Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az igaz Dávid pásztor igérete
  2009-09-15 11:05:27, kedd
 
   
 
"Darabokra hullik a Biblia széjjel" 1995. Fatimei Jóslat

Jehova Biblia Budapest, 1987
Egyetemi Nyomda
Felelős: Sümeghy Zoltán igazgató


Ezékiel könyve

Az őrállók kötelességéről 33.

És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
2. Embernek fia! Szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő magok közül, és öt őrállójukká teszik:
3. És látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet.
4.. Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő, és őt utoléri: az ő vére a fején lesz.
5. Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz, és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét.
6. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő.
7. És te, embernek fia, órállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.
8. Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg, és nem te szólándasz, hogy visszatéríted a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
9. De ha megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tér meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a lelkedet.

Isten jósága és igazságossága

10. Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel házának. Ezt mondjátok, mondván: Bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mimódon éljünk azért?
11. Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen.
12. Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igaznak igazsága meg nem menti őt a napon, a melyet vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által el nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségéből, és az igaz nem élhet az ő igazsága által e napon, melyen vétkezendik.
13. Mikor ezt mondom az igazról: Élvén éljen, és ő bízván igazságában, gonoszságot cselekszik, semmi igazsága emlékezetbe nem jő, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal.
14. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg, és ő megtér bűnéből és törvény szerint s igazságot cselekszik,
15. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot, élvén él, és meg nem hal.
16. Semmi ő vétke, melylyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki, törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él.
17. És ezt mondják néped fiai: Nem igazságos az Úrnak útja, holott az ő útjuk nem igazságos.
18. Mikor az igaz elfordul az ő igazságától s gonoszságot cselekszik, meghal a miatt.
19. És mikor a hitetlen elfordul az ő hitetlenségétől és törvény szerint igazságot cselekszik, él a miatt.
20. És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak Útja: mindeniketeket az ő útja szerint ítélem meg Izráel háza.

Hír Jeruzsálem romlásáról

21. És lőn fogságunknak tizenkettedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap ötödikén jöve hozzám egy menekült Jeruzsálemből, mondván: Megvétetett ez a város!
22. És az Úrnak keze lőn én rajtam este a menekült eljötte előtt, és megnyitá számat, miorra az hozzám jöve reggel és megnyilatkozék a szám, s nem valék néma többé.
23. Embernek fia! Azok, kik amaz elpusztított helyeket lakják Izráel földjén, ezt mondják, mondván: Egeyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk a öld örökségül adatott.
24. Embernek fia! Azok, kik amaz elpusztított helyeket lakják Izráel földjén, ezt mondják, mondván: Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kaptuk a földet, mi pedig sokan vagyunk, nékünk a föd örökségül adatott.
25. Ezokáért mondjad nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Véreset esztek, és szemeitek bálványaitokra emelitek, és vért ontotok, és a földet örökségül kapnátok?
26. Fegyveretekben bíztatok, útálatosságot cselekedtetek és mindeneetek az ő felebarátja feleségét megfertéztette, és a földet örökségül bírnátok?
27. Ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Élek én, hogy a kik az elpusztult helyeken vannak, fegyver miatt hullnak el és a ki a mezőnek színén, azt a vadaknak adtam eledelül, és a kik az erősségekben és a barlangokban vannak, döghalállal halnak meg.
28. És teszem a földet pusztaságok pusztaságává, s megszűnik erősségetek kevélysége, és puszták lesznek Izráel hegyei, mert nem lesz, a ki átmenjen rajtok.
29. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor a földet pusztaságok pusztaságává teszem mindenféle útálatosságukért, melyeket cselekedtek.

Új feddő beszéd

30. És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett, s a házaknak ajtaiban: és egyik a másikkal szól, kiki az ő atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, a mely az Úrtól jő ki?
31. És eljőnek hozzád, a hogy a nép össze szokott jőni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár.
32. És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs, csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.
33. De ha beteljesedik, mert ímé beteljesednek,megtudják, hogy próféta volt közöttük.

Jövendölés a hűtlen pásztorok ellen 34.

És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:
2. Embernek fia! Prófétálj Izráel pásztorai felől, és mondjad nékik, a pásztoroknak: így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?
3. A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek.
4. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, és a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.
5. Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszórodtak.
6. Tévelygett a nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána.
7. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
8. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették,
9. Ennekokáért ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
10. Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszűntetem őket nyáj legeltetéséből és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.

Az Úr maga fogja legeltetni juhait és ítéletet tesz közöttük

11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
12. Miképen a pásztor tudakozódik a nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között, így tudakozódom nyájam után és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek, s borúnak napján.
13. És kihozom őket a népek közül, s egybegyűjtöm a földeket és beviszem őket az ő földükre, és legeltetem őket Izráel hegyein a mélységekben, s a föld minden lakóhelyén.
14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein lészen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
15. Én magam legeltetem a nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten.
16. Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem, és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.
17. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.
18. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? És hogy a víz tisztáját isszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok?
19. És az én juhaim a ti lábaitok tapodásait legelik, s lábaitok zavarását isszák!
20. Annakokáért így szól az Ú Isten hozzájuk: Ímé, én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között.
21. Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal ökleltetek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek,
22. Én megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.

Az egy igaz Pásztor ígértetik a Dávid családjából

23. És állatok föléjük egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket, az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket, s lesz nékik pásztoruk.
24. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttük. Én, az Úr mondottam.
25. És szerzek ő velök békességnek frigyét, és megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben.
26. És adok reájok és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében, áldott esők lesznek.
27. A mező fája megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, és lesznek földjükön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják.
28. És nem lesznek többé prédául a pogányoknak, s a föld vadai nem eszik meg őket, és laknak bátorságosan, s nem lesz, a ki felijessze őket.
29. És támasztok nékik drága plántaföldet, hogy többé meg ne emésztessenek éhség miatt a földön, s ne viseljék a pogányok gyalázatát.
30. És megismerik, hogy én, az Úr, az ő Istenök velök vagyok, és ők népem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten.
31. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.
 
 
0 komment , kategória:  "Darabokra hullik a Biblia..:"  
Címkék: útálatosságukért, parancsolataiban, hitetlenségéből, hitetlenségétől, mindeniketeket, fegyveretekben, bálványaitokra, gyógyítottátok, megnyilatkozék, kötelességéről, megfertéztette, legeltetéséből, kötözgettétek, igazságossága, visszatéríted, szétszóródtak, legeltettétek, erősítettétek, szolgáltatják, emésztessenek, tizenkettedik, ruházkodtatok, szétszóródott, esztendejében, szétszórodtak, felzavarjátok, jeruzsálemből, ragadománynyá, cselekedtetek, szerelmeskedő, beteljesednek, útálatosságot, szarvaitokkal, bátorságosan, pusztaságává, gyönyörködöm, őrállók kötelességéről, föld népe, fegyver eljő, fején lesz, őrálló látja, fegyvert jőni, maga vétke, őrálló kezéből, hitetlen halálában, hitetlen megtérjen, igaznak igazsága, melyet vétkezendik, hitetlen hitetlensége, életnek parancsolataiban, igaz elfordul, hitetlen elfordul, Fatimei Jóslat, Jehova Biblia Budapest, Egyetemi Nyomda, Sümeghy Zoltán, Úrnak Útja, Prófétálj Izráel,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Majd villámot verek  Png nő  Szép estét kedves látogatóimna...  Harmónia..........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vashiány.......  Png virág  Png kislány  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Szép estét kedves látogatóimna...  Elejtetted a napot  Öntöző kanna  Kislány kalapban  Kellemes hetet  Fehér rózsa  Szép estét  Png kutya  Cseresznyéből  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek !.........  Azt mondják...  Vörös rózsák  Muskátli.......  Jókai Anna - Perc-emberkék dár...  Png nap  Facebookon kaptam  Voltaire : Értekezés a türelme...  Facebookon kaptam  Rózsaszin rózsa  Kislány kalapban  Hány hívő érte el az égi célt  Szép estét  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Napraforgó  Petőfiné szobra Koppenhágában  Keserű a Mára vize  Vörös rózsák  Png virág  Én befejeztem  Facebookon kaptam  Angyalok  Szerelmes asszony........  Png kislány  Kislány kalapban  Mondd  Pipacs csokor az ajtón  Png nap  Szemüveges  Angyalok  Topáz  Amikor nincs pénzed......  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Sárga rózsa  Majd villámot verek  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Png nap  Png virág  Png rózsa  Pipacsok  Png virág  Kellemes nyári napot  Napsütés,... zivatar,...szél  Harmónia..........  Napraforgó  Facebookon kaptam  Tengeri üvegek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Lila virágok  Itt a nyár  Facebookon kaptam  Png nő  Boldog születésnapot a ma ünne...  Isten Igéje - az egyház egység...  Azt mondják...  Azurit és malahit  Napsütés,... zivatar,...szél  Png kislány  Mai napi mosoly......  Kislány kalapban  Jókai Anna tollából  Nyári képek  Png nő  Nyári képek  Png nő  Facebookon kaptam  Topáz  Kellemes kávézást  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Facebookon kaptam  Azt mondják...  Szép estét kedves látogatóimna...  Fejenállva  Nyári kép 
Bejegyzés Címkék
őrállók kötelességéről, föld népe, fegyver eljő, fején lesz, őrálló látja, fegyvert jőni, maga vétke, őrálló kezéből, hitetlen halálában, hitetlen megtérjen, igaznak igazsága, melyet vétkezendik, hitetlen hitetlensége, életnek parancsolataiban, igaz elfordul, hitetlen elfordul, tizedik hónapban, hónap ötödikén, menekült Jeruzsálemből, menekült eljötte, hozzám jöve, volt Ábrahám, földet örökségül, elpusztult helyeken, mezőnek színén, vadaknak adtam, barlangokban vannak, földet pusztaságok, falak mellett, házaknak ajtaiban, másikkal szól, hűtlen pásztorok, nyájat kell-é, tejet megettétek, gyapjúval ruházkodtatok, hízottat megöltétek, nyájam minden, egész föld, pásztorok önmagokat, pásztorok ellen, pásztor tudakozódik, nyája után, mely napon, hova szétszóródtak, népek közül, föld minden, elveszettet megkeresem, elűzöttet visszahozom, megtöröttet kötözgetem, beteget erősítem, maradékát lábaitokkal, gonosz vadakat, esőt idejében, mező fája, föld megadja, föld vadai, pogányok gyalázatát, útálatosságukért, parancsolataiban, hitetlenségéből, hitetlenségétől, mindeniketeket, fegyveretekben, bálványaitokra, gyógyítottátok, megnyilatkozék, kötelességéről, megfertéztette, legeltetéséből, kötözgettétek, igazságossága, visszatéríted, szétszóródtak, legeltettétek, erősítettétek, szolgáltatják, emésztessenek, tizenkettedik, ruházkodtatok, szétszóródott, esztendejében, szétszórodtak, felzavarjátok, jeruzsálemből, ragadománynyá, cselekedtetek, szerelmeskedő, beteljesednek, útálatosságot, szarvaitokkal, bátorságosan, pusztaságává, gyönyörködöm, elpusztított, hitetlensége, trombitaszót, eltapodjátok, megszűntetem, plántaföldet, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 25 db bejegyzés
Összes: 6976 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 79
  • e Hét: 365
  • e Hónap: 6360
  • e Év: 61090
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.