Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Izráel új temploma és papjai
  2009-10-02 11:31:20, péntek
 
   
  "Darabokra hullik a Biblia széjjel" 1995. Fatimei Jóslat

Jehova Biblia Budapest, 1987
Egyetemi Nyomda
Felelős: Sümeghy Zoltán igazgató

Állatáldozó Izráel Istenének népei, egykori temploma és a Lévi-papok, a föld elosztása 12 nemzetségük szerint.
A hatvanas években - pár éves koromban - figyeltem fel fekete Mercedessel közlekedő szakállas zsidókra a városban - holt tengeri tekercsesekre -, akik jöttek a régi focizóvá átalakított zsidó temetőhöz, s kápolnát emeltek. A temetővel szemben volt a rokon nélküli járvány temető, melyet ekkor megszüntettek, csontjaikat kidobálták a munkások és Martinovics lakótelepet emeltek a helyére.

Izráel új temploma és papjai

Jehova Biblia

Ezékiel könyve

Látomás az új templom felől. Pitvarai, kapui, tornáczai 40.


Huszonötödik esztendejében fogságunknak, az esztendőknek kezdetén,a hónap tizedikén z után, hogy a város megveretetett épen, ezen a napon lőn az Úr keze én rajtam, és elvitt engemet oda.
2. Isteni látomásokban vitt engem Izráel földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, s azon vala mint egy város épülete dél felől.
3. És oda vitt engem, és ímé egy férfiú áll vala ott, tekintete mint az ércznek tekintete, és len-zsinór vala kezében és mérőpálcza és kapuban áll vala.
4. És szóla nékem az a férfiú: Embernek fia! Láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmesen légy mindarra,a mit mutatok néked, mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide, hirdesd mindazokat,a miket látsz Izráel házának.
5. És ímé, kőfal vala a házon kívül köröskörül, és a férfiú kezében a mérőpálcza vala hat singnyi ( a közsingben s egy tenyérben), és méré az épület szélességét egy pálczányira s magasságát egy pálczányira.
6. És méne egy kapuhoz, mely napkeletre néz vala, és felméne grádicsain, és mére a kapu küszöbét egy pálczányi szélességre,a másik küszöbön is egy pálczányi szélességre.
7. És az őrkamarát egy pálczányi hosszúságúra és egy pálczányi szélességre, a másik küszöböt is egy pálczányi szélességre.
8. És méré a kapu tornáczát belől egy pálczányira.
9. És méré a kapu tornáczát nyolcz singnyire, és gyámoszlopait két singnyire, vala pedig a kapu tornácza felől.
10. És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind másfelől három-három őrkamarája vala, egy mértéke mind a háromnak, és egy mértékök a gyámoszlopoknak is mind egyfelől, mind másfelől.
11. És méré a kapu nyílásának szélességét tíz singre, és a kapu hosszúságát tizenhárom singre.
12. És az őrkamarák előtt vala korlátot egy singnyire és egy singnyi vala a korlát másfelől is, mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől és hat singnyi másfelől.
13. És méré a kapuit az egyik őrkamara tetejétől a másik tetejéig, huszonöt singnyi szélességre ott, hol ajtó ajtóval vala szemben.
14. És téve a gyámoszlopokat hatvan singre, és a gyámosz nyulik vala a pitvar a kapunál köröskörül.
15. És a bejárat kapujának elejétől a belső kapu tornáczának elejéig vala ötven sing.
16. És az őrkamarákon szoros ablakok valának, és gyámoszlopaikon is belül a kapukon köröskörül, hasonlóképen a tornáczokon, és valának ablakok köröskörül, harmincz kamara vala a kőből rakott pádimentomon.
17. És vitt engem a külső pitvarba, és ímé, ott kamarák és kőből rakott, pádimentom vala készítve a pitvaron köröskörül, harmincz kamara vala a kőből rakott pádimentomon.
18. És a kőből rakott pádimentom a kapuk mellett vala a kapuk hosszúsága szerint, az alsó kőből rakott pádimentom vala ez.
19. És méré a szélességet az alsó kapu elejétől fogva a belső pitvar külső elejéig száz singnyire, a keleti és északi oldalon.
20. És a kapunak is, mely még vala északra, a külső pitvaros megmérő hosszúságát és szélességét,
21. És őrkamarái valának, három egyfelől és három másfelől, és gyámoszlopai és tornácza egy mértékben valának az első kapuval, ötven sing a hosszúsága és szélessége huszonöt sing.
22. És őrkamarái valának, három egyfelől és három másfelől, és gyámoszlopai és tornácza egy mértékben valának az első kapuval: ötven sing a hosszúsága, és szélessége huszonöt sing.
22. És ablakai és tornáczai pálmafaragásai annak a kapunak mértéke szerint valának, mely néz napkeletre, és hét grádicson mennek vala fel hozzá, és tornáczai, e grádicsok előtt valának.
23. És a belső pitvarnak kapuján vala az északi és napkeleti kapu ellenében, s mére kaputól kapuig száz singet.
24. És vitt engem a déli útra, és ímé, egy kapu vala ott dél felé, és megméré gyámoszlopait és tornáczát ugyanama mérték szerint.
25. És ablakai valának és tornáczának is köröskörül, olyanok, mint amaz ablakok, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
26. És hét grádicsa vala feljáratának, és tornácza azok előtt vala, és pálmafaragásai valának egyik egyfelől, a másik másfelől gyámoszlopain.
27. És kapuja vala a belső pitvarnak dél felé, és méne kaputól kapuig dél felé száz singet.
28. és bevitt engemet a déli kapun át a belső pitvarba, és megméré déli kaput, ugyanama mértékek szerint.
29. És bevitt engemet a déli kapun át a belső pitvarba, és megméré a déli kaput ugyanama mértékek szerint,
29. És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornáczát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának és tornáczának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
30. És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornáczát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának és tornáczának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
30. És tornáczok valának köröskörül, hosszúságok huszonöt sing, és szélességök öt sing..
31. És tornácza a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyámoszlopain, és nyolcz gráducsa vala bejáratának.
32. Vitt továbbá engem a belső pitvarba kelet felé, és megméré a kaput ugyanama mértékek szerint,
33. És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornáczát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának és tornáczának köröskörül, hosszúsága ötven sing és szélessége huszonöt sing.
34. És tornácza vala a külső pitvar felé, és gyámoszlopain pálmafaragások valának, mind egy-, mind másfelől, és nyolcz grádicsa vala feljáratának.
35. És vitt engem az északi kapuhoz, és megméré ugyanama mértékek szerint.
36. Úrkamaráit, gyámoszlopait és tornáczát, és ablakai valának köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
37. És tornácza a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyöngyoszlopain mind egyfelől, mnd másfelől és nyolcz grádics van feljárásának.
38. És egy kamara vala, és annak ajtaja a kapuk gyámoszlopánál, ott mossák vala meg az egészen égőáldozatot.
39. És a papi tornáczáában két asztal vala egyfelől, és másfelől is két asztal vala, hogy azokon öljék meg az egészen égőáldozatot és a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot.
40. És oldalt kívül, északra onnét, hol felmennek a kapu ajtajához, hét asztal vala és a kapu tornáczának másik oldalán is két asztal.
41. Négy asztal egyfelől, és másfelől is négy asztal a kapu oldalán, nyolcz asztal, ezeken ölik vala az áldozatot.
42. És négy asztal vala az égőáldozatra faragott kőből, másfél sing hosszú és másfél sing széles és egy sing magas, ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot ölnek.
43. És a szegek valának egy tenyérnyiek, oda erősítve belöl köröskörül, s az asztalokra jön az áldozat húsa.
44. A belső kapun kívül pedig vala két kamara az énekesek számára, s belül a pitvarban egyik oldalt az északi kapunál, melynek eleje hét felé vala, s a másik oldalt a déli kaputól, melynek eleje észak felé vala.
45. És szóla nékem: Ez a kamara, mely délre néz, a papoké, kik a házhoz való szolgálatban foglalatosak.
46. Az a kamara pedig, mely északra néz, azoké a papoké, kik az oltárhoz való szolgálatban foglalatosak, ezek a Sádók fiai, kik az Úrhoz járulnak a Lévi fiai közül, hogy szolgáljanak néki.
47. És megméré a pitvart, hosszúsága száz sing és szélessége is száz sing, négyszögre, és az oltár vala a ház előtt.
48. És vitt engem a ház tornáczába és a tornácz gyámoszlopát megméré egyfelől és öt singre, másfelől is öt singre, a kapu szélességét pedig három singre egyfelől s másfelől is három singre.
49. A tornácz hosszúsága húsz sing vala és a szélessége tizenegy sing, és tíz grádicson mennek vala föl hozzá, és oszlopok valának a gyámoszlopoknál, egyik egyfelől, másik másfelől.


A templom belsőjének leírása 41.

És bevitt engem a templomba, és megméré a gyámoszlopokat, hat sing széles vala egyfelől és hat sing széles másfelől a gyámoszlopok szélessége.
2. És az ajtó szélessége tíz sing vala, és az ajtó odalfalát öt siing egyfelől, és öt sing másfelől, és megméré hosszúságát,s negyven singre, szélességét pedig húsz singre.
3. És beméne belsejébe, és megméré az ajtó gyámoszlopait két singre, és az ajtót hat singre, és az ajtó oldalait két singre.
4. És megméré hosszúságát húsz singre és szélességét húsz singre a templom felé, és mondá nékem: Ez a szentek szentje.
5. És megméré a ház falát hat singre és az oldalépület szélességét négy singre, a ház körül mindenfelől.
6. És az oldalkamarák, egyik kamara a másikon, harminczan valának három sorban, és a háznak azon falához nyílának, mely az oldalkamarák felől vala, köröskörül, hogy azon erősen álljanak, de nem mgában a falba valának erősítve.
7. És vala kiszélesítése és megnagyobbítása az oldalkamaráknak a magasságban fölfelé, mivel megnagyobbítása köröskörül a házon, ezért lőn kiszélesítése az épületnek fölfelé. És a alsó sorról menének föl a felsőhöz és a középsőhöz.
8. És láték a háznál valami magasságot köröskörül, fundamentoma ez az oldalkamaráknak, egy teljes pálczányi, hat singnyire a fal tövének párkányáig.
9. Az oldalkamara külső falának szélessége pedig öt singnyi vala. És a mi üresen maradt a ház oldalkamarái között,
10. És a kamarák közt húsz singnyi szélesség vala a ház körül köröskörül.
11. És az oldalépületnek ajtaja az üresen maradt hely felé vala, egyik ajtó északra és a másik ajtó délre, és a szabadon hagyott hely szélessége öt singnyi vala köröskörül.
12. És az épület, mely az elkülönített hely előtt, nyugot felé vala, hetven singnyi széles vala, s az épület fala öt singnyi széles köröskörül, hosszúsága pedig kilenczven sing.
13. És méré a háznak hosszát száz singre, és az elkülönített helyet s az épületet és falait száz sing hosszúságra.
14. És a ház és az elkülönített hely elejének szélességét kelet felé száz singre.
15. És méré az épület hosszúságát az elkülönített hely felé, mely ennek háta mögött vala, és ennek folyosóit mind egyfelől, mind másfelől száz singre. És magában a templomban és a belső helyen és a külső tornáczban.
16. A küszöbök és a szoros ablakok és a folyosók valának mind hármok körül, szemben a küszöbbel, simított fadeszkákból köröskörül. A földtől az ablakokig, az ablakok pedig befedve valának.
17. Az ajtónak felső részéig és a belső házig és kifelé és az egész falon köröskörül a belső és külső helyen minden mérték szerint.
18. Készítve valának továbbá a kérubok és pálmafaragások és mindenik pálmafaragás vala két Kérub között, és mindenik Kérubnak két orczája vala.
19. És emberorcza néz vala a pálmafaragástól egyfelől, és oroszlánorcza a másik pálmára másfelől. Így vala készítve az egész házon köröskörül.
20. A földtől fogva az ajtó felső részéig a Kérubok és pálmafaragások valának készítve a falon.
21. A szenthelynek ajtófélfái négyszegűek valának, és a szentek szentje előtt vala mint egy oltárnak a formája.
22. Fából, három sing magas és két sing hosszú, szegletei valának és talpa, és falai falból valának. És mondá nékem: Ez az asztal, mely az Úr előtt áll.
23. És kettős ajtói valának a szenthelynek és a szentek szentjének,
24. És kettős ajtói valának az ajtószárnyaknak, két forgó ajtóik, kettő az egyik ajtószárnyban és ét ajtó a másikban.
25. És készítve valának rajtok, a szenthely ajtóin, Kérubok és pálmák, mint valának készítve a falakon, és faküszöb vala a tornácz előtt kívül,
26. És szoros ablakok és pálmák valának mind egy- s mind másfelől a tornácz oldalfalain. Így voltak a ház oldalkamarái és a gerendák.

A templom melléképületei és nagysága 42.

És kivitt engem a külső pitvarba az északi úton és vitt engem a kamarák épületéhez, mely az elkülönített hely ellenében és az épület ellenében észak felé vala,
2. A száz sing hosszú oldal elé az északi oldalra, és vala ötven sing a szélessége.
3. A húsz singnek ellenében, mely a belső pitvarhoz tartozék, és kőből rakott pádimentom ellenében, mely a külső pitvarhoz tartozék, folyosó vala folyosó ellenében három sorban.
4. És a kamarák előtt tíz sing széles út vala befelé, hosszúsága száz sing, és ajtaik észak felé valának.
5. É a felső kamarák rövidebbek valának az épület alsó és középső kamaráinál, mert a folyosók elvettek belőlök.
6. Mivelhogy három sorban valának és nem valának oszlopaik, mint a pitvaroknak, ezért lőn az alsókhoz és a középsőkhöz képest elvéve a helyből.
7. És egy fal, mely kívül vala, párhuzamosan a kamarákkal, a külső pitvar felé, a kamarák előtt, ötven sing hosszú vala.
8. Mert a kamarák hosszúsága, melyek a külső pitvar felé valának, ötven sing vala, és ímé, a szenthely ellenében száz sing vala.
9. És e kamarák alatt vala a bejáró hely napkelet felől, ha beléjök a külső pitvarból méne valaki.
10. A pitvar falának szélességében dél felé az elkülönített hely és az épület előtt is kamarák valának.
11. És egy út vala előttök, melyek hasonlatosak valának a kamarákhoz, melyek északra valának, olyan hosszúságúak és szélességűek, mint ezek, és minden kijárásuk és elrendezésök olyan vala, mint ezeké. És valamint amazoknak ajtói.
12. Akképpen valának azoknak a kamaráknak ajtói is, melyek dél felé valának: egy ajtó kezdetén az útnak, annak az útnak, mely a megfelelő fal előtt kelet felé vala, ha valaki hozzájuk méne.
13. És monda nékem: Az északi és a déli kamarák, melyek az elkülönített hely előtt vannak, azok a szent kamarák, melyekben a papok, kik az Úrhoz közeledtek, eszik az igen szentséges áldozatokat, ott rakják le az igen szentséges áldozatokat, az eledelt, a bűnért való és vétekért való áldozatot, mert szent az a hely.
14. Mikor bemennek oda a papok, ki ne jöjjenek a szent helyről a külső pitvarba, hanem ott rakják le ruháikat, melyekben szolgáltak, mert szentek ezek, és más ruhába öltözzenek, úgy közeledjenek a nép helyéhez.
15. És mikor a belső háznak méréseit véghezvitte, kivitt engem a napkelet felől való kapu útján, és megméré azt köröskörül.
16. Méré a keleti oldalait a mérőpálczával ötszáz singnyire, a mérőpálczával És megfordula, és
17. Méré az északi oldalt ötszáz singnyire a mérőpálczával. És megfordula
18. A déli oldal felé, és mére ötszáz singet a mérőpálczával.
19. Fordula aztán a nyugoti oldal felé, és mére ötszáz singet a mérőpálczával.
20. Mind a négy szél irányában méré azt. Kőfala vala köröskörül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz sing, hogy elválassza a szentet a köztől.

Az új templom dicsősége 43.

És vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, a mely napkelet felé néz vala.
2. És ímé, Izráel Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint a nagy víz zúgása, és a föld világos vala az ő dicsőségétől.
3. És a jelenség, melyet láttam, olyan vala, mint az a jelenség, melyet akkor láttam, mikor menék a várost elveszteni, és olyan látások valának, mint az a jelenség, melyet a Kébár folyó mellett láttam És orczáimra esém.
4. És az Úr dicsősége beméne a házba a kapunak útján, mely néz napkeletre.
5. És fölemele engem a lélek, és bevitt engem a belső pitvarba, és ímé, az Úr dicsősége betölté a házat.
6. És hallám, hogy valaki beszélget hozzám a házból, holott ama férfiú mellettem áll vala.
7. És mondá nékem: Embernek fia! Ezt én az én királyi székemnek helyet és lábaim talpainak helyét, a hol lakom Izráel fiai között örökké, és itt az én szent nevemet többé meg ne fertéztesse Izráel háza, és királyaik holttesteivel, magaslataikkal.
8. Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök, és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, azokáért elvesztem őket haragomban.
9. Most már eltávoztatják paráznaságukat és királyaik holttesteit tőlem, és ő köztök lakozom mindörökké.
10. Te, embernek fia, hirdessed Izráel házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt. És mérjék utána arányosságát:
11. És ha pirulni fognak mind a miatt, a mit cselekedtek, e ház formáját és berendezéseit, kijáratait és bejáratait és minden formáit és minden rendelését és minden formáit és minden törvényeit jelentsd meg nékik és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját és minden rendeléseit, s azokat cselekedjék.
12. Ez a ház törvénye: A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye.
13. És ezek az oltár mértékei singek szerint (egy sing tesz egy közsinget és egy tenyért): talpa vala egy sing magas és egy sing széles, korlátja pedig a szélén köröskörül egy arasznyi. És ez az oltár magassága:
14. A földön való talptól az alsó bekerítésig két sing, s szélessége egy sing, és a kisebb bekerítéstől a nagyobb bekerítésig négy sing és szélessége egy sing,
15 És az Istenhegye négy sing, és az Isten-tűzhelyétől fölfelé a szarvak egy sing.
16. És az Isten-tűzhelyének hosszúsága tizenkét sing vala tizenkét sing szélesség mellett, négyszögben négy oldala szerint.
17. És a bekerítés vala tizennégy sing hosszú, tizennégy sing szélesség mellett, négy oldala szerint, és a korlát köröskörül rajta fél sing. És talpa vala egy sing köröskörül. És grádicsai napkeletre néznek.
18. És mondá nékem: Embernek fia, ezt mondja az Úr Isten: Ezek az oltár rendtartásai: Azon a napon, mikor elkészül, hogy égőáldozattal áldozzanak rajta és vért hintsenek reá,
19. Adj a papoknak, a Lévitáknak kik a Sádók magvából valók, a kik járulhatnak én hozzám, ezt mondja az Úr Isten, hogy szolgáljanak nékem, egy fiatal bikát bűnért való áldozatul.
20. És végy a véréből, és tedd az oltár négy szarvára és a bekerítés négy szegletére és a korlátra köröskörül, és tisztítsd meg azt, és szenteld meg.
21. És vegyed a bikát, mely a bűnért való áldozat, és égesd meg azt a háznak erre rendelt helyén, a szenthelyen kívül.
22. Másodnap pedig vigy egy ép kecskebakot bűnért való áldozatul, és tisztítsák meg vele az oltárt, mint a fiatal bikával megtisztították.
23. Mikor elvégezéd az oltár megtisztítását, vigy áldozatul egy ép, fiatal bikát és egy ép kost a nyájból.
24. És áldozzál velök az Úr előtt, és a papok hintsenek sót reájuk, és vigyék azokat égőáldozatul az Úrnak.
25. Hét napig mindennap egy-egy bakot hozz bűnért való áldozatul, és egy fiatal bikát és egy kost a nyájból, mint épeket hozzatok.
26. Hét napon át szenteljék és tisztítsák meg az oltárt és töltsék meg kezét.
27. És betöltsék e napokat, a nyolczadik napon és azután pedig áldozzák a papok az oltáron égőáldozataitokat és hálaadó áldozataitokat, és én kegyelmesen fogadlak titeket, ezt mondja az Úr Isten.

Az új templom papjairól 44.

És visszavitt engem a szenthely külső kapujának útjára, mely keletre néz vala, és az zárva volt.
2. És mondá nékem az Úr: Ez a kapu be lesz zárva, meg nem nyílik és senki rajta be nem megy, mert az Úr, Izráel Istene ment be rajta, azért be lesz zárva.
3. A fejedelem pedig, ő a fejedelem benne üljön, hogey kenyerét egyék az Úr előtt, e kapu tornáczának útján menjen be és ennek útján menjen ki.
4. És bevitt engem az északi kapu útján a ház eleibe, és látám, és ímé, az Úr háza betelék az Úr dicsőségével és orczámra esém.
5. És mondá nékem az Úr: Embernek fia, figyelmetes légy, és lásd szemeiddel, és füleiddel halld meg, valamiket én szólok te veled az Úr házának minden rendtartásáról és minden törvényéről, és légy figyelmetes a háznak bejáratára a szenthelynek minden kijáratánál.
6. És mondjad a pártosnak, Izráel házának. Így szól az Úr Isten: Elég legyen immár néktek minden útálatosságtok, Izráel háza!
7. Mikor idegeneket, körülmetéletlen szívűeket és körülmetéletlen testűeket engedtetek bemenni, hogy szenthelyemen legyenek, hogy megfertéztessék azt, az én házamat, mikor áldozatra fölvittétek kenyeremet, a kövérséget és vért, ekkor megtörtétek az én frigyemet minden útálatosságtokon felül.
8. És nem voltatok foglalatosak a szentségeimhez való szolgálatban, hanem azokat tettétek foglalatosakká szolgálatomban az én szenthelyemen magatok helyett.
9. Így szól az Úr Isten: Senki idegen körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen testű be ne menjen az én szenthelyemre, mindazon idegenek közül, a kik Izráel fiai között vannak.
10. Sőt, még a Léviták is, kik eltávoztak én tőlem, mikor Izráel eltévelyedék (a kik eltévelyedtek én tőlem bálványaik után) viseljék vétköket.
11. És legyenek szenthelyemben szolgák a ház kapuinak őrizetére, és legyenek szolgák a házban, ők öljék le az égőáldozatot és egyéb áldozatot a népnek, és ők álljanak előttök, hogy szolgáljanak nékik.
12. Mivelhogy szolgáltak nékik bálványaik előtt, és lőnek Izráel házának vétekre csábítói, ezért emeltem föl kezemet ellenök, ezt mondja az Úr Isten, hogy viseljék vétköket.
13. Ne közeledjenek hozzám, hogy nékem, mint papok szolgáljanak, és hogy minden szentségemhez járuljanak, a szentségek szentségéhez, hanem viseljék gyalázatukat és útálatosságaikat, melyeket cselekedtek.
14. És teszem őket foglalatosakká a házhoz való szolgálatban, és mindennál, a mit abban cselekedni kell.
15. De azok a lévita-papok, a Sádók fiai, a kik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr Isten.
16. Ők járjanak be az én szenthelyembe, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban.
17. És mikor a belső pitvar kapuihoz be akarnak menni, len-ruhába öltözzenek, és gyapjú ne legyen rajtok, ha a belső pitvar kapuiban és a házban szolgálnak.
18. Len-süveg legyen fejökön, és len alsó-nadrág derekukon, ne övezkedjenek izzadásig.
19. Mikor pedig kimennek a külső pitvarba, a külső udvarba a néphez, vessék le ruháikat, a melyekben szolgáltak, és tegyék le azokat a szent kamarákban és öltözzenek más ruhákba, hogy meg ne szenteljék a népet ruháikkal.
20. És fejöket kopaszra ne nyírják, de nagy hajat se neveljenek, hanem hajokat megegyengessék.
21. És senki a papok közül bort ne igyék, mikor a belső udvarba bemennek.
22. És özvegyet, vagy eltaszítottat feleségül magoknak ne vegyenek, hanem szűzeket Izráel házának magvából, de olyan özvegyet, ki papnak özvegye, elvehetnek.
23. És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és a tiszta között való különbséget ismertessék meg velök.
24. És peres ügyben ők álljanak elő ítélni, az én törvényeim szerint ítéljék meg azt, és tanításaimat s rendeléseimet megtartsák minden ünnepemen, és az én szombataimat megszenteljék.
25. És holt emberhez be ne menjen, hogy magát megfertéztesse, csak atyjáért, anyjáért és fiáért és leányáért és fiútestvéréréért és leánytestvéréért, kinek még férje nem volt fertéztetheti meg magát.
26. És megtisztulása után számláljanak néki hat napot.
27. És a mely napon bemegy a szenthelyre, a belső pitvarba, hogy szolgáljon a szenthelyen, mutassa be bűnért való áldoztát, ezt mondja az Úr Isten.
28. És lészen nékik örökségök, én vagyok az ő örökségök, és birtokot ne adjatok nékik Izráelben, én vagyok az ő birtokuk.
29. Az ételáldozat és a bűnért és vétekért való áldoozat, ez legyen élésök, és valami Izráelben Istennek szenteltetik, minden övék legyen.
30. És minden első termés zsengéje mindenből, és minden, mit áldozatra visztek mindenből, tudniillik minden áldozatotokból, legyen a papoké, és lisztjeitek zsengéjét adjátok a papnak, hogy áldás nyugodjék házadon.
31, Semmi döglöttet, és vadtól szaggatottat, akár madár, akár egyéb állat legyen, ne egyenek meg a papok.

Külön föld a szenthely, a papok és a léviták és a fejedelem számára 45.

És mikor a földet sorsvetéssel elosztjátok örökségül, adjatok áldozatot az Úrnak, szent részt a földből, hosszúsága legyen huszonötezer és szélessége tízezer sing, szent legyen az egész határában köröskörül.
2. Ebből legyen a szenthelyé ötszáz sing, ötszáz singgel mérve egy négyszög minden oldalát, és mellette ötven sing tágasság legyen minden oldalon.
3. És ebből a megmért helyből mérj ki huszonötezer sing hosszúságot és tízezer sing szélességet, és ebben lesz a szenthely, mint igen szent hely.
4. Szent rész ez a földből, legyen a papoké, a szenthely szolgáié, a kik ide járulnak szolgálni az Urat: és legyen ez nékik házaik helye, és szent hely a szenthely számára.
5. És huszonötezer sing hosszában és tízezer sing széltében legyen a Lévitáké, a ház szolgáié tulajdonukul, húszkamarául,
6. És a város tulajdonául adjatok ötezer sing szélességet és huszönötezer sing hosszúságot a szent áldozat mentén, az egész Izráel házáért legyen ez.
7. És a fejedelem tulajdona lészen a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán a szent áldozat előtt és a város tulajdona előtt a napnyugoti oldalán nyugotra és a napkeleti oldalon keletre, és hosszúsága olyan lesz, mint a részek közül egyé, a napnyugoti határetól a napkeleti határig.
8. Földje legyen az néki, tulajdona Izraelben, és többé ne sanyargassák fejedelmeim az én népemet, hanem adják át a többi földet Izráel házának az ő nemzetségei szerint.

A fejedelem áldozatának mértéke

9. Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég már néktek, Izráel fejedelmei. A törvénytelenséget és erőszaktételt távoztassátok el, és cselekedjetek törvény szerint, és igazságot. Vegyétek le népemről sarczolástokat, ezt mondja az Úr Isten.
10. Igaz mérőserpenyőitek legyenek és igaz efátok és igaz báthotok.
11. Az éfa és a áth egy mértékűek legyenek, úgy, hogy a hómernek tizedét fogadja be a báth és a hómernek tizede legyen az éfa, a hómerhez kell mértéköket igazítani.
12. És a sekelnek húsz gérája legyen, húsz sekel huszonöt sekel, tizenöt sekel legyen a mina nálatok.
13. Ez az áldozat, melyet fel kell vinnetek: egy hómer búzából egy hatodrész éfa, és egy hómer árpából is az éfa hatodrészét adjátok.
14. És az olajból rendelt rész egy báth olajból, a báth tizede a körből, tíz báthból, egy hómerből, mert tíz báth egy hómer.
15. És egy darab a nyájból ktszáz darab után Izráel bővízű földjéről ételáldozatra és égőáldozatra és hálaadó áldozatokra, az ő megszentelésökre, ezt mondja az Úr Isten.
16. A földnek egész népe köteles legyen erre az áldozatra a fejedelem részére Izráelben.
17. A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen egészen égőáldozatokat és ételáldozatokat és italáldozatokat az ünnepeken és az újholdnak napján és a szombatokon Izráel házának minden ünnepein: ő teljesítse a bűnért való áldozatot és az ételáldozatot és az egészen égőáldozatot és a hálaadó áldozatokat, hogy megszentelje Izráel házát.


Az áldozatok törvénye:

18. Ezt mondja az Úr Isten: Az első hónapban, a hónap elsején végy egy fiatal, hibátlan bikát és tisztítsd meg a szenthelyet.
19. És vegyen a pap bűnért való áldozatot véréből és hintse a ház ajtófélfáira és az oltár bekerítésének négy szegletére és a belső pitvar kapufélfáira.
20. És így cselekedjél a hónap hetedik napján a tudatlanságból vétkezőkért és a vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg a házat.
21. Az első hónapban, a hónap tizenegyedik napján legyen a ti páskátok, a hét napos ünnepen kovásztalan kenyeret egyetek.
22. És a fejedelem azon a napon áldozzék ő magáért és a föld egész népéért egy bikával, bűnért való áldozatul.
23. És az ünnep hét napján tegyen egészen égőáldozatot az Úrnak hét bikával és hét kossal épekkel, naponként hét napon át, és bűnért való áldozatot egy kecskebakkal naponként.
24. És ételáldozatul tegyen egy éfát a bika mellé és egy éfát a kos mellé, és az olajból egy hint az éfához.
25. A hetedik hónapban, a hónap tizenötödik napján, az ünnepen hasonlóképpen cselekedjék hét napon át, a bűnért való áldozatokkal, az egészen égőáldozatokkal, az ételáldozatokkal és az olajjal.

Fejedelem áldozatai 46.

Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák ki.
2. És a fejedelem jöjjön be a kapu tornáczának útján kívülről, és álljon a kapu félfája mellé, és mikor a papok megáldozzák az ő égőáldozatát és hálaáldozatait, ő leborulva imádkozzék a kapu küszöbén, azután menjen ki, a kaput pedig ne zárják be estvélig.
3. És leborulva imádkozzék az ország népe ugyanannak a kapunak bejáratánál a szombatokon, és az újholdnak napjain az Úr előtt.
4. Az égőáldozat pedig, melyet a fejedelem vigyen az Úrnak szombatnapon: hat ép bárány és egy ép kos legyen,
5. És az ételáldozat: egy éfa a kos mellé, a bárányok mellé ételáldozatul, amit keze adhat, s az olajból egy hin az éfához.
6. Az újhold napján pedig egy ép, fiatal bika és hat bárány és egy kos, mint épek legyenek.
7. És a bika mellé egy éfát és a kos mellé, egy éfát tegyen ételáldozatul, és a bárányok mellé azt, ami kezétől telik, s az olajból egy hint az éfához.
8. És mikor bemegy a fejedelem, a kapu tornáczának útján menjen be, és ezen az úton menjen ki.
9. Mikor pedig a föld népe megyen be az Úr eleibe az ünnepeken, a ki az északi kapu útján ment be, hogy leborulva imádkozzék, a déli kapu útján menjen ki, a ki pedig a déli kapu útján ment be, az az északi kapu útján menjen ki, ne térjen vissza azon kapu útjához, a melyen bement, hanem az annak ellenében valón menjen ki.
10. A fejedelem pedig, mikor bemennek, közöttök menjen be, és mikor kimennek, együtt menjen ki velök.
11. És az ünnepeken és a szent egybegyűléseken legyen az ételáldozat egy éfa egy bika mellé és egy éfa a kos mellé, és a bárányok mellé, a mit keze adhat, s az olajból egy hin az éfához.
12. Továbbá, mikor a fejedelem szabad akaratból tesz égőáldozatot, vagy hálaadó áldozatokat, szabad akaratból az Úrnak, nyissák ki néki a kaput, mely napkeletre néz, és ő vigye égőáldozatát és hálaadó áldozatait, mint a hogy szombat napon szokta tenni, és azután menjen ki, és zárják be a kaput kimenése után.
13. És egy esztendős szép bárányt áldozz égőáldozatul naponként az Úrnak, minden reggel áldozz azzal,.
14. És ételáldozatot tégy hozzá minden reggel: egy hatodrész éfát és az olajból a hin harmadrészét a liszt megnedvesítésére, ételáldozatul az Úrnak, örökre állandó rendelések ezek.
15. Hozzátok azért a bárányt és az ételáldozatot és az olajat minden reggel állandó ételáldozatul.

Fejedelem ajándékozásai az ő örökségéből


16. Ezt mondja az Úr Isten: Ha a fejedelem ajándékot ad valamelyik fiának a maga örökségéből, az az ő fiaié legyen tulajdonul örökségképen.
17. De ha örökségéből valamelyik szolgájának ad ajándékot, az a szabadság esztendeéig lesz azé, azután visszaszáll a fejedelemre, csk az ő öröksége lesz az ő fiaié.
18. És a fejedelem el ne vegyen a nép örökségéből, hogy nyomorgatással kivesse őket tulajdonukból, a maga tulajdonából adjon örökséget fiainak, hogy az én népem közül senki el ne széledjen a maga tulajdonából.

Az áldozatok konyhái

19.És bevitt engem ahhoz a bejárathoz, mely a kapu mellett oldalaslag vala, a kamarákhoz, a papok szenthelyéhez, melyek északra néznek, és ímé, ott egy hely vala leghátul nyugotra.
20. És monda nékem: Ez a hely, a hol a papok főzzék a vétekért és a bűnért való áldozatot, és a hol süssék az ételáldozatot, hogy ne kelljen kivinniök a külső pitvarba a nép megszentelésére.
21. És kivitt engem a külső pitvarba, és elhordoza engem a pitvar négy szegletén, és ímé, a pitvar mindenik szegletében egy-egy pitvar vala.
22. A pitvarnak négy szegletében zárt pitvarok valának, negyven sing hosszúságúak, és harmincz sing szélesek, egy mértéke vala négy szegleten való pitvaroknak.
23. És falazások valának bennök köröskörül mind a négy körül, és a falazások alatt konyhák vaának csinálva köröskörül.
24. És monda nékem: Ez a főzőház, a hol főzzék a háznak szolgái a nép véres áldozatát.

A templomból kifolyó áldásdús víz 47.

És visszatéríte engem a ház ajtajához, és ímé, víz jő vala ki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé vala, és a víz aláfoly vala a ház jobb oldala alól az oltártól délre.
2. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordoza engem a kívül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal alól.
3. Mikor kiméne az a férfiú a napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet, és átvitt engem a vizen, a víz bokáig ér vala.
4. És mére ismét ezeret, és átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezeret, és átvitt engem, a víz derékig ér vala.
5. És mére még ezeret, a vala olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala a víz,
megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható.
6. És mondá nékem: Láttad-é embernek fia? És visszavezete engem a folyó partján.
7. És mikor visszaértem, ímé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől.
8. És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad és meggyógyul a víz.
9. És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog, és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulának, és él minden, valahova e folyó bement.
10. És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Éneglámig: varsák kivető helye lészen, nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.
11. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, sőt helyei lesznek.
12. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel, leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki, és gyümölcsök eledelre és leveleik orvosságra valók.

Az ország határai

13, És mondá az Úr Isten: Ez a határ, a mely szerint örökségül osszátok el magatok közt a földet Izráel tizenkét törzsöke szerint, Józsefnek két örökséget.
14. És vegyétek azt örökségül mindnyájan egyenlően, mivelhogy fölemeltem kezemet, hogey atyáitoknak adom azt, tehát essék néktek az a föld örökségül.
15. És ez legyen a föld határa: észak felé a nagy-tengertől, Hatlónon át Sedádnak menve:
16. Hamát Berótha, Szibraim, mely Damaskus határa és Hamát határa közt van, a középső Hásér, mely Havrán határán van.
17. Így legyen a határ a tengertől Haczar-Énónig Damaskus határán és azontúl északra, és Hamát határán: ez az északi oldal.
18. És a keleti oldalon: Havrán és Damaskus és Gileád között és Izráel földje között a Jordán legyen, ama határtól a keleti tengerig mérjétek: ez a keleti oldal.
19. És a déli oldalon dél felé: Támártól a versengések vizéig Kádesben, azután a folyó felé a nagy-tengerig, ez a déli oldal dél felé.
20. És a nyugoti oldal: a nagy-tenger, ama határtól fogva addig, a hol egyenesen Hamátba menni: ez a nyugoti oldal.
21. É osszátok el ezt a földet magatok közt Izráel nemzetségei szerint.
22. És legyen, hogy sorsvetéssel osszátok el azt magatok közt, és a jövevények közt, a kik közöttetek lakoznak, a kik közöttetek fiakat nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint a ki ott született az Izráel fiai között: veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségök Izráel nemzetségei között.
23. És úgy legyen, hogy a mely nemzetséggel lakozik a jövevény, ott adjátok ki az ő örökségét . Ezt mondja az Úr Isten.

Az ország felosztása 48.

Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hatlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczare-Enonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti és nyugoti oldal: Dán, egy rész,
2, És Dán határa mellett, a keleti oldaltól a nyugoti oldalig:Áser, egy rész,
3. És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy rész,
4. És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig:Efraim, egy rész,
5. És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy rész,
7. És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy rész,
8. És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer sing széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig, és a szenthely annak közepette legyen,
9. A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer sing hosszú és tizezer sing széles legyen!
10. És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer sing és nyugotra tízezer sing szélesség és délre huszonötezer sing hosszúság és az Úr szenthelye annak közepette legyen!
11. A papoké, a kik megszenteeltettetk a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták,
12. Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.
13. A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer sing hosszúság és tízezer szélesség, az egész hosszúság legyen huszonötezer és szélesség tízezer.
14. És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.
15. És az ötezer sing, mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak közepében.
16. És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz sing és a déli oldalon négyezerötszáz sing és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.
17. És a város alatt legyen tágasság észak felé kétsézázötven sing és dél felé kétszázötven, és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.
18. A mi pedig megmaradt a hosszúságban, a szent áldozat mentén, tízezer keletre és nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele.
19. És a ki szántóvető városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből.
20. Az egész huszonötezer sing szent áldozatot huszonötezer sing négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.
21. A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen, a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer sing szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer singgel egészen a nyugoti határig lészen, a kiosztott részek mentén, a fejedelemé, és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.
22. És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa, és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.
23. És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin egy rész.
24. És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Simeon, egy rész.
25. És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy rész.
26. És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy rész.
27. És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy rész.
28. És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig..
29. Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül elosszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.

A szent város fejedelme és kapuinak nevei

30. És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz sing mérték,
31. És a város kapui, Izráel nemzetségének nevei szerint, három kapu északra, Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy,
32. És a keleti oldalon négyezerötszáz sing és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy,
33. És a déli oldalon is négyezerötszáz sing mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.
34. A nyugoti oldalon négyezerötszáz sing három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:
35. Köröskörül, tizennyolcezer sing: és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!

 
 
0 komment , kategória:  "Darabokra hullik a Biblia..:"  
Címkék: fiútestvéréréért, útálatosságaikat, leánytestvéréért, megszentelésökre, megnedvesítésére, ételáldozatokkal, mérőserpenyőitek, útálatosságtokon, ételáldozatokat, megfertéztették, ajtószárnyaknak, egybegyűléseken, oldalkamaráknak, égőáldozatokkal, italáldozatokat, körülmetéletlen, megnagyobbítása, megszentelésére, pálmafaragástól, huszonötezernek, gyöngyoszlopain, gyámoszlopaikon, megfertéztessék, gyámoszlopoknak, gyámoszlopoknál, megtisztították, tizennyolcezer, rendtartásáról, megtisztítását, pálmafaragásai, magaslataikkal, pálmafaragások, hálaáldozatait, négyezerötszáz, útálatosságtok, paráznaságukat, föld elosztása, hatvanas években, régi focizóvá, temetővel szemben, rokon nélküli, esztendőknek kezdetén, hónap tizedikén, város megveretetett, igen magas, város épülete, ércznek tekintete, miket látsz, házon kívül, férfiú kezében, mérőpálcza vala, épület szélességét, Fatimei Jóslat, Jehova Biblia Budapest, Egyetemi Nyomda, Sümeghy Zoltán, Állatáldozó Izráel Istenének, Jehova Biblia, Izráel Istenének, Izráel Istene, Izráelben Istennek, Éngeditől Éneglámig, Hamát Berótha, Haczar-Énónig Damaskus, Hatlóntól Hamáthig, Haczare-Enonig Damaskus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Virágzik......  Szabó Lőrinc: Bodzafa  Isten nem hagy minket erőnkön ...  Facebookon kaptam  Megfáztam  Jól behűtött sárgadinnyés, szé...  Kellemes napot kívánok  Részegség  Szeretnék addig élni, míg élni...  Jó volt újra Bécsben  Kellemes délutáni pihenést  Méregtelenítés citrommal  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A Szent Iván éji tűzgyújtás na...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Látáscsökkenés és a légszennye...  Facebookon kaptam  MindIg vár  Facebookon kaptam  Nyári képek  Kellemes teázást  Kellemes teázást  „Ó, ne félj, ne rettegj...  Pihenő kutyusok  Az ember legdrágább kincse: Az...  Gyümölcsös alagút sütés nélkül  Részegség  Vujity Tvrtko: “Túl min...  Részegség  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Lepkéző kislány  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kellemes hetet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Szent Iván éji tűzgyújtás na...  Szamócás szép napot!  A délutáni szundikálás egészsé...  Nyári kép  Nyári képek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Volt minden  Teázó kislány  A szerelem különféle hatásai  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Pihenő cica  Az, hogy valakiben mennyi tapi...  Facebookon kaptam  Kellemes nyaralást  Facebookon kaptam  Az, hogy valakiben mennyi tapi...  Facebookon kaptam  Lepkéző kislány  Facebookon kaptam  Részegség  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Köszöntő  Facebookon kaptam  Június 23. Szentivánéj "Noha a...  Spar  Jó éjszakát!  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kun Magdolna: A jó gyermek  Harmonia.......  Facebookon kaptam  54 az új fertőzött, elhunyt 4 ...  Aranyosi Ervin: Szerető barát  Nő pipacsokkal  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kun Magdolna: A jó gyermek  Naplemente  Facebookon kaptam  Pihenő cica  Minden léleknek szüksége van  Lepkéző kislány  Isten nem hagy minket erőnkön ...  Zöld dió likőr és pálinka  Facebookon kaptam  Csak azt érted meg, akit szere...  Nyári képek  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
föld elosztása, hatvanas években, régi focizóvá, temetővel szemben, rokon nélküli, esztendőknek kezdetén, hónap tizedikén, város megveretetett, igen magas, város épülete, ércznek tekintete, miket látsz, házon kívül, férfiú kezében, mérőpálcza vala, épület szélességét, kapu küszöbét, pálczányi szélességre, másik küszöbön, pálczányi hosszúságúra, másik küszöböt, kapu tornáczát, kapu tornácza, napkeleti kapunak, mértéke mind, kapu nyílásának, kapu hosszúságát, őrkamarák előtt, singnyi vala, korlát másfelől, egyik őrkamara, másik tetejéig, gyámoszlopokat hatvan, gyámosz nyulik, kapunál köröskörül, bejárat kapujának, belső kapu, őrkamarákon szoros, kapukon köröskörül, kőből rakott, külső pitvarba, pitvaron köröskörül, kapuk mellett, kapuk hosszúsága, alsó kőből, alsó kapu, belső pitvar, külső pitvaros, mértékben valának, első kapuval, kapunak mértéke, belső pitvarnak, déli útra, kapu vala, másik másfelől, déli kapun, belső pitvarba, déli kaput, külső pitvar, kaput ugyanama, északi kapuhoz, kamara vala, kapuk gyámoszlopánál, egészen égőáldozatot, papi tornáczáában, bűnért való, vétekért való, kapu ajtajához, kapu tornáczának, kapu oldalán, égőáldozatra faragott, sing magas, szegek valának, áldozat húsa, belső kapun, énekesek számára, pitvarban egyik, északi kapunál, másik oldalt, déli kaputól, házhoz való, oltárhoz való, oltár vala, tornácz gyámoszlopát, kapu szélességét, tornácz hosszúsága, szélessége tizenegy, templom belsőjének, gyámoszlopok szélessége, ajtó szélessége, ajtó odalfalát, ajtó gyámoszlopait, ajtó oldalait, templom felé, szentek szentje, oldalépület szélességét, háznak azon, oldalkamarák felől, falba valának, magasságban fölfelé, épületnek fölfelé, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 25 db bejegyzés
Összes: 6976 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 792
  • e Hét: 1907
  • e Hónap: 7902
  • e Év: 62632
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.