Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyboldogasszony 08.15
  2018-08-15 11:50:39, szerda
 
   
  2018. augusztus 14. kedd
A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a ,,hit zarándokútját járta" (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.
Képen: Domenico Ghirlandaio: Szűz Mária mennybevétele (1486-90)
........


Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz ,,a szentséges Szűz elszenderülése" névvel illették. A 6. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz ,,a Boldogságos Szűz mennybevételé"-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a ,,Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe.
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

- Néhány egyházatya leírása szerint maga Jézus jön el, hogy elvigye anyját a halál pillanatában, hogy bevezesse a mennyei dicsőségbe. Ezáltal Mária halálát úgy mutatják be, mint egy szeretetből fakadó eseményt, amely elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s így osztozzon az ő halhatatlan életében. Földi létének végén - Pálhoz hasonlóan és nála erősebben - az a vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s így örökre Krisztussal lehessen (vö. Fil 1,23)."
Részlet II. János Pál pápa egyik katekéziséből

- Nagyboldogasszony ünnepét ülve egyszer a Napbaöltözött Asszony nagy jeléről Gellért beszélt István és udvara előtt: ,,Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyarországban Bóldogasszonynak, avagy ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István királ es ez szegény országot Bóldogasszony országának nevezé." (Érdy-kódex).

Forrás: : MKPK Sajtószolgálat
Magyar Kurír


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.
Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában.
Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát.
Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
Ekkor harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!"
Ez az Isten igéje. Jel 11,19a;12,1-6a.10ab

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában. 11. tónus.
Előénekes: Jobbodon áll a királynő, - Ofir aranyával ékesítve.
Hívek: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
E: Halljad, leányom, figyelj szavamra,- felejtsd el népedet és atyád házát.
H: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
E: Szépségedet kívánja a király, - mert ő a te urad, hódolj előtte.
H: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
E: Ujjongó örömmel vonulnak, - bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő - arannyal átszőtt ruhában.
Zsolt 44,10bc.11.12ab.16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Először Krisztus támadt fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.
Testvéreim!
Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.
Ez az Isten igéje.
1Kor 15,20-27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nagy dolgokat művelt a hatalmas Isten felmagasztalta az alázatosakat.
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,39-56
........Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Máriához, édesanyádhoz hasonlóan mi is Isten akaratának megismerésére, elfogadására és teljesítésére törekszünk. Remélhetjük, hogy nekünk is részünk lesz feltámadásunk után a mennyország dicsőségében. Istennek velünk is tervei vannak a földi életünk során, s az is szándéka, hogy üdvözítsen minket. Egész életünk, a jövőnk, és halálunk utáni örök életünk Istentől függ, az ő kezében van. Segíts minket, hogy az isteni üdvözítő szándékkal együttműködve haladjunk a mennyország, az üdvösség felé vezető úton!

Mária megdicsőülése
A mai napon Szűz Mária mennybevételét ünnepeljük, amely napnak a magyar elnevezése Nagyboldogasszony. Mária mennybevételének hitigazságát a XII. Piusz pápa által 1950. november 1-jén kihirdetett Munificentissimus Deus, azaz A legbőkezűbb Isten kezdetű rendelkezése így fogalmazza meg: ,,A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya, Mária, miután befejezte földi életének pályafutását, testével, lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe." Ez a megfogalmazás azt állítja, hogy Jézus édesanyja eljuthatott oda, ahová a hívő ember vágyakozik, s ahová mi halálunk és feltámadásunk után juthatunk el. Nem tudhatjuk biztosan, hogy miként fejeződött be a Szűzanya élete, ezért a hitigazság nem dönti el azt a több évszázados teológiai vitát, hogy vajon Mária meghalt-e vagy sem, csupán azt állítja, hogy Mária eljutott a mennybe.
Az evangéliumokban és a többi újszövetségi iratban nem találunk arra vonatkozó állításokat, hogy miként fejeződött be Mária élete. Az első évszázadokban az egyházatyák és más igehirdetők sokat foglalkoztak a témával, de mindig nyitott maradt a kérdés, hogy vajon természetes halállal vagy vértanúhalállal ért véget Mária élete, vagy esetleg csodás, természetfeletti módon távozott a földi életből. Az egyházatyák írásaiban és beszédeiben gyakran fordulnak elő az ,,elszenderedés", ,,hazamenetel" kifejezések, amelyekkel minden bizonnyal éppen a ,,halál" említését szándékoztak elkerülni Mária esetében. E törekvés elsősorban mégsem bizonytalanságról árulkodik, hanem arról a meggyőződésről és hitről, hogy Jézus édesanyjának földi élete másként zárulhatott, mint más embereké, de nehéz volt megfogalmazni, hogy mi is történhetett vele. Az óvatos szóhasználat évszázadokon keresztül megmarad, sőt még a mennybevétel hitigazságát megfogalmazó pápai rendelkezésben is visszaköszön, ugyanis nem halált említ, hanem azt, hogy Mária ,,befejezte földi életének pályafutását."
Az idő múlásával azonban előtérbe kerülnek azok a megfogalmazások, amelyek mennybevételt említenek. Csak két példát említsünk ezzel kapcsolatban. Tours-i Szent Gergely a VI. század vége felé még ugyan arról beszél, hogy Mária meghalt, az apostolok eltemették és őrt álltak sírja mellett, de ,,Jézus eljött és édesanyja testét a mennybe vitette", de már itt is szerepel az a gondolat, hogy Mária teste is a mennyországba került. Valamivel később Jeruzsálemi Modesztusz már kifejezetten mennybevételt említ: ,,úgy tetszett az Atyának, hogy felvegye Máriát az örök és dicsőséggel teljes nyugalomba." A VIII. század végére általánossá vált a ,,mennybevétel" kifejezés használata, illetve elterjed Mária mennybevételének megünneplése. Erre a hitre, meggyőződésre alapozva született meg 1950-ben Mária mennybevételének hittétele.
Milyen üzenetet hordoz számunkra a mai ünnep? Milyen reményt ébreszt bennünk Mária megdicsőülésének ismerete? A Szűzanya megdicsőülése erőt ad nekünk, hogy a földi élet nehézségei, gondjai és küzdelmei közben se feledkezzünk meg arról, hogy az Atya minket is a mennybe hív, és törekedjünk arra, hogy ez megvalósuljon. Igen, eljuthatunk a mennybe, minden ember eljuthat a mennyországba, ha elfogadjuk Isten vezetését. Kérjük bizalommal a mai ünnepen a mennybe felvett Szűzanya segítségét, hogy mi is eljussunk az örökkévalóságba. Tanuljuk meg Máriától, hogy mi is mindenkinél jobban szeressük Jézust!
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: beteljesedésében, bóldogasszonynak, megdicsőülésének, születésnapjáról, mennybevételének, természetfeletti, nagyasszonyának, szolgálóleányát, evangéliumokban, magyarországban, vértanúhalállal, megfogalmazások, irgalmasságáról, örökkévalóságba, elszenderülése, mennybevételét, felmagasztalta, meggyőződésről, sajtószolgálat, rendelkezésben, föltámasztotta, megsemmisített, magyarországot, születésnapját, korintusiakhoz, mennyországba, mennybevételé, napbaöltözött, megemlékeztek, elszenderedés, mennybevétele, megismerésére, megdicsőülése, pártfogójának, meggyőződésre, zarándokútját, zsinat leszögezi, ősegyházig visszanyúló, földi enyészetnek, mennyei dicsőségbe, ünnepet Dormitio, szentséges Szűz, napon ajánlotta, halál pillanatában, szeretetből fakadó, testtől megváljon, égen nagy, égben feltárult, szövetség ládája, földre szórta, sárkány odaállt, szülő asszony, Katolikus Egyház, Szűz Mária, Domenico Ghirlandaio, Boldogságos Szűz, Boldogságos Szűz Mária, Szent István, Magyarországot Szűz Mária, Patrona Hungariae-nak, Ezáltal Mária, Részlet II, János Pál, Napbaöltözött Asszony, Szűz Máriát, Magyarországban Bóldogasszonynak, MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, Eljött Istenünk, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, Először Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Belépett Zakariás, Amikor Erzsébet, Jézus Krisztus, Munificentissimus Deus, Tours-i Szent Gergely, Jeruzsálemi Modesztusz, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ady Endre : Sorsunk  De az igazság az, ...  Böröczki Mihály – Akácvi...  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Facebookon kaptam  Mókus virággal  Facebookon kaptam  Fluorit  Tavaszi kép  Kellemes napot kívánok  Selejtezés folytatás  Png kislány  Virágos csendélet  Hallgatni kell a szívedre  Facebookon kaptam  Kaktuszok.......  Érik a ropogós cseresznye  Füst Milán - A légen át szerel...  Kék tanzanit kristály  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Rózsaszín kálcit  Harmónia......  Nem hiába kiáltasz  A szeretetről  Böröczki Mihály – Akácvi...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsa bokor  Facebookon kaptam  Nátrolit kristály  Emésztésre ható gyógynövények  Facebookon kaptam  További szép napot mindenkinek  További szép napot mindenkinek  Fluorit  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Az igazi  Emésztésre ható gyógynövények  Beszorult az ujja a jegygyűrűb...  Nátrolit kristály  Bartimeushoz  Hematit és kvarc  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Böröczki Mihály – Akácvi...  Facebookon kaptam  Az idők fordulópontja  Facebookon kaptam  Esküvő  Böröczki Mihály – Akácvi...  Szeretet.......  Vágyakozás  Gombák  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Jábavaló  Csodás természet  Jó éjszakát!  Az idők fordulópontja  A szeretetről  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Szép estét kedves látogatóimna...  Ló és lovasa........  Kellemes délutánt ! ..........  Érik a ropogós cseresznye  Mindenki életében eljön a pill...  Nem hiába kiáltasz  Facebookon kaptam  Csodás természet  Böröczki Mihály - Gólyák  Nevess tavasszal,  Jó reggelt mindenkinek  Kvarc és rutil  Szeress nagyon  Szeress nagyon  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Barátság  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Ló és lovasa........  Mangán  Lelked alaphangja a DERŰ.  Selejtezés folytatás  Örök hűség......  Szeretettel Mindenkinek !  Skorodit kristály  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Csodás természet  Dioptáz  Nem hiába kiáltasz  Örök hűség......  Különleges mini rózsa, teljes...  A szeretetről  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
zsinat leszögezi, ősegyházig visszanyúló, földi enyészetnek, mennyei dicsőségbe, ünnepet Dormitio, szentséges Szűz, napon ajánlotta, halál pillanatában, szeretetből fakadó, testtől megváljon, égen nagy, égben feltárult, szövetség ládája, földre szórta, sárkány odaállt, szülő asszony, asszony fiút, összes nemzetet, gyermeket elragadták, asszony pedig, pusztába menekült, király házába, holtak közül, ember által, holtak feltámadása, hatalmas Isten, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, éhezőket elhalmozta, gazdagokat elküldte, evangélium igéi, mennyország dicsőségében, földi életünk, isteni üdvözítő, üdvösség felé, magyar elnevezése, legbőkezűbb Isten, hívő ember, több évszázados, többi újszövetségi, első évszázadokban, földi életből, egyházatyák írásaiban, óvatos szóhasználat, mennybevétel hitigazságát, apostolok eltemették, mennybe vitette&#8221, mennyországba került, földi élet, mennybe felvett, beteljesedésében, bóldogasszonynak, megdicsőülésének, születésnapjáról, mennybevételének, természetfeletti, nagyasszonyának, szolgálóleányát, evangéliumokban, magyarországban, vértanúhalállal, megfogalmazások, irgalmasságáról, örökkévalóságba, elszenderülése, mennybevételét, felmagasztalta, meggyőződésről, sajtószolgálat, rendelkezésben, föltámasztotta, megsemmisített, magyarországot, születésnapját, korintusiakhoz, mennyországba, mennybevételé, napbaöltözött, megemlékeztek, elszenderedés, mennybevétele, megismerésére, megdicsőülése, pártfogójának, meggyőződésre, zarándokútját, bóldogasszony, mennybevételt, széjjelszórta, együttműködve, megfogalmazni, katekéziséből, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 712
  • e Hét: 712
  • e Hónap: 19687
  • e Év: 394737
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.