Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
2021. január 10. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
  2021-01-10 13:46:56, vasárnap
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.
vagy
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Így szól az Úr: Ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami nem lakat jól?
Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek a Dávidnak megígért irgalom jegyében.
Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.
Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok - mondja az Úr.
Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
Ez az Isten igéje. Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten."
vagy
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, de az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett.
Ez az Isten igéje. ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!" Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"
Ezek az evangélium igéi. Mk 1,7-11
...... ........... ......Elmélkedés C.Horváth István Sándor atya
Lelki megtisztulás
Szent Márk evangélista egészen röviden emlékezik meg Jézus megkeresztelkedéséről. Az esemény nem Jézus kisgyermekkorában történt, ahogy manapság a legtöbb esetben nem sokkal a születés után történik a keresztség kiszolgáltatása, hanem Jézus nyilvános működésének kezdetén, aki ekkor mintegy 30 esztendős. A keresztség alámerítést, alámerülést jelent, amely nem csak testi, hanem lelki megtisztulást eredményez. Jézus esetében és a későbbi korokban a keresztény hitre térők esetében a vízbe merülés és a vízből történő felemelkedés volt a keresztség formája, amelyet napjainkra a vízzel való háromszori leöntés gyakorlata vett át. A keresztséggel kapcsolatban érdemes megkülönböztetéseket tennünk, mert nem minden keresztség jelenti ugyanazt.
Elsőként nézzük János keresztségét. Ő volt az Úr Jézus előfutára, akit mi Keresztelő János néven emlegetünk. János a pusztában élt és a Jordán folyóban keresztelte meg az embereket. Márk evangélista így írja le tevékenységét: ,,Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket" (Mk 1,5). Munkáját egyébként nem csak az evangéliumok örökítették meg, hanem az ókor egyik legnagyobb történetírója Josephus Flavius is megemlékezik róla a zsidók története művében. Az evangéliumok tanúsága szerint János keresztsége egyértelműen a bűnbánat, a vezeklés, a megtérés jele. János az őt felkeresők számára hangsúlyozza, hogy a külső megtisztulással együtt jár a benső megtisztulás is, azaz a bűnbánat gyümölcsét kell teremnie mindenkinek. A Keresztelő kiemeli továbbá, hogy amit ő tesz, csak az első lépés: ,,Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek titeket. De az, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket" (Mt 3,11 és Mk 1,7-8).
Lényeges kiemelnünk, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik Jánosnál, akkor az ő esetében nem a bűnbánat jeléről van szó, hanem arról, hogy sorsközösséget vállal a bűnös emberekkel. A mi Urunknak ugyanis nincs szüksége bűnbánatra, hiszen neki, a szent Istennek nincs egyetlen bűne sem. Márk evangélista nem tér ki arra, hogy János értetlenül fogadja, hogy Jézus meg akar keresztelkedni nála (vö. Mt 3,13-15), mert az esemény leírásánál őt az a szempont vezeti elsősorban, hogy bemutassa a mennyei Atya vallomását: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"
Szót kell még ejtenünk a Szentlélek keresztségéről, amelyet napjainkban gyakran emlegetnek a katolikus megújulási mozgalmak. Ez a fogalom azt jelenti, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Isten szeretete kiárad szívünkbe és ez egészen átformálja személyiségünket, átalakítja életünket, élővé teszi azt a kegyelmet, amelyet a keresztségben, a bérmálásban és az Oltáriszentségben kapunk. A Szentlélek-keresztség arra is utal, hogy nem elégszünk meg önmagunk átalakulásával, hanem elindulunk a tanúságtétel útján, az evangélium hirdetésének útján, miként az apostolok is ezt tették az első pünkösd napján, amikor eltöltötte őket a Szentlélek. A Szentlélek-keresztség további jellemzője, hogy szorosabban összekapcsol minket az Egyházzal, a krisztusi közösséggel, és megláttatja velünk, hogy mi a feladatunk ebben a közösségben.
Ma, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén éljük át újra azt az örömet, hogy Isten gyermekei vagyunk! Szálljon le ránk is a Szentlélek, hogy tanúságtevő keresztények legyünk!

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A mai ünnep emlékeztet minket az Egyház és minden megkeresztelt ember sajátos küldetésére. Arra a küldetésre, amely a te mennybemeneteledkor mondott parancsodból fakad: ,,Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" (Mt 28,19). A mi környezetünkben is élnek olyanok, akik nincsenek megkeresztelve. Nem ismerik Istent, de bizonyára jószándék van a szívükben. Adj nekünk erőt, hogy segítsük őket elindulni a hit útján! Adj nekünk bátorságot annak megvallására, hogy semmi sincs nagyobb ebben a világban, mint megismerni téged és semmi nem adhat nagyobb boldogságot az embernek, mint hozzád tartozni.

Hanganyag Link

*
Útravaló
Krisztus megkeresztelkedik, de nem azért, hogy a víz tegye őt szentté, hanem hogy ő szentelje meg a vizet (Szent Maximus torinói püspök beszéde az V. századból). Nemsokára (február 11-én) halljuk, hogy a lourdes-i csodában is milyen fontossága van a víznek. A szentkútnál is a víz által válik csodahellyé a környék; és még hány meg hány pontján a világnak lesz csodaereje a víznek, amit mindnyájan használunk, és amibe alámerült Jézus. A víz mint gyógyító erő is megjelenik. A föld nagy kincse. Ha az ivóvízkészlet veszélybe kerül, fenyegetetté válhat az életünk, ezért sok helyütt katonai erővel védik. De a víz a keresztségben a tisztaságot és a bűntelenséget, az Istenhez tartozást jelenti. Legyünk büszkék és boldogok, hogy meg vagyunk keresztelve: annak napját kellene születésnapként ünnepelni.
Jézus ebben a percben úgy áll előttünk, mint a mennyei Atya kedves Gyermeke, de most van hozzánk is a legközelebb. Magára ölti emberségünket, minden bűnünket magára veszi, amit a keresztség vize valaha is lemos rólunk, és magára ölti halálunkat. Most, amikor leginkább Isten, most van közel hozzánk. ,,Te vagy az én szeretett Fiam!" - halljuk az evangéliumból a Jézus megkeresztelkedésekor elhangzó atyai szózatot.
Azt jelenti ez a hang, hogy maga az Atya áll oda Jézus Krisztus mögé. Ahogyan a kereszteléskor a keresztszülő veszi karjára a gyermeket, vagy a bérmálkozáskor a bérma szülő a bérmálkozó mögött áll, kezét vállára teszi, ezzel jelzi, hogy vállalja, hogy támogatja. Isten nélkül a világ egy nevelőintézet, ahol mindenki idegen mindenkinek, sőt ember embernek farkasa. Istennel a világ az otthon melegsége és szeretete. Ám ahhoz, hogy ezt átérezd, meg kell hogy nyíljon az ég. Amikor megkereszteltek, megnyílt. Amikor áldozol, amikor gyónsz, amikor bérmálkoztál, amikor imádkozol, amikor szentmisén vagy: megnyílik az ég. Hallod-e az Atya szavait? ,,Te az enyém vagy, kedvellek!" Az, hogy valaki az Isten gyermeke, nem jelent föltétlenül dédelgetést. Pedig gyakran erre számítanak naiv módon. Íme, egy példa az atyai szeretetre.
Kiskamasz gyerekek jönnek hazafelé az iskolából. Hátukon a táska, és kettő közülük nagyon összeakaszkodik. Először csak lökdösik egymást, utána rángatják, majd birokra kelnek, és benn, az árokban folytatják. Komoly verekedéssé fajul az összetűzés. Szakad ing és trikó, repül a táska is. Nézi ezt egy felnőtt, és átkiabál az utca másik oldaláról, hogy azonnal hagyják abba. De nem hagyják. Egy kerékpáros is jön arrafelé, nézi-nézi a gyerekeket, és már majdnem túlmegy rajtuk, amikor hirtelen fékez, ledobja a biciklit a fűbe, odasiet a verekedőkhöz, kirángatja őket erővel az árokból, és az egyiknek durr!, lekever egy nagy pofont. A másik meg elszalad. Szemben a kapuból az előbbi felnőtt, felháborodva ordít át a biciklis férfinak: Ember, maga mit csinál?! Honnan tudja, hogy ez volt a hibás, a másikat meg futni hagyja?! A biciklis, még mindig a gyerek grabancát fogva visszamordul: Igen, de ez az én fiam...
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érseke szerint valószínűleg mi voltunk az utolsó generáció, akik még engedelmeskedtek a szüleiknek, és mi vagyunk az első, akik engedelmeskedünk a gyermekeinknek.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: gondolataitoknál, engedelmeskedünk, engedelmeskedtek, személyiségünket, eredménytelenül, környezetünkben, születésnapként, személyválogató, megkereszteltek, cselekedeteiből, összeakaszkodik, kiszolgáltatása, megtisztulással, megtapasztaljuk, kereszteléskor, megkeresztelni, keresztelkedni, gyermekeinknek, bérmálkozáskor, sorsközösséget, megkeresztelve, kereszteljétek, megbocsátásban, keresztségéről, megkeresztelte, átalakulásával, szentlélekkel, ivóvízkészlet, tanítványommá, keresztséggel, megkeresztelt, tevékenységét, jeruzsálemiek, meggyógyított, keresztségben, evangéliumból, megtört nádszálat, pislákoló mécsbelet, vakok szemét, tömlöcből azokat, sötétben ülnek, vízhez mind, pénzt arra, keresetet arra, népek előtt, nemzetek fölött, igazságot cselekszi, tanítást Izrael, béke örömhírét, názáreti Jézust, szülőt szereti, győzelem –, OLVASMÁNY Izajás, Izrael Szentjéért, Apostolok Cselekedeteiből, Jézust Szentlélekkel, SZENTLECKE Szent János, Isten Fia, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Márk, Keresztelő János, Horváth István Sándor, Szent Márk, Josephus Flavius, Szent Maximus, Kocsis Fülöp, Hajdúdorogi Főegyházmegye, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  - ahogy egy fa teszi, meghajol...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mókusok a fenyőfán  Minden szépet és jó egészség...  Fájdalom  Zöld tudmalin kristály  Szerencsés hetet......  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Isten igazsága  Ratkó József versei  A citromfű gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Vidám hétfőt ! ......  Tulipàn csokor  Facebookon kaptam  Egy mosoly!  Jó napot kívánok!  Jó reggelt ! .......  Úrvacsora  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Igazság  Borostyán  Hétfőn, kedden és szerdán fogl...  Orgona csokor  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A keresztyén ember  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Ametiszt  Facebookon kaptam  Nemes Nagy Ágnes: Amikor  Mókusok a fenyőfán  Rózsaszin rózsák  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Sárgarózsák  Facebookon kaptam  Reményről  Facebookon kaptam  Demecs Norbi fotó  Kellemes kávézást  Győzelmes szolgálat  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Visszaadom a kékhajú reggelt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolat........  Facebookon kaptam  Igazság  Demecs Norbi fotó  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam Krisztinától  Isten igazsága  Szeretet és igazság  Kellemes, szép napot!  1145 az új fertőzött, elhunyt ...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Orgona csokor  Jó reggelt  Fluorapofillit  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Őshazug  Facebookon kaptam  Még sok ilyen lépcsőt !  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Búzavirág  A keserű ételeket sokan nem sz...  Isten az igazság  Facebookon kaptam  Png nő  Zöld tudmalin kristály  Kellemes délutáni pihenést  Néha eltévedsz . . .  Benedek Elek: Szeresd a fát  Kellemes, szép napot! 
Bejegyzés Címkék
megtört nádszálat, pislákoló mécsbelet, vakok szemét, tömlöcből azokat, sötétben ülnek, vízhez mind, pénzt arra, keresetet arra, népek előtt, nemzetek fölött, igazságot cselekszi, tanítást Izrael, béke örömhírét, názáreti Jézust, szülőt szereti, győzelem &#8211, világ fölött, emberek tanúságát, időben Keresztelő, napokban történt, galileai Názáretből, égből pedig, evangélium igéi, legtöbb esetben, születés után, keresztség kiszolgáltatása, keresztség alámerítést, későbbi korokban, keresztény hitre, vízbe merülés, vízből történő, keresztség formája, vízzel való, keresztséggel kapcsolatban, jeruzsálemiek mindnyájan, evangéliumok örökítették, ókor egyik, zsidók története, evangéliumok tanúsága, megtérés jele, külső megtisztulással, benső megtisztulás, bűnbánat gyümölcsét, első lépés, bűnbánat jeléül, bűnbánat jeléről, bűnös emberekkel, szent Istennek, esemény leírásánál, mennyei Atya, katolikus megújulási, tanúságtétel útján, evangélium hirdetésének, első pünkösd, krisztusi közösséggel, feladatunk ebben, lourdes-i csodában, világnak lesz, föld nagy, ivóvízkészlet veszélybe, keresztség vize, keresztszülő veszi, bérma szülő, bérmálkozó mögött, otthon melegsége, enyém vagy, atyai szeretetre, árokban folytatják, utca másik, egyiknek durr, nagy pofont, előbbi felnőtt, biciklis férfinak, gyerek grabancát, utolsó generáció, gondolataitoknál, engedelmeskedünk, engedelmeskedtek, személyiségünket, eredménytelenül, környezetünkben, születésnapként, személyválogató, megkereszteltek, cselekedeteiből, összeakaszkodik, kiszolgáltatása, megtisztulással, megtapasztaljuk, kereszteléskor, megkeresztelni, keresztelkedni, gyermekeinknek, bérmálkozáskor, sorsközösséget, megkeresztelve, kereszteljétek, megbocsátásban, keresztségéről, megkeresztelte, átalakulásával, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1028
  • e Hét: 3193
  • e Hónap: 15011
  • e Év: 390061
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.