráhangolódik, észrevétlenül becserkészi majd alkalmas pillanatban lecsap rá.

Veleszületett adottsága, hogy nemcsak ,,letapogatni" képes, hanem hatást is gyakorol a mások tudattalanjában zajló folyamatokra, akkor is rombolhat, ha látszólag felülemelkedett sérelmein."Én megbocsátottam, de a sors megfizetett neki " -meséli, miközben maga is meg van győződve ártatlanságáról. Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, ha nem is vagyunk babonásak: az ő átkai ,,fognak", még ha tudatos beállítottságától idegenek is a mágikus praktikák. Ugyanez a képessége természetesen gyógyító erővé is válhat: a puszta jelenlétével képes lehet mély átalakulásokat előidézni.

Jóllehet befelé forduló típus, ha energiái egy része nem áramolhat kifelé, agressziója saját maga ellen fordul. Öngyilkosságot leginkább akkor követ el, ha érzelmileg zsarolni akarja környezetét, de önromboló viselkedésre, kötekedésre, mások folyamatos provokálására, veszélyes helyzetek bevonzására, autoagresszív betegségekre (pl.a rák bizonyos formái), gennyes gyulladásokra kevésbé szélsőséges esetekben is hajlamos.

Szerencsére neki van a legerősebb regenerációs képessége is: harcművészeteken kívül az úszás, vívás, dárdavetés, valamilyen önismereti út gyakorlása indíthat el gyógyító folyamatokat. Ha van érzéke hozzá, szélsőséges érzelmi állapotait festéssel vagy más művészi tevékenységgel vezetheti le, válsághelyzetekhez való vonzódását pedig olyan veszélyes szakmákban, mint a testőr, kommandós, nyomozó,stb..

Halak: az áldozat ereje

Az állatövi jegyek talán legbékésebbikének legtöbbször még tudatosítani is nehezére esik ellenérzéseit. Mások lelkiállapotára annyira fogékony, hogy akkor is együtt tud érezni ellenfelével, amikor valójában haragudnia kéne. ,,Inkább nekem fájjon mint neki" - mondogatja, némi mazochista elégtétellel.

A legáldozatkészebb jegyek egyike, ha szándékai nem is mindig annyira önzetlenek, mint a látszat mutatja. Ha valaki, ő zsigerből érzi, mennyi erő van a látszólagos gyengeségben, kiszolgáltatottságban - és ezzel valóban képes manipulálni másokat. Hol úgy, hogy újra meg újra a gyámoltalan áldozat szerepébe hozza magát, akit nem lehet csak úgy bűntudat nélkül sorsára hagyni, hol pedig ún. reménytelen esetek (pl. meggyógyulni nem akaró szenvedélybetegek, függőségi kapcsolatok) felkarolásával rontja saját és mások fejlődési esélyeit. Ez a taktika időnként valóban lehetővé teszi, hogy még a legzavarosabb vizekből is ő fogja ki a legnagyobb halat, máskor azonban a legkilátásalanabb helyzetek kelepcéjébe csalja: pl. mártír házastárs, az örök vesztes, akit folyamatosan meglopnak, testileg - lelkileg bántalmaznak, stb. Elnyomott dühe, sértődöttsége ilyenkor odáig fajulhat, hogy valósággal hajszolja azokat a talán fizikailag is egyre veszélyesebb helyzeteket, amelyekben oda tarthatja a másik orcáját is. Máskor, főleg illuminált állapotban, boldog-boldogtalant eláraszt haragja.

Ha elégedetlen helyzetével, valamilyen kapcsolatával, tisztázás helyett inkább zavart támaszt, ködösít, oly mértékben vonja ki magát, hogy már-már fizikailag is láthatatlanná válik, kisebb- nagyobb csalásokba, intrikákba, pletykákba bonyolódik. Bevallása szerint nem akart semmi rosszat amikor némiképpen átköltve adott tovább egy történetet (és ezzel kaotikus állapotokat teremtett) - csupán adott lelkiállapotban érezte úgy, hogy saját verziója jobban megfelel a valóságnak.

Bár nem túl teherbíró alkat, az úszás, a tánc, esetleg a tai csi számára is nagyon hasznos lehet. Ahhoz, hogy egyáltalán objektív képet kapjon a benne zajló lelki folyamatokról sokat segíthet a festés, valamilyen vallásos vagy karitatív tevékenység révén pedig a hasznos formában élheti ki áldozatkészségét.

A föld jegyek és az agresszió

A nagy földindulás

Sokat megbír a hátán a föld - tartja a mondás, és a föld jegyeket ( Bika, Szűz, Bak) valóban nehéz kihozni a sodrukból. Haragjuk kimutatása már - már fizikai kellemetlenséget okoz számukra, ezért leggyakrabban evéssel, túlzásba vitt munkával igyekeznek szőnyeg alá söpörni. Időnként olyan eredményesen, hogy saját maguk is csak akkor döbbennek indulataik intenzitására, amikor egyszer csak kitörnek.

Ilyenkor ők is elemi erővel pusztítanak, akár a földrengés és csak nagyon-nagyon lassan, talán hónapok, súlyos esetben évek múlva nyugszanak meg. A pusztítás nyomait csak hosszú, fáradságos munka révén sikerül eltűntetni. Mivel egy- egy dühkitöréssel saját vagy mások több éves eredményeit is tönkretehetik, nekik is, környezetüknek is sokat segít, ha felismerik a földindulás előtti füstjeleket.

Dohányzó föld típusúak esetén ezek annyira látványosak lehetnek, mint a rajzfilmeken. A másik, klasszikusnak mondható föld taktika a megvonás, kiszárítás, amellyel már Démétér görög földistennő is célt ért. Ha lányát, Perszephonét már nem is tudta visszaszerezni szalonképtelennek talált vejétől, Hádésztől, tekintélyes láthatási időt csikart ki úgy, hogy aszállyal sújtotta a Földet.

A passzív ellenállás más formáit is sikeresen alkalmazhatják. Talán nincsenek is tudatában, miért is kergetik őrületbe pl. szöszmötölésükkel, halogatásukkal a másikat. Különösen akkor érdemes eltöprengeniük, ha lustaságuk már saját maguk számára is zavaró, mindenünnen elkésnek, nem képesek felvenni a csapat többi tagjának a tempóját. De betarthatnak mindennek az ellenkezőjével is: előírások, rendelkezések betű szerinti betartásával, kínos pontossággal, esetleg úgy, hogy levegőnek nézik a másikat.

Ezt olyan mesterfokon űzik, hogy még a levegős jegyeket is képesek frusztrálni vele. A hallgatás falával veszik körül magukat, látványosan nem vesznek tudomást arról, aki fájdalmat okozott nekik: pl. visszaélt bizalmukkal, valamilyen módon aláásta biztonságérzetüket, kárt tett tulajdonukban. A mosolyszünetet olyan komolyan veszik, hogy akár évekig sem szólnak a másikhoz, akkor sem, ha közeli rokonok, netán közös fedél alatt élnek.

Ugyanakkor, a jegyek közül talán ők képesek a legkonstruktívabban kezelni indulataikat. . Legjobb teljesítményeiket akkor produkálják, amikor valamilyen nyomás nehezedik rájuk. Ily ,,Üzemanyagként" használva negatív érzelmeik erejét, olyan eredményeket érnek el, amelyek révén kiszabadulhatnak frusztráló helyzetükről. Erre még akkor is képesek, ha hírből sem ismerik a tudatállapotok átalakításával foglalkozó mentális technikákat.

Bika: az anti-kooperáció művésze

A legbékésebb földjegyként utál begurulni. Ha provokálják úgy viselkedik, mint a torreádorok áldozata az arénában: fújtat, fel - alá járkál, hátha végre békén hagyják. Aztán elveszti fejét és öklel, nem nézi mekkorát üt és hova, ha pedig a nézőtérre szabadul, biztosak lehetünk benne: kő kövön nem marad. Az emberi hasonmás vörös posztói: valamilyen szexuális vagy párkapcsolati frusztráció, a tulajdonát ért vélt vagy valós fenyegetés ill. mindama hatások, amelyek megpróbálják kizökkenteni komfortzónájából.

Ha féltékeny, valóságos időzített bomba. Mérge lassan gyűlik, majd hevesen, indulatosan robban, akár fizikai erőszak formájában is. Ha igazán begurul, tör - zúz, testi szinten leginkább a lefogást, fojtást, birkózás különböző formáit használja, harcmodora merev, defenzív. Ha eljutott erre a pontra, nem tudja szabályozni a kiáradó energiát: a nála sokkal gyengébb és sokkal erősebb ellenfélre is a tőle telhető legnagyobb erőbedobással reagál, mindaddig, amíg el nem fogy a fűtőanyag. Akárcsak a Skorpió, ő se tudja ,,elengedni" indulatai tárgyát: a ringben pl. a Bika típusú boxolót a legnehezebb lerázni, de ez a magánéletben is igaz.

Kevésbé szélsőséges esetben a passzív ellenállás mestere. Ezt olyan magas szinten űzi, hogy akár az anti-kooperáció művészetének is nevezhetnénk. Esze ágában sincs nyíltan nemet mondani, csak húzza- húzza az időt, várakoztat, farfekvéses pozícióba helyezkedik, esetleg pazarlással, mértéktelen költekezéssel tiltakozik. Bár nála, mint a föld jegyek legkényelmesebbikénél a lustaság bocsánatos bűn, túlzott formája egy fajta autoagresszív magatartás jele is lehet. Ilyenkor életigenlése megkeseredettségbe, öngyűlöletbe fordulhat, letargiája pedig arra figyelmeztet: nem tartja elég értékesnek vagy produktívnak magát.

Feszültségét leginkább olyan sporttevékenységekkel terelheti egészséges mederbe, ahol nagyot üthet: pl. a boksz, squash, tenisz, művészi beállítottságúak dobolással, afro táncok tanulásával tombolhatják ki magukat.

Szűz: a részletek megszállottja

A harag kimutatása számára a szó fizikai értelmében is kínos lehet: nemcsak emésztőrendszerét támadja meg, de egész fizikai valóját felzaklatja. Ezért, ameddig csak teheti, inkább közvetett formában juttatja kifejezésre nemtetszését.. Túlzott pedantériájával pl. nem csak sugallja, hogy valójában egész más problémáktól szabadulna, hanem el is éri, hogy aki csak él és mozog fejvesztetten meneküljön az újabb nagytakarítási roham elől. Ha ez nem volna elég, a folyamatos zsörtölődés vagy a kritika holtbiztos fegyver.

Különösen utóbbiban verhetetlen, bár ő, az intuitív Skorpióval szemben inkább logikájára támaszkodva veszi célba a másik gyenge pontjait. Cinizmusa vérig sért, a finom részletek tökéletesítése, túlzott precizitása, munkamániája, szőrszálhasogatása idegölő, amint az a szokása is, hogy folyamatosan keresi és meg is találja a hibákat. Az Oroszlánnal, Nyilassal vagy Halakkal szemben, akik ilyenkor túlzott nagyvonalúságukkal keltenek bűntudatot, ő bezzeg folyamatosan felemlegeti őket. Hajlamos bolhából elefántot csinálni, kiragad egy jelentéktelen részletet a nagy egészből, aztán akár éveken át azon lovagol.

Ennél már csak az a rosszabb amikor egyik legszebb erénye, a segítőkészség válik az aggresszió eszközévé. Ilyenkor nélkülözhetetlenné teszi magát, azt kommunikálja, hogy csupa élhetetlen alakkal van körülvéve, és ha nem végezne el helyettük minden munkát, bizony- bizony káoszba süllyedne a világ. Ha igazán profi szinten űzi ezt a játszmát, nem csak családtagjainak és munkatársainak nincs esélye mellette saját teljesítménnyel bizonyítani, hanem magát is idegösszeomlásba kergeti.

Mielőtt ez bekövetkezne, jobban teszi ha kocogással, barkácsolással, valamilyen kézműves mesterség elsajátításával, sakkozással, rejtvényfejtéssel engedi ki a gőzt.

Bak: a gazdaságos aggresszió

Az egyik legfegyelmezettebb típusként nála nem okoz problémát, hogy jegelje indulatait. Persze, esze ágában sincs megfeledkezni sérelmeiről, ő aztán soha semmit nem felejt el - de a gazdaságosság jegyében előbb meg kell vizsgálnia, hogyan is élhetné ki őket a legproduktívabban. Ideje bőven van, hiszen született hosszú távfutó. És egyébként is zsigerből érzi, hogy úgyis ő fogja tovább bírni.

Ahogy telik az idő, úgy válik egyre távolságtartóbbá, hajthatatlanabbá, személytelenebbé. Végül teljesen megkeményedik, ilyenkor dühe is jéggé fagyaszt. Mozdulatlanul figyel, összegyűjti a teljes kontroll megszerzéséhez szükséges részleteket, akár éveken át. Magánéletében és munkájában egyaránt tekintélyével, a megállapodások betű szerinti betartásával büntet, tilalomfákat állít, lelassít, lefojt, vagy remek időzítéssel, pont a megfelelő pillanatban ökleli a mélybe azokat, akik méltóságában megalázták, bizonytalanságban tartották vagy pozíciójára törtek. Ilyenkor könyörtelen, megállíthatatlan, s bár agressziója elsősorban lelki - szellemi, esetenként fizikailag is kényszerhelyzetbe hoz.

Ugyanezekkel a módszereket saját maga ellen is fordíthatja. Nem csupán mások egyéniségét ,,szűntetheti meg" pl. azzal, hogy valamilyen célnak rendeli alá, kategóriákba kényszeríti őket, hanem a sajátját is hajlamos lehet figyelmen kívül hagyni. Puritanizmusa, kötelességek iránti megszállottsága oda vezethet, hogy szabad lábon is úgy viselkedik, mint ha életfogytiglani börtönbüntetését töltené, teljesítmény centrikus szemlélete pedig testi - lelki tartalékai kisajtolásához. Esetleges kudarcait, vélt vagy valós improduktivitását ugyanolyan könyörtelenül kéri számon magán, mint másokon. Depressziója, életútján való elakadása, bizonyos autoimmun betegségei mögott sok esetben állhatnak ilyen túl fegyelmezett indulatok.

A hegymászás, gyalogtúrák, maratoni futás, síelés egészséges mederben tarthatják energiáit, a vállalkozóbb szellemű Bakok túlélő túrákon vagy veszélyes szakmákban (pl. rendőr) tesztelhetik állóképességüket, a hatha jóga gyakorlatok fizikai szinten is rugalmasabbá teszik őket, a rendszeres böjtkúrák pedig fegyelem, aszkézis, tisztulás iránti igényeiket elégíthetik ki.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: legintenzívebben, hajthatatlanabbá, érzelemvilágával, távolságtartóbbá, talpraesettségét, személytelenebbé, pontatlanságával, megvárakoztatják, áldozatkészségét, hangzásminőséggé, kellemetlenséget, beazonosításával, komfortzónájából, legkifinomultabb, idegösszeomlásba, kompetenciájukat, kiszabadulhatnak, elméletképzésnek, kibontakozásában, álomtartalmaiban, aggresszivitását, pszichoanalízist, börtönbüntetését, megkülönböztetés, legérzékenyebben, szétszórtságával, kinyilvánítaniuk, beállítottságúak, vitapartnereiket, torkaszakadtából, nélkülözhetetlen, piszkálódásukkal, frusztrációjukat, megállíthatatlan, állóképességüket, csillagszóróknak, oktávviszonyok érzékelése, együtthangzásokat elemeire, jobb megértés, tanulók hallásában, tanulókkal szolmizáltatni, pedagógiai gyakorlatban, eredetileg volt, megkülönböztetés módszere, felismerésre váró, legelemibb pszichológiai, differenciáló képesség, humanisztikus pszichológia, ember pozitív, egyén helyzetének, saját nézőpontját, személy igényei, Carl Rogers, Kollár- Szabó, Nagy Kiborulást,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Igazság  Kardvirágok  Fának fia  Egyszemélyes zárkába került Fe...  Búzavirág  Vidám hétfőt ! ......  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Madarak és fák napjára  Facebookon kaptam  Isten igazsága  Sárgarózsák  Jobb légzés és egészséges tüdő  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Kellemes hetet kívánok!  Png nő  Facebookon kaptam Annuska bar...  Esti mese  Isten igazsága és szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Mai harmónia kártyám  Minden szépet és jó egészség...  Aranyosi Ervin: Hadd öntsek le...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Ratkó József versei  Mókuska  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jobb légzés és egészséges tüdő  Facebookon kaptam  Ha figyeled a madarak dalát  Szép estét  Benedek Elek: Szeresd a fát  Őri István - Örök tánc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Gondolat........  Őri István - Örök tánc  Kellemes kávézást  Vidám hétfőt ! ......  Igazság  Akvamarin és albit  Kellemes délutánt!  Egészségvédelem 50 éves kor ut...  A keresztyén ember  Minden szépet és jó egészség...  Búzavirág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét, jó éjt!  Facebookon kaptam  Úrvacsora  Úrvacsora  Facebookon kaptam Annuska bar...  Igazság  Kellemes délutánt kívánok  Isten igazsága és szeretete  Hétfőn, kedden és szerdán fogl...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Anyák napjára!  A citromfű gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó napot kívánok!  Anyák napjára!  A keresztyén ember  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Az ember vajon azért fél  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szerencsés hetet...... 
Bejegyzés Címkék
oktávviszonyok érzékelése, együtthangzásokat elemeire, jobb megértés, tanulók hallásában, tanulókkal szolmizáltatni, pedagógiai gyakorlatban, eredetileg volt, megkülönböztetés módszere, felismerésre váró, legelemibb pszichológiai, differenciáló képesség, humanisztikus pszichológia, ember pozitív, egyén helyzetének, saját nézőpontját, személy igényei, önmagát megvalósító, bizonyos fajta, bizonyos működési, önmegvalósítás volt, személyiséget képességei, motivációk mibenlétének, piramis bázisát, alapvető fiziológiai, személyes biztonság, biztonságos környezet, elemi szükségletek, szeretetkapcsolat iránti, elismerés szükséglete, önértékelés nélkülözhetetlen, követelmények teljesítésében, szociális környezetben, intellektuális szféra, piramis felső, magasabb késztetések, szépség iránti, magasrendű késztetések, piramis csúcsa, legmagasabb szintű, önkifejezés vágya, művésznek festenie, költőnek írnia, igényt nevezhetjük, értelmezésben valamilyen, pszichológia fejlődésének, lelki jelenségekhez, introspekció segítségével, kognitív pszichológia, jelenségek feltárásához, kutatási arzenált, behaviorista pszichológia, egyik jelentős, kognitív pszichológiai, jelentés kategóriája, jelentés megfejtése, hipnózis során, későbbi szexuális, betegek elbeszéléseiben, asszociációs láncoknak, terápiás beszélgetések, betegek álomtartalmaiban, vágyak teljesülésének, színterévé vált, szimbólumoknak azért, páciens elbeszélései, tudat mély, tudattalanba elsüllyesztve, freudi elméletképzésnek, terápiás tapasztalatok, tudattalanba kerülnek, elfojtott vágyak, nagy indulatok, szexuális vágyak, környezethez való, beteg személyiség, aktuális személyiség, konvencionális viselkedést, erkölcsi normákat, társadalomhoz való, pszichoterápia szándéka, páciens fentebb, traumák tudatosításához, éltető konfliktus, súrlódások adják, élet savát-, haját ráncigálja, szívüket nyomja, tüzes gyerek, tettre készség, fizikai igénybevételre, elfojtott vagy, autóutakon divatos, olyan kihívások, csatakép része, legforróbb fejű, csatakép állandó, vita hevében, intellektuális képességekhez, jobb érthetőség, körülményekre való, nyílt utcán, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 22
  • e Hét: 181
  • e Hónap: 1092
  • e Év: 15381
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.