Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pünkösd – a Szentlélek megjelenése
  2019-05-14 15:16:01, kedd
 
   
  Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike.
Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása.
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon_ ötvenedik nap és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg és az egyház születésnapját, Története visszanyúlik az Ószövetség világába.
Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tartalmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az Őt befogadó emberek szívébe is. Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás.
Szent Pál apostol megjegyzésében - ,,pünkösdig maradok Efezusban" (vö. 1Kor 16,8).
A Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul Spiritus Sanctus), ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:
,,Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Új bibliai fordítás Apcsel 2.1 - 2.11
2.1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
2.2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
2.3 Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
2.4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

2.5 Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből.
2.6 Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
2.7 Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?
2.8 Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén:
2.9 Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának,
2.10 Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták
2.11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.
*
1 Kor 12/1- 13
1. Ami a Lélektől származó dolgokat illeti, testvérek, nem akarom, hogy tudatlanságban maradjatok.
2. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul sodródtatok a néma bálványokhoz.
3 Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: ,,Átkozott legyen Jézus." De azt sem mondhatja senki: ,,Jézus az Úr", csak a Szentlélek által.
4. A kegyelmi adományok sokfélék, de a Lélek ugyanaz.
5. A szolgálatok sokfélék, de az Úr ugyanaz.
6. Az erő megnyilvánulásai sokfélék, de Isten, aki mindenkiben mindezt végbeviszi, ugyanaz.
7. Mindenki azért kapja a Lélek megnyilvánulásait, hogy használjon vele.
8. Az egyik a Lélek által azt, hogy bölcsességet szóljon, a másik azt, hogy tudást közvetítsen ugyanazon Lélek szerint.
9. Az egyik a Lélek által hitet, a másik a gyógyítás különböző adományait egyazon Lélek által.
10. Van, aki csodatévő erőt vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését; van, aki a nyelveken való szólást, vagy a nyelveken szólás értelmezését.
11. De mindebben egy és ugyanaz a Lélek munkál, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, ahogy akarja.
12. Mert ahogy a test egy, és sok tagja van, de valamennyi a test tagja, és bár sokan vannak, mégis egy test. Ugyanígy Krisztus is.
13. Hiszen az egy Lélek által mi is mindnyájan - akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok - egy testté lettünk a keresztségben: mindannyiinkat egy Lélek töltött el.
13/1. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólnék is, de szeretet nincsen bennem, zengő érc vagyok vagy lármás cimbalom.
13/13. Most megmarad a hit, a remény, s a szeretet, e három; de közülük a legnagyobb a szeretet.
*
 
14/1 - 39
1.Maradjatok meg a szeretet útján! Törekedjetek a lelki adományokra, kiváltképp a prófétálásra!
2. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert titkokat szól a Lélek által.
3.Aki viszont prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.
4. Aki nyelveken szól, önmagát ,,építi", aki viszont prófétál, a gyülekezetet építi. 5.Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön általa.
6.Tegyük fel, testvérek, hogy eljövök hozzátok, és nyelveken szólok. Mit használok nektek, ha szavaim nem közvetítenek kinyilatkoztatást vagy ismeretet, prófétálást vagy tanítást?
7.Ugyanígy áll a dolog az élettelen hangszerekkel is, mint a fuvola vagy a lant. Ha nem adnak különböző hangokat, hogyan lehet felismerni, hogy mit játszanak a fuvolán vagy a lanton?
8.Ha pedig a trombita kétértelmű jelet ad, ki fog harcra készülni?
9.Így van ez veletek is. Ha a nyelvetek nem szól értelmes szavakat, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? A levegőbe fogtok beszélni.
10.Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen.
11.Ha tehát nem ismerem a nyelvet, idegen maradok a beszélőnek, és a beszélő is idegen lesz nekem.
12. Így van ez veletek is. Mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra törekedjetek, hogy abban bővelkedjetek, ami a gyülekezet építését szolgálja!
13. Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni!
14.Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de értelmem gyümölcstelen marad.
15. Mi következik ebből? Imádkozom majd a Lélek ihletésére, de imádkozom majd értelemmel is. Dicséretet éneklek majd a Lélek ihletésére, de dicséretet éneklek majd értelemmel is.
16.Mert ha csak a Lélek ihletésére mondasz áldást, akkor az, aki nem kapott beavatást, hogyan fog áment mondani hálaadásodra, amikor azt sem tudja, mit beszélsz?
17. Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül.
18.Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, 19.de a gyülekezetben inkább akarok öt értelmes szót mondani, hogy másokat tanítsak, semmint tízezer szót nyelveken.
(....)
21.A Törvényben az áll: ,,Idegen nyelvűek által és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és még így sem fognak rám hallgatni", mondja az Úr.
22.Így tehát a nyelveken szólás nem a hívőknek szolgál jelül, hanem a hitetleneknek az ítélet jele, a prófétálás viszont nem a hitetleneknek szóló jel, hanem a hívőknek.
23.Ha tehát az egész egyház összegyűlik, és mindnyájan nyelveken szólnak, és be találnak menni oda, - akik nem kaptak beavatást vagy nem hívők, vajon nem azt fogják-e mondani, hogy megbomlottatok?
(..)
25.Feltárulnak szívének titkai, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti: Isten valóban közöttetek van!
(...)
37.Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy lelki ember, ismerje el, hogy amit nektek írok, az - az Úr parancsolata!
38. Ha valaki ezt nem ismeri el, Isten őt nem ismeri el.
39. Ezért, testvérek, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken szólást se akadályozzátok
*
Róm (8/1)8.8 - 17 Keresztények élete a lélekben
8/1 Nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.
2.Mert a Krisztus Jézusban való élet Lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől
(...)
4.hogy a törvény által megkövetelt igazságosság beteljesedjék mibennünk, akik nem élünk test szerint, hanem Lélek szerint.
5.A testi ember ugyanis a testi dolgokra törekszik, a Lélek embere pedig a Lélek dolgaira törekszik.
6.Mert a test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és béke,
7.mivel a test törekvése ellenszegülés az Istennek, mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes rá.
8.Márpedig a testi ember nem lehet kedves Isten előtt.
9.Ti azonban nem test szerinti, hanem Lélek szerinti emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.
10.Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a Lélek életet ad az igazságosság által.
11.S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.
12 Ennél fogva, testvérek, nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk.
13.Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
14.Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
15.Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«
16.Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. 17.Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei - ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
*
Jn 20.19 - 23 Jézus megjelenik a tanítványoknak
19.Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!«
20.Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat.
21.Aztán újra szólt hozzájuk: »Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.«
22 S miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket!
23.Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.«
*
Jn 14;15-17 a Szentlélek elküldésének ígérete
14.Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.
15.Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
16.Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:
17.az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz
18.Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok.
19.Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20.Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek.
21.Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.«
- A világ gyűlölete a tanítványok iránt.
Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok.
Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok.
35.Zsoltár 19. Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyűlölnek!
*
 
Ez. 36,25-27; 11,19;
25.Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisztítalak benneteket.
26.Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek.
27.Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.
19. Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik,
*
Jer. 31,31k
Az új szövetség.
31.Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.
*
Máté 3.fejezet /11 Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.
*
Gal 5,16-25
16.Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait.
17.A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.
18.Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.
19.A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, 20.bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés,
21.gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
22.A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23.jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.
24.Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.
25.Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.
*Jn.23b-28
23.Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.
24.Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.
25.Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát. 26Azon a napon majd a nevemben kértek, s nem mondom azt nektek, hogy kérem értetek az Atyát,
27.mert az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek, és hittétek, hogy az Atyától jöttem.
28.Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához."
*
Róm 5,5;10,11
5.A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.
11.Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz.
Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja
*
Bölcs 1,7 Mert az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, tud minden szóról.
Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.
*
Kiv 19,3 - 8a
3.Mózes pedig felment Istenhez. Ekkor az Úr szólította őt a hegyről, és azt mondta: »Ezt mondd Jákob házának s ezt hirdesd Izrael fiainak:
4.Ti magatok láttátok, mit műveltem az egyiptomiakkal, és hogyan hordoztalak titeket sasszárnyakon, amíg idehoztalak titeket magamhoz.
5.Ha tehát majd hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, tulajdonommá lesztek minden nép közül - hiszen az egész föld az enyém -,
6és ti lesztek az én papi királyságom és szent népem. Ezek azok a szavak, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak.«
7.Mózes elment, összehívta a nép véneit, és eléjük terjesztette mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr parancsolt.
8.Az egész nép egy szívvel-lélekkel azt felelte erre: »Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott« Amikor aztán Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak,
9.Az Úr meghallgatta Mózes kérését, a békák elpusztultak a házakban, az udvarokon és a földeken
*

Ez 37,1 -14 Látomás Izrael feltámadásáról.
1.Akkor az Úr rám helyezte kezét, az Úr lelkében kivezetett és letett a mező közepén, ami telve volt csontokkal.
2.Körülvitt engem azok mellett mindenfelé; igen nagy volt a számuk a mező színén, és teljesen ki voltak száradva.
3.Azt mondta nekem: »Emberfia, vajon életre kelnek még ezek a csontok?« Azt feleltem: »Uram Istenem! Te tudod!«
4.Erre így szólt hozzám: »Prófétálj ezekről a csontokról, és mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét!
5.Így szól az Úr Isten a csontokhoz: Íme, én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek!
6.Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.«
7.Erre én prófétáltam, amint megparancsolta nekem. Miközben prófétáltam, zaj támadt és íme, zúgás hallatszott, és egyik csont a másikhoz közeledett, mindegyik a saját ízületéhez.
8.És láttam, hogy íme, izom és hús nőtt rajtuk, és bőr feszült rájuk, de lelkük nem volt.
9.Akkor azt mondta nekem: »Prófétálj a léleknek; prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az Úr Isten: A négy szél tájékáról jöjj elő, lélek, és fújj ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek!«
10.Prófétáltam, amint megparancsolta nekem; erre beléjük szállt a lélek, és életre keltek; a lábukra álltak, mint valami igen nagy sereg.
11.Akkor azt mondta nekem: »Emberfia, ezek a csontok Izrael háza; ők azt mondják: ‘Kiszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, elvesztünk!' 12.Azért prófétálj és mondd nekik: Így szól az Úr Isten: Íme, én megnyitom sírhantjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és bevezetlek titeket Izrael földjére.
13.És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom majd sírjaitokat és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én népem!
14.A lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és nyugodt lakóhelyet adok nektek földeteken; akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és meg is cselekedtem« - mondja az Úr Isten
*
Joel 3,1 -5 a Lélek kiáradása.
1.Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok.
2.Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom azokban a napokban lelkemet. 3.És csodálatos jeleket idézek elő az égen és a földön: vért, tüzet, és füstfelhőt; 4.a nap sötétséggé változik, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.
5.És akkor ez lesz: mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul.
Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék - amint megmondta az Úr azoknak a menekülteknek a számára, akiket meghív az Úr.
*
*
Rom 8,22-27
22.Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig.
23.De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. 24.Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli?
25.Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan. 26.Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.
27.S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
*
Jn 7,37-39 Az élő víz ígérete.
37.Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: ,,Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék,
38.aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak." 39.Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus
*
Ter 3,9- 15,20
9.De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?"
10.Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem."
11.De ő így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?"
12.Az ember így válaszolt: ,,Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem."
13.Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?" Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem."
14.Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján.
15.Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba
(...)
20. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
*
ApCsel 1,12 - 14
12.Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe.
13..Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás.
14.Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
*
Jn 19,25-27
25.Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna.
26.Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, a fiad!"
27Aztán a tanítványhoz fordult: ,,Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.
*

Zsolt 86 IMA NEHÉZ IDŐBEN
1.(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény.
2.Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.
3.Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok.
4.Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem.
5Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
6.Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra!
7.Hozzád kiáltok a szorongatás napján, s tudom, hogy meghallgatsz.
8.Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél.
9.Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram!
10Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten.
11.Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet!
12.Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké.
13Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből.
14Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel.
15.Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben.
16.Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!
17.Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt nyújtottál.
*
ApCsel 12,24
24.Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt.
25.Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak.
Egy alkalommal, amikor istentiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: ,,Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket!"
ApCsel 13,5 Barnabás és Saul kiválasztása.
1.Az antióchiai egyházban volt több próféta és tanító, mint Barnabás, a Nigernek is nevezett Simon, a cirenei Luciusz, Heródes tejtestvére, Manaén és Saul.
2.Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: ,,Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!"
3.Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették kezüket, és útnak bocsátották őket.
Saul Ciprus szigetén.
4.A Szentlélektől küldetve Szeleukiába mentek, onnét Ciprusba hajóztak. 5.Szalamiszba érve a zsidók zsinagógáiban hirdették az Isten szavát. János is segített nekik.
*
Jn 12,44-50
44.Jézus azonban fennhangon hirdette: ,,Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött,
45.s aki lát, azt látja, aki küldött.
46.Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.
47.Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot.
48.Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon.
49.Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek.
50.S tudom, hogy parancsa örök élet. Így amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta." 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: istentiszteletet, szenvedélyeikkel, önmegtartóztatás, kinyilatkoztatom, megnyilvánulásai, sírhantjaitokból, sóhajtozásokkal, szégyenkezzenek, gyöngeségünkben, sírhantjaitokat, megünneplésének, ellenségeskedés, lekötelezettjei, mindnyájatoknál, megtisztuljatok, megkeresztelni, feltámadásáról, megszabadított, akadályozzátok, földkerekséget, megbomlottatok, egyiptomiakkal, születésnapját, megtisztítalak, mindannyiinkat, feltámasztotta, megjegyzésében, mezopotámiának, tisztátalanság, tanítványoknak, megparancsolta, kívánságaikkal, megbocsátjátok, tudatlanságban, legjelentősebb, igazságtalanul, csíksomlyói búcsú, összmagyarság legjelentősebb, húsvéti időszak, húsvét utáni, egyház születésnapját, napon áradt, addigi ünnepnek, tartalmát gazdagítja, keresztények számára, pünkösd napja, egész házat, zúgás támadt, maga nyelvén, maga anyanyelvén, néma bálványokhoz, kegyelmi adományok, Szent Pál, Spiritus Sanctus, Líbia Cirene, Isten Lelke, Ugyanígy Krisztus, Krisztus Jézusban, Krisztus Lelke, Jézus Krisztust, Akik Krisztus Jézushoz, Látomás Izrael, Uram Istenem, Mária Magdolna, Amikor Jézus, NEHÉZ IDŐBEN, Saul Ciprus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Fluorit és dolomit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Rejtély, amire máig sincs magy...  Facebookon kaptam  Pákolitz István - Babarózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Haragvó Isten  Citrit  Isten törvénye: A tíz parancso...  Aranyosi Ervin: Szeretnék egy ...  Nem tudom, mit tartogat számom...  Ha egyszer magányosnak érzed m...  Shabbat Shalom * Áldott legye...  Bölcső  718 az új fertőzött, elhunyt 6...  Jó kívánságom !  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Szeretnék egy ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Létezik másfajta szeretet is  Létezik másfajta szeretet is  A sárgarigó fészke  Facebookon kaptam  Bodzavirág  -mikor szívünket betakarja a b...  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Haragvó Isten  Jó kívánságom !  Mai harmónia kártyám  tavaszi vers  Megértés és hirdetés  Azok boldogok, akik...  Isten haragja  Az esküvő nem házibuli  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Kellemes délutánt kívánok  Rodokrozit pirittel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Robert Burns: Egy százszorszép...  Szendi Gábor: Pár gondolat az ...  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Szusszanjunk!  Azurit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tanzanit  Egy igazi nőt-  Vigyázz, mit mondasz!  A virágok mindig leveszik a lá...  Ametiszt  Haragvó Isten  Facebookon kaptam  Hajnali hangverseny  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Szeretnék egy ...  Szusszanjunk!  Dioptáz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  A nap világosítson a szívedben  Facebookon kaptam  Kvarc  Facebookon kaptam Krisztinától  Orgona  Egy őrült vagy, angyali szívve...  Kalkopirit és kvarc  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Tudod mi a boldogság?  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Facebookon kaptam  Tanzanit  Rózsakvarc  Azurit  Haragos Isten  csak, úgy...  Facebookon kaptam  Akit párodul melléd rendelt az...  Az idő és a világ nem áll meg  Zöld pirimorfit  Szép májusi napokat!  Facebookon kaptam  Kellemes vasárnapot  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Png virág  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
csíksomlyói búcsú, összmagyarság legjelentősebb, húsvéti időszak, húsvét utáni, egyház születésnapját, napon áradt, addigi ünnepnek, tartalmát gazdagítja, keresztények számára, pünkösd napja, egész házat, zúgás támadt, maga nyelvén, maga anyanyelvén, néma bálványokhoz, kegyelmi adományok, szolgálatok sokfélék, gyógyítás különböző, prófétálást kapta, nyelveken való, nyelveken szólás, test tagja, testté lettünk, szeretet útján, lelki adományokra, gyülekezetet építi, élettelen hangszerekkel, fuvola vagy, fuvolán vagy, trombita kétértelmű, levegőbe fogtok, lelki ajándékokért, gyülekezet építését, lelkem ugyan, gyülekezetben inkább, hívőknek szolgál, ítélet jele, prófétálás viszont, hitetleneknek szóló, egész egyház, nyelveken szólást, halál törvényétől, törvény által, testi ember, testi dolgokra, test törekvése, test halott, igazságosság által, halottak közül, bennetek lakó, test lekötelezettjei, test szerint, test cselekedeteit, szolgaság lelkét, gyermekké fogadás, helyiség ajtaja, tanítványok összegyűltek, zsidóktól való, tanítványok megörültek, igazság Lelkét, világ többé, napon megtudjátok, világ gyűlölete, tanítványok iránt, világ gyűlöl, hatalmasabb nálam, saruját hordozzam, test kívánságait, test ugyanis, test ellen, test cselekedetei, napon majd, nevemben kértek, világba jöttem, remény pedig, nekünk ajándékozott, bennünk lakó, egész föld, enyém &#8211, békák elpusztultak, mező közepén, mező színén, másikhoz közeledett, saját ízületéhez, négy szél, lábukra álltak, csontok Izrael, lelkemet adom, napokban lelkemet, hold pedig, menedék &#8211, egész természet, fogadott fiúságot, szíveket vizsgálja, ünnep utolsó, templomban volt, benne hívők, asszony adott, kígyó vezetett, mező minden, föld porát, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 565
  • e Hét: 2368
  • e Hónap: 21343
  • e Év: 396393
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.