Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az ember a múltban, jelenben és jövőben
  2019-03-18 11:45:26, hétfő
 
   
  Rudolf Steiner

BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS

Az ember a múltban, jelenben és jövőben a tudati fejlődés
szempontjából

Az antropozófiai orientáltságú szellemtudomány alapját Rudolf
Steiner (1861-1925) közreadott írásművei képezik. Mindezek mellett 1900-1924 között számos előadást és kurzust is tartott, részben
nyilvánosakat, eleinte a Teozófiai, később az Antropozófiai Társaság
tagjai részére. Nyilvános előadásait nem kívánta írásban rögzíteni,
mivel azokat ,,szóbeli, nem nyomtatás céljára szánt" közlésekként
kezelte. Miután azonban a hallgatóság részéről egyre több ,,hibás
jegyzet" készült és került terjesztésre, úgy vélte, szabályoznia kell az
elhangzottak rögzítését. E feladattal Marie Steiner von Sieverst bízta
meg. Az ő dolga volt a gyorsírók kijelölése és a leírások (stenográfiák)
rendezése, azoknak a kiadáshoz szükséges áttekintése. Mivel Dr.
Steiner idő híján csak ritkán tudta a lejegyzéseket átnézni, minden kiadásnál figyelembe kell vennünk a következő megjegyzését: ,,Kénytelenek vagyunk elismerni, hogy az általam nem ellenőrzött írásokban
hibák találhatók."
A tagoknak tartott előadásokkal kapcsolatban, amelyeknek lejegyzései csak belső használatra voltak hozzáférhetők, valamint a nyilvánosan kiadott írásai közötti kapcsolatról Rudolf Steiner önéletrajzában
találunk utalásokat (,,Életutam", 35. fejezet). Az ott elmondottak
érvényesek az egyes szakterületek kurzusaira is, amelyek csak
korlátozott számú és a szellemtudomány alapjait már ismerő hallgatóság előtt folytak.
Marie Steiner (1867-1948) halála után az általa megadott irányvonalak szerint kezdődött meg Rudolf Steiner összes művének (GA) teljes kiadása. E kötet az összkiadás része.

TARTALOM

Bolygórendszerünk szellemi individualitásai

Sorsot meghatározó és az embert felszabadító bolygók

Első előadás, Dornach, 1923. július 27...... ........... ........... .............15.old.

A beavatás tudományának segítségével megismerhető egy bolygó
lélekkel és szellemmel való áthatottsága. A Holdon a szellemi lények szigorú elzártságban élnek. Az ősi bölcsességet őrzik. A Hold
külsőleg olyan erőket sugároz vissza, amelyek az állat és ember
alacsonyabb jellegével, különösen a nemiséggel függenek össze.
A Szaturnusz lényei bolygórendszerünk eleven emlékezeteként
működnek. A világmindenség teremtő és befogadó gondolatai a
Jupiterből sugároznak felénk, ő bolygórendszerünk gondolkodója. A Jupiter és Szaturnusz közti konstellációk az emberiség világtörténelmének reneszánsz korszakaival függenek össze. A Mars a
nyelv impulzusait idézi elő. A Vénusz szeretetteljesen adja vissza
mindazt, ami a Földről származik. A Mars Vénuszhoz viszonyított
helyzete (kvadrát/kvadratúra) befolyásolja egy nép nyelvének a
fejlődését. A Merkúr lényei a kozmikus gondolkodás mesterei. A
Hold mint az átöröklés erőinek hordozója. A Vénusz és a Merkúr a
lelki-szellemiséget közvetíti (temperamentum). A Mars, a Jupiter
és a Szaturnusz az embert felszabadító bolygók, a Vénusz, a Merkúr és a Hold a sorsot meghatározóak. A Nap harmóniát teremtve
áll a planetáris individualitások között. A Nap láng, amikor a világmindenségben a szabadság jelenik meg, és szubsztancia, amikor
a szabadsággal való visszaélés (mint sors) hamuként csomósodik
össze.

Második előadás, Dornach, 1923. július 28...... ........... ........... .....27.old.

Newton kora óta az égitestek szemléleténél elveszett a szellemiség. A matematikai és fizikai fogalmakat azóta a teljes égi világra
kiterjesztették. Einstein relativitáselmélete megsemmisíti ezeket
a népszerű fogalmakat. Az antropozófia fizikai fogalmak helyett
morális világrendet ír le. Példa: Az ember és az állat gerincoszlopának kialakulása a Hold belsejébe visszahúzódott lények hatásai révén. A ma hanyatlóban lévő régi keleti bölcsesség külsőségesen a világmindenség lélekkel teljes szemléletében maradt fenn.
Remanathannak, az Új Testamentum európai megértéséről gyakorolt kritikája. Az európai ember az evangéliumok elfogulatlan olvasásánál szellemi Krisztust fog felfedezni. Az utóbbi három-négy évszázad után a homályosság hajlama minden fogalmat beárnyékolt.
Végső soron a szociális zűrzavart is ez idézte elő.

Harmadik előadás, Dornach, 1923. július 29...... ........... ............41.old.

Az ember és az állat ébrenléte, az alvás és az álom tudatállapota.
Az ember és az állat eltérései a belső és külső világhoz való viszonyulásnál. A természettudomány súly, méret és szám szerint számol, az érzéki benyomásokkal mit sem tud kezdeni. A súlytól, mérettől és számtól mentes érzéki észleléseknek (hang, szín, meleg,
hideg) fordított nehézségük van. A kiterjedési szándéknak az észlelésével az ember szellemi lények érzékeléséhez jut. Éber tudattal
az ember csak a természeti világok külső oldalát látja, alvás közben
a bennük élő szellemiségnél tartózkodik. Alvó állapotban az ember
a földi igazság fogalmát éli át. A szépség átérzése és az álom. A káosz látásának feltételei. Amikor a káosz kozmosszá alakul, szépség
jön létre, minden művészi jellegnél ez a helyzet. A jóság (a jó) eszméjének összefüggése a belső és külső világ közti különbséggel és
az éber állapottal. A relativitáselmélet és a valóság. A materialista
tudomány tagadja a művészetet. Ikonfestészet, Madonnaképek és a
szín súlytalansága. (Hivatkozás a saját program-festészetére). Intő
szavak az Antropozófiai Társaság ügyeivel kapcsolatban.

Az ember mint a szellemi lények és szellemi hatások/impulzusok képe a Földön

London, 1923. szeptember 2...... ........... ........... ........... ........... ..........61.old.

Az emberrel alvás közben fontosabb dolgok történnek, mint ébrenléte idején. Alvás nélkül az ember nem volna képes tudatos
cselekvésre. A magasabb hierarchiák működése az emberben éber
és alvó állapotában. Az ember külső alakja az összes hierarchia
bensőjében történő működésének a képe. Ahogy az alacsonyabb
szellemiség az ásvány-, növény- és állatvilág révén hat a Földön,
úgy az emberre ható magasabb szellemiség a csillagok útján hat
reá. A Hold - külsőleg - a világtérből eredő fizikai és szellemi impulzusok tükre. Belsejében az ősi bölcsesség régebbi földi tanítói
élnek. Ők működnek tovább az ember és az állat fizikai szaporodásának erőiben. A Szaturnusz a bolygórendszer kozmikus énjeként a kozmikus emlékezést őrzi és az ember karmáját közvetíti. A
többi bolygó hatása a fizikai átöröklést közvetítő Hold és a karmát
közvetítő Szaturnusz között áll. A Mars és a Vénusz kapcsolatai
az ember beszéd- és énekszerveibe jutnak be a Földön. Amióta a
gnosztikus földi bölcsesség eltűnt, a Golgotai Misztérium ad erőt,
hogy tudatot szerezzünk a csillagvilágok történéseiről. Az embernek ismét meg kell tanulnia, hogy önmagát szellemi lények és szellemi működések képeinek tekintse a Földön. A druida pap Nap-beavatott és a Hold lényének felismerője.

Beszámoló az angliai munkáról és utazásom benyomásairól

Dornach, 1923. szeptember 9...... ........... ........... ........... ........... .........75.old.

Ilkley atmoszférája. Mai civilizációnkba spirituális impulzusok behatolása szükséges. A druida papok köveinek vésetei. A Waldorf
iskola pedagógiájának megvilágítása a nevelés művészetének történelmi fejlődése alapján. Visszapillantás az euritmia bemutatókra
és a stuttgarti Waldorf iskola különböző tanárainak közreműködésére. Penmaenmawr: A város fekvése és a régi druida szertartás nyomai. A kultuszhelyek. Druida körök. Wales mint a spirituális élet megőrzője. Miss Mac-Millan és ápoló-nevelő intézete. A
londoni előadásokban gyógyszerek bemutatása 40 orvosnak. Az
euritmia záró bemutatója a Royal Academy of Artban. Utalások egy
általános kulturális alvás elterjedésére.

A druida papság Nap-beavatása és Hold-lény felismerése

Dornach, 1923. szeptember 10...... ........... ........... ........... ........... ..... 93.old.

A régebben a földi fejlődéshez kapcsolódó Nap-lények most a
Földön kívül élnek. Az emberiségben öntudatlan emlékezés maradt fenn az ősi bölcsesség tanítóiról, akik ma a Hold belsejében
élnek. Ezek az emlékek egy napszerű és egy holdszerű civilizáció
különböző fejlődési korszakaiban jelennek meg. A cromlechekben
a druida papok a világmindenség titkait kutatták. A Nap-erők önmagukban a sejtek burjánzásához vezetnek; a megformáltság és
sokféleség a Nap és a Hold együttműködő erőitől származik. Az
elemi lények óriásira igyekeztek megnőni. A gyökérszerűségből
fagyóriásokká, a levelek növekedéséből hatalmassá vált ködviharokká, a nagyra nőtt virágzási erőkből pusztító tűzzé. Az időjárás
folyamataiban felismerték a természeti lényekben élő, hatalmasan
megnőtt lényszerű erőket. A druida papok ismeretei beleáradtak
a szociális és vallásos életbe. A növények, óriások és természeti
lények megfigyelése gyógyszerek előállítására alkalmas megismeréshez vezetett. Ez a civilizáció átfogta Észak- és Közép-Európa
egyes részeit. Írás még nem létezett. Csak Wotan hozta el Merkúr
impulzusával a kuna-írást, és ezzel az első intellektuális behatást.
Baldur mondája leírja, hogy az intellektualizmus lelki alkata számol a halállal, de nem ismer ellene orvosságot. Az ezzel kapcsolatos halálfélelmet szellemi-lelki módon a Golgotai Misztérium óta
Krisztus alakja gyógyíthatja meg, aki fel tud támadni.

Az ember a múltban, jelenben és jövőben

Első előadás, Stuttgart, 1923. szeptember 14 ...... ........... ........107.old.

Az ember akkor érezheti át a történelmi létesülés folyamatát, ha
nem csak a jelenhez, de a letűnt időhöz is kapcsolódik. A nyugati
világszemléletek ehhez inkább az időt, a keletiek inkább a teret
hangsúlyozták. Az ember fejlődésének legfontosabb mozzanata:
tudatának fejlődése. A gondolkodás, érzés, akarat és ezek lényegének az ébrenlétben, álmodásban és alvásban való átélése. Az
emberi gondolkodás megváltozott a 15. század óta, ma van a tetőpontján. A jelenkor tudományos gondolkodásában az ember elveszíti önmagát. A földi igazságot nem vihetjük át analóg módon
a kozmoszra, ugyanígy az égi szférák igazságát sem lehet a Földre
lehozni. A druida papok felismerték a kozmikus hatásokat, és ennek megfelelően rendezték el a szociális és gazdasági feladatokat.
A Penmeanmawrnál álló kőkörök alaprajza olyan, mint a leégett
Goetheanumé volt. A druida papok ismerték a növényeket és állatokat érő kozmikus hatásokat. Uralkodtak az elementáris lényeken, és ezt gyógyszerek előállítására használták fel. Jakob Böhme
és Swedenborg szellemi jellege, mint régebbi földi életekre való
valós emlékezés.

Második előadás, Stuttgart, 1923.szeptember 15...... ...........123.old.

Az ember tudati fejlődésének három szakasza. A jelenlegi három:
éber, álmodó és alvó tudatállapotnak a régebbi korokban képekkel, nem gondolatokkal betöltött tudat felelt meg. A tisztán érzéki megfigyelés akkor kezdődött, amikor az ember kitaszítottnak
érezte magát a szellemi világból (a bűnbeesés képzete). Az embert a misztériumok kisugárzása vigasztalta. A misztériumpap és
az éber álmodásból, a feledés italát jelentő alvásból és (alvás közben) a Föld átfogásából/körbekerítéséből eredő megismerése. A
Föld vonzásával szemben a Hold erői (negatív nehézség) hatnak.
A misztérium papja a Hold hatása révén emelhette fel szellemét a
csillagos égbe. A csillagos környezetnek a földi emberre gyakorolt
hatását tanította (asztrológiai beavatás). Így a misztérium papjai
visszavezették az emberiséget a természet szelleméhez. Az emberben, a régi tudatállapotban átélt szellemiség hanyatlásával és
a Golgotai Misztérium révén a szabadság impulzusa jelenik meg.
Az alvajárás a Hold-erők atavisztikus hatása. Jakob Böhme művei
atavisztikus Naphatást (mint a természet belső titkainak megnyilatkoztatását) tartalmaznak. A bolygókról a Nap és a Hold erőinél
mélyebb erők érkeznek, a Szaturnuszról kozmikus-történelmi emlékezésként. Swedenborgban megmozdult szaturnuszi erők.

Harmadik előadás, Stuttgart,1923. szeptember 16...... .........141.old.

Az ember észlelésének vagy gondolkodási folyamatának két/négy
napra van szüksége ahhoz, hogy belevésődjék az éter- és fizikai
testbe, és emlékké válhasson. A fizikai és étertest teljesen a kozmoszhoz tartozik. A három nap jelentősége a régi kor beavatása
számára. Az álom történése mint a természet törvényei ellen való
tiltakozás. Staudenmaier spiritiszta jellegű kísérletei. A morális
világrend és a természettudomány ellentéte. Az ember élményei
körülbelül három nap múlva vésődnek be a morális világrendbe.
A tudat fejlődése mint a Golgotai Misztérium következménye. A
15. század óta a ,,modern tudat" a morális világrendet a hithez sorolja (utalás Fischer logaritmus anekdotájára). Az idegesség mint
az ember eljövendő organizáció-változásának kifejeződése. A jövő
tudatállapotai: tompa álomalvás, ébrenlét és éberfelettiség. A jelenkor tudományos logikájának és illúzióinak ellentéte az élet
igazságával. Az emberi nem csak egy új szellemiséggel nem süllyed
dekadenciába az eljövendő tudatállapotoknál. A másnapi megvitatáshoz. Az egész antroposz mint a múlt, jelen és jövő embere.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: körbekerítéséből, individualitások, gerincoszlopának, világszemléletek, beavatástudomány, individualitásai, szeretetteljesen, gondolkodásában, visszapillantás, közreműködésére, civilizációnkba, tudatállapotban, szellemtudomány, tudatállapotnak, kiterjesztették, csillagvilágok, önéletrajzában, kitaszítottnak, bolygórendszer, intellektuális, szellemiségnél, világmindenség, szellemiséggel, szaporodásának, penmeanmawrnál, viszonyulásnál, tudatállapotai, visszahúzódott, visszavezették, éberfelettiség, emlékezeteként, pedagógiájának, szemléleténél, tudatállapota, gondolatokkal, előállítására, tudati fejlődés, antropozófiai orientáltságú, hallgatóság részéről, gyorsírók kijelölése, kiadáshoz szükséges, lejegyzéseket átnézni, következő megjegyzését, tagoknak tartott, nyilvánosan kiadott, egyes szakterületek, szellemtudomány alapjait, általa megadott, összkiadás része, embert felszabadító, beavatás tudományának, szellemi lények, Rudolf Steiner, BEAVATÁSTUDOMÁNY ÉS CSILLAGMEGISMERÉS, Antropozófiai Társaság, Marie Steiner, Mivel Dr, Mars Vénuszhoz, Golgotai Misztérium, Miss Mac-Millan, Royal Academy, Csak Wotan, Jakob Böhme,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Isten gyűlölete  Facebookon kaptam  Utas panasz  Nem jött el...  Szentlélek  Akvamarin  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Hajnali hangverseny  Egyik nap, egy fiatal barátnőm...  Pünkösd jelentése  Harmónia......  Kellemes hetet  Nem tudom, mit tartogat számom...  Facebookon kaptam  Harmónia......  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Isten törvénye: A tíz parancso...  Főzöcske  Esti kép  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kellemes napot  Jó reggelt szép napot  Szentlélek  Facebookon kaptam  Pákolitz István - Babarózsa  Kellemes napot kívánok  Akit párodul melléd rendelt az...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Akvamarin  Png nő  Facebookon kaptam  A nagy urak  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Istentől megáldott Áldott Vasá...  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Szép estét kedves látogatóimna...  Png virág  Isten gyűlölete  Igazságos Isten  csak, úgy...  Rodokrozit és kálcit  Citrit  Szép délutánt ! ........  Megpróbálok úgy élni  -mikor szívünket betakarja a b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rodokrozit és kálcit  Főzöcske  Haragos Isten  Citrit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép délutánt ! ........  A világon a legszebb  Igazságos Isten  Aranyosi Ervin: Szeretnék egy ...  Köszönő lap  Robert Burns: Egy százszorszép...  Facebookon kaptam  Már a határon az indiai mutáns  Facebookon kaptam  Ametiszt geódák  Szállj el, szállj el, katicabo...  Ne hallgass arra!  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  A csontritkulás  Isten gyűlölete  Létezik másfajta szeretet is  Haragos Isten  Igazságos Isten  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Isteni harag  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten gyűlölete  Isten gyűlölete  Vigyázz, mit mondasz!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hogyan munkálkodik a Szentléle...  tavaszi vers  Kellemes hetet  Igazságos Isten  Haragvó Isten  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Medvék, lesen  Kellemes teázást  Akit párodul melléd rendelt az...  Isten haragja 
Bejegyzés Címkék
tudati fejlődés, antropozófiai orientáltságú, hallgatóság részéről, gyorsírók kijelölése, kiadáshoz szükséges, lejegyzéseket átnézni, következő megjegyzését, tagoknak tartott, nyilvánosan kiadott, egyes szakterületek, szellemtudomány alapjait, általa megadott, összkiadás része, embert felszabadító, beavatás tudományának, szellemi lények, nemiséggel függenek, világmindenség teremtő, kozmikus gondolkodás, átöröklés erőinek, sorsot meghatározóak, planetáris individualitások, szabadság jelenik, szabadsággal való, égitestek szemléleténél, népszerű fogalmakat, antropozófia fizikai, állat gerincoszlopának, világmindenség lélekkel, európai ember, evangéliumok elfogulatlan, utóbbi három-négy, homályosság hajlama, szociális zűrzavart, állat ébrenléte, álom tudatállapota, állat eltérései, természettudomány súly, érzéki benyomásokkal, kiterjedési szándéknak, ember szellemi, ember csak, természeti világok, földi igazság, szépség átérzése, káosz látásának, káosz kozmosszá, éber állapottal, ember mint, emberrel alvás, magasabb hierarchiák, emberben éber, ember külső, összes hierarchia, emberre ható, csillagok útján, világtérből eredő, állat fizikai, bolygórendszer kozmikus, kozmikus emlékezést, ember karmáját, fizikai átöröklést, ember beszéd-, csillagvilágok történéseiről, embernek ismét, angliai munkáról, druida papok, nevelés művészetének, euritmia bemutatókra, stuttgarti Waldorf, város fekvése, régi druida, spirituális élet, druida papság, földi fejlődéshez, emberiségben öntudatlan, holdszerű civilizáció, világmindenség titkait, sejtek burjánzásához, levelek növekedéséből, nagyra nőtt, természeti lényekben, civilizáció átfogta, első intellektuális, intellektualizmus lelki, ezzel kapcsolatos, ember akkor, történelmi létesülés, letűnt időhöz, keletiek inkább, ember fejlődésének, jelenkor tudományos, ember elveszíti, földi igazságot, kozmikus hatásokat, elementáris lényeken, ember tudati, jelenlegi három, régebbi korokban, tisztán érzéki, ember kitaszítottnak, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 142
  • e Hónap: 1613
  • e Év: 15902
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.