Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A kegyelmi szövetség : Kulcs a Biblia megértéséhez
  2016-08-14 18:16:33, vasárnap
 
   
  Textus : 1Móz.2 :17

,,A kegyelmi szövetség" kifejezés jelentése

-azt látjuk, hogy a Bibliánk két részre van felosztva : Ó Testamentumra és Új Testamentumra.
-a ,,testamentum" szó a görög diatheke szó fordítása.
-ez a szó többször is előfordul a Szeptuagintában (a görög fordítása a héber Ó Testamentumnak) és a görög Új Testamentumban.
-azonban a görög diatheke szó pontosabb fordítása, a ,,szövetség" szó.
-tehát pontosabban azt mondhatjuk, hogy a Biblia két részre osztható fel : Ó Szövetségre és Új Szövetségre.
-a szövetség szó egyezséget, megállapodást, megegyezést jelent.
-az Isten köt egyezséget az emberrel és nem az ember az Istennel vagy nem is közösen kötnek egyezséget.
-az ember el kell hogy fogadja a megállapodást amit Isten tett vagy egyáltalán nem kap semmi szövetséget.
-a ,,kegyelem" szó meg nem érdemelt jóindulatot jelent; az Isten kegyelme isteni jóindulat amely kinyilvánítva van a bűnösök iránt akik éppen az ellenkezőjét érdemlik ennek : az ő nemtetszését és haragját.
-a ,,kegyelmi szövetség" tehát az a megegyezés ami által Isten eltervezte, hogy megmenti az embert az ő bűneinek igazságos következményeitől; nevezetesen az erkölcstelenségből, a nyomorúságból, a halálból és a kárhozatból.

Az embernek szüksége van a kegyelmi szövetségre : a cselekedeti szövetség, a bűnbeesés.

-ha meg akarjuk érteni a kegyelmi szövetséget akkor először meg kell értsük azt a szövetséget amelyet úgy neveznek, hogy ,,cselekedeti vagy munka szövetség."
-csak úgy hogy ha mi megértjük a cselekedeti szövetséget fogjuk megérteni, hogy az embernek miért van szüksége kegyelmi szövetségre ahhoz, hogy megmentve legyen az örök életre.
-amikor Isten megteremtette az embert akkor Ő tökéletesnek teremtette őt.
-az ember tudta, hogy mi volt a jó és mi volt a rossz és Isten adott neki képességet, hogy a jót tegye.
-Isten felruházta őt ezzel az ismerettel és ezzel a szent természettel és azután Isten elhatározta, hogy próbára teszi az embert.
-Ő azt akarta, hogy kiderüljön, hogy vajon az ember fogja-e dicsőíteni a Teremtőjét a Neki való engedelmesség által.
-Isten próbára tette az embert azáltal, hogy szövetséget kötött vele.
-az első szövetséget amit Isten kötött az emberrel az Éden kertjében úgy nevezzük, hogy ,,cselekedeti szövetség."
-azért cselekedeti szövetség mert az embernek bizonyos cselekedeteket kellett megtennie engedelmességből ahhoz hogy megkapja az Isten áldását amit Ő megígért neki a szövetségben.
-mások ezt a szövetséget ,,élet szövetségnek" nevezik mivel ebben a szövetségben Isten megígérte az örök életet az embernek hogyha ő engedelmeskedik Neki.
-ebben a szövetségben Isten világosan kijelentette Ádámnak: ,,De a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz"(1Móz.2:17).
-az engedetlenség halált jelentett; az engedelmesség életet jelentett.
-ebben a munka szövetségben Isten csak egy dolgot kért az embertől : engedelmességet; ,,Ádám egyszerűen fogad el az én autoritásomat fölötted és higgyél az ígéretemben."
-viszonzásképpen erre az egyszerű hitre és engedelmességre, Isten megígérte, hogy akkora áldásban részesíti Ádámot amely messze felülmúlja azt a keveset ami megkövetelve volt tőle.
-ha az ember engedelmeskedett volna, akkor örök élete lett volna; soha nem halt volna meg.
-nemcsak örökké tartott volna az az élet hanem sokkal bővölködőbb élet lett volna mint ami adva volt Ádámnak eredetileg.
-akkor el lett volna vezetve egy olyan állapotba ahol többé nem lett volna lehetséges, hogy vétkez - zen és ahol közösségben lehetett volna Istennel a bővölködő kegyelem alapján.
-Ádámnak nem sikerült teljesítenie a szövetségben rá eső részt.
-lázadó hitetlenségében evett a tiltott gyümölcsből.
-azt választotta inkább, hogy hisz a Sátán hazugságának aki azt ígérte neki, hogy nem fog meghalni.
-ezt cselekedve tulajdonképpen hazugnak nevezte Istent.
-azt választotta inkább, hogy elfogadja a Sátán uralmát mint az Istenét; inkább a Sátánnak kívánt engedelmeskedni és nem az Istennek.
-Isten szuverén maradt és végrehajtotta a fenyegető átkot az emberen.
-Ádám meghalt; meghalt lelkileg; ki lett űzve a kertből és elválasztva lett az Isten jelenlététől és a Vele való közösségtől.
-ettől kezdve az ember nem tudott mást cselekedni mint vétkezni.
-meghalt fizikailag; teste különvált a lelkétől és visszatért a porba ahonnan vétetett.
-ez a halál örökkévalónak bizonyult; az ember nem ehetett soha az élet fájáról mivel ,,a villogó pallos lángja őrizte az élet fájának útját."
-sajnos, hogy nem Ádám volt az egyetlen aki szenvedett a bűnbeesés következtében.
-a szövetség nemcsak magáért Ádámért köttetett hanem az ő minden leszármazottjáért.
-Ádám épp úgy képviselt minket mint ahogyan ma egy nagykövet képvisel egy adott országot.
-amit az a képviselő cselekszik az úgy van tekintve mint az összes ember cselekvése és ők osztoznak az ő cselekedeteinek a következményeiben, vagy a jóban vagy a rosszban.
-Ádám minket képviselt Isten előtt.
-az ő bűne a mi bűnünk éppúgy ahogyan Krisztus igazsága a mi igazságunk. Róm.5 : 19.
-Ádám bűnének minden következménye reánk szállott.(zúdult)
-az ő bűnös, lázadó természetét örököljük úgy hogy mi nem tudunk mást tenni mint vétkezni.
-ugyanazokat a bűnöket követjük el és ugyanazokat a nyomorúságokat szenvedjük el ebben az életben.
-el vagyunk választva az Atyával való közösségtől.
-a halál - lelki, fizikai és örökkévaló - a mi igazságos jutalmunk; amiképpen összefoglalja ezt a Westminsteri Kiskáté 19-dik kérdésére adott felelet : ,,A bűneset következtében az egész emberiség elveszítette közösségét Istennel; az Ő haragja és átka alatt van és ki van téve az élet minden nyomorúságának, magának a halálnak és a pokol örökkévaló kínjainak." Eff.2:3; Róm.6:23.
-amikor az ember bűnbe esett, akkor a cselekedeti szövetség többé már nem volt elegendő az ő üdvösségéhez.
-soha többé nem felelhetett meg az Isten elvárásának aki tökéletes engedelmességet vár el tőle.
-ez az élet szövetség most halál szövetség volt.
-hogyan üdvözülhet akkor az ember? Vajon Isten az egész emberiséget hagyja, hogy elvesszen az ő bűneiben?

A kegyelmi szövetség tartalma

,,Isten öröktől fogva az Ő jótetszéséből kiválasztott egyeseket az örök életre. Velük egy kegyelmi szövetségre lépett, hogy kiszabadítsa őket a bűn és nyomorúság állapotából és egy Megváltó által az üdvösség állapotába juttassa őket."
-a Westminsteri Kiskáté eme szavaiban előnkbe van helyezve a kegyelmi szövetség célja és tartalma
-Isten célja a kegyelmi szövetség megtervezésével és kivitelezésével nem az volt, hogy az egész emberiséget megmentse hanem hogy csak egy részét mentse meg az emberiségnek.
-az örökkévalóságban Isten kiválasztotta az elbukott emberiségből azokat akiket elhatározta, hogy megment; amiképpen a Szentírás hirdeti : Eff.1 : 4 -5; Ján.17 :9; Ján.15 :16; Róm.8:30.
-ezt az igazságot ma a római katolikusok és nagyon sok protestáns elutasítja.
-világos azonban, hogy azok akik ezt a tanítást elutasítják az Isten szavát utasítják el és tagadják hogy Isten, Isten.
-egyértelmű, hogy ez a tanítás benne van a Bibliában.
-egyébként, ha Isten eltervezte, hogy megmenti az egész emberiséget és ez a célja kudarcot vallott akkor Ő többé már nem Isten.
-akkor ez azt jelentené, hogy van egy nagyobb hatalom Istennél; Isten megszűnne Isten lenni.
-idővel Isten kijelentette az embernek a tervet ami által az ember üdvözülhet.
-ez a terv amely az örökkévalóságban volt kigondolva és idővel ki lett jelentve három dolgot tartalmaz.
-Isten adott az embernek bizonyos ígéreteket.
-Isten kijelentette az embernek, hogy ez ígéretek áldásait csak az Ő Fia munkája alapján lehet meg -kapni, Aki a kegyelmi szövetség nagy Közbenjárója.
-azután Isten követelte, hogy az ember tegyen eleget az egyetlen követelménynek (feltételnek), mielőtt megkaphatná ezeket a megígért áldásokat; nevezetesen kérte az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet.
-a kegyelmi szövetség minden ígérete összegezhető a következő gyakran megismételt szavakban :
,,Istened leszek neked és a te magodnak teutánad"(Jer.31:33; Jer.32:38-40; Ez.34:23-25,30,31;
Ez.36:25-28; Zsid.8:10; 2Kor.6:16-18).
-Isten megígérte, hogy embereket fogad vissza kegyébe és közösségébe; bűnbocsánatot és örök éle-tet ígért; ebben az ígéretében, hogy a mi Istenünk lesz benne van a kegyelmi szövetség összes legjellegzetesebb ígérete mint például : a megigazulás, az örökbefogadás, a megszentelődés és a megdicsőülés.
-egyedül csak a Krisztus áldozata és engedelmessége alapján örökölheti az ember a kegyelmi szövetség áldásait.
-Krisztus ,,új szövetségnek a közbenjárója" lett (Zsid.9:15).
-az ő munkája által mi kapjuk a megváltás áldásait.
-Isten az Ő igazságában megkövetelte, hogy bűnért járó büntetés legyen megfizetve; nevezetesen a halál; továbbá azt is megkövetelte, hogy az ember tökéletesen igaz kell legyen mielőtt ő az Isten felséges színe elé járulhatna.
-Krisztus meghalt helyettünk kifizetve a büntetést a bűneinkért ami megkövetelve volt tőlünk és kihirdette : ,,Ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára"(Mt.26:28).
-mi nem tudtunk tökéletes igazságot szerezni a magunk számára, azonban ő tökéletes igazságot vitt véghez miérettünk és ez nekünk számíttatik be hit által : Fil.3:9; Róm.5 : 19.
-az egyetlen feltétel(követelmény) amit Isten felállított(megkövetel) ebben a szövetségben az ember számára, a hit.
-a hit egyszerűen az elfogadása valaminek ami igaz és az abba vetett bizodalom.
-Isten nem kéri, hogy mi kiérdemeljük az örök életet a törvénynek való engedelmességünk által.
Tit.3:5 ; a kegyelmi szövetség tartalma világosan feltárva és összegezve van a mi Megváltónk eme szavaiban : Ján.3 : 16.

A kegyelmi szövetség egysége

-az Ó és Új Testamentum csak egyetlen üdvösség utat tartalmaznak és ez a kegyelmi szövetség feltétele szerint van.
-a Szentírás csak egyetlen Megváltót ismer, az Úr Jézus Krisztust.
-erre a Megváltóra tekintettek előre az Ó.Sz-i hívők és Őbenne bíztak.
-Jézus amikor beszélgetett a zsidókkal azt mondta : Ján.8 : 56
-az Ú.Sz-i hívők visszatekintettek Krisztus elvégezett munkájának történelmi tényére és látták Őbenne az ők ,,áldozatukat aki eleget tesz az isteni igazságnak és megbékít minket az Istennel."
-amiképpen Pál bizonyságot tesz : ,,Krisztus meghalt a mi bűneinkért"(1Kor.15 :3).
-Péter ekképpen tett bizonyságot a zsidó nép és annak vezetői előtt : Ap.Csel.4 : 12
-ez az egyetlen kegyelmi szövetség különböző módon van alkalmazva a különböző időszakokban amelyekről szó van a Bibliában.
-fontos, hogy megértsük, azonban, hogy ezek egyszerűen különböző alkalmazási módszerei ugyan-annak a kegyelmi szövetségnek.
-a szövetség természete (jellege) nem változik meg e különböző alkalmazási módszerek által.
-egy kegyelmi szövetség van, de ez többféleképpen van alkalmazva, gyakorlatba ültetve, használva.
-alapvetően két különböző mód van ahogyan Isten alkalmazta, kiszolgáltatta a kegyelmi szövetséget a Bibliában.
-az Ó.Sz.ideje alatt a kegyelmi szövetség egyféleképpen volt alkalmazva.
-az Ú.Sz.ideje alatt másféleképpen volt alkalmazva.
-a Biblia úgy beszél ezekről a szövetségekről mint kegyelmi ,,ó szövetségről" és mint kegyelmi ,,új szövetségről" (Jer.31:31; Zsid.8 :13).

A kegyelmi szövetség az Ó Testamentumban

Ádámtól Ábrahámig

-az ember alighogy bűnbe esett az Isten máris kegyelmi ajánlataival közeledett hozzá.
-megígérte Ádámnak és Évának, hogy el fog küldeni egy hatalmas Szabadítót és Megváltót.
-az 1Móz.3:15 - ben találjuk Isten első kijelentését a kegyelmi szövetségről az ember számára.
-Isten egyértelműen megígérte az embernek, hogy konfliktus (harc) fog lenni a Sátán és az asszony magva között és hogy az asszony magva fog győzni;,,az (Éva egyik leszármazottja)neked (a Sátáné) fejedre tapos, te (a Sátán) pedig annak (Krisztusé) sarkát mardosod."
-Isten itt kétféleképpen mutatta meg (nyilvánította ki) az ő kegyelmét.
-először, Ádámot és Évát a Sátán ellenségeivé fogja tenni és ezért ők Isten barátai fognak lenni.
-másodszor, a megígért Megváltó által Isten megfogja törni a Sátán hatalmát az emberek fölött.
-amikor Krisztus meghalt a Kálvária keresztjén, akkor a Sátán hatalma meg volt törve, meg volt semmisítve. Ott ahol a Megfeszítettről szóló evangélium van hirdetve a Lélek áldásával, ott a Sátánnak nincs hatalma, hogy leigázza az embereket.
-ez a kegyelmi szövetség ami adva volt Ádámnak, ami ki volt jelentve neki ez csupán egy vázlatot ad nekünk az Isten megváltói tervéről.
-ebben a szövetségben nincs kijelentve minden amit mi szeretnénk tudni; ez inkább általános és homályos.
-szerettük volna tudni pontosan, hogy miféle megváltót várt Ádám és Éva.
-szerettük volna, hogy ha világosan el van mondva nekünk, hogy Ádám és Éva milyen feltételeknek kellett eleget tegyen mielőtt Isten még egyszer úgy tekintette őket mint az Ő barátait.
-azonban ezek a részletek nincsenek kijelentve; viszont egy dolog felől bizonyosak lehetünk; Isten más helyen a Szentírásban kijelenti, hogy : ,,senki sem mehet (jöhet) az Atyához, hanem ha énáltalam (Krisztus)"; éppen ezért, Ádám és Éva kellett hogy bízzon a megígért Szabadítóban az üdvösségükre nézve, mert másképpen ők soha nem válhattak volna az Isten barátaivá és nem békülhettek volna meg vele.

Ábrahámtól Mózesig

-a kegyelmi szövetség az Ó Testamentumban a legvilágosabban és legteljesebben Istennek az Ábrahámmal kötött szövetségében van kifejezve (1Móz.12 : 1-3; 17 : 1 -14).
-ezt a szövetséget az 1Móz.17 : 7 szavaival lehet összefoglalni : ,,Megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad."
-ebben a szövetségben Isten világosabban elmondja, hogy milyen áldásokat fog adni.
-ebben a szövetségben, ráadásul, a hit hirtelen nyilvánvalóbbá válik mint feltétel amelynek az ember eleget kell tegyen ahhoz hogy megkaphassa a megígért áldásokat.
-az áldások amiket megígért Isten Ábrahámnak ebben a szövetségben fizikai és lelki, földi és mennyei, külső és belső áldások voltak.
-a fizikai vagy földi áldások álltak ,,a magból" (az utódból), a ,,földterületből" és abból az ígéretből, hogy egy ,,nagy nemzet" atyja fog lenni.
-ezek az ígéretek részben beteljesítve voltak akkor amikor Isten megajándékozta az idős Ábrahámot fiúgyermekkel, Izsákkal, továbbá akkor amikor Isten Ábrahámot elvezette Kánaán földjére és akkor amikor Isten Ábrahámot a hatalmas zsidó nemzet atyjává tette.
-azonban súlyos tévedés lenne azt állítani, hogy ezek a fizikai áldások amiket Ábrahám Istentől kapott ellentétben állnak a Krisztusban kapott megváltás lelki áldásaival.
-ezekben a földi áldásokban voltak mennyei áldások amelyek egybe voltak kötve a földi áldásokkal.
-miközben az ígéret földjén lakott mint idegenben,sátorokban lakván, aközben Ábrahám túltekintett az ígéret földjén és ,,várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten," vagyis a mennyei és örökkévaló Jeruzsálemet várta (Zsid.11:9-10).
-egy másik mennyei áldás az, hogy az Ábrahám igazi magva aki által a földnek minden nemzetségei meg lettek áldva nem a zsidó nemzet volt hanem Krisztus.
-Pál azt írja a galátziabeli keresztyéneknek : ,,Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja : És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus."
-az áldások amiket megígért Isten hogy az Ábrahám magván keresztül fognak kiáradni az ő népére, lényegében nem anyagi áldások voltak hanem az Úr Jézus Krisztus általi örök üdvösség áldásai voltak.
-Isten nemcsak mennyei és lelki áldásokat kötött egybe a földi és külső áldásokkal amiket adott Ábrahámnak; a szövetség lényege és középpontja amit Isten kötött Ábrahámmal a megbékélés és a megváltás ígérete volt.
-Istennek az Ábrahámmal kötött szövetségének a legfontosabb összetevője az az ígéret volt, hogy :
,,legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad."
-ez az az áldás ami nélkül az összes többi áldás üres és értéktelen lenne.
-Isten ellenséges viszonyban volt az emberrel mivel az ember nem hitt neki és fellázadott ellene és nem hallgatott az Ő szavára.
-Isten az Ő igazságában az egész emberiséget az Ő szent átka alá helyezte; elválasztotta az embert magától; de most ki lesz békítve az emberrel és úgy fog bánni az emberrel mint baráttal.
-az egész Ó.Sz.-en végig visszhangzik az Ő ígérete:,,Istened leszek neked és te az én népem leszel."
-újból vissza fogja állítani az embert az Ő kegyébe és közösségébe.
-meg fog menteni embereket az Ő Fia által : ,,hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon"(Gal.3:14).
-arra a kijelölt Megváltóra tekintett az összes Ó.Sz-i hívő ami az üdvösségüket illeti és az által Aki meg volt ígérve nekik is, lettek megmentve. Ján.8 : 56
-egy lényeges feltétel volt - és csak egy - aminek eleget kellett tegyen Ábrahám ahhoz, hogy megkaphassa a fizikai és lelki áldásokat; Ábrahámnak kellett hinnie; kellett legyen hite; ennek az egyetlen feltételnek Ábrahám eleget tett és ezáltal megragadta az üdvösség áldásait Krisztusban.
Gal.3:8; Róm.4 :3; Ábrahám elhitte, hogy Isten teljesíteni fogja az Ő ígéreteit és ez igazságul tulajdoníttatott neki Isten előtt.
-Isten adott Ábrahámnak egy külső jelt azért, hogy emlékeztesse Izráel népét azáltal arra a szövetségre és hogy azáltal megerősítse az Ő szavait(az Ő ígéreteit).
-az Ó.Sz-ben a kegyelmi szövetség kiszolgáltatása úgy történt, hogy a szövetség minden férfi tagja kellett kapja ,,a körülmetélkedés jegyét, a hit igazságának a pecsétjét"(Róm.4:11).
-később, a keresztség jele mint az új szövetség(kegyelmi) pecsétje lépett a körülmetélkedés jelének a helyébe (Kol.2 : 11 -12).
-ez a dicsőséges kegyelmi szövetség amelyet Isten kötött Ábrahámmal soha nem volt eltörölve. -soha nem volt helyettesítve egy másik szövetséggel; Isten tett még hozzá ehhez a szövetséghez, de soha nem vett el ebből; Isten jobban feltárta ennek a szövetségnek a jelentését de alapvetően ezt
soha nem változtatta meg.

Mózestől Krisztusig

-az Isten népe történelmének előrehaladtával Isten hozzáadta a kegyelmi szövetséghez a törvényt.
-ez a törvény Mózesnek volt kijelentve a Sinai hegyen és egy fontos helyet foglal el az egész Ó.Sz-ben; meg kell értsük azt, hogy Isten nem távolította el a kegyelmi szövetséget amikor Ő adta a törvényt; a törvény nem helyettesíti a kegyelmet; Isten szándéka nem az volt, hogy attól az időtől kezdve az ember a törvény megtartásával legyen megmentve. Gal.2:16
-a törvény egyszerűen mint eszköz volt hozzáadva a kegyelmi szövetséghez azért, hogy ezáltal a kegyelmi szövetség hatékonyabban legyen kiszolgáltatva. Gal.3:19; Róm.3:20
-Pál apostolnak ezek a szavai világossá teszik, hogy mi volt a törvény célja; a törvény célja az volt, hogy növelje Izrael népében a bűneik érzékelését és hogy ezáltal elvezesse őket oda, hogy meglássák, hogy szükségük van egy Megváltóra.
-a törvények amelyek által a kegyelmi szövetség kiszolgáltatva volt Mózes idejétől egészen Krisztus eljöveteléig három félék voltak; ceremoniális, polgári és erkölcsi törvények voltak.
-a Mózes 3-dik könyvében találjuk meg leírva a ceremoniális törvényt amely sok jelből és képből tevődik össze.
-a jel egy fizikai kiábrázolása bizonyos lelki igazságnak; a kép egy jel amely azzal a szándékkal adatik, hogy előre jelezzen, előrevetítsen valamit ami a jövőben fog bekövetkezni.
-a szent sátor tökéletes jele és képe volt Krisztus közbenjárói munkájának; Krisztus az egyedüli közbenjáró Isten és ember között; a szent sátor szíve, középpontja a szentek szentje volt.
-évente egyszer, az engesztelés napján a főpap bement a szentek szentjébe és a baknak a vérét ráhintette a fedélre azért, hogy engesztelést szerezzen Izrael fiai számára az ő bűneik miatt.
-a főpap rátette az ő kezeit egy másik bak fejére és megvallotta az Izrael népének bűneit, azután a bakot elhajtották a pusztába (ez jelképezte az ő bűneiknek az eltávolítását, elvételét; 3Móz.16; 23:26-32; 4Móz.29:7 -11).
-a Zsidókhoz írt levél nagyon világossá teszi, hogy ez a szertartás az engesztelés napján előrevetítette Jézus bemenetelét, a nagy főpapét, egyszer és mindenkorra ,,magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk"(Zsid.9:24; 9:11-12).
-Krisztus keresztfán való áldozata által jövünk a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe; ezek az Ó.Sz-i szertartások el lettek távolítva Krisztus által és Krisztusban; ők csak az eljövendő dolgok árnyképei voltak; amikor Krisztus eljött akkor tovább már nem volt szükség ezekre a képekre és jelekre; Krisztusban teljesültek be ezek; ez a fő tanítása a Zsidókhoz írt levélnek.
-a polgári törvény Isten törvényének a része volt és azért volt adva,hogy ezáltal legyen kormányozva Izrael mint nemzet és társadalom.
-a polgári törvény az erkölcsi törvény alkalmazása volt Izrael társadalmi és polgári életére, Izraelben akkor theokrácia volt, vagyis, hogy Isten által volt vezetve a nép.
-az egészségügyi törvények, például, Isten által voltak kijelentve és ezek kötelezőek voltak az egész zsidó népre.
-ezeknek a polgári törvényeknek a célja az volt, hogy kihangsúlyozzák a szövetség nemzeti, fizikai és külső vonásait (jellegét).
-Isten szövetséges viszonyban volt Izraellel mint zsidó nemzettel; fizikai vagy anyagi áldások mint amilyen a Kánaán földjének a megígérése teljesen szembetűnő.
-ki vannak hangsúlyozva a külső mosakodások és szabályok is.
-amikor Izrael mint nemzet elutasította az ő Megváltójukat és az Isten országa hirdetve volt a pogányoknak, akkor Izrael megszűnt mint theokratikus nemzet amely a Sinai hegyen adott polgári törvények által volt addig kormányozva.
-éppen ezért ezek a polgári törvények többé már nem kötelezőek, ,,annál tovább mint amennyit az általános méltányosság megkövetel (Westminsteri hitvallás 19 fej.4 bekezd.; 1Kor.9 : 7 -10).
-a Sinai hegyen adott törvénynek volt egy része ami soha nem lett eltörölve.
-ez pedig az erkölcsi törvény volt ami a tíz parancsolatban van összefoglalva.
-az erkölcsi törvényben ki van jelentve, hogy mi az ember kötelessége Isten és az ő felebarátja iránt.
-az erkölcsi törvénynek ma is ugyanaz a szerepe mint Mózes idejében; továbbra is Isten eszköze amely által Isten meggyőzi az embereket az ők bűnösségükről és megmutatja nekik,hogy szükségük van egy Megváltóra; továbbra is a megszentelődés zsinórmértéke miután elfogadtuk Krisztust Megváltónknak.
-Krisztus megszabadítja az embereket a törvény átkától (Gal.3:13) de nem attól az erkölcsi kötelességtől, hogy megtartsák a törvényt Krisztus iránti szeretetük és a Krisztusba vetett hitük kifejezése -
ként.
-amikor egy írástudó Jézushoz jött keresve az örök életet akkor Jézus szembesítette őt a tíz parancsolat összegzésével azért hogy meggyőzze őt bűnei felől (Luk.10:25-28); Pál apostol amikor ír a Rómában élő keresztyéneknek akkor elejükbe helyezi az Ó.Sz. parancsolatait mint zsinormértéket a keresztyén életvitelre nézve (Róm.3:31, 6:15, 13:9).

A kegyelmi szövetség az Új Testamentumban

[Szükség van egy új kegyelmi szövetségre/b]

-Jeremiás prófétán keresztül Isten kijelentette Izrael fiainak, hogy egy új szövetséget fog kötni velük. Jer.31:31 - 34
-a fontos kérdés az, hogy miért volt szükség arra, hogy Isten egy új kegyelmi szövetséget kössön az emberrel? Az ok ami miatt Isten egy új szövetségbe lépett az emberrel az ószövetség korlátozottsága volt.(az Ó.Sz. korlátai miatt).
-az ószövetség nem volt elégséges ahhoz, hogy megvalósítsa az isteni kegyelem teljes célját amely adva volt Ádámnak és főleg Ábrahámnak.
-a Zsidókhoz írt levél szerzőjének a szavaival élve az ószövetség nem volt ,,kifogástalan"; voltak bizonyos korlátai (Zsid.8 : 6-7).
-melyek voltak az Ó.Sz. korlátai? Az egyik korlátja az volt, hogy az Ó.Sz-i áldozatoknak önmagukban nem volt erejük arra, hogy az embert megmentsék; azok csak kiábrázolások és árnyékok voltak amelyek előre mutattak ,,az Isten Bárányára aki elveszi a világ bűnét."
-ha Krisztus, az Ú.Sz. közbenjárója nem jött volna el akkor az összes Ó.Sz-i áldozat semmit nem használt volna. Zsid.10:4
-egy másik korlát az volt, hogy az Ó.Sz-i áldozatokban a Krisztus munkájának az ismerete nem volt annyira teljesen és világosan kijelentve mint az Ú.Sz-ben.
-legjobb esetben is ez csak egy árnyékszerű kép volt összehasonlítva Krisztus teljesen részletes képével az Ú.Sz-ben.
-egy következő korlát az a tény volt, hogy a Szentlélek nem volt közölve teljesen az Ó.Sz. ideje alatt; a Szentlélek létezett az Ó.Sz-i szentek között hiszen Dávid imádkozott Istenhez, hogy : ,, a te Szentlelkedet ne vedd el tőlem." Mégis, ,,még nem volt (adatott) Szentlélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg";
--hátra volt még a Szentlélek teljesebb kitöltetése az Isten népére.
-végül még ott volt az a korlát, hogy az Ó.Sz. alatt az üdvösség ajándéka majdnem teljes mértékben az Izrael nemzetére korlátozódott.
-az igaz, hogy volt néhány prozelita (pogányokból lett zsidók, megtértek) akik részesültek a szövet-ség áldásaiból azáltal, hogy zsidókká lettek és felvállalták a zsidó hitet; de többnyire a pogányok nem voltak bevéve a kegyelmi szövetségbe az Ó.Sz. ideje alatt. Istennek volt egy jobb kegyelmi szövetsége az ember számára.

Krisztus, a kegyelmi új szövetség közbenjárója

-az Ú.Sz. szerint, Krisztus ennek az új és jobb kegyelmi szövetségnek a közbenjárója lett. Zsid.8: 6
-Krisztus ehhez hasonló állítást tett amikor kihirdette az Úrvacsora szereztetésekor : Mát.26:28
-Krisztus mint a mi prófétánk ennek az új kegyelmi szövetségnek a nagy kijelentője.
-Krisztus mint a mi nagy főpapunk kiérdemli számunkra az összes áldást ami megígérve van az új szövetségben az ő tökéletes engedelmessége által és azáltal, hogy ,,egyszer önmagát adta áldozatul azért, hogy eleget tegyen az isteni igazságnak és hogy megbékítsen minket Istennel."
-az új kegyelmi szövetség alatt az ember nagyobb mértékben kapta az áldást mint a szentek az Ó.Sz. ideje alatt.
-ezek az áldások lényegében ugyanolyan áldások voltak mint amiket az Ó.Sz-i szentek megtapasztaltak; a különbség csupán az volt, hogy Isten bővebben és nagyobb mértékben kiárasztotta az ő népére az Ú.Sz. ideje alatt. (Zsid.8 : 6 -11).
-az új kegyelmi szövetség alatt az ember a kegyelemnek egy világosabb és teljesebb kijelentését kapta mint az Ó.Sz-i szentek; többé nem volt szükség arra, hogy az emberek jelek és képek által tekintsenek előre a Messiásra amelyek csak árnyképei voltak az eljövendő Krisztusnak; ezentúl ők láthatták szemtől szembe Krisztust. Ján.1 :14; többé nem volt szükség arra, hogy az emberek kiontsák a tulkok és bakok vérét, hogy a bűn eltávolítva legyen; ők most rátekinthettek ,,az Isten Bárányára aki elveszi a világ bűnét."Az Igén keresztül mi most tudjuk szemlélni Krisztus elvégezett munkáját a Kálvária keresztjén.
-mi rendelkezünk Krisztus teljes magyarázatával, hogy mit jelent az a keresztrefeszítés; mi rendelkezünk Krisztusnak az önmagáról adott kijelentés részletes kifejtésével(tárgyalásával)az apostolok írásaiban, a mi ismeretünk a megváltásról Krisztusban teljes; ez az ismeret az Igén keresztül van ad-va (kiszolgáltatva) nekünk.
-az új kegyelmi szövetség idejének az elkezdődésével az Úr ismerete többé már nem korlátozódott a zsidó nemzetre; az Úr ismerete elérkezett minden nemzethez; a pogányok éppúgy mint a zsidók kapták a Krisztus evangéliumát; Krisztus azt parancsolta a tanítványainak : ,,Menjetek és tanítsatok minden népeket."
-nemcsak hogy minden népnek kellett hallania az evangéliumról hanem minden társadalmi osztálynak is a népeken belül kellett hogy hirdetni az evangéliumot. Zsid.8:11; az alázatos, megvetett samáriai asszonynak valamint a gazdag fiatal főembernek éppúgy hallania kellett Krisztusról és tudniuk kellett felőle. (tanulniuk kellett Krisztusról).

A Szentlélek, az új kegyelmi szövetség végrehajtója

-az emberek akik bűneikben és vétkeikben halottak hogyan tudják megragadni Krisztust és az Ő megváltását?
-az írások szerint ez a Szentlélek feladata.
-úgy alkalmazza az Isten kegyelmét az emberek szívére, hogy hitet ad nekik, hogy megragadják ez-által Krisztust.
-az újjáteremtő és megszentelő munkái által ő elvégezi a megváltást Krisztus népének a szívében.
-a kegyelem Ú.Sz-i időszakában Isten kitöltötte a Szentlelket nagyobb mértékben és erőben mint az Ó.Sz.-i időkben.
-Krisztus kijelentette az ő tanítványainak, hogy ,,a Szentlélek még nem volt adva; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg."
-parancsolta a tanítványainak, hogy ,,várják be Jeruzsálemben az Atyának ígéretét...ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva...vesztek erőt minekutána a Szentlélek eljő reátok"(Ap.Csel. 1:4,5,8). Pünkösd napján ezek az ígéretek beteljesedtek és a Szentlélek nagy mértékben és nagy erőben ki volt töltve Krisztus egyházára.
-mivel az Ú.Sz.-i keresztyének nagyobb mértékben rendelkeztek a Szentlélekkel ezért gazdagabb és teljesebb áldásokat tapasztaltak meg Krisztusban mint az Ó.Sz-i hívők.
-Ábrahám és Mózes valóban gazdag áldásokat kaptak az ők Istenüktől! Isten megígérte Ábrahámnak, hogy ,,Istened leszek." Ez az Isten szövetsége minden gazdag áldásának a szíve, lényege.
-Izrael fiai úgy voltak tekintve mint fiak (5Móz.32:6).
-de ők nem kaptak olyan gazdag örökséget mint mi; az ők áldásaik inkább külső, fizikai és földi áldások voltak.
-nagyon sok áldásuk egy földdarabban és külső jelképekben összpontosult - bár nem kizárólag csak erre korlátozódott. A mi áldásaink sokkal inkább belsőek, lelkiek és mennyeiek.
-az Ó.Sz. -i időkben a törvény sokkal inkább külső volt - kőtáblákra volt felírva.
-mibennünk teljesedett be az ígéret : ,, törvényemet az ő belsejükbe helyezem és az ő szívükbe írom be."
-mélyebb belső kényszerrel keressük, hogy cselekedjük az ő szent akaratát.
-a Szentlélek nagyobb erővel végzi el az ő megszentelő munkáját a mi szíveinkben.
-ugyanaz a Lélek által egy élőbb kapcsolatba vagyunk helyezve a mi Urunkkal és Megváltónkkal.
-,,együtt vagyunk ültetve Ővele a mennyekben Krisztus Jézusban." Hit által a mi Megváltónk jelen- létében járunk. A Lélek gyümölcse bővölködik a lelkünkben, ,,szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelídség, jóság, hit, szívesség, mértékletesség."
-az ó és új kegyelmi szövetség szentjeire akik igaz hit által megragadták az üdvösség ígéretét Krisztusban egy még nagyobb dicsőség vár.
-amikor Isten megváltottjai be lesznek víve az új égbe és új földbe ahol igazság lakozik akkor fogjuk megtapasztalni az ő kegyelmének teljes gazdagságát.
-akkor megfogjuk érteni tökéletesen és kimondhatatlan örömmel az Úr áldott szavait : Jel.21:3,6-7
-de addig a dicsőséges napig Isten megajándékoz minket, hogy legyünk a buzgó tanulói és hírnökei az egyedüli üdvösség útjának amely kijelentve van a kegyelmi szövetségben.
-amikor a Bibliának ez a fontos üzenete újból világosan megértve van és szenvedélyesen hirdetve van, akkor az evangélium olyan gazdagságban és erőben fog terjedni amilyent ritkán lehet látni a mi napjainkban.
-amikor ez az evangélium újra hirdetve lesz meggyőződéssel és hatalommal akkor joggal számíthatunk arra, hogy egy nagy, lelki, dicsőséges ébredés fog lenni a hitvalló keresztyének között valamint a világban.
-e célból hadd tanuljunk és tanítsunk és imádkozzunk, hogy a Szentlélek Isten világosítsa meg az értelmünket és gazdagítsa a mi szíveinket az Isten kegyelme dicsőséges evangéliumának mélyebb megismerésével és megtapasztalásával. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: örökkévalóságban, engedelmességből, engedelmeskedett, engedelmességünk, tulajdoníttatott, összehasonlítva, kivitelezésével, hitetlenségében, kiszolgáltatása, engedelmességre, viszonzásképpen, keresztyéneknek, engedelmességet, megtapasztaltak, körülmetélkedés, engedelmeskedni, cselekedeteinek, kihangsúlyozzák, előrehaladtával, megtervezésével, korlátozottsága, szeptuagintában, szereztetésekor, engedelmeskedik, legvilágosabban, megfeszítettről, parancsolatait, legteljesebben, cselekedeteket, leszármazottja, zsinormértéket, megismerésével, tanítványainak, követelménynek, mértékletesség, tulajdonképpen, kegyelmi szövetség”, görög diatheke, görög fordítása, megállapodást amit, bűnösök iránt, ellenkezőjét érdemlik, embernek szüksége, kegyelmi szövetségre, cselekedeti szövetség, kegyelmi szövetséget, szövetséget amelyet, cselekedeti szövetséget, embernek miért, örök életre, embert akkor, szent természettel, Westminsteri Kiskáté, Vajon Isten, Jézus Krisztusba, Jézus Krisztust, Ádámtól Ábrahámig, Ábrahámtól Mózesig, Isten Ábrahámnak, Isten Ábrahámot, Ábrahám Istentől, Jézus Krisztus, Krisztus Jézusban, Mózestől Krisztusig, Krisztust Megváltónknak, Isten Bárányára, Szentlélek Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Jézus  Smaragdok  Szemünk védelmében  Facebookon kaptam  Vízcseppes virág  Facebookon kaptam  Kislány pillangóval  Facebookon kaptam Krisztinától  Vízcseppes virág  Szamárkenyér virág  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Magas vérnyomás csökkentése  Drón vizsga  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Fehér orgona bokor  Papagoit kristály  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Papagoit kristály  Kávé - tea és a reflux  Facebookon kaptam  Csok nélküli lakás :) ........  Szemünk védelmében  Ibolya csokor  Szamárkenyér virág  Szép mai napot.........  Szeresd  Facebookon kaptam  Saját készítésű képem  Áldott napot !........  Táncolj velem!  Szilágyi Domokos: Orgonaillat  Facebookon kaptam  Saját készítésű képem  Márai Sándor tollából  Krisztus ajándéka  Janikovszky Éva mondta  Szemünk védelmében  Harmónia......  Lila orgona  Facebookon kaptam  Ibolya csokor  Saját készítésű képem  Png virág  Jézus  Nő virágokkal  Keresztyén ember  Png nő  Isten szeretete  A tavasznak virága van, az ősz...  Jézus Krisztus  Opálkristály  Fehér orgona bokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Kávé - tea és a reflux  Jó éjszakát!  Isten útja az emberekhez  Facebookon kaptam  Krisztus ajándéka  Délutáni mosoly.......  Anyák napi liliom  Kávé - tea és a reflux  Tavaszi kép  Szép napot kívánok Mindenkinek...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Alkalmas  Szemünk védelmében  Márai Sándor: "Májusnak dallam...  Búzavirágok  Hogy vártalak  Ha nem veszed észre, azt jelen...  Facebookon kaptam Krisztinától  Alkalmas  Pandamaci  Harmónia......  A tavasznak virága van, az ősz...  Wilhelm Ottó - A bajnok hite  Vérvétel  Kislány pillangóval  Szemünk védelmében  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Saját készítésű képem  Facebookon kaptam  Ekcémás bőr kezelése házilag  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Papagoit kristály  Szeresd 
Bejegyzés Címkék
kegyelmi szövetség&#8221, görög diatheke, görög fordítása, megállapodást amit, bűnösök iránt, ellenkezőjét érdemlik, embernek szüksége, kegyelmi szövetségre, cselekedeti szövetség, kegyelmi szövetséget, szövetséget amelyet, cselekedeti szövetséget, embernek miért, örök életre, embert akkor, szent természettel, ember fogja-e, embert azáltal, embernek bizonyos, szövetséget &#8222, szövetségben Isten, örök életet, embernek hogyha, gonosz tudásának, engedelmesség életet, munka szövetségben, dolgot kért, egyszerű hitre, ember engedelmeskedett, olyan állapotba, bővölködő kegyelem, tiltott gyümölcsből, fenyegető átkot, porba ahonnan, halál örökkévalónak, élet fájáról, villogó pallos, élet fájának, bűnbeesés következtében, nagykövet képvisel, adott országot, összes ember, jóban vagy, bűnöket követjük, nyomorúságokat szenvedjük, bűneset következtében, egész emberiség, élet minden, pokol örökkévaló, ember bűnbe, élet szövetség, egész emberiséget, kegyelmi szövetség, üdvösség állapotába, részét mentse, elbukott emberiségből, római katolikusok, tanítást elutasítják, tanítás benne, célja kudarcot, nagyobb hatalom, ember üdvözülhet, terv amely, örökkévalóságban volt, ember tegyen, egyetlen követelménynek, megígért áldásokat, következő gyakran, megváltás áldásait, ember tökéletesen, magunk számára, ember számára, elfogadása valaminek, abba vetett, törvénynek való, isteni igazságnak, egyetlen kegyelmi, különböző időszakokban, kegyelmi szövetségnek, szövetségekről mint, hatalmas Szabadítót, kegyelmi szövetségről, asszony magva, megígért Megváltó, emberek fölött, szövetségben nincs, részletek nincsenek, dolog felől, megígért Szabadítóban, üdvösségükre nézve, ember eleget, szövetségben fizikai, ígéretek részben, idős Ábrahámot, hatalmas zsidó, fizikai áldások, földi áldásokban, földi áldásokkal, ígéret földjén, alapokkal bíró, földnek minden, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 32 db bejegyzés
e év: 729 db bejegyzés
Összes: 30261 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 200
  • e Hét: 5940
  • e Hónap: 6459
  • e Év: 244935
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.