Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Én Istenem! Én Istenem! Miért?
  2023-05-19 21:36:11, péntek
 
  Én Istenem! Én Istenem! Miért?

,,Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Máté 27,45-46)

Máté evangélista elmondja, hogy miközben Jézus Krisztus a kereszten függött, három órán át titokzatos sötétség borította be az országot (Máté 27:45). Különös, furcsa sötétség telepedett a világra, amely teljesen eltakarta a napot. Természetfeletti sötétség borult a földre déli 12 órától délután 3 óráig. Ez egy természetfeletti megnyilvánulás volt a természeti világban. Az Úr Isten három órán át tartó sötétséget borított a földre. Az egész teremtett rendet érintette ez a kozmikus esemény. Olyan volt, mintha az egész teremtett világ együttérzéssel hajolt volna meg Teremtője előtt.
Az "egész föld" utalhat Izrael földjére vagy az "egész földre".
Ez a természetfeletti sötétség fokozta a pusztulás és a kétségbeesés érzését mindazok számára, akik a keresztre feszítés helyszínén összegyűltek.
Jézus "bűnné lett" a bűnösökért, és átélte az Istentől való örök elszakadás minden borzalmát.
A bűn miatt Isten Fia így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"
A sötétség, amely aznap az országot beborította, nem magyarázható napfogyatkozással, mert páska ideje volt, és teliholdnál nem lehetséges napfogyatkozás. Nem volt homokvihar sem, és semmi sem utal arra, hogy a jeruzsálemi vagy júdeai környezet helyi jelensége okozta volna. Az egyetlen következtetés, amire juthatsz, hogy Isten okozta.
A titokzatos sötétség az Ószövetség különböző szakaszaiban az Úr napjára emlékeztet. Ámosz kijelentette: "Azon a napon - így szól az én URam, az ÚR - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal." (Ámosz 8:9). A sötétséget a héber próféták több helyen még az ítélettel is összefüggésbe hozzák (Ézs 5:30; 13:10-11; Jóel 3:14-15).
A sötétség a föld felett Isten bűn feletti ítéletére utal. Saját Fia viselte minden bűnös büntetését. "Az igaz Jézus Krisztus... engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is" (1János 2:1-2).
Sötétség borult a keresztre feszítés színhelyére, mint egy nehéz függöny. Minden száj bezárva lett, és halálos csend telepedett minden fölé. Olyan volt, mintha a szuverén Isten minden bűnös szemet eltiltott volna attól, hogy az Isten Bárányának végtelen szenvedését szemlélje.
A félelem és a borzalom érzései egyre fokozódtak, ahogy a keresztre feszítés gyötrelmei az Isten Fia halálának hírhedt pillanatához közeledtek.
Majdnem a háromórás sötétség végén, amikor Jézus úgy érezte, hogy Isten elhagyta őt, a sötétség szörnyű csendjében a gyötrelem szavait kiáltotta. Szavai visszhangoztak az örökkévalóságon keresztül, és visszhangoztak évszázadokon át: "Éli, Éli, lámá sabaktáni!"
Ez a sötétség ítéletet jelentett. Isten eljövendő ítéletét jelentette a bűn ellen. Ez Isten haragja volt, amely Jézus szívében, mint a mi helyettesünkben kigyulladt. Ezekben a sötét órákban a pokol eljött a Golgotára azon a napon. Megváltónk leereszkedett oda, és helyettünk viselte annak borzalmait.
Amikor a három órás sötétség véget ért, Jézus felkiáltott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Jézus a 22:2 zsoltárt idézte.
Hogyan tekinthetett egy végtelenül szent Isten a saját Fiára, aki a bűn képviselőjévé vált? Az Atya elhagyta saját Fiát! Ő bűnért való áldozattá lett téve. Isten haragja rajta volt. Átokká lett a mi bűneinkért. "Krisztus megváltott minket a törvény átkától azáltal, hogy átokká lett értünk (mert meg van írva: "Átkozott mindenki, aki fán függ")" (Galata 3:13).
Pál apostol megadta a választ arra, hogy mi történt ebben a természetfeletti sötétségben. "Ő [Isten] tette őt [Jézus Krisztust], aki nem ismert bűnt, bűnné érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Korinthus 5:21). A sötétségnek abban a szörnyű három órájában Jézus bűnné lett értünk!
Jézus héberül mondta ezeket a szavakat, és a nézők nem értették őt. Azt hitték, hogy Illést hívja segítségül (Mt 27:47). Ha figyelmesen hallgatták volna, és a 22. zsoltárnak utánanéztek volna, akkor megértették volna szenvedésének és kijelentésének igazságát.
Luther Márton e szavakon gondolkodott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Hosszú ideig, étel és víz nélkül, mély elmélkedésben ült, és Krisztus eme mondásán elmélkedett. Hosszú idő múlva felállt a székéről, és teljes döbbenettel kiáltotta: "Isten elhagyta Istent! Ki értheti ezt meg?"
Jézusnak ezek a szavai a keresztről a Biblia legmegdöbbentőbb mondata.

1.Ezek a szavak feltárják a bűn valóságát.

Minden egyes ember keze vérrel van beszennyezve. A Biblia azt mondja: ,,mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét" (Róma 3:23). Ez az igevers azt mondja, hogy még mindig elmaradunk a várakozásoktól. "Az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek" (Gal 3:22 ).
A bűn valósága megakadályoz bennünket abban, hogy teljesen megértsük ezeket a szavakat.
"Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem" (Zsoltárok 14:2-3).
Egyetlen földi ember és egyetlen pokolban lévő bűnös sem értheti meg Jézus e szavainak mély értelmét. Tökéletesen bűntelen emberként, sőt, Isten bűntelen Fiaként kellene a pokolba mennünk. Ilyen állapotban senki sem kerülhet a pokolba. Soha egyetlen embernek sem lesz olyan tapasztalata, amely lehetővé tenné számára, hogy megértse Jézus szörnyű kiáltásának jelentőségét, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Kétségtelenül nem vagyunk erre alkalmasak. A szörnyű igazság az, hogy megérdemeljük azt, amit Jézus szenvedett a kereszten.
Jézus azt mondta, hogy a bűn a szív állapota. "Ami az emberből ered, az az, ami beszennyezi az embert. Mert belülről, az ember szívéből indulnak ki a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság és gonoszság cselekedetei, valamint az álnokság, érzékiség, irigység, rágalmazás, gőg és ostobaság. Mindezek a gonosz dolgok belülről erednek és bemocskolják az embert" (Márk 7:20-23).
Jakab apostol a 2:10-ben ezt írja: "Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik". János apostol pedig azt mondta: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság" (1János 1:8).

2.Ezek a szavak feltárják a szentség valóságát.

Nem értjük teljesen ezeket a szavakat, mert nem értjük teljesen Isten szentségét. Habakuk próféta is megértette ezt, amikor így kiáltott fel: "Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást" (1:13). A véges, romlott bűnösök nem értik, hogyan jelenik meg a bűn a végtelen, szent és igaz Isten előtt. Isten bűnhöz való hozzáállása miatt fordított hátat Fiának, és elhagyta Őt. A bűn komoly dolog Istennel szemben.
Krisztus a kereszthalálával feltárta a bűn borzalmait. Mi könnyelműen bánunk a bűnnel. Isten komolyan veszi azt. Isten nem tudja és nem is fogja eltűrni a bűnt az Ő jelenlétében, mert Ő szent Isten. A Biblia azt mondja: "A bűnös lélek bizonyosan meghal". "A bűn zsoldja a halál". Isten bűnhöz való hozzáállása miatt a saját Fiára öntötte ki haragját. Milyen megdöbbentő ellentétben állnak ezek a szavak azokkal az alkalmakkal, amikor az Atya Isten megszólalt az égből és azt mondta: "Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm".
A bűn olyan súlyos, hogy Isten csak egyetlen módon tud vele foglalkozni. A Zsidókhoz írt levél írója azt mondta: "Minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat" (9:22).
Ezek a keresztről szóló szavak a bűn és a szentség valóságát tárják fel. Az áldozat okát is feltárják.

3.Ezek a szavak feltárják az áldozat okát.

Jézus a nagy messiási 22. zsoltárt teljesítette. Ez a nagyszerű zsoltár végigvonul az egész keresztrefeszítési elbeszélésen. Azért szövi át a keresztre feszítés történetét, mert előre hirdeti Jézus keresztre feszítésének döntő eseményeit. Jézus nem zsidó mártír volt. Ő volt az Úr szenvedő szolgája, aki önként adta életét.
Ez egy ima volt Jézus gyermekkorából, amelyet édesanyja ölében tanult (Zsoltárok 22:2).
Az "Éli, éli" a 22:2. zsoltár héber változatát jelenti; az "Elói, elói" (Mk 15:34) arámi nyelven van.
Amikor az ember Jézus így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem", teljes mértékben kifejezte az elhagyatottság érzését. De kifejezi az Ő folyamatos bizalmi kapcsolatát, türelmét, önmegtagadását és az Atya Isten szuverenitásába vetett bizalmát is. Jézus az Atya után kiált, valamint segítségért kiált hozzá. Az Istentől való elhagyatottság gyötrelmében Jézus továbbra is bízott az Atyjában.
Isten Fia belépett az Istentől való elhagyatottságba. Az "elhagyni" szó azt az elhagyatottságot ábrázolja, amikor valaki a vereség vagy a tehetetlenség állapotában, egy ellenséges helyzet közepette van.
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?".
Jézus örök életében először fordul el tőle az Atya Isten! Az Atya megtagadja Jézustól a jelenlétét! Elhagyott Isten! Először szakadt meg titokzatos módon az Atya és Isten Fia közötti örökkévaló közösség! Az Istentől való elhagyatottság gyötrelmében Jézus még mindig bizalommal kiált fel. Még amikor az elhagyatottságában felkiált akkor is bízik. A bűneinkért hozott helyettes engesztelő áldozatban az Atya és a Fiú közötti töretlen közösség titokzatos módon megszakadt.
Eddig Isten, az Atya azt mondta: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm"! Ez egy egyedülálló közösség az Atya és a Fiú között. Most az Atya Isten elhagyja a saját Fiát. Ez az egyetlen magyarázat az Ő halálára. Ez az egyetlen módja annak, hogy megértsük az Ő szavait a keresztről. A gyökeresen romlott bűnösök számára lehetetlen másként megérteni Megváltónk e kiáltását. A pokolba kellene menjünk és örökké szenvedjünk, mint Isten szent Fiának a bűnösökért.
Hadd tegyem azt is nagyon világossá: ez minden lélek örök sorsa Krisztus nélkül. Isten teljes haragja ránk vagy isteni helyettesünkre hull.
Isten a mi megváltónk, örökre szükségtelenné tette, hogy megtapasztaljuk vagy megértsük e keresztről szóló szavak mélységét. A bűn és a szentség valósága feltárja az áldozat okát. Ezek a szavak feltárják a bűneink eltörlésének szörnyű árát.

4.Ezek a szavak feltárják a bűneink eltörlésének szörnyű árát.

Krisztusra képviseleti módon hullott a bűn kollektív következménye. Ez az igazság világossá válik, ha megvizsgáljuk a levitai szertartást, amikor az ártatlan bűnbak fejére tették a kezüket, és megvallották a nép bűneit. Jézus a mi bűnbakunk, aki helyettünk halt meg, magára véve bűneink büntetését (2Kor 5:21). A Galata 3:13 szerint Krisztus átokká lett értünk, "mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki fán függ". "Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten ingyen ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm 6:23). A. T. Robertson megállapítja, hogy bűneink mennyire súlyosak Isten szemében: "A bűn teljes egészében kifizeti a zsoldját. Az örök élet azonban Isten ajándéka, nem pedig zsold. Mind a halál, mind az élet "örök".
Jézus a bűn képviselőjévé lett. Jézus Krisztusra, képviseleti módon, a bűn kollektív következményei hullottak. Ő viselte helyettünk bűneink büntetését. Ő szenvedett helyettünk.
Sorold fel egyenként a bűneidet: Isten Jézust tette az adott bűn képviselőjévé, és összetörte azt! Fogd a korábban olvasott, szívből jövő bűnök listáját, és vidd őket a kereszthez. Jézust tette az adott bűn képviselőjévé, és meghalt érte. "Gonosz gondolatok" - Isten Jézust tette ennek a bűnnek a képviselőjévé, és összetörte azt! "Paráznaság" - Isten Jézust tette ennek a bűnnek a képviselőjévé, és összetörte azt! "Lopások" -Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé, és eltiporta azt! "Gyilkosságok" - Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé és eltiporta azt! "Házasságtörések" - Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé, és eltiporta azt! "Kapzsiság és gonoszság cselekedetei" - Isten Jézust e bűnök képviselőjévé tette és eltiporta! Nevezd meg őket egyenként - "csalárdság, érzékiség, irigység, rágalmazás, gőg és ostobaság" - Isten Jézust tette e bűnök képviselőjévé, és összetörte őket a Golgotán! Hitetlenség - Isten Jézust a te kulturált, kifinomult, közömbös hitetlenséged képviselőjévé tette, és Ő meghalt, hogy összetörje azt!
Isten Jézusra helyezte a bűnös szíved büntetését. Isten Őt tette a mi bűneink képviselőjévé, és Ő megfizette a büntetést. Krisztus "átokká lett értünk.... 'Átkozott mindenki, aki fán függ'" (Gal 3:13). Ez egy kinyilatkoztatás arról, hogy milyen a pokol. Ez az emberi bűn büntetésének kinyilatkoztatása. Minden valaha elkövetett és valaha elkövetendő bűn teljes súlya Jézusra nehezedett. A büntetés, amit Ő vállalt értünk, az Istentől való elkerülhetetlen elszakadás volt, amit a bűn hoz magával, és ami hozzánk tartozik.
Gondoljatok arra, hogy az emberiség összes bűnét egy kupacba gyűjtjük. Micsoda forrongó hegye a gonoszságnak! Jézus azért jött le, hogy ezt a bűnt képviselje, hogy Isten egyetlen, elégséges, átfogó ítéletben eltörölje azt! És soha ne felejtsük el, hogy nem a saját gonosz romlottsága miatt szenvedett, hanem a mi gonosz romlottságunkkal azonosította magát és emiatt szenvedett. Nem csoda, hogy az Istentől való elhagyatottságban ilyen kiáltás tört fel abból az áldozatból! Az egészben az a csoda, hogy Ő ezt csakis az irántunk való szeretete miatt tette!
Amikor bűnné lett értünk, az Atyának bírósági úton kellett elfordulnia Fiától. Pál apostol így ír: "Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz" (Róma 3:25-26).
Nem csoda, hogy Isten odahúzta a függönyt a szentek szentje előtt, hogy profán szemek ne láthassák azt a szörnyű lelki szenvedést, amelyet Isten Báránya a mi bűneinkért való büntetésként elszenvedett. Isten senkinek sem engedte meg, hogy megnézze Isten Szolgája helyettes szenvedésének fizikai görcseit. Ilyen messzire utazott a mennyei dicsőségtől, hogy megmentse a lelkedet. Az Istentől való elhagyatottság külső sötétségének helye volt, és Isten sűrű sötétséget borított az országra.

5. Ezek a szavak feltárják Isten irántad és irántam érzett szeretetének mértékét.

Isten továbbra is bizonyítja irántunk való szeretetét, azáltal hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. "Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (1Jn 4:10).
Nem a szögek, hanem az irántam való csodálatos szeretete tartotta Jézust a kereszten. Jelenések 1:5: "Aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől...". Efézus 5:2, "Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként". Krisztus halála áldozat és ajándék volt Istennek "értünk".

6.Ezek a szavak Isten megelégedettségét tárják fel.

Valószínűleg csak néhány pillanattal később Jézus kiáltással jelentette ki: "Elvégeztetett!". Isten haragja megszűnt, és a bűneinkért hozott áldozat befejeződött.
John R. Broadus: "A Megváltó önmagában még mindig tetszett az Atyának, amikor önként letette az életét, hogy újra felvegye azt (Jn 10,17-18); a mi helyettesünkként, aki a testében vitte fel a mi bűneinket a fára, lett elhagyatottá."
Jézus kielégítette Isten szent, igazságos követeléseit. Ezek a szavak azt mutatják nekünk, hogy Isten haragja a bűnnel szemben teljesen ki lett elégítve. Jézus teljes egészében kifizette bűn adósságunk árát, amikor így kiáltott: "Éli, Éli . . . Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?".
A Zsidókhoz írt levél 10:31 szerint: "Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni". A Zsidókhoz írt levél 2:3-ban ez áll: "Hogyan menekülhetnénk meg, ha elhanyagoljuk az ilyen nagy üdvösséget". Most van az üdvösség napja. Isten könyörög hozzád, hogy gyere Hozzá, mert a Golgotán az üdvösséged teljes egészében ki lett fizetve.
1Thesszalonika 5:9: "Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk".
Az Istentől való elhagyatottság az Ő értünk való szenvedésének mélységét írja le. Amikor így kiáltott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?", az én poklom, a te poklod és minden bűnös minden pokla kitöltötte rajta haragját! Jézus felment a keresztre, és megfizette ezt az árat érted és értem. Nem önmagáért halt meg. Ő a te poklodért halt meg. Meghalt az én poklomért. Ő viselte a mi büntetésünket a bűnért. Azért tette, hogy te és én soha ne tudjuk meg, milyen a pokol.
Mivel azonban Jézus Krisztus felment a keresztre, és az én képviselőmként halt meg, ez azt jelenti, hogy ha nem vagyok hajlandó hinni benne, mint a büntetésemet helyettem elszenvedő személyben, akkor a saját büntetésemet kell viselnem. Ha elutasítom, hogy Ő legyen a helyettesem, akkor a büntetést teljes egészében nekem kell megfizetnem.

7.Ezek a keresztről szóló szavak isteni kinyilatkoztatás arról, hogy milyen a pokol. Feltárja előttünk Isten haragját minden bűn ellen. Ez Isten haragjának legtisztább kinyilatkoztatása.

Ézsaiás próféta azt mondta, hogy a Szenvedő Szolga "megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért". Az Úr Isten "mindnyájunk vétkét" őreá veté. Az Úr Szenvedő Szolgája így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem.... "
Keresztelő János Jézusra mutatott, és kijelentette: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét" (Jn 1:29, 36).
Krisztus "váltságdíjul adta magát sokakért". Azt, aki nem ismert bűnt, Isten "bűnné tette" értünk. A kereszten Krisztus "átokká lett értünk", és így megváltott minket a törvény átkától. "Krisztus drága vére által vagyunk megváltva", amelyet a Golgotán ontott ki. Ő önmagát adta "váltságdíjul mindenkiért".
Jézusnak egyedül kellett megfizetnie az árat, és megkóstolta a lelki halált minden emberért. Úgy érezte, ahogyan az elveszett bűnös érzi magát, anélkül, hogy Ő maga vétkezett volna. Az ártatlan szenvedő a bűnösökért szenvedett.
A meghívás egyértelmű: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). Jöjjetek, bűnösök! Jöjjetek, szajhák! Jöjjetek, káromlók! Jöjjetek, gyilkosok! Jöjjetek, házasságtörők! Jöjjenek a bűnösök! "És aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem" (Jn 6:37).

8.Néhány maradandó alapelv napjainkra

Ezekben a szavakban kezdjük megérteni Isten szeretetét.
Ezekben a szavakban megértjük a bűn romlottságát és Isten szentségét.
Ezekben a szavakban megértjük Jézus halálának helyettesítő, engesztelő jellegét.
Van egy történet amely egy közszolgáról szól, aki fényes pályafutása során védőügyvédként és bíróként is szolgált. Egy alkalommal bíróként egy gyilkosságért elítélt férfival beszélt: "Az első tárgyalásodon én voltam a védőügyvéded, ma én vagyok a bírád. Az esküdtszék ítélete kötelezővé teszi számomra, hogy kötél általi halálra ítéljelek"."
Ma Jézus a védőügyvéded, holnap pedig a bírád. Ma azért könyörög, hogy a szívedben hidd el, hogy Ő meghalt a bűneidért a kereszten. Az általa felajánlott megváltás teljes és mindenre elegendő, arra is, hogy megmentsen téged az örökkévalóságig. Higgy benne most rögtön, és kérd, hogy legyen a Megváltód. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: kinyilatkoztatás, természetfeletti, helyettesünkként, romlottságunkkal, elhagyatottságba, kereszthalálával, megsebesíttetett, elhagyatottságot, legmegdöbbentőbb, elkerülhetetlen, szuverenitásába, helyettesünkben, házasságtörések, örökkévalóságig, örökkévalóságon, megtapasztaljuk, képviselőmként, elhagyatottság, szükségtelenné, megnyilvánulás, következményei, várakozásoktól, menekülhetnénk, kijelentésének, visszhangoztak, védőügyvédként, együttérzéssel, gyermekkorából, helyettesünkre, napfogyatkozás, megszabadított, önmegtagadását, megérdemeljük, képviselőjévé, thesszalonika, házasságtörők, egész földön, kereszten függött, földre déli, természetfeletti megnyilvánulás, természeti világban, egész teremtett, kozmikus esemény, természetfeletti sötétség, kétségbeesés érzését, keresztre feszítés, országot beborította, jeruzsálemi vagy, egyetlen következtetés, titokzatos sötétség, napon –, földet fényes, Jézus Krisztus, Isten Fia, Saját Fia, Isten Bárányának, Jézus Krisztust, Luther Márton, Jézus Krisztusba, Atya Isten, Elhagyott Isten, Eddig Isten, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusra, Isten Jézust, Isten Jézusra, Isten Őt, Isten Báránya, Isten Szolgája, John, Mert Isten, Urunk Jézus Krisztus, Szenvedő Szolga, Szenvedő Szolgája, Keresztelő János Jézusra,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Én bízok Benned Uram Jézus  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Facebookon kaptam  Vajon mindent meg kell bocsáta...  Pihe-puha diós sütemény különl...  Facebookon kaptam  Tisztázzuk  Facebookon kaptam  Magyar katonadalok és énekek  Két összeillő ember . . .  Egy pillanatnyi türelem...  Kun Magdolna: Őszi levélroppan...  Otthon  Facebookon kaptam  Pihe-puha diós sütemény különl...  Örülök Neked  Mosolyogtál már ma?  képre írva  Jó hír rossz időkre  Alvó cica  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép álmokat!  Az élet kinek kút,  Az élet kinek kút,  Idősek világnapja  Alvó kislány  képre írva  Facebookon kaptam  Őszül az erdő  Jó reggelt  Felemás őszi ének  Facebookon kaptam  Hamis és igazi megtérés  Idősek világnapja  Mennyi szomorúságot  Otthon  Facebookon kaptam  Hány hívő érte el az égi célt  Ha megfeledkezel  Facebookon kaptam  képre írva  Mécs László: Fényt hagyni magu...  idősek világnapja  Mióta élek...  Facebookon kaptam  Búcsút int ma szeptember  Örökség  Szép estét  képre írva  Öregek leszünk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mosolyogtál már ma?  Szív gyöngyvirágból  Facebookon kaptam Krisztinától  Ez a világ már  Egy hangszer hadd legyek, Mely...  Facebookon kaptam  őszCsernák János - Október  Idősek világnapja  Öregek leszünk  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Elegendő kegyelem  A gyermek Jézus a jeruzsálemi ...  A Türelem a szeretet építőművé...  Szabó Aida (Jampa Drolma): KÖS...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mennyi szomorúságot  Magyar katonadalok és énekek  Üdvözletem Október !  Megrázzák ősz  Gyöngeségben lesz teljessé  Szép estét  Itt a hétnek a vége, és a ross...  Facebookon kaptam  Jó hír rossz időkre  Mesterséges intelligencia  Ha megfeledkezel  Egy hangszer hadd legyek, Mely...  Egy pillanatnyi türelem...  Jó éjszakát  Élj úgy  Sárga rózsa  idősek világnapja  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szuhanics Albert: Nem akarok t...  Ölelés  Jól vagy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Baconös-sajtos csirkemell spár...  Búcsút int ma szeptember  A Türelem a szeretet építőművé...  Száraz , zizegő avarban . . . 
Bejegyzés Címkék
egész földön, kereszten függött, földre déli, természetfeletti megnyilvánulás, természeti világban, egész teremtett, kozmikus esemény, természetfeletti sötétség, kétségbeesés érzését, keresztre feszítés, országot beborította, jeruzsálemi vagy, egyetlen következtetés, titokzatos sötétség, napon &#8211, földet fényes, héber próféták, föld felett, igaz Jézus, egész világ, nehéz függöny, szuverén Isten, borzalom érzései, háromórás sötétség, sötétség szörnyű, gyötrelem szavait, örökkévalóságon keresztül, sötétség ítéletet, sötét órákban, pokol eljött, három órás, végtelenül szent, saját Fiára, törvény átkától, választ arra, természetfeletti sötétségben, sötétségnek abban, szörnyű három, szavak feltárják, pokolba mennünk, szörnyű igazság, szív állapota, emberből ered, ember szívéből, gonosz gondolatok, gonosz dolgok, valamennyi ellen, szentség valóságát, kereszthalálával feltárta, bűnös lélek, szavak azokkal, keresztről szóló, áldozat okát, nagy messiási, nagyszerű zsoltár, ember Jézus, elhagyatottság érzését, elhagyatottságot ábrázolja, vereség vagy, tehetetlenség állapotában, ellenséges helyzet, bűneinkért hozott, egyedülálló közösség, saját Fiát, egyetlen magyarázat, egyetlen módja, gyökeresen romlott, pokolba kellene, szentség valósága, bűneink eltörlésének, igazság világossá, levitai szertartást, ártatlan bűnbak, örök élet, korábban olvasott, bűnös szíved, kinyilatkoztatás arról, emberiség összes, kupacba gyűjtjük, bűnt képviselje, saját gonosz, irántunk való, korábban elkövetett, szentek szentje, szörnyű lelki, mennyei dicsőségtől, irántam való, szavak Isten, testében vitte, bűnnel szemben, ilyen nagy, üdvösség napja, üdvösséged teljes, árat érted, büntetésemet helyettem, saját büntetésemet, büntetést teljes, világ bűnét, kereszten Krisztus, lelki halált, elveszett bűnös, , ,
2023.09 2023. Október 2023.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 25 db bejegyzés
e év: 1731 db bejegyzés
Összes: 35141 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27000
  • e Hét: 48581
  • e Hónap: 48581
  • e Év: 832809
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.