Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Urunk bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony 02.02
  2021-02-02 11:14:25, kedd
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből
Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek.
Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: ,,Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak."
Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években.
Ez az Isten igéje. Mal 3,1-4

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez.
Testvéreim!
A testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.
Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit.
Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek.
Ez az Isten igéje. Zsid 2,14-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. *
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,22-40 rövidebb: Lk 2,22-32
...... ...........- TVN blogomba Link

- Útravaló
A szerzetesek világnapja a Szűzanya szép ünnepe, aki áldozatot megy bemutatni, amint a Törvény előírja, és gyönyörű találkozások szemtanúi vagyunk. A szerzetes a találkozások embere: ráismer a másikban Krisztusra, a Messiásra, aki megváltást hoz az embernek. Az öreg Simeon és Anna kitartóan várakoztak, és saját szemükkel láthatják a Messiást. Milyen szerencsések vagyunk, hogy kétezer év óta az Oltáriszentségben szemlélhetjük Krisztust, ráismerhetünk a szomjazóban, az éhezőben, a szükséget szenvedőben, a legkisebbekben, ahogyan megígérte nekünk! Őt látni a másikban és magamban is: misztérium. Isten és az én személyes kapcsolatom titka. Ez a kapcsolat pedig alakít engem - nemes, szívélyes és barátságos meghittség lesz belőle.

Magyar Kurír oldalon
A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
Képen: Giotto di Bondone: Krisztus bemutatása a templomban (1306)
.........


Az Úr Jézus bemutatását (praesentatio Domini) Jeruzsálemben már a 4. században megünnepelték, ekkor még február 14-én, mivel karácsonyt január 6-án ülték. Attól kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25-ére került, Jézus bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni.
Róma a 7. században fogadta el e liturgikus napot, a Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló hypapante (találkozás) néven - ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. Az agg Simeon felé fordult, nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség hozóját: karjába vette a gyermeket, és áldotta Istent, hogy megérhette ezt a boldog napot.
Simeon hálaéneke, a Nunc dimittis (Lk 2,29-32) a napi zsolozsma állandó része, a kompletórium kantikuma.

,,Bocsásd el most, Uram, szolgádat,
szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim,
akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra
csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége."

A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre inkább Mária tisztulását emelték ki, és erről nevezték el az ünnepet: purificatio. Majd a keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartjuk számon.
Az 1092-es szabolcsi zsinat a kötelező ünnepek közé sorolta. A 20. század elejétől tanácsolt ünnep.
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.
Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára.
Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint a hivatásokért!

- Ipolyvarból plébánia.
40 nappal karácsony, Jézus születése után Szűz Mária és Szent József elvitték a kisded Jézust a templomba - a zsidó előírások szerint - , hogy bemutassák a templomban.
Egyházunk egyben saját menyegzője ünnepének is tekinti ezt a mai napot, ugyanis ma van az a nap, mikor Jézus először lépett be a templomba.
De nem feledkezünk meg Szűzanyánkról sem, hisz ő az, aki által a nemzetek világossága, aki fényeskedik az egész világnak eljut a földre, akinek köszönhetően az igazi Fény eljut az Isten házába, a templomba. Mint az Egyházi minden szertartásán a fény, a gyertya Krisztust, az ő világosságát jelképezi.
Krisztus először lépi át a templom küszöbét, s ezáltal szentségével megszenteli a templomot. Mi pedig, az újszövetségi nép Szent Pál apostol tanításából tudjuk: templom vagyunk mi is, a Szentlélek temploma, melyet szintén maga az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus szentel meg látogatásával.
Legyen nyilvánvaló életvitelünkből: Krisztus él a mi templomunkban, szívünkben, s az őt jelképező gyertya mellett az ő valódi világosságát vigyük haza otthonainkba.

- C. Horváth István Sándor elmélkedése
A mai ünnep magyar elnevezése, a Gyertyaszentelő Boldogasszony kifejezés azt sugallja, hogy ez egy Mária ünnep. Valójában Jézus templomi bemutatására emlékezünk, amely esemény negyven nappal az Úr születése után történt, s amelyen természetesen édesanyja, Mária is jelen volt, de mégsem ő áll ünneplésünk középpontjában. Szent Lukács evangélista pontosan leírja, hogy mi történt e napon. Mária és József elvitték az újszülött Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy a mózesi törvények szerint bemutassák az Úrnak és felajánlják az áldozatot. Lukács történetében a hangsúly arra a két személyre, illetve az általuk mondottakra helyeződik, akik a templomban találkoznak a gyermek Jézussal.
Először Simeonról esik szó, aki ígéretet kapott arra, hogy nem hal meg addig, amíg nem ,,látja a Fölkentet." Amikor pedig karjába vehette a gyermek Jézust, hálát ad Istennek, mert láthatták szemei a Szabadítót. Hálaadó énekéből kiderül, hogy Jézus a világ világossága, akinek küldetése Izrael népén túl a pogányokhoz, az egész emberiséghez szól. Mind a neki tett, mind a választott népnek Isten által tett ígéret beteljesedik, Jézus világra jöttével az ígéret népéből megváltott néppé válnak az emberek.
A történet második szakasza Anna prófétaasszonyt állítja elénk, aki szintén ott van a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásánál. Személyének bemutatásakor az evangélista kiemeli vallásos buzgóságát, amely abban mutatkozik meg, hogy állandóan a templomban tartózkodott. Simeonhoz hasonlóan ő is felismerte Jézusban a Messiást és tanúságot tett erről.
A mai ünnep emlékeztessen minket arra, hogy az Isten látására várakozó ember vágya biztosan beteljesedik.

Hanganyag Link

Böjte Csaba gondolata:
fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak!"
Egy szülő, egy szerzetes feladata "bemutatni" az ő gyermekét az Úrnak! Igazából nem csak gyermekeinket, de egymást is jó lenne, ha el tudnánk vinni Isten színe elé, hogy "legfontosabb barátunknak" szeretettel bemutassuk! A mai szentmisében szeretném minden gyermekünket, azokat is akik bent vannak az otthonokban, de azokat is akik kirepültek és családot alapítottak, sőt a támogatókat, a népemet, az emberiséget is teremtő Istenem elé vinni! Mutassuk be egymást, mutatkozzunk be mi magunk tudatosan Urunknak, Istenünknek Ő kíváncsi ránk, örömmel fogad!
Szerzetesek világnapján, szeretettel, Csaba t.

- Erdő Péter gondolata Link

- Ferenc pápa homíliája Link

- Videók:
Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony videó Link

Csíksomlyó videó Link

Balassagyarmati Szentháromság templom videó Link

Gondolatok Tamási József atyával videó Link

Ünnepi szentmise Budatétény videó Link

Dr. Székely János szentmiséje - Megszentelt élet napja
videó Link
2021. február 2-án, Urunk bemutatásának, népies nevén Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepi szentmisét mutattunk be a Szentgotthárdi Plébániatemplomban. A szentmise a templom Fájdalmas Anya kápolnájában vette kezdetét, ahol Bodorkós Imre, városunk plébánosa megáldotta a gyertyákat.
A szentmisén Vigh Róbert lektor is segítségére volt a szentmisét bemutató atyának. Közösen, kezünkben égő gyertyákkal a templomba vonultunk, ahol folytatódott a szent miseszg3 ünneplése. A szentbeszédben plébános úr arról szólt, hogy mindannyiunknak tekintetünkben és életstílusunkban a világ Világosságának fényét kell hordozni: utalt a Sínai hegyről a törvény kőtábláit fénylő arccal lehozó Mózesre. Emellett embertársainkra is fénylő tekintettel kell nézni, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék mások is a mennyei Atyát. Megáldott gyertyákat vittünk haza otthonainkba a karácsony utáni 40. napon.

Déva Böjte Csaba Videó Link

Budapest Szen Imre templom vidó Link

Balatonkenese Videó Link

Pannonhalmi apátság Pannonhalmi Főapátság videó Link

Tihany Bencés Apátság videó Link

Pécs Megszentelt élet napja Videó Link

Gazdagrét Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: gyertyaszentelés, szentelményeknek, kinyilatkoztatás, nyolcvannegyedik, életstílusunkban, kinyilatkoztatta, gyertyaszentelő, embertársainkra, mindannyiunknak, balassagyarmati, leszármazottait, prófétaasszonyt, életvitelünkből, szentbeszédben, szabadításodat, középpontjában, tekintetünkben, szerzetesekért, bemutatásaként, szentgotthárdi, szimbólumaként, cselekedeteink, legkisebbekben, fölajánlásakor, világosságának, világosságával, bemutatásának, jeruzsálemben, világosságnak, bölcsességgel, természetesen, boldogasszony, szemlélhetjük, tisztulásának, ezüstolvasztó, templomunkban, szövetség angyala, olvasztók tüze, ványolók lúgja, ezüstöt szokás, régmúlt időkben, első években, testvéreknek közös, halálon uralkodott, haláltól való, gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, Gyertyaszentelő Boldogasszony, OLVASMÁNY Malakiás, Seregek Ura, Megtisztítja Lévi, Ebből Jézus, Hiszen Jézus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Amikor Mózes, Jézust Jeruzsálembe, Magyar Kurír, Jézus Krisztus, Szent II, János Pál, Szűz Mária, Szent József, Szent Pál, Horváth István Sándor, Valójában Jézus, Szent Lukács, Először Simeonról, Böjte Csaba, Istenünknek, Erdő Péter, Balassagyarmati Szentháromság, Gondolatok Tamási József, Székely János, Szentgotthárdi Plébániatemplomban, Fájdalmas Anya, Bodorkós Imre, Vigh Róbert, Déva Böjte Csaba Videó, Budapest Szen Imre, Balatonkenese Videó, Pannonhalmi Főapátság, Tihany Bencés Apátság, Pécs Megszentelt, Gazdagrét Videó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Hortenzia  Facebookon kaptam  Szuhanics Albert - Búcsú Júliu...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsa  Könnycsatorna  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Weöres Sándor: Az oroszlán-csi...  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Pihentető - szép jó éjszakát k...  Sikerült  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Sikerült  Nyugalom  Fekete István: Tévedések  Itt a nyár!  Facebookon kaptam  Pihentető - szép jó éjszakát k...  Augustusi ég alatt  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Nyugalom  Szép estét  Mai szép látvány  Aranyosi Ervin: Ó, drága Napra...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes délutánt kívánok ! .....  Facebookon kaptam  Mindenkor örüljünk!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Narayantól idézet  Augusztus  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Pause  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  A füredi Horváth Eszter lett a...  Facebookon kaptam  Kun Magdolna: Augusztus elején  Csorognak a könnyek.  Szép hétvégét ! ......  Weöres Sándor: Az oroszlán-csi...  Facebookon kaptam  Szép nyári napokat, estéket!  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok ! .....  Viszlát július  Facebookon kaptam  Várnai Zseni: Őszibarack  Barackos csirkemell  Mai szép látvány  Png fagyi  Fekete István: Tévedések  Fájdalom  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Indián zenék linkjei  Kellemes délutánt.........  Png virág  Mai szép látvány  Facebookon kaptam Annuska bar...  Esti kép  Délutáni pancsizás........  Aranyosi Ervin: Emelkedj magas...  Gitár rózsával  Facebookon kaptam  Napraforgó csokor  Szeretettel - hűséges kedves L...  Nem várok el senkitől semmit.....  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  A gyümölcsöt nem akkor  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Pipacsok  Mai szép látvány  Kála  Korhatár nélkül  Kun Magdolna: Augusztus elején  Hortenzia  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mire jó a K-vitamin és milyen ...  Facebookon kaptam  Az igaz művész  A biozöldségekről  Augusztus......  Szép nő.......... 
Bejegyzés Címkék
szövetség angyala, olvasztók tüze, ványolók lúgja, ezüstöt szokás, régmúlt időkben, első években, testvéreknek közös, halálon uralkodott, haláltól való, gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, galileai Názáretbe, gyermek pedig, evangélium igéi, szerzetesek világnapja, találkozások embere, másikban Krisztusra, öreg Simeon, szükséget szenvedőben, kapcsolat pedig, szokásnak megfelelően, elsőszülött fiút, mózesi törvény, nemzeteket megvilágosító, világ világosságával, gyertyaszentelés szokása, gyertya mint, legrégibb szentelményeknek, ókeresztény korban, kisded Jézus, üdvösség hozóját, boldog napot, napi zsolozsma, kompletórium kantikuma, egész világnak, nyugati egyház, keleti egyház, 1092-es szabolcsi, kötelező ünnepek, megszentelt élet, mintegy egymillió, világon megszentelt, ünnep célja, hívek körében, megszentelt életet, világ javára, kisded Jézust, templomba &#8211, zsidó előírások, nemzetek világossága, igazi Fény, gyertya Krisztust, templom küszöbét, újszülött Jézust, jeruzsálemi templomba, mózesi törvények, hangsúly arra, általuk mondottakra, templomban találkoznak, gyermek Jézussal, világ világossága, egész emberiséghez, neki tett, választott népnek, ígéret népéből, történet második, jeruzsálemi templomban, evangélista kiemeli, templomban tartózkodott, szerzetes feladata, templom Fájdalmas, szentmisén Vigh, szentmisét bemutató, templomba vonultunk, szent miseszg3, szentbeszédben plébános, világ Világosságának, törvény kőtábláit, mennyei Atyát, karácsony utáni, gyertyaszentelés, szentelményeknek, kinyilatkoztatás, nyolcvannegyedik, életstílusunkban, kinyilatkoztatta, gyertyaszentelő, embertársainkra, mindannyiunknak, balassagyarmati, leszármazottait, prófétaasszonyt, életvitelünkből, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 1172
  • e Hónap: 1172
  • e Év: 520588
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.