Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Cserháti Ferenc püspök karácsonyi körlevele
  2020-11-27 11:36:17, péntek
 
   
  Tekints fel az égre!
...... ............


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspökének a külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és lelkipásztorokhoz 2020 karácsonyára írt körlevelét közöljük.
*
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvéreim!
Az elmúlt hetek és hónapok megpróbáltatásai rámutattak arra, hogy mennyire törékeny és sebezhető az ember, és mennyire rászorul a Teremtő atyai segítségére, bölcs tanácsaira. Megmutatták, hogy az ember egyáltalán nem olyan erős, legyőzhetetlen, mint ahogyan azt esetleg korábban gondolta. Lehetőségei korlátozottak, nagyon is gyenge, esendő és véges teremtmény, akinek szüksége van Istenre és szüksége van embertársaira: az orvosok, a mentősök, az ápolók és még nagyon sokan mások önfeláldozó szolgálatára; szüksége van bizonyos szabályok és parancsok - nem utolsósorban az isteni törvények és parancsok megtartására, mert ezek nélkül elvész és úgy eltűnik, mint az árnyék és a lehelet - érvel a zsoltáros (vö. Zsolt 144,4).
A pandémia által előidézett szükséghelyzetben különösen is megmutatkozott, hogy valamennyien egy hajóban evezünk, hasonló aggodalmak és félelmek között. ,,Egyikünk sem mentheti meg maga önmagát. Ahhoz, hogy valóban növekedjünk, együtt kell növekednünk, és meg kell osztanunk azt, amink van, mint az a fiú, aki Jézusnak felajánlott öt árpakenyeret és két halat..., ami elegendő lett ötezer embernek" (vö. Jn 6,1-15) - emlékeztetett nemrég Ferenc pápa (Üzenet az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára, 2020. szeptember 27.). A vészhelyzet megmutatta, hogy szükségünk van embertársaink segítségére, de legfőképpen annak az isteni erőnek és erőforrásnak, görögösen: a Paraklétosznak, magyarán: annak az erős és bölcs Istennek a tanácsaira és segítségére, aki mindig képes újjáteremteni és megújítani a föld színét, képes talpra állítani, jóra fordítani még a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is.
Bölcs tanácsai és Egyháza által Isten a mai válságos helyzetben is felkínálja segítségét, és képes olyan energiákat felszabadítani bennünk, amelyek felülmúlhatják akár még a fizikai képességeinket is. Az Úr Lelke felébreszti bennünk mindenekelőtt a hit, remény és szeretet hegyeket mozgató és újjáteremtő erőit. Emlékezetünkbe idézi, hogy él az Isten, és nekünk szükségünk van rá. Eszünkbe juttatja, hogy ,,nem vagyunk elégségesek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk: szükségünk van az Úrra, ahogyan a régi hajósoknak szükségük volt a csillagokra" és ezek iránymutató jelzésére. Ez a Lélek a vészhelyzetben azt sugallja, hogy ,,hívjuk meg Jézust életünk bárkájába, és bízzuk rá a félelmeinket, mert ő legyőzi azokat" - buzdít Ferenc pápa, és így folytatja: ,,Akárcsak a tanítványok, mi is megtapasztaljuk, hogy ha ő a fedélzeten van, nem fogunk hajótörést szenvedni. Isten ereje ugyanis képes jóra fordítani mindazt, ami velünk történik, még a legrosszabb dolgokat is. Isten ereje lecsendesíti a viharainkat, és vele sohasem hal meg az élet" (Ferenc pápa, Senki sem menekülhet meg önmagában, MK, 2020. március 27.). Bízzunk Istenben, és ne feledkezzünk meg segítségét kérni!
Ezzel a körlevéllel a teremtő és az újjáteremtő Isten erejét hirdetem: a feltámadt Krisztus győzelmét a koronavírus, a gyilkos betegségek, a bűn és a halál fölött. A feltámadt Krisztus közelségét akarom megéreztetni mindazokkal, akik a nagy világjárvány miatt most magányosan és embertársaiktól elszigetelten élnek, vagy éppen elcsüggedtek és komoly megpróbáltatásokat szenvednek: az idősek, a fiatalok, a munkanélküliek, a nincstelenek, a megfertőzött betegek vagy azok, akik éppen életük kockáztatása árán is beteg és szenvedő embertársaik szolgálatában állnak: az orvosok, az ápolók, a közellátásban dolgozók, a rendfenntartók, az önkéntesek... De az Úr közelségét szeretném megéreztetni azokkal is, akik az elmúlt években külföldre kényszerültek, vagy csak éppen az idegenben akartak szerencsét próbálni, és most szeretteiktől, szüleiktől, gyermekeiktől, rokonaiktól elszakadva, valahol a nagyvilági szétszórtságban magányosan szenvednek, szülőföldjük, otthonuk és családjuk után vágyakoznak. Ez a levél Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat akarja erősíteni a világjárvány okozta nehéz helyzetben. Jelezni akarja, hogy nem vagyunk egyedül: az Úr velünk van, és velünk van a hívők közössége, amely buzgón kéri az Urat, idehaza és világszerte, hogy vegye el tőlünk ezt a rettenetes csapást.
Kedves Külföldi Magyar Testvéreim, mi magunk is sokat tehetünk egymásért, egyénileg és közösen is, legfőképpen azáltal, hogy imádkozunk egymásért, szeretteinkért, nemzetünkért és a világjárvány által sújtott minden embertársunkért. Aztán sokat tehetünk az által is, ha figyelmesek vagyunk egymás iránt, segítjük egymást, külföldön is összefogunk és összetartunk, jót teszünk, legfőképpen testvéreinkkel... ,,Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben" (Gal 6,10) - figyelmeztet a nemzetek apostola. A megpróbáltatásnak ez a súlyos időszaka alkalom arra is, hogy tekintetünket a fennvalókra, az égiekre, a maradandó értékekre, életünk igazi nagy kérdéseire irányítsuk, és ezeken elgondolkodjunk, hiszen amint ez írva van: ,,minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jak 1,17). Az üdvösség felülről jön, az Atyától, nem az emberektől.
A nemzeti összetartozás és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében különösen is nagy terveket szövögettünk. Azt terveztük, hogy megerősítjük hitünket a köztünk élő Krisztusban, és sokféleképpen erősítjük majd az országhatárokon átívelő egységet és összetartozást is: összefogunk Istennel és összefogunk egymással. Az Úr útjai azonban kifürkészhetetlenek, és gondolatai meghaladják az emberét (vö. Róm 11,34; Iz 55,8-9). A járványhelyzet beleszólt mégoly nemes terveinkbe is. Nagyon sok szép rendezvényünk elmaradt, vagy átkerült az online térbe. A budapesti NEK világeseménye is évi elhalasztást nyert és új időpontot kapott: 2021. szeptember 5-12. Külföldi lelkipásztori látogatásaim túlnyomó része idén elmaradt, és ezt valóban nagyon sajnálom. Elmaradtak az európai és amerikai magyar lelkipásztori konferenciák. Külföldön szolgáló főtisztelendő pap testvéreimmel is csak némi online kapcsolatot tudtam ápolni.
A járványhelyzet ugyanakkor rámutatott arra, hogy a modern médiák is hasznos eszközök lehetnek az Úr és evangéliumának szolgálatában, sőt azok felhasználása által még az Egyház látható és láthatatlan közösségét is lehet erősíteni, legfőképpen a lelki közösséget. Új lehetőséget kaptunk a krisztusi örömhír terjesztésére. Sokfelé megszervezték a magyar szentmisék online közvetítését. Magam az Apostol TV szentmise-közvetítései és az egyéb közösségi oldalak eszközei által igyekeztem erősíteni külföldi magyar testvéreim hitét és szülőföldi kötődését, nemzeti és kulturális összetartozását. A szentmise-közvetítések természetesen nem pótolják a személyes találkozásokat és személyes részvételünket a szentmisén, ugyanakkor azok nem is show-műsorok, hanem a közös ima és az evangéliumi igehirdetés új és komolyan veendő lehetőségei, amelyeket jó, ha a jelenlegi vészhelyzetben megfelelő módon ápolunk és igénybe veszünk. Ezek az online közvetítések új lehetőséget kínálnak arra, hogy megtapasztaljuk Krisztus Urunk közelségét és azt a segítséget, amelyet az Úr mindig felkínál nekünk az ő vigasztaló és erősítő üzenetével, az Isten igéjével. Hogyne ajánlanám kedves külföldi magyar testvéreim szíves figyelmébe ezt a lehetőséget, és kérném, hogy szükség esetén és lehetőségeikhez mérten otthonaikban is úgy próbáljanak részt venni a szentmise-közvetítésben, mintha csak a templomban, az Isten házában lennének: Isten népének közös otthonában, vagy éppen a családegyház szentélyében, ahol adott esetben még lelki szentáldozáshoz is járulhatnak. Nem egy családtól hallottam már, hogy ők úgy készülődnek ezekre a szentmisékre, mintha csak a templomba igyekeznének: otthonaikban templomi csendet teremtenek, ünneplőbe öltöznek, keresztet helyeznek az asztalra, és még gyertyát is gyújtanak, és így együtt imádkoznak a távolban lévő imádkozókkal.
Még egy ilyen szükség által diktált virtuális részvétel a szentmisén is nagyon üdvös és hasznos; megérezteti a hívő emberekkel, főleg azokkal, akik magányosak, kénytelenek bezárkózni otthonaikba, betegek vagy veszélyben forognak, hogy soha nincsenek egyedül: Isten megkeresi őket, bekopogtat hozzájuk és velük van, az Egyház által is felkínálja segítségét, gondoskodik övéiről, Isten népe gondol rájuk és imádkozik értük, akár csak azokért is, akik segítik őket: az orvosok, az ápolók, az ápolónővérek, a gyógyszerészek, a rendőrök, a közellátásban dolgozók. Ezek a közvetítések Isten áldását sugározzák minden ember felé.
Napjainkban különösen nagy szükség van a hívő és imádkozó emberekre, akik Istentől várják az üdvösséget, itthon és külföldön egyaránt. Mindszenty József bíboros szavait idézem: ,,Legyünk most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni" - buzdított Isten szolgája, a jó pásztor 1945. október 7-én esztergomi székfoglaló beszédében, a miénkhez hasonló válságos időkben. XII. Piusz pápa szózata is többször beigazolódott már: ,,Nagy a hatalma annak a hadseregnek, amelyik a kard helyett a rózsafüzért tartja kezében" (vö. XII. Piusz, Ingruentium Malorum enciklika a rózsafüzér imádságról, Róma, 1951. szeptember 15.).
Imádkozzunk szüntelenül, és fogadjuk szívünkbe a Szentlélek megtermékenyítő erejét, Isten üdvözítő Igéjét, mint ahogyan ezt a Boldogságos Szűz Mária is tette és világra hozta az Üdvözítőt, a Szabadítót.
Minden igyekezetünk és lázas emberi tevékenységünk mellett, a jelenlegi koronavírus okozta Covid-19-világjárvány elleni küzdelemben is, ,,tekintsünk fel az Égre" (vö. 1Móz 15,5), szakítsunk időt az elmélkedő imára, a hit elmélyítésére, mert az áldás mindig felülről, Istentől jön: ő teszi termékennyé, gyümölcsözővé minden igyekezetünket és munkánkat; ő adja az áldást, és ő teszi sikeressé minden verejtékes munkánkat. Istennel épül a város és az ország; vagy másképpen fogalmazva: higgyünk és bízzunk Istenben, legyen életünk ezzel egybehangzó és mindig koherens, mert akkor bizton remélhetjük, hogy általunk és közöttünk is nagy dolgokat művel a Szent és Hatalmas.
Végezetül idén is megköszönöm a kedves külföldi magyar testvérek minden támogatását közös krisztusi küldetésünk szolgálatában, kívánok mindenkinek jó felkészülést az Úr érkezésére, áldott, szent karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.
Mindezek után pedig Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, Szent István király és a többi magyar szent közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Budapest, 2020. november 29., advent első vasárnapján
Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
Esztergom-budapesti segédpüspök

Forrás: MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír 2020.11.26
 
 
0 komment , kategória:  Karácsonyi üdvözlet  
Címkék: megpróbáltatásai, embertársunkért, megtapasztaljuk, elgondolkodjunk, szétszórtságban, megtermékenyítő, lehetőségeikhez, embertársaiktól, összetartozását, szentáldozáshoz, országhatárokon, találkozásokat, felszabadítani, képességeinket, felülmúlhatják, vészhelyzetben, összetartozást, legyőzhetetlen, nagyasszonyunk, közbenjárására, gyógyszerészek, tevékenységünk, emlékezetünkbe, rendfenntartók, járványhelyzet, részvételünket, paraklétosznak, munkanélküliek, eucharisztikus, megmutatkozott, szeretteinkért, igyekezetünket, testvéreinkkel, evangéliumának, közellátásban, gyümölcsözővé, elmúlt hetek, ember egyáltalán, isteni törvények, lehelet –, pandémia által, hajóban evezünk, vészhelyzet megmutatta, isteni erőnek, föld színét, fizikai képességeinket, régi hajósoknak, legrosszabb dolgokat, újjáteremtő Isten, feltámadt Krisztus, gyilkos betegségek, halál fölött, Cserháti Ferenc, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves Magyar Testvéreim, Bízzunk Istenben, Kedves Külföldi Magyar Testvéreim, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Apostol TV, Krisztus Urunk, Mindszenty József, Ingruentium Malorum, Boldogságos Szűz Mária, Szent István, MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat, Merényi Zita, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png virág  Narayantól idézet  Muskátlik az ablakban  Facebookon kaptam  Margaretta csokor  Az idei porcelán szív  Facebookon kaptam  Képes idézet !  Éljen a nyár!  Harmonia.......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Szúnyogok ellen természetesen  Jó éjszakát!  Kellemes délutánt kívánok!  Jó estét nyár, jó estét szerel...  Légy kezdeményezője a jónak!  Mai harmónia kártyám  Harmonia.......  Adjon Isten jó reggelt kedves ...  Fekete István: Tévedések  Facebookon kaptam  Magyarországon is fel kell kés...  Jó éjszakát!  Png nő  bay bay július!  Png virág  Facebookon kaptam  Margaretták kosárban  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Szép estét kedves látogatóimna...  Temetőben  Facebookon kaptam  Kun Magdolna: Augusztus elején  A füredi Horváth Eszter lett a...  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Virágének  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Kártya  Paul Verlaine : Lankadt kéj le...  Facebookon kaptam  Azok a legnagyobb  A világ arra való, hogy szép l...  Sárga rózsa  Tegnap volt: A barátság világn...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Az üres kalász fent hordja a f...  Szép estét kedves látogatóimna...  Kornis Mihály tollából  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Aranyosi Ervin: Ó, drága Napra...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Margaretta csokor  Facebookon kaptam  Hello augusztus, üdvözöllek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Az emlékek fogságában .  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jó éjszakát!  Bartalis Éva – Egy Magya...  Ötszáz vendéget várnak az idei...  Picasso és Bardot  Mindenkor örüljünk!  Facebookon kaptam  Carmen Bernos de Gasztold: A m...  Aranyosi Ervin: Emelkedj magas...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Png virág  Margaretták kosárban  Png virág  Facebookon kaptam  Éljen a nyár!  Jó estét nyár, jó estét szerel...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kőváry Anett: Amikor megérted  Fekete István: Tévedések  A füredi Horváth Eszter lett a...  Kellemes napot és hétvégét kí...  Facebookon kaptam  Almaecettel a diabétesz ellen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Üdvözöllek augusztus  Leroskasztott...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
elmúlt hetek, ember egyáltalán, isteni törvények, lehelet &#8211, pandémia által, hajóban evezünk, vészhelyzet megmutatta, isteni erőnek, föld színét, fizikai képességeinket, régi hajósoknak, legrosszabb dolgokat, újjáteremtő Isten, feltámadt Krisztus, gyilkos betegségek, halál fölött, nagy világjárvány, megfertőzött betegek, közellátásban dolgozók, elmúlt években, idegenben akartak, nagyvilági szétszórtságban, levél Istenbe, világjárvány okozta, hívők közössége, rettenetes csapást, világjárvány által, nemzetek apostola, súlyos időszaka, maradandó értékekre, világosság Atyjától, üdvösség felülről, nemzeti összetartozás, budapesti Nemzetközi, országhatárokon átívelő, járványhelyzet beleszólt, online térbe, járványhelyzet ugyanakkor, modern médiák, lelki közösséget, krisztusi örömhír, magyar szentmisék, egyéb közösségi, személyes találkozásokat, evangéliumi igehirdetés, jelenlegi vészhelyzetben, online közvetítések, családegyház szentélyében, családtól hallottam, templomba igyekeznének, távolban lévő, ilyen szükség, hívő emberekkel, közvetítések Isten, imádság nemzete, miénkhez hasonló, hatalma annak, kard helyett, rózsafüzért tartja, rózsafüzér imádságról, jelenlegi koronavírus, elmélkedő imára, áldás mindig, kedves külföldi, többi magyar, mindenható Isten, külföldi magyarok, megpróbáltatásai, embertársunkért, megtapasztaljuk, elgondolkodjunk, szétszórtságban, megtermékenyítő, lehetőségeikhez, embertársaiktól, összetartozását, szentáldozáshoz, országhatárokon, találkozásokat, felszabadítani, képességeinket, felülmúlhatják, vészhelyzetben, összetartozást, legyőzhetetlen, nagyasszonyunk, közbenjárására, gyógyszerészek, tevékenységünk, emlékezetünkbe, rendfenntartók, járványhelyzet, részvételünket, paraklétosznak, munkanélküliek, eucharisztikus, megmutatkozott, szeretteinkért, igyekezetünket, testvéreinkkel, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 358
  • e Hét: 1088
  • e Hónap: 1088
  • e Év: 520504
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.