Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mai evangélium 10.08 - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
  2019-10-08 09:47:30, kedd
 
   
  Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország fő pátrónája
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Mária reménységünk az életre és minden erényre.
Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem.
Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.
Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye.
Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel.
Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél!
Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.
Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak.
Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.
Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.
Ez az Isten igéje. Sir 24,23-31

Zsoltár
Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! (SzVU! 287/7. 1 D2 tónus)
Vagy: Alleluja. 1. szám.
Előénekes: Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!
Hívek: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja,
E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, * akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké, * mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk.
H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja.
E: Megakadályoztad néped pusztulását, * mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál.
H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja.
Jud 13,18-19

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
Testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!" Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
Ez az Isten igéje. Gal 4,4-7

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!"
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,26-28
...... ...........Egyetemes könyörgés Magyarok nagyasszonya ünnepére
Pap: Testvéreim! Magyarok Nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és Nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Alakítsd át szívünket, hogy Boldogasszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6. Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek Nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk és Istenünk! Első szent királyunk végakaratából Fiad édesanyját Nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent Fiad országát. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

- Útravaló - 2019. október 8. oldalon
Amásik világon meglátjuk majd, hogyan történt, hogy országalapító királyunk, Szent István, élete alkonyán, amikor emberileg magára maradt, és életműve aligha kerülhetett volna alkalmas utódok kezébe, Isten sugallatára okos dolgot tett. Összehívta országának nagyjait, és Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta keresztény népét és élete művét.
Ismereteim szerint Szent István volt az első, aki uralkodóként egész nemzetét és annak jövőjét Isten Anyjának ajánlotta föl. Szent László Magyarok Nagyasszonyának nevezte el az egykori názáreti leányt, aki a magyar lelkiség kincse lett.
Ünnepe kezdetben Nagyboldogasszony napja volt, ma október 8-án ünnepeljük. Az ünneplés maradandó értéke, hogy ezen a napon magunkat, családunkat és minden hazánk fiát, lányát, egész népünket ismét Nagyasszonyunknak ajánljuk. Oltalmát nem azért kérjük, mert megérdemeljük, hanem azért, mert kis országunknak és népünknek a nagyok között égi segítségre van szüksége. Anyai gondoskodását ma is igénylik, akikben él a máriás lelkület.
A mai elmélkedés e lelkületünk építésére ad lehetőséget. Elsősorban hitünk igazágát idézzük az emlékezetünkbe. Isten és ember, a Teremtő és a teremtmény között végtelen a különbség. Amióta az emberiség elveszítette Isten barátságát, áthidalhatatlan szakadék választott el bennünket Istentől. A hidat Isten és ember, földi életünk és üdvösségünk között csak az irgalmas Isten építhette meg. Emberré lett Fia hidalta át a szakadékot, s Isten azóta Fiának testvéreit látja az emberekben. Mi pedig Jézus Krisztusban láthatóan ismerhetjük meg a láthatatlan, élő Istent, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Isten népe lettünk.
Fiának megtestesülését Isten emberi együttműködéssel váltotta valóra. Az ember, aki világra hozta a Megváltót, az az asszony, akit az ősevangéliumban ígéretként ismert az emberiség. Ma pedig az Úrangyala imádságban hálás szívvel idézzük föl, hogy ő az Úr szolgálóleányának nevezte magát, és föltétel nélkül igent mondott arra, hogy a Megváltó anyja legyen. Fia Emmanuel, azaz ,,velünk az Isten". Ő egy lett közülünk, s azóta nemcsak Urunknak, de Atyánknak is hívhatjuk Istent. Jézus az egész emberiség minden tagját testvéréül fogadta, ezért Anyja bennünket gyermekeinek fogad el. Mária a mi égi Édesanyánk.
Ezt tette különleges magyar örökséggé Szent István fölajánlása, akinek mi, magyar fiai és leányai örökösei vagyunk földi zarándokutunkon.
Mit kérjünk? Bocsánatot a 20. században és napjainkban Isten nélkül élni akaró emberek bűneiért, és a magunk vétkeiért. Adjunk hálát Istennek, hogy minden nehézség ellenére megmaradtunk a Szent István szerezte kereszténységben. Méltatlanságunkat beismerve kérjük őt, hogy ma az újabb népvándorlás, amit kapitalista érdekek támogatnak, el ne sodorja országunkat, népünket.
Merjük megígérni, hogy az elődeink által megőrzött Mária-tiszteletben fogunk élni a jövőben is, és a Nagyasszonyunk iránti tiszteletet igyekszünk továbbadni a jövő magyar nemzedékeinek.

- Magyar kurír oldalon
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
...... ..............


Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony ünnepén. A Hartvik püspöktől származó legendában így olvashatunk erről:
,,Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.« (Vö. Zsolt 31,6)"
A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén.
"Örvendezzél, Isten Anyja, szíved mélyén. Boldog vagy, Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled. Ujjongjon az ég, a föld s a tenger!"
(Az ünnep Magnificat-antifónája az I. Esti dicséretből)
Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra.
- 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában.
Képen: Johann Lucas Kracker: Szent István országfelajánlása (egri bazilika, 1773)
...... ..............A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara.
- Mi, magyarok elsőként, ám nem egyedül tiszteljük nemzeti patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni, Franciaországot XIII. Lajos király 1638-ban, Ausztriát III. Ferdinánd 1647-ben ajánlotta Máriának. János Kázmér király 1656-ban nyilvánította a Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé. A későbbi századok folyamán először Mexikót, majd egész Latin-Amerikát, Katalóniát és Dél-Ázsiát is a Szűzanya oltalma alá helyezték. Az angol püspökök 1893-ban ajánlották föl Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen .

Fotó: Jelesnapok.hu, Katolikus.network.hu

*
A mi ünnepen szívünk szeretetét Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya felé fordítjuk, akinek egykor Szent István király felajánlotta koronáját és országát, a magyar népet és annak jövőjét. Első szent királyunk felajánlása óta népünk folyamatosan megtapasztalta Mária segítségét, pártfogását. Elődeink hozzá fohászkodtak a sorsdöntő helyzetekben, s példájukon felbuzdulva mi is ezt tesszük, illetve ezt ajánljuk a következő nemzedékeknek is.
Hisszük, hogy Jézus édesanyja szeretettel fordul népünk és családjaink felé. Hisszük, hogy érdemes a gyermekeket és a fiatalokat a krisztusi igazságra tanítani és nevelni, hogy felnőve örömmel és lelkesedéssel kötelezzék el magukat a keresztény életre. Hisszük, hogy a keresztény családok Krisztus tanításában találják meg azt az értéket, amely számukra a boldogságot és a biztonságot nyújtja, s amelyből erőt meríthetnek nem csupán saját boldogulásuk előmozdításához, hanem a nagyobb közösség, a nemzet építéséhez is. Hisszük, hogy a szülők jó és hiteles példát mutatnak gyermekeiknek keresztény hitük megélésében. Hisszük, hogy felnőve mindenki elutasítja a könnyelmű élet kísértését és felismeri a becsületes munka értékét. Hisszük, hogy az egyházi vezetők és igehirdetők önzetlen szolgálatukkal előmozdítják Isten országának növekedését és a földi haza fejlődését.
Mária, Magyarok Nagyasszonya, járj közben fiadnál, Jézusnál, hogy adja ránk áldását!
C.Horváth István Sándor

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Nincs szükséged csodálkozókra és bámészkodókra, hanem követésre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk, tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyem, amikor mellém lépsz! Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy azonnal induljak és kövesselek! Hiszem, hogy indulni, a te követésedre vállalkozni csak szabadon és Istentől vezetve érdemes.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: együttműködéssel, boldogasszonyunk, kereszténységben, országfelajánlás, ősevangéliumban, könyörgéseimben, áthidalhatatlan, istenfélelemnek, megtestesülését, megaláztatásban, elhomályosítani, nagyasszonyának, franciaországot, előmozdításához, megakadályoztad, zarándokutunkon, szolgálatukkal, megtapasztalta, felszabadítson, emlékezetünkbe, alázatossággal, főpásztorainak, hivatástudatot, bajorországban, szerzeteseinek, nagyasszonyunk, közbenjárására, családjainkban, gyümölcseimmel, lengyelország, szentatyánkat, megérdemeljük, mindenekelőtt, lelkesedéssel, szentlélekkel, nemzedékeiben, szép szeretetnek, szent reménynek, igazság minden, lépes méznél, fölséges Isten, föld minden, emberek ajkán, igaz úton, idők teljessége, mózesi törvénynek, törvény szolgaságából, fogadott fiúságot, szűz neve, angyal belépett, evangélium igéi, krisztusi élet, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, OLVASMÁNY Sirák, Szent Fiadat, SZENTLECKE Szent Pál, Fiának Lelkét, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Galilea Názáret, Szent Istvánt, Boldog Gizellát, Szent Imrét, Szent István, Jézus Krisztus, Szűz Máriának, Isten Anyjának, Szent László Magyarok Nagyasszonyának, Jézus Krisztusban, Végre Isten, Szent László, Isten Anyja, Vaszary Kolos, Szent, Szent II, János Pál, Szent Péter-bazilika, Johann Lucas Kracker, Patrona Hungariae, Szent Korona, Boldogságos Szűz Máriát, Franciaországot XIII, Ausztriát III, János Kázmér, Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé, Boldogságos Szűz Mária, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Megpróbálok úgy élni  Esti kép  Facebookon kaptam  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  tavaszi vers  Robert Burns: Egy százszorszép...  Orgona  Kellemes vasárnapot  Facebookon kaptam  Gyönyörű csend  Haragos Isten  Megpróbálok úgy élni  Facebookon kaptam  Nem jött el...  Szép estét kedves látogatóimna...  Szusszanjunk!  Jó kívánságom !  Harmónia......  Az egyház és Isten célja a föl...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Igazságos Isten  Achát.jpg  Dioptáz  Mindenki kap lehetőséget az él...  Haragvó Isten  Facebookon kaptam  Tavaszi felhők  Nincs Cím  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kvarc  Egyik nap, egy fiatal barátnőm...  Az esküvő nem házibuli  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi felhők  Már másfél évtizede tervezte &...  Facebookon kaptam  Istentől megáldott Áldott Vasá...  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  A nap világosítson a szívedben  Rózsakvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes napot  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Szusszanjunk!  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  tavaszi vers  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép májusi napokat!  Megértés és hirdetés  Istentől megáldott Áldott Vasá...  Kellemes napot kívánok  Már másfél évtizede tervezte &...  Létezik másfajta szeretet is  Png virág  Tanzanit  Isten haragja  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Kellemes hetet  Istentől megáldott Áldott Vasá...  Facebookon kaptam  Mindenki kap lehetőséget az él...  Facebookon kaptam  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Isten gyűlölete  Azurit  Haragos Isten  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Isten gyűlölete  Köszönő lap  Facebookon kaptam  Ametiszt  Nincs Cím  Haragos Isten  Már másfél évtizede tervezte &...  Facebookon kaptam  Ametiszt geódák  Facebookon kaptam  Rodokrozit és kálcit  Angyali szívvel...  Akvamarin  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Egy őrült vagy, angyali szívve...  A világon a legszebb 
Bejegyzés Címkék
szép szeretetnek, szent reménynek, igazság minden, lépes méznél, fölséges Isten, föld minden, emberek ajkán, igaz úton, idők teljessége, mózesi törvénynek, törvény szolgaságából, fogadott fiúságot, szűz neve, angyal belépett, evangélium igéi, krisztusi élet, magyar családokat, áldozatos családi, magyar ifjúságban, keresztény hivatástudatot, szentek földje, egykori názáreti, magyar lelkiség, ünneplés maradandó, napon magunkat, nagyok között, máriás lelkület, teremtmény között, emberiség elveszítette, hidat Isten, irgalmas Isten, ősevangéliumban ígéretként, lett közülünk, egész emberiség, magunk vétkeiért, újabb népvándorlás, elődeink által, jövő magyar, országfelajánlás 1038-ban, százszoros jutalom, igaz hitet, igazságot szeressék, alázatossággal törődjenek, kereszténység zsenge, csillagokra emelve, törökökkel szemben, török alóli, ország fölajánlását, napba öltözött, tizenkét csillagú, magyar Szent, ország jogara, fehérhegyi csata, későbbi századok, angol püspökök, magyar népet, sorsdöntő helyzetekben, következő nemzedékeknek, krisztusi igazságra, keresztény életre, keresztény családok, biztonságot nyújtja, nagyobb közösség, nemzet építéséhez, könnyelmű élet, becsületes munka, egyházi vezetők, földi haza, világ zaja, együttműködéssel, boldogasszonyunk, kereszténységben, országfelajánlás, ősevangéliumban, könyörgéseimben, áthidalhatatlan, istenfélelemnek, megtestesülését, megaláztatásban, elhomályosítani, nagyasszonyának, franciaországot, előmozdításához, megakadályoztad, zarándokutunkon, szolgálatukkal, megtapasztalta, felszabadítson, emlékezetünkbe, alázatossággal, főpásztorainak, hivatástudatot, bajorországban, szerzeteseinek, nagyasszonyunk, közbenjárására, családjainkban, gyümölcseimmel, lengyelország, szentatyánkat, megérdemeljük, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 169
  • e Hét: 2822
  • e Hónap: 21797
  • e Év: 396847
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.