Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szulejmán szultán
  2017-02-18 19:02:04, szombat
 
   
 

SZULEJMÁN SZULTÁN


Amit a történész tud, de az iskolákban nem tanítják. A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára!!! Ismerjük meg mi is az igazság!

Budáról ellopott iratokat az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig.


Kiegészítés:

- A török uralom alatt Magyarország népessége kb. 4 millióról 1,5 millió főre csökkent.

- A 8. pont miatti szemlélet eredménye, hogy a török katonák kisajtoltak a meghódítottakból annyi jövedelmet, amennyit csak tudtak.

- A török hadsereg téli ruhával nem rendelkezett, ezért felénk csak jó időben tudott hadat viselni. A fel- és visszavonulási sebességet ismerve, észak felé nem tudott már lényegesen messzebb hódítani, mert a közeledő őszi rossz idő miatt vissza kellett vonulniuk délre, csak a rendfenntartó embereik maradtak itt. A szultán minden évben más felé hódított. A Habsburgok ellenfelei (Velenceiek, franciák stb) is befolyásolták a szultánt, hogy mikor indítson háborút ellenünk.
TÍZ TÉNY, AMIT TALÁN NEM TUDOTT SZULEJMÁN SZULTÁNRÓL


Az atv.hu már korábban írt arról a tervről, mely szerint Szigetváron, a török ostrom 450. évfordulóján nem a hős várvédő Zrínyi Miklósnak, hanem elsősorban a hódítóként érkező Szulejmán szultánnak kívánnak - több sajtóhír szerint török és magyar kormányzati támogatással - emléket állítani. Újra felépítenék többek között az úgynevezett csonka minaretet, és zarándokhelyet hoznának létre az ostrom közben elhunyt török uralkodó tiszteletére. Szulejmánra a török történelem - beleértve a mai török vezetést - az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait. A Hetek cikke.1. Nevéhez fűződik az önálló magyar államiság megdöntése, amely a magyar történelmet évszázadokra kényszerpályára szorította. Miután az általa irányított mohácsi csatában megsemmisítette a magyar haderőt, és II. Lajos király életét vesztette, majd 1541-ben elfoglalta a fővárost, Budát, ennek következtében megszűnt a királyi udvar, így Magyarország irányítása hosszú időre külföldre, Bécsbe helyeződött, ami számos súlyos következménnyel járt.

2. A tények alapján ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen 1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városok hosszú sorát lövette rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója éppen Szulejmán volt. Ezért megdöbbentő, ha az ő tiszteletére akarnak napjainkban dzsámit és minaretet emelni Szigetváron.Szulejmán seregének pusztításairól egybehangzó leírásokat adnak a korabeli török és magyar beszámolók. A szultán győzelmi jelentése az 1526-os hadjárattal kapcsolatban a következőket mondja: "A hit harcosai elszéledvén az országnak minden része és tájéka felé, bárhol találták az alávaló gyaurokat, akár mezőn, akár hegyekben, közülük a férfiakat a kardok és nyilak áldozataivá tették, a nőket és gyermekeket pedig fogságba hurcolták, lakóhelyeiket feldúlták és felégették, s ők maguk megrakodtak töménytelen zsákmánnyal és mindenféle javakkal."

1532-ben Brodarics István, a mohácsi csatát is megjárt királyi kancellár, akit Szapolyai János király a Bécs elleni hadjáratából visszavonuló Szulejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak alapján a következőket jelentette a szultáni sereg pusztításairól: "Szörnyen romboltak, égettek és öldököltek, az embereket korra és nemre tekintet nélkül elhurcolták."

3. A szultán emberéletben is hatalmas veszteségeket okozott Magyarországnak. Uralkodásának négy és fél évtizede alatt a nem szűnő háború és pusztítás során magyarok tízezreit ölték meg, és százezres nagyságrendben hurcolták el őket rabszolgaságba az országból. 1530 őszén Oláh Miklós, Mária királynénak, II. Lajos özvegyének titkára a következő­képpen számolt be Erasmusnak, a híres humanistának Mehmed bég, nándorfehérvári kapitány Magyarországra betört tízezres seregének pusztításairól: ". a teherbíróbb, életerősebb férfiakat és ifjakat, tizenötezernél többet fogolyként Törökországba indított. Amikor Thurzó a török eltakarodása után kiment, hogy szemügyre vegye, milyen kegyetlenségeket követtek el, több mint ötszáz, részben karddal lemészárolt, részben földhöz csapdosott kisgyereket talált ott holtan. Talált közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy lélegeztek, ezeket - mélyen megrendülve a félholt apróságok iránti szánalomtól és a törökök bestialitása miatt - kocsin várába, Semptére vitette."

4. A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: "szemtelen és becstelen magyarság", "alávaló átkozottak","feslett életű gonoszok", "tévhitben élő gazok", a magyar katonákat pedig "ördöggel cimboráló dögök"-nek nevezte.5. Látványos külsőségek között mészároltatta le magyar hadifoglyok ezreit. A magyar hadifoglyok tömeges lenyakazására a mohácsi csatát követő napon került sor, Szulejmán győzel­mi ünnepének keretében. A szultán arannyal bevont trónusán ülve fogadta főtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta számukra a kitüntetéseket, majd a vörös szultáni sátor körül felsorakozó oszmán vezérkar tagjai elé odavezették a mintegy kétezer láncra vert magyar hadifoglyot és valamennyiüknek fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy Szulejmánnak ez a brutális tette messze felülmúlja napjaink Iszlám Államának eddigi legkegyetlenebb tömeges kivégzését, amelynek során mintegy kétszázötven foglyot nyakaztak le.

6. Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy "keltsetek félelmet bennük!" Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: "égető, dúló". E "hitharcosok" borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni.

A már elfoglalt területek lakosságát is félelemben kívánták tartani. Az adók serény beszolgáltatása érdekében nem egyszer "nyársba vonással", azaz karóba húzással fenyegették meg a késlekedő falvakat, elrettentésül hivatkozva olyan falvakra, ahol már beváltották fenyegetésüket.

7. Az uralma alá került hatalmas területen példátlan és szisztematikus rablás zajlott, amelyhez foghatót se előtte, se utána egyetlen hódító hatalom sem hajtott végre az országban. Minden nemesember, városi polgár és a keresztény egyház is elvesztette a föld tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt országrész mintegy 80 százalékát katonai szolgálat fejében török lovaskatonák kapták meg, ezek főleg a falvak területei voltak. A meghódított területek legértékesebb része, mintegy 20 százaléka a török kincstár kezelésébe került. Ide elsősorban a külön­böző városok tartoztak. Mindez többnyire a települések hanyatlását eredményezte. Mivel a török kormányzat számára a jól karbantartott, gondozott város képe nem jelentett értéket, a városok hamar nagyon elhanyagolt, lepusztult állapotba kerültek.

Jól mutatja ezt az egykori királyi főváros, majd az egész hódoltság központjává tett Buda állapotát bemutató leírás 1555-ből.

A Fugger bankház megbízottja Hans Dernschwam a következőket írta az egykori polgárházak, paloták látványáról: "A házak sorban, egymás után beomlanak. Építkezésnek nyoma sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és a hó elől. A nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen kőből-agyagból-fából összeeszkábált cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük. Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját házának senki sem ura és gazdája. A házak egytől egyig disznóólakká váltak. Annyira körülépítették őket, hogy az ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a nagy hintóbejárókra. Ugyanis a házak elé - mi több, a házakhoz tapasztva - ereszalját, zsibárus bódékat építettek, melyekben a kéz­művesek török módi szerint a nyílt utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger urak házában most a török kincstartó lakik. A ház előtt fából épített lóistálló, amely egészen a városházáig elnyúlik."

8. Az általa elfoglalt területeken a megmaradt lakosság súlyos és tartós elszegényítését eredményező gazdasági berendezkedést honosított meg. Egyrészt ő vezette be a szpáhi rendszert. A magyar tulajdonosoktól elvett földek döntő részét katonai szolgálat fejében használó szpáhik egyike sem tudhatta, hogy mikor helyezik át másik birtokra, ezért nem fektetett be a gazdaságába, nem fejlesztette birtokát, hanem abban volt érdekelt, hogy amíg ő használja az adott birtoktestet, addig is minél nagyobb hasznot tudjon belőle húzni. Ez kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett szerte a hódoltság területén. A szpáhi földesurak a jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot és különféle terményjáradékot szedtek, hanem a legkülön­bözőbb egyéb címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni tőlük. Így például házasságkötéskor fizetni kellett a menyasszonyért stb. A török földesurak mellett nagy nyomorgatója volt az itt élő lakosságnak Szulejmán török államapparátusa is.

Jól mutatja ezt, hogy az állami adó török nevéből a "haradzs"-ból új magyar kifejezés született, a "harácsolni".9. Tudatos megtévesztéssel, barátságot színlelve, tárgyalás ürügyén hívatta magához 1541-ben a csecsemő János Zsigmond magyar király egyik gyámját, Török Bálintot, hogy ott elfogja és az isztambuli hírhedt Héttoronyba zárassa élete végéig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, hogy az 1956-os forradalom idején a szovjetek szintén tárgyalás ürügyén hívatták főhadiszállásukra Maléter Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán a tárgyalások megkezdése után Szerov tábornok, a KGB elnöke berontva a terembe fogságba vitesse a magyar vezetőt.

10. Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes összegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül.

Kulcsár Árpád / Hetek

(A szerzô történész)


Szép halált halt Szulejmán

Linkhttps://24.hu/tudomany/2018/11/22/kiderult-a-mohacsi-csata-titka/

Link 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: zsákmányszerzést, kegyetlenkedései, terményjáradékot, kegyetlenségeket, félelemkeltéssel, meghódítottakból, kereszténységnek, házasságkötéskor, következménnyel, államapparátusa, megtévesztéssel, elszegényítését, magyarországnak, fenyegetésekkel, bekebelezéséért, legkegyetlenebb, beszolgáltatása, nándorfehérvári, tulajdonosoktól, kényszerpályára, megsemmisítette, valamennyiüknek, szisztematikus, fenyegetésüket, elpusztíttatta, menyasszonyért, zarándokhelyet, körülépítették, magyarországra, pusztításairól, tizenötezernél, hintóbejárókra, összeeszkábált, kitüntetéseket, berendezkedést, istállószerűen, isztambuli múzeumban, török uralom, török katonák, meghódítottakból annyi, török hadsereg, közeledő őszi, rendfenntartó embereik, szultán minden, török ostrom, hódítóként érkező, úgynevezett csonka, ostrom közben, török történelem, árát azonban, szultán nemzetünk, önálló magyar, SZULEJMÁN SZULTÁN, AMIT TALÁN NEM TUDOTT SZULEJMÁN SZULTÁNRÓL, Zrínyi Miklósnak, Oszmán Birodalom, Iszlám Állam, Brodarics István, Szapolyai János, Oláh Miklós, Amikor Thurzó, Iszlám Államának, Hans Dernschwam, János Zsigmond, Török Bálintot, Maléter Pál, Kulcsár Árpád,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Korhatár nélkül  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Png nap  Nyári kép  Szép virágok......  Omnia mea mecum porto  Ki vigasztalja a vigasztalót?  Png pillangó  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Png kislány  Egy ebéddel kevesebb  Jó reggelt!  Facebookon kaptam Krisztinától  Vegyes viccek  Kedvemre simogat a nyári naps...  Kedvemre simogat a nyári naps...  Vízesés  Nyári kép  Facebookon kaptam  Ki vigasztalja a vigasztalót?  Lufik  Fülöp szigetek.......  Pipacs csokor az ajtón  Öntöző kanna  Fehér gerbera  Kellemes hetet  Az Úr az én oltalmam  Facebookon kaptam  Png kutya  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Png kutya  Topáz  Mai napi mosoly......  Flavonoidokban gazdag étkek  Arany  Facebookon kaptam  Azurit és malahit  Ki érti?  Facebookon kaptam  Vörös rózsa  Facebookon kaptam  Nyári képek  Kellemes napot  Soha ne becsüld alá  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mi történik a testünkkel és az...  Vezuvianit  Lufik  Azurit és malahit  Fotó: Farkas Attila, szöveg la...  Ne siess kérlek . . .  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Mai harmónia kártyám  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Pipacsok vázában  Itt a nyár  Megkérdezték az öreg Cholit.....  Isten Igéje - az egyház egység...  Jókai Anna - Perc-emberkék dár...  Itt a nyár  Eprek  Látogatóimnak- szeretettel.......  Szép estét kedves látogatóimna...  Keserű a Mára vize  Balga utak  Zöld vivianit  Eprek  Vörös rózsa  Balga utak  Fehér rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Arany és kék szavakkal  Szép estét  Korhatár nélkül  Ki vigasztalja a vigasztalót?  Flavonoidokban gazdag étkek  Szép estét  Kellemes kávézást  Nyári kép  Véna - Vénás Betegségek  Nyári kép  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Örülnünk kellene..  Valamikor régen  Hány hívő érte el az égi célt  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Gerbera  Facebookon kaptam  Fotó: Farkas Attila, szöveg la...  Muskátlik az ablakban  Örülnünk kellene..  Elejtetted a napot 
Bejegyzés Címkék
isztambuli múzeumban, török uralom, török katonák, meghódítottakból annyi, török hadsereg, közeledő őszi, rendfenntartó embereik, szultán minden, török ostrom, hódítóként érkező, úgynevezett csonka, ostrom közben, török történelem, árát azonban, szultán nemzetünk, önálló magyar, magyar történelmet, általa irányított, magyar haderőt, királyi udvar, tények alapján, ország 1100, szakadatlan háború, ország egyetlen, náci német, nyilas rémuralom, szovjet felszabadítás, borzalmas esztendőn, föld ellen, korabeli török, szultán győzelmi, 1526-os hadjárattal, következőket mondja, országnak minden, alávaló gyaurokat, mohácsi csatát, látottak alapján, következőket jelentette, szultáni sereg, embereket korra, szultán emberéletben, következő­képpen számolt, híres humanistának, török eltakarodása, félholt apróságok, törökök bestialitása, szultáni iratokban, következő szavakkal, magyar katonákat, magyar hadifoglyok, szultán arannyal, vörös szultáni, mintegy kétezer, brutális tette, ország lakossága, megfélemlítés fegyverét, iszlám követőit, könnyűlovas martalóc, zsákmányszerzést szolgálták, adók serény, késlekedő falvakat, keresztény egyház, föld tulajdonjogát, összes föld, szultán lett, elfoglalt országrész, falvak területei, meghódított területek, török kincstár, külön­böző városok, települések hanyatlását, török kormányzat, városok hamar, egykori királyi, egész hódoltság, következőket írta, egykori polgárházak, házak sorban, lakó meghúzhassa, házak egytől, ember jószerivel, nagy hintóbejárókra, házakhoz tapasztva, kéz­művesek török, nyílt utcán, török kincstartó, városházáig elnyúlik, általa elfoglalt, megmaradt lakosság, szpáhi rendszert, magyar tulajdonosoktól, adott birtoktestet, hódoltság területén, szpáhi földesurak, jobbágyoktól nemcsak, legkülön­bözőbb egyéb, török földesurak, csecsemő János, isztambuli hírhedt, történelmi párhuzam, 1956-os forradalom, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 21 db bejegyzés
e év: 172 db bejegyzés
Összes: 4161 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 607
  • e Hét: 2630
  • e Hónap: 28779
  • e Év: 305203
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.