Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Mese a feneketlen tóról
  2007-09-30 20:20:45, vasárnap
 
  Mese a feneketlen tóról
Hol volt, hol nem volt, ott, ahol most a Feneketlen tó süppedéses mocsara terül, valamikor hatalmas vár állott. Amilyen kegyetlennek látták a várat a fáradt emberek, olyan szomorú volt az életük.
Vas Miklós, a gőgös várúr hajnaltól éjfélig hajtotta, verte őket hatalmas birtokán. Összeszedette a környék minden kovácsát, hogy olyan várat emeljenek neki, amilyen még nem volt a világon. Hét év múlva aztán elkészült a komor, rideg vár. KEGYETLEN VOLT, ZORD ÉS HIDEG, MINT MAGA VAS MIKLÓS. Az éjjelenként messzire világító ablakok mögött, a toronyszobákban a várúr próbálta megszépíteni átkos napjait. Vas Miklós vágyai hamarosan birtokán is túlnőttek. Kolta Hajnalkát akarta. Ellopta volna már százszor is a tündérszép lányt, de Gyana Géza mindannyiszor legyőzte a Vas-vár urát. A kudarcok még inkább növelték vágyát és gyűlöletét. Messze túl a Rábán Gyana az öreg pásztor, Kolta gyermekkori pajtása őrizte az állatokat a Sorok mentén Géza fiával. Ő volt a rettenthetetlen legény, aki immár háromszor dobta porba Vas Miklóst és védte meg imádott Hajnalkáját. Messze vidéken rettegett bajnok volt. Nem is merte senki Koltáék nyugalmát háborítani. Pedig ennek a rettenthetetlen vitéznek meleg emberi szíve volt. Csendes nyári estéken gyakran megpendült a koboz a vén Kolta egyetlen leánykája, tündérszép Hajnalka ablaka alatt. De a boldogság sem tart örökké.

Egyik nap a király futára jelent meg, égre emelve a véres kardot. Az öreg Kolta magához hívatta Gézát.
-Édes fiam! Mindig tudtad, úgy szeretlek, mintha saját gyermekem lennél. Fáj a szívem, ha arra gondolok, hogy háborúba kell menned, de nem tehetünk mást. Én már nem bírom a kardot, elfáradok a lovon. Vezesd te a csapatot. Az én csapatomat Győzz és siess vissza.
-Percig se’ féljen, kedves Apám. Úgy megkergetjük azt az ellenséget - akár török, akár tatár -, hogy otthon is csak a kapuban állnak meg. Erre már az ősz Kolta is elmosolyodott egy kicsit.
-Így gondoltam én is, fiam. Hát akkor készüljetek.
Egész nap, egész éjjel folyt a sütés-főzés. Az asszonyok sütöttek, tarisznyálták az embereket. Még egy ital bort is raktak melléje, kedves uruknak. Sütött szegény Hajnalka is. Könnyeivel dagasztotta az omlós kalácsot.
Alighogy az ég alja pirkadni kezdett, már készen állott a csapat. Búcsúzkodott Géza is a kis kertajtóban.
-Ne félj, drága gyöngyvirágom. Elfut az a kutya ellenség, ha minket meglát. Csak te vigyázz magadra, Öreg, jó apádra, meg az asszonyokra.
-Tudom, hogy visszajössz, de ki oltalmaz meg bennünket, amíg ti távol lesztek - mondta Hajnalka könnyes szemmel. Nézd csak itt van ez a nyaklánc, édesanyám viselte. Megóv minden bajtól és rólam is üzenetet visz. Ha ez az aranyszív vérezni kezd, akkor veszélyben vagyunk.
Hosszan megölelték, megcsókolták egymást, aztán Géza felugrott fekete táltosára, a Szellőre, és a sereghez vágtatott. Az öreg Kolta a fiú oldalára kötötte rubintos kardját. A vén Gyana meg a hatalmas buzogányt, meg a két öles kopját hozta. Ezekkel győzte le a fia Vas Miklóst. Néhány pillanat múlva a könnyező anyák, feleségek, kedvesek már csak egy szürke porfelhő után integettek. Mentek a lovasok három nap, három éjjel. Harmadnap éjjel aztán feltűntek az őrtüzek. Gáza néhány embert előre küldött nézelődni, meg hogy a király seregét megkeressék. Bizony, szomorú hírt hozott a kis csapat. Két nap óta folyt a harc és fogytán volt a magyarok ereje. A nagy túlerő ellen csak a váratlan segítség jelenthetett valamit.
-No, gyerekek, azt hiszem, kénytelenek leszünk szerenádot adni. - mondta Gyana Géza.
Miután csöndben egészen megközelítették a tábort, Géza jobbra-balra odasúgta a parancsot:
-Lóra! Adjátok tovább!
Végtelennek tűnt a pár perc, míg Gyana Géza hatalmas hangját megeresztve elindította a rohamot. De az ellenség sem ijedt meg. Néhány pillanat alatt lovon termettek és neki Kolta csapatának. Micsoda verekedés volt! Mint mikor két hatalmas hullám csap össze. Géza forgatta maga körül kardját, akár a szélkerék. Már hetedszer vágott magának utat a táboron keresztül, mikor úgy érezte, hogy valami meleg csurran végig a mellén. Hírtelen feltépte ingét, mert azt hitte, megsebesült. De nem. A Hajnalkától kapott aranyszív meleg cseppekben hullatta magából a piros vért. Géza elsápadt. De a következő percben már neki az ellenségnek. Közben már a király serege is fegyverbe állt és a közös erő, meg a rajtaütés hamar végzett.
Elült a csata, a harcosok nyugovóra tértek. Közben Gyana Gézát Szellő, ez a kedves hollófekete állat fáradhatatlanul vitte haza felé. Mire a nap lenyugodott, már feltűnt a Kolta-birtok. Hogyne tűnt volna fel, mikor a tűz messzire világított. Égett az egész. A jajveszékelést a pusztába ragadta az esti szél. Kolta serege már jó két napja lovagolhatott, mikor Vas Miklós megtudta távozásukat.
-Ki védi most a világszép Hajnalkát? - nevetett rekedten. -Messze az a híres bajnok!
Összehívatta hát valamennyi hétpróbás barátját és így szólt hozzájuk:
-Nagy dolog vár rátok. Csodálatos nap lesz ez a mai. Mennyasszonyért megyünk az öreg Koltához. Nem bánja meg, aki velem tart.
Az öreg Kolta tudta, hogy Vas Miklós meglátogatja. Összehívatta öreg barátait, hogy tanácsukat kérje. Öreg, reszkető kezek fogtak újra kardot, hogy az öreg Kolta világszép leánya becsületét megvédjék. Nehezen forgatta Kolta vén karja már a fegyvert, mégis három rablónak eresztette ki lelkét, míg Vas Miklós hátulról, gyáván le nem szúrta. A nemes szívű Koltát követték a többiek is. Az öregek akik együtt éltek, együtt tértek meg. Gyana volt a legutolsó.
Lassan alkonyodott.
-Világot! - kiáltott Vas Miklós. - Nem találom a bejáratot a menyasszonyomhoz.
A részegek nevettek s felgyújtották a kazlakat. A zsivajra s a tűz fényére szaladt ki Kolta Hajnal. Egyenesen Vas karjaiba.
-Most nem repülhetsz el, kismadár! Messze a híres szeretőd. Ha-ha-ha. Most már enyém leszel.
A lány csak sikoltani tudott, aztán összecsuklott. Vas ölébe kapta a lányt, nagy nehezen nyeregbe szállt s vágtatva megindult a dombok felé.
-Légy átkozott- sikoltotta Hajnal tehetetlenül. -Süllyedjen el a föld, ahova lépsz.
A többiek lassan utolérték a gazdát.
-Lovat!- parancsolta. - Menjetek előre, készüljetek a fogadásomra.
A rablók otthon összehordatták az asszonyokat, hogy süssenek, főzzenek, készüljenek a lakodalomra. Sok könnyet látott már a vasvári domb, de ennyit még nem. Az elgyötört asszonyok siratták társukat, akit az úr rabolt. Ő meg közben már a Rábán is átgázolt. Innen már csak egy ugrás volt a Vas-vár. Hajnalka újra megátkozta, de csak öntelt nevetés volt a válasz. Lassan a várúr már a Csörnöcöt úsztatta. a kétségbeesett lány zokogva kiáltotta apját mindhiába. Vas Miklós büszkén lovagolt be a várkapun. A világszép Hajnalka hiába akart menekülni. Kétségbeesésében harmadszor is megátkozta Vas Miklóst. És csodák csodája, lassan inogni kezdett a föld. A szolgák sikoltoztak, a rablók rohangásztak, de a Vas-vár elindult már lassan, hogy leszálljon a körülötte fodrozódó ingoványba. Künn a víz már az ablakokig ért. A rabló, aki eddig olyan gúnyosan ült a nyeregben, most rémülten dobta le a lányt, s reszketve vetette magát a mocsárba. A vár pedig méltóságteljesen elhelyezkedett a feneketlen tóban, míg körülötte a tó bugyborékolva nyelte a gonoszságot. Mire a nap felkelt a vidék már csendes volt.
Messziről lovas vágtatott. A ló csupa hab. Az ember talpig por.
Gyana Géza hozta mellében a döngő fájdalmat, s egy kis aranykígyót a nyeregkápán. A tűzben tekergőzött az üszkös falak közt, mikor Géza odaért. A kedves Szellő most utolsó erejével hozta őket. A tó partján aztán örökre behunyta okos szemét. Géza magára maradva leült a tó partjára és Hajnalkának énekelt, akit örökre elveszített. A kígyócska ezalatt lesiklott a tóba és egyenesen a Vas-várhoz úszott. Végigjárta a szobákat. Hajnalkát kereste. Nagyon megsajnálta a két szerelmes fiatalt. Gondolt egyet. Háromszor bukfencet vetett és daliás kígyókirállyá változott. Az ébredő leány csodálkozva nézte a rámosolygó idegent.
-Ki vagy te, hogy a tó fenekére merészkedel? Nem tudod, hogy innen élve nem jut ki senki?
-Sose félts, Hajnalka. Én vagyok a kígyókirály. Láttam, mikor elraboltak. Majdhogynem ott égtem. Még szerencse, hogy Gyana Géza magával hozott. Meg is hálálom neki, amit értem tett. Azzal kiszólt az ajtón.
-Takarítsátok kia tavat. Olyan legyen, mint a kristály. Hadd nézegesse magát benne a nap.
A kígyónép munkához látott és egy perc alatt olyan tiszta lett a tó, mint a hegyi patak.
-Nézd, kislányom, jer csak. Ott ül Gézád a parton. Hallod a dalt? Neked énekel.
- Géza!- suttogta Hajnalka.
A fiú azt hitte, csak álmodik. Amint dalolt, s ató mélyét nézte, egyszerre csak láthatóvá vált a vár s ablakában a szépséges Hajnalka. A következő pillanatban már a tóban volt. A kígyókirály elébe sietett s kézen fogva kedveséhez vezette.
-Gézám!
-Hajnalkám! Azt hittem, sose talállak meg.
Könnyezve ölelték, csókolták egymást. De még a kígyókirálynak is kijöttek a könnyei.
- Örülök, hogy boldogok vagytok. Kár, hogy nem mehettek vissza a földre. De hát csak eltelik az idő. Megtartjuk a lakodalmatokat, aztán majd kitalálunk valamit.
Hej nem is volt még ilyen mulatság ember életében. Húzták a békák, táncoltak a kígyók. A piócák úgy berúgtak, hogy tán még ma sem józanodtak ki. Másnap aztán így szólt a kígyókirály:
-Ajándékot is kellene adnom nektek. Azt gondoltam, hogy minden évben felviszem a nyakamban a kulcsot a tó tetejére, Szilveszter éjjelén. Ha valaki leakasztja, emelkedjék fel a vár s ti odafenn folytassátok boldog életeteket. Nem nagy ajándék, ki tudja, akad-e olyan bátor ember.
Azóta Hajnalka, meg Gyana Géza a feneketlen tóban élnek, s várják, hogy a földre visszatérhessenek. A kígyókirály minden Szilveszter éjjel felhozza a vár kulcsát. Azt mondják, ilyenkor akár hold süt, akár hó szakad, a tó közepén olvadni kezd a jég, fodrozódik a víz s az elsüllyedt várból kék fény árad a tóra. Aztán csendes méltósággal megjelenik a kígyókirály, nyakában a vár kulcsával. Eddig még senkinek sem sikerült elvenni tőle. De aztán éjfélt üt az óra. Újra befagy a tó, csak a tél zúg, vagy pihen hideg kegyetlenséggel a dombok lábánál.

VÉGE
 
 
0 komment , kategória:  Feneketlen tó  
Trianon 1920
  2007-09-16 18:24:46, vasárnap
 
  Trianon 1920 Magyarország állami területe a Kárpát-medence középső részére korlátozódik.
Ettől az időtől kezdve magyar történelem alatt tehát elsősorban a mai Magyarország területének történetét értjük. Emellett azonban a magyar történelem keretébe tartozik az 1920 óta a magyar államhatárokon kívül élő magyar kisebbségek, valamint a más országokban élő magyar emigráció története is.
Magyarország területét 288 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkenti. Magyarok milliói kerülnek az összeomlott monarchia utódállamaiba, a magyar külpolitika célja a revízió lesz.
A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait.
A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett (35 000 főben) korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban a franciaországi Versailles-ban.

 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Nagy Magyarország
  2007-09-16 18:00:26, vasárnap
 
  Nagy Magyarország

Magyar történelem alatt a magyar nép és Magyarország történetét értjük. Magának Magyarországnak a létrejöttét a magyar törzsek Kárpát-medencei honfoglalásához köthetjük. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar államalapítástól egészen 1918-ig a magyar történelem egyben a Magyar Királyság történetét is jelentette, annak valamennyi (nem csak magyar) lakójával együtt. A Magyar Királyság több mint 900 éves történetének legnagyobb részében az egész Kárpát-medencét magában foglalta, ez alól csak a 150 éves török hódoltság kora, valamint Erdély 1540-1867 közötti különállása jelentett kivételt.
Az alábbi linken bővebben lehet olvasni.
Link
Link Kép galéria
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Edit köszöntése
  2007-09-15 19:04:25, szombat
 
  Minden Edit nevű olvasóimat az alábbi videó klippel
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

köszöntöm sok szeretettel, Maroka
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
Edit névnap
  2007-09-15 18:58:53, szombat
 
  Edit Szeptember 16.
Germán eredetű, jelentése: vagyon és harc.

Hírességek:
Ábrahám Edit magyar színésznő. (Szombat esti láz, Barátok közt, Zokogó majom, Fekete rózsa, II. Császár József c. filmek.

Bérces Edit ultra maratoni futó. Zalaegerszeg 1964; világcsúcstartó, világ- és Európa bajnok. 2004-ben egy sajátos kísérlet során megdöntötte a futópados 24 órás, valamint a 100 mérföldes világcsúcsot. Ennek a 24 órás csúcsnak a különlegességét bizonyítja, hogy a futás időpontjában jobb volt a férfi világcsúcsnál is és ma is csupán 250 méterrel marad el legjobb férfi eredménytől.

Domján Edit színésznő (1932 - 1972) 1954- elvégezi a Színház- és Filmművészeti Főiskolát.
1954-1960 a Szegedi Nemzeti Színház tagja1960-1963 Budapesten a Petőfi Színházban
1963-1964 - Nemzeti Színház tagja, sikereit a Nemzeti Kamaraszínházában, a Katona József Színházban aratja 1964-1972- haláláig a Madách Színház tagja1972 - halála, öngyilkos lett. A művésznő hintaja - Camila szerepe hozza meg számára az első igazi sikert. Filmjei: Két emelet boldogság"; Új Gilgames". 1965-ben Jászai-díjat kapott. Legismertebb dala: ,,köszönet mindenért"

Frajt Edit színésznő (szomszédok c. sorozat)

Edith Piaf francia sanzon énekesnő Párizsban született 1915, majd 47 évesen halt meg. 1919-ben kötőhártya-gyulladás következtében megvakult, látását csak hétévesen nyerte vissza, elmondása szerint a Szent Terézhez intézett imádságoknak köszönhetően. Az utcai éneklés közben figyeltek fel tehetségére, és Louis Leplée, a Gerny's kabaré igazgatója, a kávéház-tulajdonos indította el pályáján. Ő adta neki a ,,Piaf" nevet is. 1935-ben, húszévesen énekelt először színpadon. 1947 novemberében lépett fel először New Yorkban, 1949 férje halála után alkoholista lett élete végéig. Slágerei: Tu Es Partout" (1943) La Vie en rose" (1945) Les Trois Cloches" (1945) Hymne à l'amour" (1949) Padam... Padam..." (1951) "Sous le ciel de Paris" (1954) Filmjei: Montmartre-sur-Seine; Boum sur Paris.

Edith Stein német filozófus, karmelita apáca, katolikus szent, Európa, az árvák és a mártírok védőszentje Ortodox zsidó családban született. 1904-ben kitért a judaizmusból és ateista lett. 1922. január 1-jén megkeresztelték. 1934-ben belépett a kölni karmelita rendbe és felvette a Teresa Benedicta a Cruce nevet. A növekvő náci fenyegetés miatt a rendje áthelyezte Hollandiába, az echti karmelita kolostorba. Itt írta meg a Studie über Joannes a Cruce: Kreuzeswissenschaft ("Tanulmányok Szent Jánosról: A kereszt tudománya) című könyvét. 1942. július 26-án Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók letartóztatását, akiket addig megkíméltek. Edithet és Rosa nővérét letartóztatták és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. Itt haltak meg mindketten a gázkamrában 1942. augusztus 9-én.
Halála után 1987. május 1-jén Kölnben boldoggá avatták. 1998. október 11-én II. János Pál pápa szentté avatta Teresa Benedicta a Cruce' néven. A katolikus egyháznak az az álláspontja, hogy Edith Stein azért halt meg, mert a holland egyház elítélte a náci fajelméletet. Más szavakkal, azért halt meg, hogy az egyház erkölcsi tartását erősítse, tehát mártír.
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
Az napi névnapra
  2007-09-14 13:23:25, péntek
 
 
Minden Kedves Olvasómnak,
szeretettel ajánlom az alábbi linket,
melyel az adott napon épp a névnapja van

Link

Szeretnék további jó egészséget kívánni az összes látogatómnak, Maroka
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
Egy szál rózsa
  2007-09-09 22:45:23, vasárnap
 
 Itt egy képnek kell megjelenni.
Sajnos a képet néha nem jeleníti meg a böngésző. Ezért elnézést kérek az Olvasóimtól
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
Igazi 19 fős család
  2007-09-09 11:57:48, vasárnap
 
  Kedves Olvasóim!
Képekben bemutatom Önöknek a ,,világ" legnagyobb családját.

A ház, amiben élnek PAZAR és igen szépen be van rendezve.
A család minden tagjának az arcáról sugárzik a SZERETET és a CSALÁDI HARMONIA.
A fényképek fotósa ismeretlen. Nagyon jól tette, hogy a világnak megmutatja ezt a szeretetben és békében élő vallásos családot.
Az alábbi linkre kattintva megnézhetik a képeket.

Link

Videó klipp az alábbi linken
Link
 
 
0 komment , kategória:  érdekes képek  
Szeptember 8.
  2007-09-08 22:14:10, szombat
 
  Kedves Máriak!

Szeptember 8. ünneplik névnapjukat, szeretettel köszöntöm az alábbi képpel
Itt egy képnek kell megjelenni.
Sajnos a képet néha nem jeleníti meg a böngésző. Ezért elnézést kérek az Olvasóimtól

 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
Mária névnapok
  2007-09-08 22:07:40, szombat
 
  Mária névnapok

jan.1.,febr.11.,márc.25.,ápr.8.,máj.24.,jún.15., júl.6.,22.,
aug.15.,16.,22.,
szept.8.,12.,okt.8.,24.,dec.8.

Legtöbben a szeptember 12. én tartják a névnapjukat.

 
 
0 komment , kategória:  Névnapok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2007.08 2007. Szeptember 2007.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 102 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 685
  • e Hét: 1758
  • e Hónap: 24420
  • e Év: 362417
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.