Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/66 oldal   Bejegyzések száma: 658 
Ave, égi király híve,
  2020-03-31 19:34:16, kedd
 
  Gyertek Isten színe elé imádkozni!! Mindannyiatokat nagy szeretettel várlak erdélyi idő szerint 18.00 órától szentmisére!
Ma Erdély védőszentjét Szent László királyt hívjuk segítségül! Ő a ragálytól sújtott vitézeinek kért is, kapott is gyógyírt teremtő Istenünktől. Az Ő közbenjárásával kérjük a testi - lelki gyógyulást Teremtőnktől! Isten bajnokában bízva, Csaba t.

...... ........(XII. sz. vége )Áve, égi király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa.
Ég királyát ki követted,
Országunkat védelmezzed,
Légy hazádnak bajnoka.Magyaroknak menedéke,
Angyaloknak társvezére,
Égi kegynek edénye,
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
Jeles edény, igazságos
Ítéletnek edénye.Vigadozzál, magyar nemzet,
Csöngettyűkkel énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, áve, híred
Növekedjék, dicsőséged
Visszhangozzák századok.Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket:
Mennybe menők szent lépcsője,
Hitvallóknak díszítője,
Áldás, dicséret neked. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Pio atya Teljes film magyarul
  2020-03-31 19:28:38, kedd
 
  Videó Link Lejátszási idő 3 és fél óra  
 
0 komment , kategória:  Pio atya és szent Charber  
Jézus egyetlen vigasza a kereszt tövében álló Édesanyja
  2020-03-31 19:27:18, kedd
 
  P. Cantalamessa 3. nagyböjti beszéde:
,,Mária az egyház tükörképe és előképe" - ezt a vezérelvet követte ez alkalommal is péntek délelőtti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, rámutatva, hogy életünk minden napján Jézus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette ezt.
Vertse Márta - Vatikán

Mária a Kálvárián
Cantalamessa atya harmadik elmélkedését János evangéliumából vett szakaszhoz fűzte, amely Jézus végső rendelkezését beszéli el (Jn 19,25-27). ,,Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, ő a te fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: ,,Nézd, ő a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány". A Pápai Ház szónoka a szakasznak csak az első sorait elemezte, követve Máriát a húsvéti titokban, ez alkalommal a Kálvárián betöltött szerepéről elmélkedve.

Máriától azt kérte az Úr a kereszt tövében, hogy bocsásson meg
Ha a Kálvárián, Jézus keresztje mellett ott volt Anyja, akkor ez azt jelenti, hogy Mária Jeruzsálemben volt azokban a napokban és jelen volt minden eseményen: ott volt, amikor azt kiáltozták, hogy ,,Barabást, ne ezt!", jelen volt az Ecce homo kijelentésnél, látta, amint a húsából való húst megkorbácsolták, amint vérzett Fia teste, amikor töviskoszorút helyeztek rá, látta őt félmeztelenül a tömeg előtt, látta vonaglását, a haláltusáját a kereszten. Hallotta a kalapácsütéseket és a gyalázásokat, látta, amikor a katonák megosztották Jézus ruháit és tunikáját, amelyet talán éppen ő, az Anyja szőtt. Jézus keresztje mellett anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna is, tehát Mária nem volt egyedül, de ő Jézus anyja volt, és ez teljesen más helyzet elé állította a többi asszonyéhoz képest. Tőle az Úr valami nagyon nehezet kért, mégpedig azt, hogy bocsásson meg. Amikor hallotta, hogy Fia fölkiáltott: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek" (Lk 23,34), megértette, hogy mit várt tőle a mennyei Atya: hogy ő is ezt mondja szívében, ugyanezekkel a szavakkal, és Mária megbocsátott.

A keresztnél Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában
Ha Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában, akkor ez a kereszt tövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus volt a Messiás, Isten Fia; tudta, hogy ha Jézus kérte volna, akkor az Atya ,,rögtön tizenkét ezred angyalnál is többet" bocsátott volna rendelkezésére (vö. Mt 26,53). De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítaná magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítaná a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy ,,szállj le a keresztről; szabadítsd meg magad és engem!", vagy: ,,Fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad?". Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófétához hasonlóan: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj" (vö. Jer 20,7) és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, Fia révén az Istenbe vetett bizalom legmagasabb rendű tanújává vált.

,,Mária eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével"
A Fia áldozatával egyesülő Máriáról alkotott képet lényegre törően és ünnepélyesen fejezi ki egy zsinati dokumentum - idézett a Lumen gentium k. dogmatikus konstitúcióból P. Cantalamessa: ,,Így maga a Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta, Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt (vö. Jn 19,25), meggyötört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány föláldozásába" (58.)

A kereszthalál pillanatában az Anya Jézus egyetlen vigasza
Mária tehát nem pusztán fizikai és földrajzi értelemben állt Jézus ,,keresztje mellett", hanem spirituális értelemben is. Egyesült Jézus keresztjével, vele együtt szenvedett, mint minden anya. Jézus ember is volt; és mint ember, ebben a pillanatban mindenki számára egy fiú, akit az anyja jelenlétében végeztek ki. Jézus már nem mondja azt, amit a kánai menyegzőn mondott: ,,Még nem jött el az én órám" (Jn 2,4). Most már elérkezett az ,,órája". Ezekben a végzetes pillanatokban, amelyekben az Atya is titokzatos módon elfordítja tekintetét, Jézus csak az anya tekintetében kereshet menedéket és vigaszt.
Jézus keresztje mellett állni
Követve vezérelvünket, miszerint Mária az egyház alakja és tükörképe, előképe és példaképe, fel kell tennünk a kérdést: mit akart az egyháznak mondani a Szentlélek, amikor elrendelte, hogy az Írásokban le legyen rögzítve Mária jelenléte Krisztus keresztje mellett? Ebben az esetben is, maga Isten Szava az, amely megjelöli a Máriától az Egyházhoz vezető átmenetet és megmondja, hogy mit kell tennie minden hívőnek, hogy kövesse példáját: ,,Jézus keresztje mellett állt anyja, Mária és mellette a szeretett tanítvány". A hírben benne van a buzdítás (parenesi) is. Ami azon a napon történt, megjelöli azt, aminek minden nap meg kell történnie: Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette. Két dolog rejtőzik ebben a mondatban: az első, hogy a ,,kereszt mellett" kell állnunk, és a második, hogy ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Két különböző, de egymástól elválaszthatatlan dologról van szó - magyarázta a Pápai Ház szónoka.

,,Jézus" keresztje mellett állni
Ezek a szavak azt mondják nekünk, hogy az első, minden másnál legfontosabb az, hogy ne csak általában álljunk a kereszt mellé, hanem ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Vagyis nem elég, hogy szenvedünk, nem az számít, hogy saját keresztünket hordozzuk, hanem az a fontos, hogy higgyünk és így Krisztus szenvedését tegyük magunkévá. Mária hite nagyobb volt a kereszt tövében szenvedésénél. Szent Pál mondja, hogy az evangélium ,,Isten ereje" ,,minden hívőnek" (vö. Róm 1,16). Minden hívőnek, nem mindenkinek, aki szenved, akkor is, ha a két dolog egymással egységben van. Az egyház ereje abból fakad, hogy hirdetjük Jézus keresztjét, vagyis olyan valamit, ami a világ szemében az ostobaság és a gyengeség jelképe. Ez azt jelenti, hogy nem akarunk a hitetlen és gondtalan világgal saját eszközeivel szembenézni, ami a szavak bölcsessége, az érvelések ereje, az irónia, mint ahogy ezt az első korinthusiakhoz írt levélben olvassuk: ,,Ámde Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket" (vö. 1Kor 1, 27). Le kell mondani egy emberi fennsőbb rendűségről, hogy a Krisztus keresztjébe zárt isteni erő a felszínre kerülhessen és működhessen.A hívek nagy többségét nem segítették abban, hogy belépjenek ebbe a misztériumba, ami az Újszövetség szíve, az igehirdetés, a kérigma középpontja, ami megváltoztatja az életet.

,,A kereszt mellett állni"
De mi a jele és bizonyítéka annak, aki valóban hisz Krisztus keresztjében, hogy a ,,kereszt szó" nem pusztán egy szó, egy elvont fogalom, egy szép teológia vagy ideológia, hanem valóban kereszt? - tette fel a kérdést a Pápai Ház szónoka. A jel és a bizonyíték az, ha magunkra vesszük keresztünket és követjük Jézust (vö. Mk 8,34). A jel, ha részt veszünk szenvedésében (Fil 3,10; Róm 8,17), ha részesedünk keresztre feszítésében (Ga 2,20), ha saját szenvedésünk által kiegészítjük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből (Kol 1,24). A keresztény egész élete legyen élő áldozat, mint Krisztusé (vö. Róm 12,1). Nem passzívan elfogadott szenvedésről van szó, hanem aktív, Krisztussal egységben megélt szenvedésről ,,Rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak" (1 Kor 9,27) - írja Szent Pál a korinthusiakhoz intézett első levelében.

Hitünk és tetteink álljanak összhangban egymással
Természetesen nem arról van szó, hogy saját tetteinket egy szintre helyezzük Krisztus működésével, hanem arról, hogy befogadjuk a Szentírás szavát. Ez azt mondja, hogy mind a hit, mind a művek egymás nélkül holtak ,,Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek?" (vö. Jak 2,14). A Krisztus keresztjébe vetett hitnek át kell haladnia a szenvedésen ahhoz, hogy hiteles legyen. Péter apostol első levelében azt mondja, hogy a szenvedés a hit ,,olvasztótégelye", a hitnek szüksége van a szenvedésre, hogy megtisztuljon, mint a tűzben az arany (vö. 1 Pét 1,6-7).

Keresztünk csak akkor üdvözít, ha egyesít Krisztus keresztjével
A mi keresztünk önmagában véve nem üdvösség, nem hatalom, nem bölcsesség. Önmagában véve pusztán emberi mű, vagy egyenesen büntetés. Istenben válik hatalommá és bölcsességgé, amennyiben hit kíséri és Isten rendelése szerint Krisztus keresztjével egyesít bennünket. Szent II. János Pál írta kórházi ágyán, az ellene elkövetett merénylet után: ,,Szenvedni annyit jelent, mint kiváltképpen alkalmassá válni a felemeltetésre, kiváltképpen nyitottá lenni Isten üdvözítő erői előtt, amelyeket Krisztusban kínál fel az emberiségnek" (Salvifici doloris, 23).

,,Reménykedett minden remény ellenére"
Azonban ki kell tágítanunk látóhatárunkat - folytatta elmélkedésében Cantalamessa kapucinus atya. János evangélista számára Krisztus keresztje nem pusztán a halál pillanata, hanem Krisztus ,,megdicsőülésének" és győzelmének pillanata is. A feltámadás már működik a kiáradó Lélek jelében (vö. Jn 37-39; 19,34). A Kálvárián Mária nem csak Fia halálában, hanem a feltámadás előképeiben is részesedett. A Kálvárián Mária nem csak a Fájdalmas anya, hanem a remény Anyja is, ,,Mater spei".

Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében Ábrahámról azt állítja, hogy ,,a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt". Ugyanezt el kell mondanunk a kereszt tövében álló Máriáról. Mária hitt, reménykedett minden remény ellenére, vagyis egy olyan helyzetben, amely emberileg szólva nem adott semmi okot a reményre. Mária, mint Ábrahám, hitt abban, hogy Isten képes volt feltámasztani Fiát ,,a halottak közül is" (vö. Zsid 11,19).

Mária egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével
A II. Vatikáni Zsinat egy szövege megemlíti, hogy a kereszt tövében álló Máriának ez a reménye meghatározó eleme volt anyai hivatásának. A kereszt tövében ,,a kereszten haldokló Fiával együtt szenvedve - engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével - egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével" (Lumen gentium, 61) - idéz ismét a Lumen gentium k. dogmatikai konstitúcióból P. Cantalamessa. Harmadik nagyböjti elmélkedésében utal rá, hogy a húsvéti szent Háromnap idején az egyház Urunk keresztre feszítésére, temetésére és feltámadására emlékezik. Az egyház is, mint Mária, ,,reménységben" éli meg a feltámadást.

Az egyház, Mária példáját követve, hirdesse a reménységet
Mint ahogy Mária keresztre feszített Fia mellett állt, így az egyház is arra kapott meghívást, hogy napjaink keresztre feszítettjei, vagyis a szegények, a szenvedők, a megalázottak és a megsértettek mellé álljon, reménységgel. Nem elég sajnálni őket vagy törekedni szenvedéseik enyhítésére. Ez túl kevés. Ezt mindenki megteheti, azok is, akik nem ismerik a feltámadást. Az egyház feladata, hogy reménységet adjon, hirdetve, hogy a szenvedés nem egy abszurd dolog, hanem van értelme, mert a halál után lesz feltámadás. Az egyház feleljen meg mindenkinek, akik a reménységéről ,,kérdőre" vonják - ahogy Péter apostol írja első levelében (vö. 1Pét 3,15).

A megpróbáltatásnak ezt az idejét is reménnyel éljük meg
Az embereknek szükségük van a reménységre az élethez, mint ahogy szükség van az oxigénre, hogy lélegezzünk. Az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy folytathassa útját a történelemben és ne érezze magát összetörtnek a mostoha körülmények közepette - folytatta harmadik nagyböjti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, majd idézte Ferenc pápa buzdítását, amelyet március 11-én, az általános kihallgatáson intézett a hívekhez: a megpróbáltatásnak ezt az idejét ,,erősen, felelősségteljesen és reménnyel" éljük meg.

Legyünk a reménység ,,cinkosai"
A remény sokáig, és még ma is, az isteni erények között a szegény rokon, a kisebbik leánytestvér szerepét tölti be. Charles Péguy francia költő szerint a hit, remény és szeretet olyan, mint három nővér: kettő már nagylány, a harmadik még kicsi. (Charles Péguy: A második erény misztériumának tornáca) Együtt mennek az úton, fogva egymás kezét: a két nagyobb a két szélen, a kislány, a Reménység középen. Mindenki, aki látja őket ezt mondja: ,,Természetesen a kettő nagy az, akik magukkal húzzák a középen álló kislányt". Tévednek: a kislány, a Reménység az, aki magával viszi a két nővérét, mert ha leáll a reménység, minden leáll. Ahogy a költő is sugallja, legyünk cinkosai a kislánynak, a reménynek. Ez azt jelenti, hogy megengedjük Istennek, hogy csalódást okozzon nekünk. Szívünk mélyén legyünk elégedettek, hogy Isten nem hallgatott meg. Sokkal nagyobb kegyelemben részesített, abban, hogy reménykedhetünk benne. Azonban a remény nem pusztán egy szép, költői belső készség, hanem azt jelenti, hogy képesek vagyunk tenni valamit, hogy nem engedjük meg, hogy erőt vegyen rajtunk a bénító tétlenség, üresség.

Várjuk bizalommal az isteni beavatkozást
A Bibliában a remény valóságos fellobbanásainak lehetünk a tanúi. Ezek közül az egyik Jeremiás Siralmainak harmadik fejezetében található: ,,Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. Fallal vett körül, nem mehetek ki. Ha kiáltok és könyörgök, kizárja imádságomat. Elhagyott az erőm, és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem." Azonban jön a fordulat, a remény, amely mindent megfordít. Az imádkozó ezt mondja: ,,Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. Talán még van remény" (vö. Sir 3,1-29). Attól a pillanattól kezdve, hogy a próféta újból reménykedik, megváltozik hangneme: a siralmak helyébe lép a bizalommal teli várakozás az isteni beavatkozásra - magyarázta Cantalamessa atya, majd elmélkedését a következő szavakkal zárta: ,,Fordítsuk tekintetünket ismét őrá, aki tudott a kereszt mellett állni, reménykedve minden remény ellenére. Fohászkodjunk Máriához, mint a reménység anyjához, az egyház ősi himnuszának szavaival:

Ó Mária, irgalmasság Anyja,
Isten Anyja és a megbocsátás Anyja,
A reménység Anyja és a kegyelem Anyja,
Szent örömmel teli Anya, ó Mária.Salve Mater misericordiae,
Mater Dei, et mater veniae,
Mater Spei, et mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae,
O MARIA!
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka második nagyböjti
  2020-03-31 18:59:28, kedd
 
  Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka második nagyböjti elmélkedése
Ami azon a napon történt, megszabja azt, aminek minden nap meg kell történnie: Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette.
Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka március 27-én, pénteken folytatta nagyböjti elmélkedését, melyben Mária nyomdokain halad előre Jézus titkának megértésében. Rámutatott: életünk minden napján Jézus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette.
Cantalamessa atya elmélkedését a János evangéliumából vett szakaszhoz fűzte, amely Jézus végső rendelkezését beszéli el (Jn 19,25-27). ,,Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: »Asszony, nézd, ő a te fiad!« Aztán a tanítványhoz fordult: »Nézd, ő a te anyád!« Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány." A Pápai Ház szónoka a szakasznak csak az első sorait elemezte, követve Máriát, ez alkalommal a Kálvárián betöltött szerepéről elmélkedve.
Ha a Kálvárián, Jézus keresztje mellett ott volt Anyja, akkor ez azt jelenti, hogy Mária Jeruzsálemben volt azokban a napokban és jelen volt minden eseményen: ott volt, amikor azt kiáltozták, hogy ,,Barabást, ne ezt!", jelen volt az ,,Ecce homo" kijelentésnél, látta, amint a húsából való húst megkorbácsolták, amint vérzett Fia teste, amikor töviskoszorút helyeztek rá, látta őt félmeztelenül a tömeg előtt, látta haláltusáját a kereszten. Hallotta a kalapácsütéseket és a gyalázásokat, látta, amikor a katonák elosztották Jézus ruháit és köpenyét, amelyet talán éppen ő, az Anyja szőtt. Jézus keresztje mellett volt anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna is, tehát Mária nem volt egyedül, de ő Jézus anyja, és ez teljesen más helyzet elé állította a többi asszonyhoz képest. Tőle az Úr valami nagyon nehezet kért, mégpedig azt, hogy bocsásson meg. Amikor hallotta, hogy Fia fölkiáltott: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek" (Lk 23,34), megértette, hogy mit várt tőle a mennyei Atya - hogy ő is ezt mondja szívében, ugyanezekkel a szavakkal. És Mária megbocsátott.
Ha Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában, akkor ez a kereszt tövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus volt a Messiás, Isten Fia; tudta, hogy ha Jézus kérte volna, akkor az Atya rögtön ,,több, mint tíz légió angyalt" bocsátott volna rendelkezésére (vö. Mt 26,53). De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítaná magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítaná a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy ,,szállj le a keresztről; szabadítsd meg magad és engem!", vagy: ,,Fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad?". Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófétához hasonlóan: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj" (vö. Jer 20,7) és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva, és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, Fia révén az Istenbe vetett bizalom legmagasabb rendű tanújává vált.
Mária tehát nem pusztán fizikai értelemben állt Jézus keresztje mellett, hanem spirituális értelemben is. Egyesült Jézus keresztjével, vele együtt szenvedett, mint minden anya. Jézus ember is volt; és mint ember, ebben a pillanatban mindenki számára egy fiú, akit az anyja jelenlétében végeztek ki. Jézus már nem mondja azt, amit a kánai menyegzőn mondott: ,,Még nem jött el az én órám" (Jn 2,4). Most már elérkezett az ,,órája". Ezekben a végzetes pillanatokban, amelyekben az Atya is titokzatos módon elfordítja tekintetét, Jézus csak az Anya tekintetében kereshet menedéket és vigaszt.
Mária az Egyház tükörképe, előképe és példaképe. Ezért fel kell tennünk a kérdést: mit akart az Egyháznak mondani a Szentlélek, amikor elrendelte, hogy az Írásokban rögzítve legyen Mária jelenléte Krisztus keresztje mellett? Ebben az esetben is, maga Isten Szava az, amely kijelöli a Máriától az Egyházhoz vezető átmenetet és megmondja, hogy mit kell tennie minden hívőnek, hogy kövesse példáját: ,,Jézus keresztje mellett állt anyja, Mária és mellette a szeretett tanítvány." A hírben benne van a buzdítás (parenesi) is. Ami azon a napon történt, megszabja azt, aminek minden nap meg kell történnie: Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette. Két dolog rejtőzik ebben a mondatban: az első, hogy a kereszt mellett kell állnunk, és a második, hogy Jézus keresztje mellett kell állnunk. Két különböző, de egymástól elválaszthatatlan dologról van szó - magyarázta a Pápai Ház szónoka.

Az elmélkedést teljes terjedelmében ITT olvashatják. LinkForrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.03.30
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
A szívünk mélyén keressük az Urat
  2020-03-31 18:54:55, kedd
 
  Nagyböjt 5. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 11,1-45)

Jobb élőként meghalni, mint halottként élni, mert ahogyan az ember meghal, úgy marad örökre" - áll a római kapucinus kripta bejáratánál. Lázár feltámasztásának evangéliuma a húsvéti ünnepekhez közeledve a halál, a feltámadás és az örök élet témáját állítja a figyelmünk középpontjába. A jelen helyzetben, amikor a koronavírus terjedése miatt különösen fenyegetettnek éljük meg az életünket, ezeknek a gondolatoknak sajátos súlyuk van.
Nem könnyű közel engedni magunkhoz a feltámadás témáját, mert a halálnak és az utána következő állapotnak nincs helye sem a képzeletünkben, sem a gondolatainkban. Érezzük a gyerekes fantáziaképek elégtelenségét, és sejtjük, hogy nem úgy fogunk előjönni a sírunkból, mint Lázár. Érezzük azt is, hogy a ,,hol leszünk a halálunk után?", a ,,mi lesz velünk?", a ,,milyen testünk lesz?" kérdések megválaszolhatatlanok egy olyan koordinátarendszerben, amelyben az ,,után", a ,,hol" és a ,,test" értelmezéséhez semmilyen fogódzópontunk nincs. Lázár feltámasztásának elbeszélése nem arról tanít, hogy milyen lesz a mi feltámadásunk, hanem bizonyítékul és illusztrációként szolgál a mai evangélium központi üzenetéhez. Ahhoz, hogy Jézus kijelenti: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet."
Az evangélium jó híre, hogy a feltámadás nem valami, hanem valaki. Az egyetlen biztosan tudható dolog az, hogy ha van örök életünk, akkor az csakis Jézusban, Jézussal van. Mint ahogyan egy közeli baráttal vagy a párunkkal tervezett meglepetésprogram esetén is elég számunkra, hogy a szeretett személlyel leszünk, ugyanígy erre a bizalomra hív az evangélium is.
S ezzel együtt jár az a szemléletváltás is, hogy az örök élet nem lesz, hanem van. A Jézussal való kapcsolatunkban, keresztségünkben, belső életünkben már elkezdődött. A feltámadásban hinni azt jelenti, hogy Jézus élete, mint egy törékeny kis palánta, napról napra növekszik bennünk, és a halálunkban pompás virágként fog kinyílni. Vagy mint egy alig lángoló zsarátnok szép lassan áttüzesít minket belülről, és halálunkkor egész valónkat elborító tűzként kapcsol majd egybe Isten lángoló szeretetével. A test feltámadásába vetett hit pedig azt jelenti, hogy ennek a növekedésnek minden állomása, az ebben a testben megélt történetünknek minden eseménye örök jelentőséggel bír. Az életről szerzett töredékes tapasztalataink, sebeket hordozó emberi kapcsolataink a maguk megváltott, gyógyult formájukban részét képezik majd annak az örök és mindig új kapcsolódásnak, amely közöttünk és az emberré lett Isten között van és marad örökre.
Lázár feltámasztása evangéliumának párbeszédeiben tehát Jézus nem arra hív bennünket, hogy előre, egy bizonytalan jövőbe tekintve keressünk kapaszkodót, amikor a halál utáni sorsunk miatt aggódunk. Sokkal inkább arra biztat, hogy befelé figyeljünk, és a szívünk mélyén keressük, érezzük a jelenlétét, az ő örök életét, amely az ige olvasása, az Eucharisztia és az imádság révén már elkezdődött bennünk.

Baán Izsák OSB
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Egy Fülöp-szigeteki nővér is a járvány áldozatául esett .
  2020-03-31 18:50:59, kedd
 
  Egy Fülöp-szigeteki nővér is a járvány áldozatául esett Spanyolországban.
Maria Gratia Balagot missziós bencés nővér március 27-én, szombaton hunyt el Spanyolországban.
A szerzetesnővér a missziós bencés nővérek (Missionary Benedictine Sisters) indiai rendházának elöljárónője volt; korábban többek között Barcelonában szolgált. A vízumát meghosszabbítani érkezett Spanyolországba, ahol azonban megfertőzödött a Covid-19 vírussal.
A 71 esztendősen elhunyt nővér a La Union tartománybeli Aringayból származik (Fülöp-szigetek), és 2016 óta szolgált Indiában misszionáriusként.
A kongregáció arról is tájékoztatott, hogy Dél-Koreában, a Fülöp-szigeteken, Tanzániában, Ugandában, Kenyában, Namíbiában, Brazíliában és Indiában szolgáló szerzetesnővéreik a kórházakban és klinikákon a frontvonalban küzdenek a betegekért.
A járvány ezekben a hetekben tetőzik Spanyolországban; Olaszország után itt a legmagasabb az elhunytak száma. Március 29-i adatok szerint 5982 ember vesztette életét, és 73 235 a bizonyítottan megfertőzöttek száma.

Forrás és fotó: CBCP News
Magyar Kurír 2020.03.30
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Debrecenben
  2020-03-31 18:47:42, kedd
 
  A Szentlélek döntése a mi életünkben is megtalálható, mert a Szentlélek az Atya és a Fiú folyton tartó döntése az élet mellett. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik - ezekben a nehéz napokban is -, akkor döntésünk a Szentlélekből táplálkozik.
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének reggelén Krakomperger Zoltán plébános mutatott be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit élőben közvetítettek, és utólag is megtekinthetnek a hívek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Facebook-oldalán.
...... ........


Homíliájában a szónok az igeliturgia napi szentírási szakaszaiban szereplő, tanításként szolgáló döntésekre hívta fel a figyelmet: az ószövetségi olvasmányban (Iz 7,10-14;8,10) a szövetség Istene döntött választott népének megmentése mellett, s ehhez Acház király hozzájárulása is szükséges lett volna. Isten jelet kínált fel neki, amelyet a király gőgből, pusztán katonai erejére támaszkodva visszautasított. Isten tehát meghozta döntését, de az uralkodó ellenállt abban, hogy valóra válhasson Izrael megmentése.
A szentlecke e szakasza (Zsid 10,4-10) is döntést tartalmaz - mondta Krakomperger Zoltán atya. - A levél szerzője beemel minket az Atya és a Fiú öröktől fogva való benső, szentháromságos párbeszédébe: ahogyan a Fiú igenlő felelettel elfogadja az Atya üdvözítő tervét, odaadással aláveti magát annak, hogy eljöjjön közénk, világra szülessen szenvedésre képes emberi testben a Boldogságos Szűz Máriától. Az a szépség, meghittség, bensőséges szeretet, amely áthatja a szentháromságos párbeszédet az Atya és a Fiú között a Szentlélekben, az örök Ige megtestesülését követően Jézus földi életében mindenkor tapasztalhatóvá vált. A Fiúisten döntést hozott arról, hogy engedelmeskedik mennyei Atyjának, a mi üdvösségünkért.
A napi evangélium (Lk 1,26-38) szerint a Szentlélek a megtestesülés műve mellett döntött, a Boldogságos Szűz Mária méhében megalkotta az örök Ige emberi testét: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával." A Szentlélek döntése a mi életünkben is megtalálható, mert a Szentlélek az Atya és a Fiú folyton tartó döntése az élet mellett. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik - ezekben a nehéz napokban is -, akkor döntésünk a Szentlélekből táplálkozik. Így Szentlélek-tapasztalatra tehetünk szert - fogalmazott a szentmise szónoka.
Szűz Mária döntését Szent Lukács evangélista e szavakban hagyományozta át: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint" (Lk 1,38). Mária kiválasztásának értelme, hogy általa Isten Fia, az örök Ige emberi testben ebbe a világba léphessen, és tőle világra születhessen. Mária döntése visszatükrözi az örök Ige döntését minden ember megváltásáért, amely visszhangozza az Atya és a Szentlélek döntését. Mária e döntésével kaput nyitott Istennek, hogy beléphessen a világba. Ezzel az üdvösségtörténet végső korszaka kezdődött meg, amikor Isten legyőzte a távolságot önmaga és az ember között. ,,Megtestesült a Szentlélek erejéből, és született Szűz Máriától." A döntő változás nem a külső körülmények szintjén ment végbe, hanem Isten és az ember kapcsolatában, hogy Isten egy lett közülünk, nyomorúságos földi életünket magára vállalta szabad elhatározásból és szeretetből.
A döntések sorozatát, jelentőségét, szépségét valljuk magunkénak, és tanúsítsuk, hogy mi is meghoztuk döntésünket a világba emberként belépett üdvözítő Jézus Krisztus mellett! Tartsunk ki mindenkor és mindenben! E döntés táplálásához szükséges a napi imádság, Jézus életének misztériumaiban, a szentségekben való részesedés - hangsúlyozta prédikációjában Krakomperger Zoltán. ,,Adjunk hálát mindazokért a javakért amelyeket Isten megtestesülésével kaptunk és ezután is szeretnénk még elnyerni. Mert értünk lett az örök Ige emberré, hogy bennünket Isten fiaivá, gyermekeivé alakítson át, azáltal, hogy az ő romolhatatlan isteni életét belénk oltja!"

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Fotó: Kovács Ágnes
Magyar Kurír 2020.03.29
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Csigi Péter: Meghallom-e, amit nekem mond Jézus?
  2020-03-31 18:43:15, kedd
 
  Nagyböjt ötödik hetének hétfőjén, március 30-án reggel Pécsett a Jézus Szíve plébánia káplánja, Csigi Péter mutatott be szentmisét a székesegyházban. Bevezetőjében köszöntötte a szertartásba otthonaikból online bekapcsolódó híveket.
Homíliájában a napi evangéliumhoz (Jn 8,1-11) kapcsolódóan arról beszélt, hogy mit szimbolizál, amikor Jézus a porba ír.
Miután Jézus az Olajfák hegyéről visszatérve újra megjelent a templomban, a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek elé. Csapdát akartak állítani Jézusnak. Ő csendesen lehajolt, és írni kezdett a földre. Vajon mit írt a porba? Ez a kérdés régóta foglalkoztatja az embereket, hiszen Jézus után egyetlen kézírás sem marad fenn. Több elmélet is született ezzel kapcsolatban: vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus a jelenlévők bűneit írta fel; vannak, akik egy szentírási részletről, mások egy ábrázolásról beszélnek - mondta Csigi Péter. Hozzátette: János evangélista nem tartotta fontosnak feljegyezni, hogy mit rajzol Jézus a porba, mivel a földre írt üzenet csak azoknak szólt, akik ott voltak a templomban. Jézus nem véste márványtáblába írását, hanem a föld porába rajzolta, a farizeusok mégis megrendültek, és már nem akartak követ vetni az asszonyra, akit Jézus elé vittek.
Sokszor mondjuk, hogy az idő, mint a homok, kifolyik a kezünkből. Jézus mégis a porba írt. Nem tudja senki, hogy mit, csak az, aki elég figyelmes, mert az írás így hamar eltűnik - emelte ki a szónok. - Jézus újra és újra szólít. Úgy szólít meg, mint senki más. Olyan üzentet fogalmaz meg számunkra, ami csak ránk tartozik. Odafigyelünk-e erre a szóra?
Meghallom-e azt, amit Jézus kimondottan nekem szán, amikor engem szólít meg a szívem mélyén, amikor megmutatja azt, amit senki másnak; amikor kettesben lehetek vele, amikor engem keres, szólít, tanít az élet igéjével?

- tette fel a kérdést homíliájában Csigi Péter pécsi káplán a szentmisébe otthonaikból bekapcsolódó híveknek.
Szentmise közvetítés nagyböjt 5. hetének hétfőjén - Pécsi Székesegyház
Videó Link

Forrás, fotó és vidó: Pécsi Egyházmegye
Magyar Kurír 2020.03.31
 
 
0 komment , kategória:  Pécs_Havas boldog asszony   
Mirjam nővér - könyv bemutató
  2020-03-31 18:36:39, kedd
 
  A nem szerzetes olvasó számára vigasztaló és üdítő józansággal Mirjam nővér a legkevésbé sem eszményíti a szerzetesség valós viszonyait: többször is hallunk hiányról, veszteségről, gyászról, a teljesség hiányáról, bizonytalanságról és küzdelemről, s már ez is arról tanúskodik, hogy a szerzetesi élet ,,harca" minden egyes keresztény ember számára belső tanulságokkal járhat.
Jeges Mirjamnak, a magyarszéki kármelita nővérek tavaly év végén leköszönt elöljárójának gondolatait tartalmazza az Árnyékában kívántam élni című kötet, amelyről Görföl Tibor teológus írt recenziót.

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Ferenc pápa nagyheti liturgikus kalendáriuma
  2020-03-31 18:31:37, kedd
 
  A világjárvány miatt így alakult át a pápa nagyheti liturgikus kalendáriuma.
Március 27-én közzétették a nagyheti pápai szertartások frissített változatát, miután a világjárvány miatt változtatásokra kényszerült a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala. Az összes húsvéti szertartást a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri (Péter széke) oltáránál végzi Ferenc pápa, a péntek esti keresztút kivételével, melyet a bazilika előterében tartanak.
Virágvasárnap, április 5-én, a húsvéti liturgikus ünnepi eseménysorozat nyitányaként Ferenc pápa délelőtt 11 órakor a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál Urunk szenvedése vasárnapjának szentmiséjét mutatja be.
A húsvéti szent három nap kezdetén, nagycsütörtökön este 6 órakor mutatja be a pápa a szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Nagypénteken ugyancsak este 6 órakor kezdődik Urunk szenvedésének az ünneplése. A nagypénteki keresztútra este 9 órakor ez alkalommal nem a hagyományos helyén, a Colosseumnál kerül sor, hanem a Szent Péter-bazilika előterében.
A húsvéti vigília szertartása, Urunk feltámadásának megünneplése nagyszombaton este 9 órakor veszi kezdetét a Cathedra Petri oltárnál.
Április 12-én, húsvétvasárnap az ünnepi pápai szentmise a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál délelőtt 11 órakor kezdődik, a szertartás végén Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást oszt.Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír 2020.03.28
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
     1/66 oldal   Bejegyzések száma: 658 
2020.02 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 658 db bejegyzés
e év: 6233 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 685
  • e Hét: 1758
  • e Hónap: 24420
  • e Év: 362417
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.